หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 3 11 7
2 010 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 3 7 4
3 012 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 31 68 48
4 013 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 7 9 8
5 018 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 12 22 19
6 014 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 4 7 5
7 015 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 12 23 18
8 017 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 19 37 28
9 016 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 11 32 19
10 020 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 2 5 3
11 023 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 11 59 24
12 024 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 14 34 21
13 025 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 14 25 14
14 032 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 9 28 16
15 033 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 15 46 27
16 034 โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 0 0 0
17 035 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 5 12 7
18 036 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 0 0 0
19 037 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 1 6 4
20 038 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 12 24 16
21 039 โรงเรียนบ้านจกปก 1 1 1
22 041 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 3 8 5
23 043 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 5 8 7
24 044 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 1 1 1
25 046 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 6 11 8
26 047 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 5 10 7
27 048 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 6 19 7
28 045 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 7 12 10
29 049 โรงเรียนบ้านธงชัย 9 22 15
30 052 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 15 26 22
31 050 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 7 15 10
32 051 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 6 8 7
33 053 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 4 9 6
34 054 โรงเรียนบ้านปะหละทะ 4 10 6
35 056 โรงเรียนบ้านปางส้าน 15 24 17
36 059 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 16 35 24
37 060 โรงเรียนบ้านปูแป้ 0 0 0
38 055 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 7 20 14
39 058 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 0 0 0
40 057 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 5 10 5
41 062 โรงเรียนบ้านพะละ 2 6 4
42 061 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 13 25 21
43 063 โรงเรียนบ้านมอเกอ 3 11 3
44 064 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 2 6 4
45 096 โรงเรียนบ้านยะพอ 2 4 2
46 097 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 14 45 30
47 098 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 3 12 7
48 099 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 9 10 10
49 100 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 9 0 0
50 101 โรงเรียนบ้านวังผา 3 5 5
51 102 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 10 18 15
52 103 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 12 25 16
53 104 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 2 5 4
54 106 โรงเรียนบ้านหนองบัว 23 89 43
55 107 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 7 21 13
56 108 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 1 2 1
57 118 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 9 17 11
58 109 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 3 8 4
59 110 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 23 65 42
60 111 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 14 28 22
61 112 โรงเรียนบ้านห้วยบง 7 29 16
62 113 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 5 11 9
63 115 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 7 15 13
64 117 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 8 19 14
65 114 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 0 0 0
66 116 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 3 8 4
67 119 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 11 25 18
68 040 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 34 103 65
69 042 โรงเรียนบ้านเซอทะ 3 12 7
70 066 โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 0 0 0
71 065 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 1 6 3
72 067 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 1 1 1
73 068 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 15 49 22
74 069 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 10 19 15
75 070 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 25 71 33
76 071 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 4 6 5
77 072 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 10 18 12
78 146 โรงเรียนบ้านแม่จวาง 1 3 2
79 074 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 8 24 15
80 077 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 35 73 53
81 076 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 6 15 9
82 075 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 6 13 10
83 078 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 3 10 7
84 079 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 4 13 8
85 082 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 12 27 21
86 081 โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 0 0 0
87 080 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 7 10 9
88 083 โรงเรียนบ้านแม่พลู 3 10 7
89 085 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 18 34 20
90 086 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 11 24 19
91 087 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 8 17 9
92 088 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 5 7 5
93 090 โรงเรียนบ้านแม่สละ 16 30 23
94 089 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 4 12 5
95 091 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 5 14 8
96 092 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 13 17 14
97 093 โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 1 2 2
98 094 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 2 2 2
99 073 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 17 32 24
100 084 โรงเรียนบ้านแม่โพ 0 0 0
101 120 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 5 18 11
102 095 โรงเรียนบ้านไม้กะพง 4 16 6
103 122 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 8 32 16
104 125 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 8 12 11
105 126 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 5 24 12
106 127 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 10 35 21
107 128 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 9 25 12
108 129 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 15 30 21
109 130 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 5 7 5
110 132 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 4 11 7
111 135 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 9 18 14
112 136 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 10 27 17
113 138 โรงเรียนอนุบาล 0 0 0
114 142 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหลวง(เทศบาลแม่กลอง) 0 0 0
115 141 โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่กลองคี(อบต. โมโกร) 0 0 0
116 144 โรงเรียนอรุณเมธา 14 25 21
117 124 โรงเรียนแม่สอด 20 89 43
118 028 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ 16 27 23
119 029 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 7 28 13
120 030 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 1 2 2
121 011 โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร 2 6 2
122 031 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 3 4 3
123 121 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา 3 14 8
124 123 โรงเรียนภัทรวิทยา 9 15 11
125 131 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 7 8 8
126 133 โรงเรียนศิริวรรณศึกษา 1 3 2
127 134 โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา 3 6 3
128 137 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1 1 1
129 139 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ 1 3 2
130 143 โรงเรียนอนุบาลสิริโรจนา 0 0 0
131 145 โรงเรียนอิสลามศึกษา 4 15 8
132 019 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 6 30 16
133 148 โรงเรียนแม่สอดโฮมสคูล 1 3 2
134 002 โรงเรียน ตชด.จาตุรจินดา 0 0 0
135 006 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 0 0 0
136 005 โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ 0 0 0
137 007 โรงเรียน ตชด.ศึกษาสงเคราะ์ 2 0 0 0
138 149 โรงเรียน ตชด.แสมใหญ่ 3 11 3
139 021 โรงเรียนตชด.บ้านถ้ำเสือ 3 8 6
140 022 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 3 4 3
141 147 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา 2 5 4
142 105 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 1 1 1
143 140 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 0 0 0
144 026 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 6 25 9
145 001 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ.แม่อมยะ 0 0 0
146 004 โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 0 0 0
147 003 โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านแพะ จังหวัดตาก) 0 0 0
148 008 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย 0 0 0
149 150 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา - ไพวรรณ วรางกูร 0 0 0
รวม 1009 2475 1573
4048


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]