หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเอกพงษ์ สันตะวัน กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
2 นางสาวสุพัตรา วงษ์มนฑา กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
3 นายปฏิวัติ มณีทอง กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
4 นางสาวมุจลิน อุดจอม กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
5 นางสาวสุพัตรา ทิหวาย กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
6 นางพรรณภัทร สุขสัมพันธ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
7 นายพรทวี เขียวปลอด กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
8 นางสาวสุภัทรนันท์ สังข์นาค กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
9 นายพงษ์ประพันธ์ ตุ่นแจ้ กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
10 นางปิยฉัตร เบญจมาศ กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
11 นายอานุภาพ สมัครสมาน กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
12 นายจักรกฤษ กัลยาณมิตร กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
13 นายวุฒิชาติ มาตย์นอก กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
14 นางสาวชนากานต์ สระมาลา กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
15 นางกาญจนา ธนมั่น กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
16 นางสาวกัยรัตน์ จันสุ กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
17 นางสาวสาธินี พรมวงศ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
18 นายอุดม อัศราเพชร กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
19 นายโชคชัย ธรรมฐิติภรณ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
20 นายสมพงษ์ จิรสวัสดิ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
21 นางสาวกัณฐมณี นาคะหะ กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
22 นายภูวนาท กองธรรม กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
23 นายภัทรชัย สุขุมวัฒนะ กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
24 นายจีระศักดิ์ แสนใส กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
25 นางมุขระวี การชัยนา กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
26 นางสาวพรสุภา เนตรนาค กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]