รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสา 1. เด็กชายชยากร  ขัติคำ
2. เด็กชายศุภณัฐ  หน่อประเสริฐ
 
1. นายจิรยุทธ์  รวมสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแล่ง 1. เด็กชายธนวัฒน์  เฉียบแหลม
2. เด็กชายพีระพงศ์  เทพวงค์
 
1. นายอุเบก  ปัทมะเสวี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจุน 1. เด็กหญิงทิพานันท์  ตันสิงห์
2. เด็กชายธนดล  ศรีสมบัติ
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ถาหล้า
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระ 1. นายจีระวัฒน์  ฟ้าแลบ
2. เด็กชายทวีวัฒน์  ชุมภูชนะภัย
 
1. นายศาตรา  แสนปัญญา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาลาด 1. นายธีรวัฒน์  พาแก้ว
2. เด็กชายอุทัย  พาแก้ว
 
1. นางพัชรินทร์  แสงศรีจันทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปุก 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  มูลทอง
2. เด็กชายทัตพงษ์  สุคำ
3. เด็กหญิงปริมญาดา  มะลิวงศ์
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  ปัญทวงศ์
5. เด็กชายเกียรติพงษ์  กองตา
 
1. นางสาวกุลฌา  นามอยู่
2. นางสาวภิชยา  วงศ์ษา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงกณิศา  การะยศ
2. เด็กชายวิสุทธิพงษ์  พิลาภ
 
1. นางประภัสสร  ดีอุ่น
2. นางวินิจฉัย  ฟูศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชมพู
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เทพเสนา
 
1. นางลัดดา  บุญเรือง
2. นางมณฑิตา  คำปลิว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำบอน 1. นายญาณกร  ชะปูแสน
2. นางสาวอริยา  แซงราชา
 
1. นางละมัย  มีสติ
2. นางอมรรัตน์  สายแผลง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงธันยนันท์  รวมสุขกุลศักดิ์
 
1. นายชัยวิชิต  อินต๊ะเสนา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุทธะ
 
1. นางเพ็ญศรี  อุ่นเรือน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. นางสาวจันทรัตน์  แก้วใส
 
1. นายเสรี  ชัยแก้ว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กรธนพานิชย์
 
1. นางสุพัตรา  สมฤทธิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก 1. เด็กหญิงสุธาสินี  กันทะเนตร
 
1. นายสมจิตต์  ปินชัย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เต็มจิรวัฒน์
 
1. นางสาวสุทธิพร  สุทธิกาศ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  สีสัน
 
1. นายทรงพล  กาณะรักษ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงสุวิมล  ศรีวิชัย
 
1. นายณัฐกฤช  ชัยชนะ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กหญิงวรินท์นิภา  ใจพันธ์
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  จักรวาฬ
 
1. นางจิรสิริ์  ศรีสุข
2. นางสาววนิดา  ถือเงิน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลัดดาวงศ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยินดี
 
1. นางลาวัลย์  สุพรรณนนท์
2. นางภัณฑิรา  นามวงศ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. นายธนนันท์   จิตละการ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วนันไชย
 
1. นางลาวัลย์  สุพรรณนนท์
2. นายจรูญ  สุพรรณนนท์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีจันทร์
 
1. นายคนึง  บุญประเสริฐ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญยืน 1. เด็กหญิงคำ  ไทยใหญ่
2. เด็กชายสาม  กิตติ
3. เด็กชายหนุ่ม  ลุงซู้
 
1. นายสัมพันธ์  เครือมูล
2. นางพนิดา  หมื่นจันทร์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญยืน 1. เด็กหญิงทอน  ลุงซู้
2. เด็กชายยี่  ลุงซู้
3. เด็กหญิงเอ้ย  ลุงซู้
 
1. นายสัมพันธ์  เครือมูล
2. นายวิไลวรรณ  ทิวาศิริ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กชายจิรายุ  ภิมุข
2. เด็กชายจีรนนท์  ธงสัตย์
3. เด็กชายวิทวัส  หวลอารมณ์
 
1. นายระพินทร์  พรหมเสน
2. นางศรีประทิน  ปราบไพรี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงจิระประภา  เมืองก้อน
 
1. นายนพดล  อุ่นใจ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงชุติมา  พอใจ
 
1. นายนพดล  อุ่นใจ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายกีรภัทร  เตชะแก้ว
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงศรัญญา  วงศ์ใหญ่
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงพาฝัน  วงศ์ใหญ่
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงเอื้ออารี  สุคำภีร์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แสงนัย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สารเงิน
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงเกษมณี  มั่งมูล
 
1. นายนพดล  อุ่นใจ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1. เด็กหญิงตุลภัทรา  เมืองมูล
 
1. นางเกศรินทร์  ชลสินธุ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กชายจิตรภณ  บรรจง
2. เด็กหญิงจิระประภา  เมืองก้อน
3. เด็กหญิงชุติมา  พอใจ
4. เด็กชายณัฐกานต์  สมัคร
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  ผดุง
6. เด็กหญิงปิยธิดา  คำลือ
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  คำลือ
8. เด็กหญิงมีนา  เพียรงาน
9. เด็กชายศุภากร  คำลือ
10. เด็กหญิงอรปรียา  กล้าหาญ
11. เด็กหญิงอาทิติยา  แสนบ้าน
12. เด็กหญิงเกษมณี  มั่งมูล
 
1. นายนพดล  อุ่นใจ
2. นายประเสริฐ  กองแก้ว
3. นายทรงศักดิ์  ธีระวงศนันท์
4. นายสังคม   กล้าหาญ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัวพิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เบญจญาต
2. เด็กหญิงกรกนก  วงศ์ใหญ่
3. เด็กชายกรวิชญ์  พัวพัน
4. เด็กหญิงกฤติยานี  บุญมี
5. เด็กหญิงจิราพร  วงศ์ใหญ่
6. เด็กชายจิรายุ  บัวงาม
7. เด็กชายชัยมงคล  กิติพระวงษ์
8. เด็กหญิงฐิติมา  มณีอำไพร
9. เด็กชายณัฐดนัย  ใจคำ
10. เด็กชายธนธรณ์  ชนะพิมพ์
11. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไชยวุฒิ
12. เด็กหญิงนลินนิภา  สวัสดิ์
13. เด็กหญิงพัฒน์นรี  กันทะสอน
14. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สามแสน
15. เด็กหญิงสุตราภัทร  สนิท
16. เด็กหญิงสุพิชญา  สะอาดดี
17. เด็กชายอดินันท์  กอใหญ่
18. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชุมภู
19. เด็กหญิงเกวลี  ใจมา
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาดี
 
1. นางปิยาภรณ์   บุญศรี
2. นางวรรณภา   สัตบุษ
3. นางนงราม   โนวิชัย
4. นางสาวนิตยา  อภิรักษ์ภิญโญ
5. นางสาวศิริภา   ดวงแก้วปั๋น
6. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายธีรชัย  พวงมั่ง
3. เด็กชายพันธกร  เบญจวรรณ
4. เด็กหญิงพิจิตรา  บุญสิทธิ
5. เด็กชายภาสธร  ยุบลวัฒน์
6. เด็กชายศุภกร  ทองอก
 
1. นายอนุสรณ์  ไทยโกษา
2. นางลำพึง  ใจดี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. นายอภิสิทธิ์  สุ้มทรัพย์
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีสว่าง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงอัญชริน  แซ่ซ้ง
 
1. นายเกียรติชัย  สิงหเดช
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายเอกชัย  แซ่ม้า
 
1. นางอนุทิน  ใจการ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจุน 1. เด็กหญิงศศินิภา  วุฒิไชย
 
1. นายถวัลย์  แสงสว่าง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. นายเฉลิมชัย  หลงอยู่เจริญ
 
1. นางธมนวรรณ  คำเรือง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 1. เด็กชายเอกประพันธ์  เผ่าปินตา
 
1. นางสาวนภาพร   อินทา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กหญิงสมัชญา  โยงยศ
 
1. นางธมนวรรณ  คำเรือง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 1. เด็กหญิงชญาดา  กันทะ
 
1. นางวิไล  วชิรตรากูล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กชายนัฐพล  เจนใจ
 
1. นางนฤมล  สุขใสบูลย์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจกว้าง
 
1. นางพวงเพชร  ชัยแก้ว
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายธีรภัทร  แสนพะวัง
 
1. นางธมนวรรณ  คำเรือง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สาใจ
 
1. นายเกษม  พรหมครอบ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงอภิสมัย  แซ่ซ้ง
 
1. นางกุลรภัส  อินทะรังษี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยะมงคล
 
1. นางวรรณฤดี  บุญประเสริฐ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปง 1. เด็กชายถิรวัฒน์  รัตนะ
 
1. นางรัตนาภรณ์  หมุดใหม่
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงวราภรณ์    คำปินมาระ
 
1. นางราตรี  ไทยเมือง
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กหญิงจันทนา  สวยสม
2. เด็กชายตะวัน  ทวีจันทร์
3. นายนภดล  มณีชัย
4. นายปิยวัฒน์  จอมทอง
5. เด็กหญิงพลาธิป  ใจเย็น
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อินถา
7. เด็กหญิงวรัญญา  พิมพิสาร
8. เด็กชายสิทธิพล  พรหมสิทธิพร
 
1. นางเฉิดฉาย  บุญช่วย
2. นางปุณนิษฐ์  แสงแก้ว
3. นางทัศนีย์  กิจจานุลักษณ์
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายกสิพงษ์  บุญชื่น
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ลวงคำ
3. เด็กหญิงฐิติพร  สมบูรณ์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ซื่อสัตย์
5. เด็กชายธีรภัทร  สุขดี
6. เด็กหญิงพัชรพร  สุนันต๊ะ
7. เด็กชายภานุพงศ์  ชาญเชี่ยว
8. เด็กหญิงภานุมาส  ดวงสนิท
9. เด็กชายอวิสิทธิ์  โชติวงษ์
10. เด็กชายเจษฎา  บุตรศรีภูมิ
 
1. นางอัมพรรณ  บุญยืน
2. นางศิริณา  บุตรภักดี
3. นางรวงทอง  แก้วพนา
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงใหม่ 1. นางสาวกัญญารัตน์  อินมี
2. เด็กหญิงกัลยา  อายุ
3. เด็กหญิงนภัสประภา  บัวติ๊บ
4. นางสาวพรทิพย์  ซ่งศิริศักดิ์
5. เด็กหญิงรัตติกาล  อินมี
 
1. นางยุรฉัตร  วงศ์ใหญ่
2. นางเมตตา  บัวแย้ม
3. นายคะนอง  เมืองมูล
4. นางกันยาลักษณ์  กันไชยศักดิ์
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงบุญญลักษณ์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงปรียากร  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงมาริษา  อินทร์สุก
4. เด็กหญิงลาลิกา  วรัญญูนุกูล
5. เด็กหญิงวรรณพร  ฉัตรนาถวรกุล
6. เด็กหญิงศิริพร  จันทร์ธนวงศ์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ว่าทวีนันท์ชัย
8. เด็กหญิงอัจฉรา  มลเทียน
 
1. นางเยาวรักษ์   สมฤทธิ์
2. นางครองทรัพย์  พงษ์ด้วง
3. นางบุปผา  วงศ์ใหญ่
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงจีราพัน  จันทะเนาว์
2. เด็กหญิงธนัชญา  วงศ์ยศ
3. เด็กหญิงธีร์สุดา  ต้นวงค์
4. เด็กหญิงนรวณี  สามัญแก้ว
5. เด็กหญิงพรพิมล  กิ่งก้าน
6. เด็กหญิงภัทราพร  คำมา
7. เด็กหญิงมนัญชยา  วงศ์แก้ว
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  ต้นวงศ์
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  สุริผัด
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  เวียงคำ
11. เด็กหญิงอรณิชา  สท้านอาจ
12. เด็กหญิงอัจฉราพร  ศรีคำ
 
1. นายนัทธพงศ์  เสาร์จันทร์
2. นางผ่องพรรณ  ศรีจันทร์
3. นางสุดา  กองมะลิ
4. นางสาวอัมพร  ทะรินทร์พิพัฒน์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ดอนมูล
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระ 1. นายชยากร  แซ่เต็ม
2. เด็กชายณัฐพล  บ้านสระ
3. เด็กหญิงปาณิศา  กลมเกลียว
4. นายวรากร  สืบจิตต์
5. เด็กชายอภิวิชญ์  เก่งการ
 
1. นายสายัณร์  อิ่นคำ
2. นางธันยนันท์  ทิพย์วิชัย
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  จอมผล
2. เด็กชายพศวัฒน์  กาญจนกันติ
 
1. นายสุพล  ชายป่า
2. นางกรนิษฐ์  ชายป่า
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กชายถนิต   อภิชัยพรกุล
2. เด็กชายพรเทพ   ชาตรี
3. เด็กชายยงยุทธ  แซ่ย่าง
4. เด็กชายยรรยง   สง่าผากุล
5. เด็กชายวงศ์   แซ่ซ้ง
6. เด็กชายหยี   แซ่ว่าง
 
1. นายอุปัญญา   เขียวน้ำชุม
2. นายศักดา   หลาบมาลา
3. นางสาวบุษกร   ปัญญาภู
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ท้าวจีราแสง
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  แก้วคำปา
3. เด็กหญิงชินณา  รวมสุข
4. เด็กหญิงพัชรา  วงษ์ชมพู
5. เด็กหญิงภัคจิรา  ปวงคำมา
6. เด็กหญิงรดา  แซ่เฮ่อ
 
1. จ.ส.อ.จเร  วิฤทธิ์
2. นางสาวภูมิใจ  กลับมา
3. นางสาวสุพัตรา  สะเกตุ
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น 1. เด็กหญิงพิศมัย  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงม้าชญา  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงวิยวรรณ์  แซ่ว่าง
 
1. นางนพมาศ  อภิรักษ์พนาเขต
2. นางสาวภคณภัทร  เจริญสุข
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กชายธีรนัย  คำลือ
2. เด็กชายยศกร  คำลือ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  คำบุญเรือง
 
1. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
2. นางสาวเมธิณี  คำบุญเรือง
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กหญิงชีวานันท์  จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  คำแสน
 
1. นายปิยะวุฒิ  โนขัติมา
2. นางเอมพิกา  ใจกล้า
 
65 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กหญิงนภัทรพิชชา   อินนันชัย
2. เด็กหญิงสวรรยา    สะสวย
 
1. นายอรุณ   ร่มแก้ว
2. นายธนว้ฒน์  เข็มเพ็ชร
 
66 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 1. นางสาวนริศรา  บุญประเสริฐ
2. นางสาวปัณณิกา  วันคำ
3. นางสาวสายฝน  ดวงอุดสา
 
1. นายไกรวุฒิ  วงศ์ขจร
2. นายรัชพล    แก้วหน่อ
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กชายรัตนทัต   บุญปั๋น
2. เด็กหญิงรัตนา   อภินันท์จารุพงศ์
 
1. นายอรุณ  ร่มแก้ว
2. นายธนวัฒน์  เข็มเพ็ชร
 
68 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. นายปรัชญาธร  บุญธรรม
2. นายวายุ  บุญธรรม
 
1. นายประทีป  ทิสา
2. นางสาววรรณา  บุญถึง
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กหญิงสริญญา   ศรีวัฒนนันท์
2. เด็กหญิงเนตรนภา    เนานวล
 
1. นายอรุณ  ร่มแก้ว
2. นายธนวัฒน์  เข็มเพ็ชร
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กหญิงทัศนันท์   บัวปลอด
2. เด็กชายไกรวิชญ์   หลายแห่ง
 
1. นายอรุณ  ร่มแก้ว
2. นายธนวัฒน์  เข็มเพ็ชร
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กหญิงภัคจิรา   ฟองการ
2. เด็กชายอังกูร   ไชยมงคล
 
1. นายอรุณ  ร่มแก้ว
2. นายธนวัฒน์  เข็มเพ็ชร
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กหญิงน้ำหวาน   ศรีชัย
2. เด็กหญิงอัญชนา  คำนวล
 
1. นายอรุณ  ร่มแก้ว
2. นายธนวัฒน์   เข็มเพ็ชร
 
73 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. เด็กชายภัทรดนัย  บุญเทพ
2. เด็กชายสรณพล  เตรียมสอน
 
1. นางสาววรรณา  บุญถึง
2. นายประทีป  ทิสา
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระ 1. นางสาวรดามณี  อินกาวี
2. นางสาวอริศรา  สุยะ
 
1. นางสาววิลาสินี  เสมอ
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กหญิงศุพิณญา   คำมะปัน
2. เด็กหญิงสิรินดา   ตามติด
 
1. นายอรุณ  ร่มแก้ว
2. นายธนวัฒน์  เข็มเพ็ชร
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายจิรกิตติ์  หาญวิริยะกิจ
2. เด็กชายอาทิตย์เย็นชา  แซเล่า
3. เด็กชายอุดม  อนุชิตวรการ
 
1. นายองอาจ  ชาติเผือก
2. นายนันท์  ก้อคำ
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. นายชญานนท์  บัวระภา
2. เด็กชายทินภัทร  บุญนำ
3. นางสาวอนัญพร  สมโรย
 
1. นายประทีป  ทิสา
2. นางสาวอำไพร  สมสมัย
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  แซ่ผ่าน
2. เด็กชายสพล  เรี่ยวแรงสุริยะ
3. เด็กชายสมพร  แซ่ผ่าน
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
2. นายรุ่งเรือง  เมืองมา
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ย่าง
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  สมสอาด
3. เด็กชายทรงวุฒิ  แซ่เฮ้อ
 
1. นายภูพิงค์  นันตา
2. นายอุดม  ธีรพัฒนานนทกุล
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 1. เด็กหญิงจาริยา  สาริวงศ์
2. เด็กหญิงวรนันท์  ทัศนธรรม
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เยาวรัตน์
 
1. นายสุนทรา  ปาละวงษ์
2. นางปราณี  สุขศรี
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่าน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ท้าวแพทย์
2. เด็กหญิงปวีณา  อาสา
3. เด็กหญิงเมษยา  น้ำสา
 
1. นางอรพินธ์  ปัญญาไว
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรดนัย  มูลศรี
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 1. เด็กหญิงกัลยพร  เตชะ
2. เด็กชายกิติพงษ์  อุทธิยา
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  คำเขียว
4. เด็กหญิงภูษณิษา  ใจกว้าง
5. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ด้วงบุญดี
6. เด็กหญิงอัยซา  บินตี้วันอะรีฟฟิน
 
1. นายพิเชียร  ศรีวิชิต
2. นางวรางคณา  ศรีวิชิต
3. นางสาวสุดารัตน์  เสมอเชื้อ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำมาปัน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจสุข
3. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญหมั้น
4. นางสาวนพรัตน์  อุทธิยา
5. นางสาวศิริพร  ทิญบุญ
6. เด็กหญิงแว่นฟ้า  คุ้มตัว
 
1. นายพิเชียร  ศรีวิชิต
2. นางวรางคณา  ศรีวิชิต
3. นางสาวรัตนาภรณ์  คำเผ่า
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสนาะบรรเลง
2. เด็กหญิงธฤษวรรณ  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีชม
 
1. นางอมล  ปัญญาวงศ์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  นาซีก
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กหญิงศิรประภา  เวียงลอ
2. เด็กชายสิทธิชัย   ธัญญเจริญ
3. เด็กหญิงสุชาวดี   แก้วมงคล
 
1. นายทรงพล  กาณะรักษ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮวก 1. นางสาวนิภาพร  หน่อคำหล้า
2. เด็กหญิงปฐมาวรรณ  อิสสราพันธุ์
3. นางสาวพจมาศ  แก้วมูล
 
1. นางอุไรทิพย์  สวยสม
2. นางกาญจนา  เตวิน
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 1. เด็กหญิงนภา  วิริยะส่องแสง
2. เด็กชายนฤสรณ์  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ใจเปรมปรีดี
 
1. นายชาญณรงค์  สุภา
2. นางพัชรีภรณ์  สุภา
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่เท้า
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  อัศวจินดาพล
3. เด็กหญิงสกุณา  อัศวจินดาพล
 
1. นางสาวธันยพร  ปัญญาทิพย์
2. นางสาวรุจิรา  กาติ๊บ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงรติมา  เปรียบยอดยิ่ง
2. เด็กหญิงวัลลี  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงศศิธร  จตุโชคอุดม
 
1. นางจุฑารัตน์  ชิดสนิท
2. นางสาวแสงแก้ว  ไชยมงคล
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงใหม่ 1. เด็กหญิงพันธ์มณี  ศักดิ์รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงเกสรา  หัวนา
3. เด็กหญิงเรณุกา  ยชญ์สุธา
 
1. นางยุพิน  สร้อยสวิง
2. นายสมศักดิ์  ถวิลวงค์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กหญิงนันทพร  หงษ์เก้า
2. เด็กหญิงพิยะดา  คุณารูป
3. เด็กหญิงสุธิดา  หวลอารมณ์
 
1. พระสัตยา  สจฺจาภิจินโณ
2. นางพรปวีณ์  ศรีคำมูล
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 1. เด็กหญิงกัลยา  มิ่งมงคลเดช
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  บุญมา
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ตามี
 
1. นางผกามาศ  คำแดง
2. นางอรสา  อุตตรพงษ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. นางสาวรัศมี  หาญพญาไพร
2. เด็กหญิงวศดา  วรกิจพาณิชย์
3. เด็กหญิงเพ็ญผกา  แซ่ย่าง
 
1. นางนันทนีย์  มีสุขสถาพร
2. นางวาสนา  ประสานสกุลเหมาะ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หาญบุญศรี
2. เด็กหญิงธัญมน  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่กง
 
1. นางบัณฑิตา  นาต๊ะ
2. นางสาวจันทร์สาย  เวียงคำ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. นางสาวมาริสา  แซ่ว่าง
2. นางสาวรัชนีย์   จางศิริสกุลชัย
3. นางสาวแสงดาว  ยั่งยืนศิริอนันต์
 
1. นางแจ่มจันทร์  บุญล้อม
2. นางบัณฑิตา  นาต๊ะ
 
96 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปาขัน
2. เด็กหญิงลลิตา  อินต๊ะจันทร์
3. เด็กหญิงโชติกา  อุ่นเรือน
 
1. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
2. นางศรีทอง  อินถา
 
97 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 1. เด็กหญิงบุรัสกร  แซ่เต็ม
2. เด็กชายภาณุพงศ์  กงพลนันท์
3. เด็กชายรัชชานนท์  แซ่ซ้ง
 
1. นางจุฑารัตน์  เบญจาภิวัฒน์
2. นางศิริรัตน์  เวียงคำ
 
98 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กล้าหาญ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  สุขยิ่ง
3. เด็กชายอนุรักษ์  มูลศรี
 
1. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
2. นางอำภาพร  เขื่อนแก้ว
 
99 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแต 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ช่างแต่ง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สนชาวไพร
3. เด็กชายสุทธิราช  บุญชุม
 
1. นางกรรณิกา  อินเป็ง
2. นางสาวจินตนา  สุทธหงษ์
 
100 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายวัชรกร  แซ่ซ้ง
 
1. นางดาณี  ไชยทิพย์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร  พานอรุโณทัย
 
101 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กชายบดินทร์  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ย่าง
 
1. นางสมทรง  เชื้อสะอาด
2. นางกนกวรรณ  เขียนโพธิ์
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายเดชาวัฒน์  ศรีมูล
 
1. นางเพ็ญศรี  อุ่นเรือน
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายธนา  สมสวรรค์
 
1. นางเพ็ญศรี  อุ่นเรือน
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กหญิงวริษา  ทำละเอียด
 
1. นางสุชาดา  จันทะวงศ์
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กชายภัทรพงษ์   เตรียมพยุง
 
1. นางสาววิราภรณ์   ทุ่งเย็น
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงดวงธิดา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  แซ่ย้าง
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงศิรินภา  แซ่ซ้ง
5. เด็กหญิงสมิดา  หาญบุญศรี
 
1. นางอรพรรณ  สมรักษ์
2. นางสาวสร้อยสุดา  การะเกตุ
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กหญิงภาวดี   ต๊ะปา
 
1. นางบัวศรี  โพธิศาสตร์
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กหญิงธิติพร   เกตุสุริยงค์
 
1. นางสาววนิดา  ถือเงิน
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงบุญยานุช  บัวแดง
 
1. นายนิกรณ์  ซื่อสัตย์
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเงิน 1. เด็กชายภาณุกรณ์  ยืนยัง
 
1. นางสังวาลย์  ภิรบรรณ
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักลอ 1. เด็กหญิงแพรไหม  วนัสบดีวงศ์
 
1. นายประสงค์  สารตะระบุรุษ
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์  เจิมเฉลิม
 
1. นางจิรันธนิน  สิงหลักษณ์
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงใหม่ 1. เด็กชายวศิน  ผิวบาง
 
1. นางยุพิน  สร้อยสวิง
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปานชีวา   วารีนิยม
 
1. นางสาวบุษกร   ปัญญาภู
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. เด็กชายนราวุธ  มุขตัน
 
1. นางสุพรรณี  อ่อนนวล
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 1. เด็กหญิงบุษบา  คันทะเขียว
2. เด็กหญิงพัชรพร  ดอกคำ
3. เด็กหญิงเดือนฉาย  ชัยวรรณ์
 
1. นางสาวประทุมวรรณ์  อุ่นเรือน
2. นางเกษราภรณ์  มีหลาย
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกชพร  สุริยะวงษ์
2. เด็กหญิงสุริดา  อุตมง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อินยม
 
1. นางสาววาสนา  วรรณโกฏิ
2. นางนงคราญ  บรรจง
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายชัยมงคล  พันธ์โชติ
2. เด็กชายนฤสรณ์  อินเขียว
3. เด็กชายวรเมธ  เงินถา
 
1. นายอุดม  ปงคำเฟย
2. นายณรงค์  บุญแรง
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮะ (ปง) 1. เด็กชายกิตินันท์  ดอกรัก
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  กิมภา
 
1. นางสาวนิภาลัย  แรกข้าว
2. นางสาวจริญญา   กาละพวก
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายธงชัย  แซ่เฮ้อ
2. เด็กชายวันเฉลิม  แซ่หาญ
3. เด็กชายเมธาวี  แซ่กู
 
1. นางดาณี  ไชยทิพย์
2. นางสาวแสงแก้ว   ไชยมงคล
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  คำมา
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ผันพิมาย
 
1. นางศิวพร  สมฤทธิ์
2. นางสาวอัมพร  ทะรินทร์พิพัฒน์
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจุน 1. เด็กชายฐณะวัฒน์  ต๊ะจักร์
2. เด็กชายเดชศดานันท์  ศรีวรรณา
 
1. นางอารีย์  ศศิภัทรกุล
2. นางรัญจวน  ฟูคำ
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายธีรพัฒน์  อุทธิยัง
2. เด็กชายพีรพงษ์  ปันอินทอง
 
1. นางสาวรัชนี  วงศ์ใหญ่
2. นายเวทิน  เปาวัลย์
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 1. เด็กชายธนวัฒน์   กาญจนโมษณ์
2. เด็กชายอัครพล   จันธิมา
 
1. นางสาวพัชรี  บ้านสระ
2. นางเกษราภรณ์  มีหลาย
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1. เด็กชายปณชัย  แซงราชา
2. เด็กชายภัทรดนัย  จุลมาศ
3. เด็กชายสุรพล  อินทร์ขาว
 
1. นายสราวุธ  หอมนาน
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงสุพินยา  ชาญกระโทก
3. เด็กชายเจษฏาภรณ์  พงศ์เพชราภรณ์
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  พุฒดี
2. นางสาวอภิญญา  ผัดวงศ์