หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-tak2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมณี พัดขำโรงเรียนบ้านแม่กาษาประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ กันเอี้ยงโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ฟักทองอยู่โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นายนิรุช ขอสุขโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1กรรมการ
5. นางดวงแก้ว พัดขำโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นาย้เฉลิม วงศ์ประเสริฐโรงเรียนแม่สละเหนือประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ ตุ่นเฟือยโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯกรรมการ
3. นายสมชาย โตเหี้ยมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6กรรมการ
4. นายศิริวัฒน์ แก้วกัณหาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นางมาลินี ดอยสกุลไกรโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายภิเษก ดอยแก้วขาวโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย เฟืองผึ้งโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายสุนทร พูลลาภโรงเรียนท่านคุณหญิงพรสมกุณฑลจินดากรรมการ
4. นายอนุศักดิ์ พงษ์พิทักษ์คีรีโรงเรียนบ้านธงชัยกรรมการ
5. นายอัครพงษ์ รักสีขาวโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอุษา ยิ่งยงเมธีโรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นางประไพ สีใจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ก๋องดีโรงเรียนบ้านแม่พลูกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา สอนแก้วโรงเรียนบ้านวาเลย์กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ นวลเป้าโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเพาพงา ชิ้นหนึ่งโรงเรียนอรุณเมธาประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ มะโนวงศ์โรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
3. นายการุณ อุดมกิจศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่วะหลวงกรรมการ
4. นางธัญชนก ใหม่จันทร์แดงโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการ
5. นางนราภรณ์ จันปาลีโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายคณาธิป สอนเทศโรงเรียนบ้านกล้อทอประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ริยะนาโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางสาวดวงดาว ศิริรางกูลโรงเรียนรวมไทยพัฒนา1กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ โทอ่อนโรงเรียนบ้านร่มเกล้า4ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา แก้วชูโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ปุกปุยโรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ เขียวชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร ฉิมสุดโรงเรียนบ้านสันป่าไร่กรรมการ
3. นายกนก นิคมวัฒนะโรงเรียนบ้านแม่พลูกรรมการ
4. นายพีรณัฐ เชียงแก้วโรงเรียนบ้านธงชัยกรรมการ
5. นางสุจิรา ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ เขียวชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร ฉิมสุดโรงเรียนบ้านสันป่าไร่กรรมการ
3. นายกนก นิคมวัฒนะโรงเรียนบ้านแม่พลูกรรมการ
4. นายพีรณัฐ เชียงแก้วโรงเรียนบ้านธงชัยกรรมการ
5. นางสุจิรา ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร แก้วเล่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ไชยโยทาโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้กรรมการ
3. นายอุเทน ต๊ะมูลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายลือชัย ดอยไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ปุดแดงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร แก้วเล่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ไชยโยทาโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้กรรมการ
3. นายอุเทน ต๊ะมูลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายลือชัย ดอยไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ปุดแดงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางหรรษา ศิริพงษ์ไทยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ใจยาน๊ะโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางสมเกียรติ ไหวดีโรงเรียนบ้านแม่ละเมากรรมการ
4. นางอำนวย ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางหรรษา ศิริพงษ์ไทยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ใจยาน๊ะโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางสมเกียรติ ไหวดีโรงเรียนบ้านแม่ละเมากรรมการ
4. นางอำนวย ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอังคาร เบ้านีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สมุทร์นาวีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสาวรัตนา ถกลบูชาโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
4. นางกนกกานต์ เนตรใสโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการ
5. นางสุรีย์ แสงอรุณโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมยศ ยิ่งยงเมธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิศ สายปันโรงเรียนบ้านแม่จวางกรรมการ
3. นางสาวชัฐชฎา ยศสุรินทร์โรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
4. นางเบญญาภา สุวรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการ
5. นางรำพึง ฟักทองอยู่โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอังคาร เบ้านีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สมุทร์นาวีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสาวรัตนา ถกลบูชาโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
4. นางกนกกานต์ เนตรใสโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการ
5. นางสุรีย์ แสงอรุณโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ยิ่งยงเมธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิศ สายปันโรงเรียนบ้านแม่จวางกรรมการ
3. นางสาวชัฐชฎา ยศสุรินทร์โรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
4. นางเบญญาภา สุวรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการ
5. นางรำพึง ฟักทองอยู่โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ศรีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรปพรรณ มั่นคงโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางชฎารัตน์ เวียงดาวโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควกรรมการ
4. นางอุไรพร สาธุสถิตโรงเรียนบ้านพะเด๊ะกรรมการ
5. นางสาวนภา อินทรฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางรุ่งนภา ศรีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรปพรรณ มั่นคงโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางชฎารัตน์ เวียงดาวโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควกรรมการ
4. นางอุไรพร สาธุสถิตโรงเรียนบ้านพะเด๊ะกรรมการ
5. นางสาวนภา อินทรฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางกรรณิการ์ แสนนรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้างภิบาลประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ฉลองชัยกานต์โรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
3. นางสาวสุรภี มูลเมืองโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการ
4. นางสาวจันทร์ฟอง ผลัดคำวงษ์โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางพรนิภา แก้วเล่อโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ แสนนรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้างภิบาลประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ฉลองชัยกานต์โรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
3. นางสาวสุรภี มูลเมืองโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการ
4. นางสาวจันทร์ฟอง ผลัดคำวงษ์โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางพรนิภา แก้วเล่อโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอัมพร ศิริขวัญผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26ประธานกรรมการ
2. นางอันธิกา ใจยะสิทธิ์โรงเรียนบ้านถ้ำเสือกรรมการ
3. นางธีรภรณ์ สอนเทศโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ใจยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางศิริกุล ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอัมพร ศิริขวัญผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26ประธานกรรมการ
2. นางอันธิกา ใจยะสิทธิ์โรงเรียนบ้านถ้ำเสือกรรมการ
3. นางธีรภรณ์ สอนเทศโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ใจยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางศิริกุล ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจันมา วิเศษสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กุหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุปชาติ ใหดงยางโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
3. นางปราณี ยศสุรินทร์โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นางพิมพ์ภัทรา นะอิโรงเรียนอรุณเมธากรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร พลูน้อยโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจันมา วิเศษสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กุหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุปชาติ ใหดงยางโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
3. นางปราณี ยศสุรินทร์โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นางพิมพ์ภัทรา นะอิโรงเรียนอรุณเมธากรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร พลูน้อยโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]