รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายพาดิ๊  -
2. เด็กชายโทแจ๊ะ  -
 
1. นายวิชา  ใจแก้วทิ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายจอซะเย  -
2. เด็กชายดิโพ  -
 
1. นายวิชา  ใจแก้วทิ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1. เด็กชายวันชัย   เลิศไมตรีจิต
2. เด็กชายสุจิกา    -
 
1. นายสุพล  สาเป็ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. นายเจตริน  เขื่อนเป็ก
2. นายเดวิด  เวียงสุนทรี
 
1. นายพรหมนิมิตร  ลอยสง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 1. เด็กชายทวีชาติ  เจตนาดีจึงจำเริญ
2. เด็กชายอดิศร  นิกรสกุล
 
1. นายพิภพ  โพนสาลี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  คำนึงพนาดอน
2. เด็กหญิงชนาภา  สมยอม
3. เด็กชายณัฐพล  ใจมา
4. เด็กหญิงดวงนภา  ติ๊บลังกา
5. เด็กหญิงวิดารัตน์  เกี๋ยงวงศ์
 
1. นายพิทักษ์  ฉิมสุด
2. นางพวงเพชร  ฉิมสุด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กชายกิตติธร  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่ว้าน
3. เด็กหญิงดลพร  เจริญผลิตผล
4. เด็กชายนันทิพัฒน์  ย่างพัฒนาพิชัย
5. เด็กชายวรัตน์  แซ่ย่าง
 
1. นายองอาจ  ยศรุ่งเรือง
2. นางพิมพ์ภาพร  วังท่า
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 1. เด็กหญิงชนาภา  สายชลคำ้จุน
2. เด็กชายภัทรศักดิ์  ตะวันโตฉาย
 
1. นางสาวรุ่ง  จุ้มแก้ว
2. นางสาวจุรีรัตน์  จันทร์สายทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ 1. เด็กชายทรงภพ  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาววาสนา  สาเลิศ
2. นางอรทัย  สรรพค้า
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายบดินทร์  -
2. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  ชุมภู
 
1. นางอรยา  สนิทผล
2. นางสาวแสงสุรีย์  สุริยะวงศ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายจิรายุ  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายมนตรี  -
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงนราวดี  ไพรเจือแก้ว
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายวิโรจน์  -
 
1. นางสาวธัญรัศม์  กุนามา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายวินัย  -
 
1. นางนุชรินทร์  ก่อพาราภิรมย์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ยั้ง
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. นางสาวเกศมณีย์  พิทักษ์ตติวงศ์
 
1. นายวีรพล  บรรพตไพศาล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงกุลนันท์  โพธิ์บุญ
2. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  -
 
1. นางสาวอรพันธ์  ถิ่นธารใสเย็น
2. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงอภัสรา  แซ่เกอ
2. เด็กหญิงไป๋  แซ่ม้า
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  ศิริเดชวุฒินันท์
2. นางอุบลรัตน์  ละมุลตรี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นางสาวชนาพร  กวินไพรสนธ์
2. นางสาวเคียงดาว  แซ่เกอ
 
1. นางอุบลรัตน์  ละมุลตรี
2. นางศศิประภา  อินริราย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายเก่งกล้า  -
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กชายคุณากร   โชติรสสกุล
2. เด็กชายปิยพงษ์  -
3. เด็กหญิงไพรวัลย์  ทังสุรชัย
 
1. นางสาวนวภัทร  บ้านนาเจริญ
2. นางสาวพวงผกา  อนันต์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1. เด็กชายกะเถ  -
2. เด็กชายทนงศักดิ์   งานรุ่งถาวร
3. เด็กชายเซหม่อทวย   -
 
1. นายจักรกฤษ   กาบุตร
2. นายสุรเชษฐ์   แก้วทาสี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กชายพรศักดิ์  แซ่หว้า
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  แซ่ว่าง
3. เด็กชายสุชาติ  แซ่เฮ่อ
 
1. นายสุพิศ  คำมูล
2. นางสาวศรีไพร  อินทร์อ้าย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายภัคพล  อินหลวง
 
1. นายประจักษ์  ่คำเชื้อ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงชัชญาภา  คีรีพิบูล
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. เด็กชายพจนินท์  วันดี
 
1. นางเจณจิรา  พรมเทพ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กชายสมชาย  แสนใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์   โทนสังข์อินทร์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. นายกล้าหาญ  ปวงคำอ้าย
 
1. นางวัชรี  จันทร์มี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. นายวายุ  ลาดปาละ
 
1. นางศิริกาญจน์  จันแก้วปง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 1. เด็กหญิงเกษศรินทร์  ปินรุม
 
1. นายสมบัติ  กรรมใจ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  ตระการจรัสฟ้า
 
1. นางสาวมธุรส   จันทร์โสม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 1. เด็กชายเฉลิมพงษ์  กินตาว
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กหญิงเบญจภรณ์  พลพงศ์เจริญ
 
1. นางสาวมธุรส   จันทร์โสม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กชายอัครพล  ใจยอด
 
1. นางชฎาพร   ผัดอ่อนอ้าย
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กหญิงอำพร   ถวัลย์สุขศรี
 
1. นางสาวมธุรส   จันทร์โสม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงธนมณ  เนาวรัตน์
 
1. นายประจักษ์  คำเชื้อ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ม่อนใหญ่
 
1. นายณัฐพล  เตชะพลี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 1. เด็กหญิงมัลลกา  -
 
1. นายสมพงษ์    แสนว้าน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กหญิงกิตติธร   สาครมาลี
 
1. นางสาวมธุรส   จันทร์โสม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงวาสนา  -
 
1. นายเพทรัตน์  สุวรรณโฉม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงวัชรินทร์    แดงสันเที๊ยะ
 
1. นางวารุณี  วงษ์วิจิตร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กชายจักรพงศ์  กาล้อม
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ป้อมปุ้ม
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  เนตผาบ
4. เด็กหญิงปณิตา  ใจจิตแจ่ม
5. เด็กชายพชรพล  สารเอื้อย
6. เด็กหญิงมณฑกานต์  พรมใจ
7. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  วาทา
8. เด็กหญิงสุพิชญา  โปทาคำ
9. เด็กชายอัครพล  ใจยอด
 
1. นางชฎาพร  ผัดอ่อนอ้าย
2. นางโสภา  อุดจันทร์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงกมลพร  แสงช้าง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  นวนบุตร
4. เด็กหญิงจิตตา  แซ่ว้าน
5. เด็กหญิงชุติมา   เหลืองธารทิพย์
6. เด็กหญิงดาว   กมลตระหง่าน
7. เด็กชายตันติกร   บุญรักษ์
8. เด็กชายพงศกร   วัฒนคีรีราษฎร์
9. เด็กหญิงพฤกษา  เพชรคีรีรัฐ
10. เด็กหญิงพิกุลทอง  ชุติเดชากุล
11. เด็กหญิงฟาริดา  แซ่ว้าน
12. เด็กชายภานุวัฒน์   พุฒิไชยจรรยา
13. เด็กชายภูชิต   นวนบุตร
14. เด็กชายสุกัญญา   เพชรคีรีรัฐ
15. เด็กหญิงสุนิสา   วนาลีอภิรักษ์
16. เด็กหญิงอภัสรา  สระทองวี
17. เด็กหญิงเกตนิภา   ฤทธิ์ลำเจียก
18. เด็กหญิงเกศินี   แซ่ม้า
19. เด็กชายเอกสิทธิ์   แสนหาญชัย
20. เด็กหญิงแก้วไพร   กวินวนาลัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัชชัย  เสียงชารี
2. นายสุพัฒน์  สุริยะวงศ์
3. นายเอกพล  แสนพรม
4. นายทวีสิน   อุดมทรัพย์
5. นายศักดิ์สิทธิ์  มั่นคง
6. นางสาววารี  แซ่ลี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุแก้ว
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นาลาย
3. เด็กชายคฑาหัสต์  ชุมภู
4. เด็กหญิงจันทกานต์  สมคำ
5. เด็กหญิงชนิดา  -
6. เด็กหญิงชไมพร  ลำปุก
7. เด็กหญิงญาดา  โรจุยะ
8. เด็กหญิงฐิติมา  -
9. เด็กชายณัฐกิตต์  อุตะวิใจ
10. เด็กหญิงณัฐฎณิชา  ทาเปลว
11. เด็กหญิงดวงใจ  -
12. เด็กหญิงตรัยรัตน์  ทองภู
13. เด็กชายธนภัทร  อบรม
14. เด็กชายธนวัฒน์  ชุมภู
15. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทองภู
16. เด็กหญิงนกน้อย  แพรขาว
17. เด็กชายนครินทร์  วิโรจน์ไพศาล
18. เด็กหญิงปวีณา  แสงอุทัยทิพย์
19. เด็กหญิงปุ๊กกี้  -
20. เด็กชายพงศกร  อย่างธรรมชาติ
21. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชมอ้าย
22. เด็กหญิงยาใจ  -
23. เด็กชายยุรนันท์  -
24. เด็กชายระพี  ไพรวันไพศาล
25. เด็กหญิงวริศรา  -
26. เด็กชายวสันต์  -
27. เด็กหญิงศรารัตน์  -
28. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  คำเผื่อ
29. เด็กชายสมหวัง  กล่อมดวงใจ
30. เด็กหญิงสมใจ  -
31. เด็กหญิงสิริกัลยา  -
32. เด็กชายสุรินทร์  -
33. เด็กชายสุริยา  สิงโต
34. เด็กชายอภิรักษ์  -
35. เด็กหญิงอรนิชา  จุดเพชรแจ่ม
36. เด็กชายอานนท์  ต๊ะสุ
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เทียนทอง
38. เด็กชายเปรมศักดิ์  ธนทรัพย์รุ่งกิจ
39. เด็กหญิงเมธาวี  ไชยนุรักษ์
40. เด็กชายไตรภพ  วนาพิรุณ
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
2. นายพฤกษ์  เวียงดาว
3. นางสาวกรรณิการ์  กาญจนคงคา
4. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
5. นางสาวอุษณีย์  ธารศรีทอง
6. นางสาววิภาวรรณ  หมั่นเพียร
7. นางวรินรัตน์  กฤติยรัตฐกรณ์
8. นางสาวรพีพรรณ  ยะสุนทร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายกิตติชัย  -
2. เด็กชายจอน  แซ่ลี
3. เด็กชายมานัส  -
4. เด็กหญิงมาเรีย  แซ่ลี
5. เด็กหญิงวนัสนันท์  ใจใส
6. เด็กชายสมชู  -
 
1. นางสาวประกายดาว  เปิ้นมะโอคำ
2. นายชัยนันท์  แซ่ยั้ง
3. นายทศพล  พรมดี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. นายอนันต์  อาศัยไพรพนา
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วใส
 
1. นายบำบัตร  ทิยานันท์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายรุ่งสุริยา  ปีทอง
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงค์คำ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสมิตา  ขุนรินชา
 
1. นางภรทณา   กัณฑวงศ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. นายอนันต์  อาศัยไพรพนา
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กชายเอนก  พร้อมศิลปพร
 
1. นางจิตติมา  จันจู
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงสลาดา  สุเบดี
 
1. นางสาวอรนุช  เกริกไกรสิริบูรณ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  เขียววงษ์
 
1. นางสายสมร  ภู่สุวรรณ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กชายสรวิชญ์  อุดเปียง
 
1. นายบำบัตร  ทิยานันท์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงรินลดา  ก้องพนาอำพล
 
1. นายภานุพันธ์  เคนคะสุมาตร์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายณรงค์  เลิศวีรเดช
 
1. นางสาวประกายดาว  เปิ้นมะโอคำ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายศรันยู  อยู่กันทรากร
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงพัทธวรรณ  นันทะใจ
 
1. นายณัฏฐชาติ  พนาวาส
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. นางสาวนารีรัตน์  สมภพวรพงษ์
 
1. นายปรินทร์  เลิศจันทรางกูร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกกาล  -
2. เด็กหญิงจริญญา  พลากิจจรัสแสง
3. เด็กหญิงจริยา  หลบหลีก
4. เด็กหญิงจิราพา  ไพรพิมล
5. เด็กหญิงชูศรี  ก้องคีรี
6. เด็กหญิงซาเท  อาญาสกุล
7. เด็กหญิงดวงกมล  รักแดนดิน
8. เด็กหญิงทีวาพร  มาตุรงค์สงวน
9. เด็กหญิงนิธิวรรณ  อาญาสกุล
10. เด็กหญิงน่อดา  -
11. เด็กหญิงน่อบะบึ  ชัยมงคลวารี
12. เด็กหญิงน่อมึ  รุ่งรวีส่องวนา
13. เด็กหญิงพรชิตา  ครุฑสวัสดิ์ชัย
14. เด็กหญิงพรสวรรค์  เวียงวีระชัย
15. เด็กหญิงพอแกมู  -
16. เด็กหญิงพอแอ้เซ  -
17. เด็กหญิงมยุรี  กุลชนไพศาล
18. เด็กหญิงมาริษา  ไพรนีรชาติ
19. เด็กหญิงมึกี๊  -
20. เด็กหญิงมึทอเว  พลากิจจรัสแสง
21. เด็กหญิงมึเลอะเก๊อะ  ธรรมาภิวาท
22. เด็กหญิงมึแลแล  -
23. เด็กหญิงมึโอพอ  -
24. เด็กหญิงรวยรวยพอ  -
25. เด็กหญิงลักขณา  ก้องคีรี
26. เด็กหญิงวรรณี  พลากิจจรัสแสง
27. เด็กหญิงวันดี  วงศ์โบบุญ
28. เด็กหญิงวาสนา  รักเสือ
29. เด็กหญิงสุนิสา  เวียงวีระชัย
30. เด็กหญิงสุรีรัตน์  มีมาเกิด
31. เด็กหญิงอรนิภา  มณีจินตนา
32. เด็กหญิงอรสา  จิตราวงสกุล
33. เด็กหญิงอังคณา  คำภีร์บริรักษ์
34. เด็กหญิงอารีวรรณ  เวียงพันสิงห์
35. เด็กหญิงเกตุษราภรณ์  พุ่มอยู่
36. เด็กหญิงเก่พอพะ  -
37. เด็กหญิงเนตรชนก  ดาวเรืองสดใส
38. เด็กหญิงแอ้ซูซู  สกุลวายุ
 
1. นางสาวกาญจนา  กามาด
2. นายพงษ์ศักดิ์  ปันต๊ะ
3. นางสาวภัทรวดี  แซ่ลิ้ม
4. นางสาวพัชนี  โน้นค้อ
5. นายปฏิภาณ  แก้วปาคำ
6. นายนันทปรีชา  พรมพิทักษ์
7. นางสาววาสนา  ภู่วัฒน์
8. นางสาวรุจิรา  บุญหล้า
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  วงษ์อำนาจ
 
1. นายกำพล  จุ้ยเรือง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  -
 
1. นางวารุณี  วงษ์วิจิตร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  -
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  กะมุยคือ
3. เด็กหญิงกรองทอง  -
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  -
5. เด็กหญิงกัญญาวีร์  -
6. เด็กชายก้องกิดากร  คีรีขจิต
7. เด็กชายก้องภพ  -
8. เด็กหญิงจริยา  -
9. เด็กหญิงจิตรา  -
10. เด็กหญิงจิตาภา  -
11. เด็กชายซิกร้าทู  -
12. เด็กหญิงญาณิน  -
13. เด็กชายธนพนธ์  -
14. เด็กหญิงน่อพอพะ  -
15. เด็กชายปิยะพงษ์  แสวงหา
16. เด็กหญิงพรทิวา  -
17. เด็กหญิงพอพา  -
18. เด็กหญิงพอสอเค  ตุ่นคำแดง
19. เด็กชายพาด้วย  คีรีวิศาล
20. เด็กหญิงภัครมัย  ชนสรณ์สกุล
21. เด็กหญิงมณิสร  ตะวันโตฉาย
22. เด็กชายมุแอ๊ะ  -
23. เด็กหญิงรดา  -
24. เด็กหญิงรยา  -
25. เด็กหญิงวรนุช  -
26. เด็กหญิงวรรณรดา  คีรีทัศไนย
27. เด็กหญิงวราภรณ์  -
28. เด็กหญิงวิชญาพร  เกียรติรุ่งสวัสดิ์
29. เด็กหญิงศุภากร  -
30. เด็กชายสมคิด  -
31. เด็กชายอภิวัฒน์  -
32. เด็กหญิงอภิสรา  -
33. เด็กหญิงอรนิช  -
34. เด็กหญิงอังศุมาลิน  จันทร์ไกรเพชร
35. เด็กชายเก่งเกียรติ  -
36. เด็กหญิงเยาวพา  ตะวันอาญา
37. เด็กชายแดนไพร  สนิท
38. เด็กชายโชคชัย  -
39. เด็กชายโพชิ  -
40. เด็กชายไชยวัฒน์  -
 
1. นายวรภัทร  ภู่ศรี
2. นางสาวเกศสุตา  มุขพรหม
3. นางสาวจุรีรัตน์  จันทร์สายทอง
4. นางสาวฐิตารีย์  จันทร์น้อย
5. นางสาวไพรลิน  เมืองมูด
6. นางสงกรานต์  มีทา
7. นางสาวจันทนา  ศรีพุ่ม
8. นางสาวศิริกานต์  พ่องน้อย
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. นางสาวจันจิรา  จิระศักดิ์
2. เด็กชายชาญวิทย์  อุตษา
3. เด็กชายชานนท์  สมบูรณ์
4. นางสาวประภัสสร  สังข์ทอง
5. นายพิทักษ์  วงษ์คำมูล
6. นางสาวฤทัยวรรณ  ปันเขียว
7. นายศักดา  ตันเอื้อย
8. นางสาวสุพรทิพย์  เชียงแทน
9. นายอธิวัฒน์  แสนกิตติ
10. นางสาวอินทิรา  อุดทาสา
 
1. นางรำไพ  ดิษฐคำเหมาะ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กชายจิรายุ  พาพิง
2. เด็กชายชาตรี  นิลน้อย
3. เด็กหญิงณัฐชริษา  ใจพรมเมือง
4. เด็กหญิงณัฐพร  นันทะใจ
5. เด็กชายธันวา  เอื้องหมี
6. เด็กหญิงพรณิภา  พงษ์สุพันธ์
7. เด็กหญิงพลอย  เกสร
8. เด็กหญิงพัสวี  หมื่นจินะ
9. เด็กชายสิทธิพล  หมื่นจินะ
10. เด็กชายอรรถวัฒน์  แก้วปา
 
1. นางรำไพ  ดิษฐคำเหมาะ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงนิตยา  โสภาวนามาศ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  บ้านนาเจริญ
3. เด็กหญิงพาวิณี  -
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  คีรีทัศไนย
5. เด็กหญิงวรรณดี  โสภาวนามาศ
6. เด็กหญิงอุมาพร  อาจกิจ
 
1. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
2. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
3. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
4. นางสุวิชา  ลำพูน
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงงามศิริ  ไพรเจือแก้ว
2. เด็กหญิงจิดาภา  -
3. เด็กหญิงชุติกา  ดารากมล
4. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีอำไพเลิศ
5. เด็กหญิงอารยา  จอมแดนพนา
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  กวีกมลลาศภาณุ
 
1. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
2. นางสาวจันทนา  นิลภา
3. นางสาวสุดารัตน์  รอดมณี
4. นางสาวสาธิกา  จันทะมาลา
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กาษา 1. เด็กหญิงจันทนา  นันทะชัย
2. เด็กหญิงทัศนีย์  กาวงศ์
3. เด็กหญิงธัญย์ชนก  จักรอินทร์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจนิ่ม
5. เด็กหญิงนริศรา  เถื่อนแก้ว
6. เด็กหญิงวราลักษณ์  ใจแก้วทิ
7. เด็กหญิงสุภาพร  เถื่อนแก้ว
8. เด็กหญิงอลิษา  กองมี
 
1. นางสาวมัญชรี  ศรีเวียงฟ้า
2. นายสุรกานต์  จันณะ
3. นางสาวรัตนา  เมฆยิ้ม
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงชนาพร  จันทรมณฑล
2. เด็กหญิงทิพพา  แสนหาญชัย
3. เด็กหญิงปรียานุช  กมลพิราม
4. เด็กหญิงศิริวิมล  จันทรมณฑล
5. เด็กหญิงสุธาสินี  รุ่งคีรี
6. เด็กหญิงสุธิดา  กลมกล่อมดี
7. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทรมณฑล
8. เด็กหญิงเกษรินทร์  มโนมัย
 
1. นางอรพิณ  ศิวาดำรงค์
2. นางธนพร  เหล่าเนตร
3. นางสาวณัฐรินทร์  ศิริเดชวุฒินันท์
4. นางสาววารี  แซ่ลี
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. นางสาวกรรณิการ์  สิริชัยไพศาล
2. นายกฤติกา  แซ่ว้าน
3. นายกันตพล  แซ่เฮ่อ
4. เด็กหญิงกัลยา  แซ่เฮ่อ
5. นางสาวชุติมา  วิทยามุ่งมั่น
6. นางสาวธิดา  กิจจรูญสกุล
7. นางสาวธิดา  แซ่ซ้ง
8. เด็กหญิงนิศามน  แซ่หมี
9. นางสาวปุุษาบุล  แซ่หมี
10. นางสาวพรไพลิน  แซ่หมี
11. นายภูริช  แซ่เฮ่อ
12. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่หมี
13. เด็กหญิงลักษิกา  แซ่ย่าง
14. เด็กหญิงวาริน  กุลยาปอ
15. นายวุฒิชัย  เจริญตกุลกิจ
16. เด็กหญิงโสภา  สว่างนภาลัย
 
1. นายวิทยา  สายปาน
2. นางพิมลพรรณ  พรมขาว
3. นางมนัสนันท์  รัตนะ
4. นางสาวนิศาชล  วงศ์สาร
5. นายจำนงค์  เทพา
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  คำรินทร์
2. เด็กชายชยานันต์  แก้วมา
3. เด็กหญิงณัฐฐาพร  พนาธัญญกิจ
4. เด็กหญิงตาลิดา  -
5. เด็กชายธนัช  เพ็ญพิสมัย
6. เด็กหญิงธนัดดา  ภควดีกุล
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พุ่มตุ๊บ
8. เด็กหญิงมลฤดี  ลีประกายพร
9. เด็กหญิงลัลนา  ทรัพย์ขุนดอน
10. เด็กหญิงวีนัส  แซ่ม้า
11. เด็กหญิงวีลดา  อุดทา
12. เด็กหญิงศิวกานต์  สมดั่งใจ
13. เด็กหญิงสุดารักษ์  นากาย
14. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ลีประกายพร
15. เด็กชายเอกพงษ์  ดำรงรักษ์วงศา
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
2. นางอภิญญา  วงค์ชัย
3. นางนันทนัฐ  พันธ์ปัญญากรกุล
4. นางสาวนิทตา  สุรินรังษี
5. นายอภิชาติ  ใจทะเล
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธีรภัทร  ฟ้าอนันต์
2. เด็กชายพลศิริ  คีรีสิริรุ่งเลิศ
3. เด็กชายพาคะนา  มณีจินตนา
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  -
5. เด็กชายสุเทพ  บวรเกิดธรรม
 
1. นายวิชา  ใจแก้วทิ
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงลิ้นจี่  -
2. นายวสันต์  -
 
1. นางสาววรินรัตน์  กฤติยรัตฐกรณ์
2. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายบอย  -
2. เด็กชายภาคิน  -
3. เด็กชายวิจิตร  -
4. เด็กชายสมพร  -
5. เด็กชายสิงห์ชัย  -
6. เด็กชายอำพล  จรรยาสุภาพ
 
1. นายณรงค์  เสาป้อ
2. นางรัตนา  สุภาปัญญา
3. นายสุทธิพงษ์  ศักดิ์ประพันธ์
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กาษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ก๋องแก่น
2. เด็กชายธนกฤต  ลังกาวงค์
3. เด็กชายธนิตกฤต  ปะระวันนา
4. เด็กชายนนทกร  กันทะวงษ์
5. เด็กชายวรวุฒิ  ภูษาไสย
6. เด็กชายศรายุทธ  ดีปุกเปียง
 
1. นายมณี  พัดขำ
2. นายสกลักษณ์  สิงหราช
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นายกล้าผจญ  โชคพัชระโรจน์
2. นายจิณณวัตร  ธนวัตมากมี
3. นายยี่เม่ง  กมลลาสน์กมุท
4. นายอานนท์  แสนหาญชัย
5. นายอานนท์  ฤทธิ์ลำเจียก
6. นายเกรียงศักดิ์  แซ่กือ
7. นายเกรียงศักดิ์  แซ่ว่าน
8. นายเรืองศักดิ์  เพชรคีรีรัฐ
 
1. นางศศิประภา  อินริราย
2. นางสาวพรทิพย์   จรรยา
3. นางกัลยกร   กาญจนราช
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงญานิศา  มโนทิพย์เจริญ
2. เด็กชายวายุ  ศรีเพ็ง
3. เด็กชายสมคิด  -
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จันตา
2. นางชลลดา  เข็มทอง
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงสุรดา  นายอง
2. เด็กชายอภิรักษ์  จันทระ
3. เด็กหญิงเม  ตางอ
 
1. นางสุจีนนา  แย้มวงษ์
2. นายนัทธชาติ  ต้องดี
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงนิศาชล  โท่นเป้า
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ปุ้มแสง
 
1. นางวารุณี  เทียนนาวา
2. นายชัยวัฒน์  เทียนนาวา
 
82 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 1. เด็กชายขาว  -
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  -
 
1. นางสาวอริษรา  บุญทา
 
83 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. นางสาวกันยา  กมลปราณี
2. เด็กหญิงชุติมา  แซ่ว้าน
3. นางสาวอนุภา  แซ่ว้าน
 
1. ว่าที่ร้อยโทเจนกวี  ศรีเอี่ยม
2. นายสราวุธ  นันทะสาร
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. นางสาวปรีดา  โอฬารกิจพานิช
2. นายเมธาสิทธิ์  แซ่ย้าง
 
1. นายชัชวาลย์  ชุ่มวงค์
2. นายลภชัย  พรมวิหาร
 
85 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. เด็กหญิงดารินทร์  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงนิภาธร  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวดวงดาว  ศิริรางกูล
2. นางสาวณัฐธนภัทร  เมธาเกษร
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายวรวัฒน์  บุญมาก
2. เด็กชายสัณฐิติ  พลบัวไข
 
1. นางโสรยา  ธรรมใจ
2. นางณิชนันทน์  สุยะคำ
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายนพเกล้า  นิลภา
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒ  ใจเฮือน
 
1. นายเทพรัตน์  สุวรรณโฉม
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  กองติ๊บ
 
1. นายเอกราช  ทรายมะเริง
2. นางสาวนพกาญจน์  มั่นอ่วม
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กหญิงจรัสศรี  แสนเมืองอินทร์
2. เด็กหญิงชนรดา  ลึกกันทึก
 
1. นางสาวนพกาญจน์  มั่นอ่วม
2. นายเอกราช  ทรายมะเริง
 
90 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ตามิ
2. เด็กหญิงเรไร  -
 
1. นางสาวรัตติกาล  สุทธิสิงห์
2. นางสุมิตรา  สิทธิมา
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายพงศธร  แสนใจ
2. เด็กชายสิงหา  ดารากมล
 
1. นายกฤษณะพงษ์  ชูอินทร์
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กชายอานนท์  -
2. เด็กชายแอ้เส  -
 
1. นายเอกราช  ทรายมะเริง
2. นางสาวนพกาญจน์  มั่นอ่วม
 
93 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายทวีศิลป์  ผัดคำวงษ์
2. เด็กชายรติพัฒน์  ก๋าคำ
3. เด็กชายอำนาจ  ทาหว่างกัน
 
1. นายธงชัย  ใจดี
2. นางนิตยา  อินหว่าง
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กชายมูซู  -
2. เด็กชายวีระชัย  -
3. เด็กชายสิปปกร   ครุฑมีชัย
 
1. นายคณาธิป  สอนเทศ
2. นางสาวมนัสชนก   มณีจำนงค์
 
95 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขสำราญ
2. เด็กชายวีรศักดิ์  กันรักษา
3. เด็กหญิงเจณิสา  พรพะกา
 
1. นายประภาส  แสงทอง
2. นายสุรพันธ์  สุรินธิวงศ์
 
96 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  อย่างสมสุข
2. เด็กชายกฤษดา  กล้าหาญ
3. เด็กชายธีรภัทร  จันทนา
 
1. นายประภาส  แสงทอง
2. นางฉันทนา  มุ่นอินต๊ะ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กชายประสิทธิื  วนาวิเศษศรี
2. เด็กชายพลศักดิ์  สืบพงษ์ธวัชชัย
3. เด็กชายอนุพงษ์  เกอเตระ
 
1. นายสุริยา  ใจแปง
2. นายกิจจา  คีรีประณีต
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 1. นายยิ่งยง  แซ่ม้า
2. นายวัชรพงศ์  สิทธิเสมานนท์
3. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่ม้า
 
1. นายพิศุทธิ์  ขัติศรี
2. นายเทอดศักดิ์  ลีทัศนียากูล
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา 1. เด็กชายดานุกุล  -
2. เด็กชายพยัคฆ์  -
3. เด็กชายเจษฏา  -
 
1. นางสาวอัณณ์ธาดา  โชคธนานันท์กิตติ
2. นางสาวลัดดาวา  สหรัตนพันธ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายวุฒิชัย  เผ่าสุวินัย
2. เด็กชายศุภชัย  แสงหงษ์
3. นายสมัคร  เกตุหอม
 
1. นางสอางค์  สุยะตุ่น
2. นางสมพิศ  อินหลวง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1. เด็กหญิงธนัญญา  ต๊ะวัน
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พรมขาว
3. เด็กหญิงนิตยา  สานอินสี
4. เด็กหญิงบรรฑิตา  บัวบาน
5. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ต๊ะแปงปัน
6. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วกลุ่ม
 
1. นางชฎารัตน์  เวียงดาว
2. นางนงลักษณ์  ยะเปียง
3. นายพงษ์ศักดิ์  ดวงสุภา
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  อุดหล้า
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ปาระมี
3. เด็กหญิงธารทิพย์  ปานเทียง
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  วงศ์ดำรงไพร
5. เด็กหญิงสรพรรญา  ธีระวรัญญู
6. เด็กหญิงสุรางคณา  อินต๊ะขันแก้ว
 
1. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
2. นางวรินรัตน์  กฤติยรัตฐกรณ์
3. นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงชนิสรา  หมอเก่ง
2. เด็กหญิงชุลี  วังอาชา
3. เด็กหญิงไพลิน  เก่งกุญชร
 
1. นางจันทรา  หมอเก่ง
2. นางสาวรจนา  สุริยะวงศ์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 1. เด็กหญิงชลธิรศน์  อ้ายฝอย
2. เด็กหญิงศศิพร  สุวรรณวงษ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจจะนะ
 
1. นางพัชนี  จรรยา
2. นางพรปวีณ์  สิงหเดช
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงกันนิกา  จ่ายผัด
2. เด็กหญิงมัสยา  -
3. เด็กชายสุระ  เก่งกุญชร
 
1. นางสาวจิราพร  คำเชื้อ
2. นางสาวนัฐธิดา  ใจคำ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. นางสาวกันยา  ตระกูลดิฐธรรม
2. นางสาววรรณภา  กุลสัมพันธ์ชัย
3. เด็กหญิงอินทิรา  เจษฎาอนุพงศ์กุล
 
1. นายกรรไกร  ก้อนแก้ว
2. นายแสวง  สิทธิเสนา
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงนิดานุช  เรืองอดุลย์วิทย์
2. เด็กหญิงวศินี  สมานคีรี
3. เด็กหญิงแงแงโซ  -
 
1. นางสาวปวิตรา  ิองคะลอย
2. นางสาวศิโรรัตน์  รัตนเดชากุล
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กชายณัชพล  จันลองวนา
2. เด็กชายพอคึมู  วนาเจือทอง
3. เด็กหญิงพัชนี  สุวนารักรวมใจ
 
1. นางสาววรรณวิสาข์  สีเทา
2. นางสาวนุสรา  พรมวิหาร
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงฑุลิกา  ไพรวันไพรศาล
2. เด็กหญิงพิไล  ห้วยไพจิตร
3. เด็กหญิงวิไลพร  ไพรวัลย์เกิดลาภ
 
1. นางนงค์นุช  เริ่มแรก
2. นางวิมล  พลาลัยเจริญ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงญาณี  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงอารดา  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  เจริญสง่างาม
 
1. นางสาวนุชจรี  สมพงษ์
2. นางสาววันวิสา  ศรีจันทอง
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายพรชัย  พนารุ่งเกียรติ
2. เด็กหญิงพรธิดา  หนึ่งพงไพร
3. เด็กหญิงวาสนา  -
 
1. นางสาวกัญญาภัค  บุญรอด
2. นางกิตติวรา  กาหลง
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. นางสาวณิชากร  ฉลองนุกุล
2. นางสาวธนพร  นิกุลพินิจ
3. นางสาวสุภาพร  แซ่ย่าง
 
1. นางราตรี  ทองคำ
2. นางโชติมา  หมื่นสีพรม
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงปานไพลิน   แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงลลิตา  นพคุณ
3. เด็กหญิงวิภา  เฮ่อธนัตถ์
 
1. นางเพาพงา  ชิ้นหนึ่ง
2. นางธิติมา  ขอสุข
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กชายจอแอ๊ะเส่  -
2. เด็กหญิงพิสมัย  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงอัญชลี  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
 
1. นายธีรเกียรติ  กำลังมาก
2. นางเพาพงา  ชิ้นหนึ่ง
 
115 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กชายจารุพล  -
2. เด็กชายวิชิต  แซ่ลี้
3. เด็กชายสมพงษ์  -
 
1. นางแพรวเพชร  กาลา
2. นางน้ำทิพย์  ประทุมทอง
 
116 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  -
2. เด็กหญิงสุมาลี  -
3. เด็กหญิงอัญรินทร์  วนาธรรมเจริญ
 
1. นายพัชญภณ  สารสา
2. นางสาวนัฐชาพร  บุญพจน์
 
117 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. เด็กชายดิลก  กานนนวลแข
2. เด็กชายสวัสดิ์  สุนทรสิงขร
3. เด็กหญิงอรอนงค์  สมภพพิสมัย
 
1. นางสาวปัณฑารีย์  บึกหาญ
2. นางกัณฐิกา  ยาโนยะ
 
118 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายกองแทะ  -
2. เด็กชายจิรพงษ์  -
3. เด็กชายส่อทูโด้  -
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จันตา
2. นางญานี  ปัญจานนท์
 
119 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกฤติกา  หลบหลีก
2. เด็กชายจิรพัส  วงศ์ประภาคาร
 
1. นายชัยวุฒิ  นามะกุณา
2. นางสาวนริศราภรณ์  ชุ่มเชย
 
120 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย   จันทรมณฑล
2. เด็กชายอติกานต์   จันทรมณฑล
 
1. นางอรวรรณ   สุวรรณคำพันธุ์
2. นางสาวณัฐรินทร์   ศิริเดชวุฒินันท์
 
121 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนิรัติศัย  อินอุ่น
2. เด็กชายภูวนาท  เชียงทอง
 
1. นางสาวพฤติลักษณ์  ฉันทานุสิทธิ์
2. นางสุพรรณี  แก้วปาเขียว
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงมะเอคึ  -
 
1. นางสาวสายฝน  ประชุมศรี
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงอีพอ  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นางสาวณัฎฐรินทร์  อภิวงค์งาม
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงน้องสาย   จตุมหาสกุล
 
1. นายกมัยเทพ  ศิริมา
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 1. เด็กชายภาค  วนาลาภบวร
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  จันทร์สายทอง
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงณิชานันท์  รักเสือ
2. เด็กหญิงธันยชนก  พนาธัญญกิจ
3. เด็กหญิงธิดา  ไพรกล้าธรรม
4. เด็กหญิงน่อตามุย  -
5. เด็กหญิงปีใหม่  -
 
1. นางสาวจันทิมา  มะยมหิน
2. นางสาวสายฝน  ประชุมศรี
3. นางสุนิสา  บุญผล
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กหญิงสุรางค์รัตน์  เชี่ยวชาญคีรี
 
1. นางวรรณาพร  บัวผัด
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. นายสุทัศน์  มณีศิลาวงศ์
 
1. นางกัณฐิกา  ยาโนยะ
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงวนารี  -
 
1. นางชลลดา  เข็มทอง
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นำปุ๊ด
 
1. นางสาวอรสา  หลวงหลาย
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงสุชาดา  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นางสาวปฐมาวดี  มูลวัน
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปะ 1. เด็กชายทศพร  เกิดแก้ว
 
1. นางสาวพนารัตน์  ตอพล
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กชายบุษบา  หน่อชัย
 
1. นายบัณฑิต  พรหมขัติแก้ว
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เตจา
 
1. นายบัณฑิต  พรหมขัติแก้ว
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 1. เด็กหญิงปาริชาติ  งามยิ่งสกุล
2. เด็กหญิงพรฉวี  -
3. เด็กชายโสภณ  แปรงปัน
 
1. นางญาณิน  นุรังษี
2. นางยุพิน  ใจยะสิทธิ์
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงชาลิสา   แซ่กือ
2. เด็กชายณัฐกุล   มังกรอัศว
3. เด็กหญิงธิดา   หยางศิริพงษ์
 
1. นางสาวลดาวัลย์  เชอมึกู่
2. นางนภา  กำเนิดบรรพต
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายซาจ่อ  -
2. เด็กชายวศิน  ด่านวิจิตร
3. เด็กชายอาหน่าย  -
 
1. นายธนะศักดิ์  นาคปรีชา
2. นางสาวดวงมณี  เขื่อนทหาร
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กชายธนกร  กันเอี้ยง
2. เด็กชายธนกร  โง้นทุม
3. เด็กชายสิทธิกร  ใจยา
 
1. นางสาวสายใจ  เอี้ยงหมี
2. นางพัชรินทร์  ชุมภูงาม
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงปัทมพร  ไพรนีรชาติ
2. เด็กหญิงมะซุพอ  -
3. เด็กหญิงวาณี  ชัชวาลวงศ์บุญ
 
1. นางสาวสุฑรัตน์  โสพักตร์
2. นางสาวสุพรรณี  ปิดความลับ
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายฉัตรชัย   มณฑลพนา
2. เด็กหญิงลีลาวดี   มานะศักดิ์เกษม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปุ่นปุย
2. นางวรรณาพร  บัวผัด
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. นางสาวน้ำหวาน  สุปุ
2. เด็กชายปริญญา  มณฑลพนา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปุ่นปุย
2. นายวินัย  ทาพันธ์
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กชายฉัตรชัย  แสนพะเยาว์
2. เด็กชายพิชัย  มั่นคง
3. เด็กชายสมคิด  ศักดิ์ศุภมงคล
 
1. นางสาวสายใจ  เอี้ยงหมี
2. นางประไพ  สีใจ
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายคัมภีร์  ชาตรีวินิจทอง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  คีรีพินิต
3. เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วประหลาด
 
1. นายวรพงษ์  มั่นคง
2. นางสุภางค์  กันทะ