รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับภาคใต้ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายธันปกรณ์  เคหะไตรรัตน์
2. เด็กชายอนุวัช  ทองสง่า
 
1. นางสาววิมลา  ดีแท้
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 79.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายวินัย  ลอซา
2. เด็กชายอิทธิกร  จะบือ
 
1. นางศรัญญา  ก่อสุธรรมกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 77.29 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1. เด็กชายรณชัย  ลุงเป็ง
2. เด็กชายสมคิด  ลุงชิง
 
1. นายบำรุงเกียรติ  ขาวสวย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เทพยุหะ
2. เด็กหญิงสุปวีณ์  พอชัย
 
1. นายพงษ์ศักดื์  ทรายเป็ง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  แย้มเขน็ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อนันตะ
 
1. นายสมชาติ  พุ่มรส
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายจอซะเย  -
2. เด็กชายดิโพ  -
 
1. นายวิชา  ใจแก้วทิ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายศรายุธ  ดีเรือง
2. เด็กชายสุวรรณ  บานนคร
 
1. นายสมชาติ  พุ่มรส
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1. เด็กชายมาราธอน  ดาบุตร
2. เด็กชายศรุต  ปาสา
 
1. นายศราวุฒิ  แก้วมณี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78.03 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1. เด็กชายณัฐธศรณ์  เล้ารุ่งเรือง
2. เด็กชายสิทธิชัย  เขียวเขิน
 
1. นายวิโรจน์  ไชยสิงห์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ขุนสงคราม
2. เด็กชายธวัชชัย  จิตรมา
 
1. นายวิจิตร  ไทยลา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายอนุชิต  เข็มสำฤทธิ์
2. เด็กชายโกวิทย์  ฮวดศรี
 
1. นายอดิศร  คงเอม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 81.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สอิ้งแก้ว
2. นายธวัชชัย  บุญยะพาหุ
 
1. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. นายวรัญญู  พลหงษ์
2. นายอนุพงศ์  ดวงปัน
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายทักดนัย  คุมสุข
2. เด็กชายรัชพล  เลขนอก
 
1. นายวิจิตร  ไทยลา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. นายสมนึก   ภู่แพ
2. นายเมธา   สุวรรณริน
 
1. นายเหรียญชัย   จั่นรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กหญิง พรรณราย   สิงห์โต
2. เด็กหญิง อรอนงค์  แซ่หวัง
3. เด็กชาย อาเยวิน   แซ่หว่าง
4. เด็กชายจันทร์บุญ  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายอภิรัตน์  แซ่ม้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน  รัตนธรรม
2. นางนริศรา  ทิพย์วรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงมินตรา   ญาณะเครื่อง
2. เด็กหญิงรมิดา   อุตแจ่ม
3. เด็กหญิงรัชนก   ปาลี
4. เด็กชายอิงครัตน์   สายเกิด
5. เด็กชายเปรมประชา    จันทร์ธิมา
 
1. นายรุติพงษ์   สายเกิด
2. นางสายฝน  สายเกิด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายบุพกร   บูรณกูล
2. เด็กหญิงรวิสรา  กล่อมรักษา
3. เด็กชายศิวะวุธ  สุขใส
4. เด็กหญิงสุรดา   ภิญโญ
5. เด็กหญิงอนัญพร   ชุ่มเย็น
 
1. นายชนินทร์  เปี่ยมงาม
2. นางสาวรัชนก  บุญปู่
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุนา
2. เด็กหญิงกนิษฐา  ดีดู
3. เด็กหญิงจันทร์พร  พันธ์ซื่อ
4. เด็กหญิงธัญชนก  และดู
5. เด็กหญิงอรทัย   ธนวรชัย
 
1. นายดัมพ์  แย้มนิ่มนวล
2. นายจักรพันธุ์  แสงมูล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นายณัฐกฤษฏิ์  ไมตรียศิริกุล
2. นายนพกฤต  วัชรกุลภูวนนท์
3. นายพงษ์เทพ  แซ่เล้า
4. เด็กหญิงมธุรส  แซ่เล้า
5. นางสาวสุพัตรา  แซ่เล้า
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตั้งศรีวงศ์
2. เด็กชายชนะชัย  โพธิ์เกตุ
3. เด็กชายทัตเทพ  แผ้วเกษม
4. เด็กหญิงพรสุพพัต  จันทร์เชย
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สระทองเพ็ชร
 
1. นางปรียาวดี   บัวแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงตู้ตู๋  ตามิ
2. เด็กชายเรือนวัฒน์  ลุงสร้อยก่ำ
 
1. นางอัจฉรียา  ปิงกุล
2. นางแจ่มจันทร์  เจริญกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กชายคูณผล   อินตา
2. เด็กหญิงภทรพรรณ   วัชรกาวิน
 
1. นางสาวเสาวรส   โปธิกา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  สมศักดิ์
2. เด็กชายภูมินทร์  บานบุรี
 
1. นางเพ็ญพิศ  เฉยเกิด
2. นางดวงใจ  คำแว่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1. เด็กชายธนกฤต  สามัคคี
2. เด็กหญิงอมรา   ทองคำ
 
1. นายณัฐพล  มีทาทอง
2. นางสาวปัณณธร  ทวีแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงหลี  -
2. เด็กชายอาทิตย์  นิธิสกุลบวร
 
1. นางศิริธร  ตาปัญญา
2. นางโสภี  สมพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรภัทร  เรืองทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา  ถุงเงิน
 
1. นางสาวดุษฎี  สารจินดาพงศ์
2. นางเพ็ญพัชร  ชัยลอม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. นายจักรพันธ์  นามเมือง
2. นางสาวณัฐวดี  พรมศาสตร์
 
1. นายสราวุธ  อ้อยบำรุง
2. นางจารุภัทร  เหล่ารักผล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายนราธิป  คำตา
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์ดอนตอง
 
1. นางศิริพรรณ  วงศ์ชมภู
2. นางอุบล  ปวนสุรินทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กชายชลสิทธิ์  สิงห์ไหว
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เบ้าทอง
 
1. นางสาวนารี  ปรีดี
2. นางธิดา  มาสีจันทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกินรี  จีโน
 
1. นายรังสรรค์  วังสาร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงไอริ  โยชิโอกะ
 
1. นายรัตนพงศ์  ตุมพสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายนวพัฒน์  ชัยรินทร์
 
1. นางวราภรณ์  นวลอยู่
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกร  สารีแก้ว
 
1. นางสันทนา  พลกลาง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงรัฐฐ์ธิดา  วาณิชวัฒนโกศล
 
1. นางธรรศยา  เทียบทรง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงนงนภัส  สุทำแปง
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1. เด็กชายทิชานนท์  ขจรสมบัติ
 
1. นางเยาวลักษณ์  อุ่มอยู่
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงโมโมเอ  ทัยเทียม
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กชายภคิน  พูลสุข
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายดุลยวัต  นายหลู่
 
1. นายอาคม  เดชคุณมาก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงนราวดี  ไพรเจือแก้ว
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงเพลงพัทรา   โสภาแปง
 
1. นายธานี  มณีจันทรา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงพีรณัฐ   วงศ์เมือง
 
1. นายธานี  มณีจันทรา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกุศลินทร์  ยะกะจาย
 
1. นางสาวณัฏฐกานต์  ขันทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงกุลญาลักษณ์  ธนาตย์พนนท์
 
1. นางสาวนงเยาว์  ตุ้มทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ยมดี
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พูลสงวน
 
1. นายสรรค์นาท  รุ่งจรูญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงธัญพร  ระจิตร
 
1. นายอนุกูล  สุขนันท์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายธวัตรชัย  ขันวัง
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงสุพรรษา  กระเป๋าทอง
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. นายชาติชาย  จันทราช
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กหญิงโชตินันท์   ภักชุมแสง
 
1. นางสาวอริตดา  มั่นเหมาะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปั้นช้าง
 
1. นายเสกสรรค์   มิ่งจันทึก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายปฏิภาณ  เจริญสุข
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 1. เด็กหญิงจ๊ะโอ๋   เมืองดี
2. เด็กหญิงเรือนคำ  ลุงจื่น
 
1. นายอดิพงษ์   แป้นทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์  ประกอบของ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงรัตนา  ไอ้สูน
2. เด็กหญิงรุ่งวดี  จะอือ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์คำ
2. นายธนันต์ชัย  ชุมภู
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1. เด็กหญิงปณิศา   บุญลือ
2. เด็กหญิงสายธาร   แดงทองดี
 
1. นางบุษราพร  ลาภคุณ
2. นางสาวเสาวภา  เพชรสุข
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายณัฐกร  กล่ำบุตร
2. เด็กหญิงธัญสุดา  เรืองดี
 
1. นายสมหมาย  สร้อยบวบ
2. นายวีระศักดิ์  ทองปาน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงชาริสา  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทลัย
 
1. นางลำจวน  อินปนาม
2. นางพวงเพชร  แสนพรม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงราตรี  ทองสีดี
2. เด็กหญิงศุภสุตา  ฉายจินดา
 
1. นายประยุทธ  โฉมอัมฤทธิ์
2. นางอำไพ  สารมะโน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงนราทิพย์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงราตรี  แซ่ท้าว
 
1. นางรพีพรรณ  พันชน
2. นางแสงเดือน  ปัญญามงคล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงฐิติกา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงปนัดดา  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
2. นางสาวพนัสนันท์  บุญเกิด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงชุติภา  ติคำ
2. เด็กหญิงศศิภา  ติคำ
 
1. นางน้ำฝน  ดีณรงค์
2. นางพิไลลักษณ์  จู่คำสี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  หมั่นเหมาะ
 
1. นายเกษตรศักดิ์  คำภีระ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายกำพล  ใอระนะ
 
1. นางนงลักษณ์  ต้นปลูก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายเก่งกล้า  -
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   อยู่ทอง
2. เด็กหญิงภัคจิรา   ไทยลี่
3. เด็กหญิงสุกัญญา   ไกรทอง
 
1. นางอัมพา  นกอิ่ม
2. นางศุภกร  จันทรา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุญยืน 1. เด็กหญิงคำ  ไทยใหญ่
2. เด็กชายสาม  กิตติ
3. เด็กชายหนุ่ม  ลุงซู้
 
1. นายสัมพันธ์  เครือมูล
2. นางพนิดา  หมื่นจันทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กชายบวรพจน์  ต๊ะลิสังวาลย์
2. เด็กหญิงรักษิณา  ตันตี้
3. เด็กหญิงแพรวา  รัตนะ
 
1. นายอำนาจ  เบาจิตต์
2. นางวลี  คำโสม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงน้ำตาล  วรรณดี
2. เด็กหญิงมดส้ม  อินทร์แพร่
3. เด็กหญิงศรีนวล  เดือนเพ็ญ
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุญยืน 1. เด็กหญิงทอน  ลุงซู้
2. เด็กชายยี่  ลุงซู้
3. เด็กหญิงเอ้ย  ลุงซู้
 
1. นายสัมพันธ์  เครือมูล
2. นายวิไลวรรณ  ทิวาศิริ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กชายธวัส  มาตพะคัง
2. เด็กชายสุรพัศ  ทองศรี
3. เด็กชายอนุชา  ศรีทอง
 
1. นางสาววิจิตรา  โยธาทูล
2. นายเอกสิทธิ  พุกพัก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจันทร์นวล  โกฏแสง
2. เด็กหญิงนวพร  กิ่งทอง
3. เด็กหญิงสงกรานณ์  กาวี
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นายปรีดา  จันทราพูน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงลาวัณย์  แปงอุด
2. เด็กหญิงสานฝัน   แปงอุด
3. เด็กชายเจษฎา    ใจปิง
 
1. นายกิตติศักดิ์   มูลเขียน
2. นายจำรูญ  ชัยสาร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายภัตรพีพร  พาคำป้อง
2. เด็กชายสุรพง  มีเอี่ยม
3. เด็กหญิงอภิญญา  แดงจันที
 
1. นางอัมพร  แสงคำฤทธิ์
2. นางสาวกัลยา  ม่วงรัก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายอัศวเมธ  เอี่ยมน้อย
 
1. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายอัฐชานนท์  แสนชู
 
1. นายสรวิศ  จันทรานุสรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  อินฟากท่า
 
1. นางสาวคีตภัทร  นาควันดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 1. เด็กชายชินวัตร  สมปอง
 
1. นางปริศนา  แก้วไพฑูรย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอดิศักดิ์  แก้วเกษการ
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายวรายุทธ  จันทร์เสียง
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายวรวุฒิ  โพธิ์รอด
 
1. นายบุญยืน  พนาสัณฑ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เครือใย
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กหญิงสุนิษา  เรืองศรี
 
1. นายกันตภณ  รักพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธวัชชัย  พุ่มกล่อม
 
1. นายณรงค์  สีทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กชายวัชรพล  ปานเกิด
 
1. นางทัศนีย์  ทองทา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายกฤตยชญ์  แพงประเสริฐ
 
1. นางรัตติการ์  ยาฉาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายอภิเดช  พ้นเวร
 
1. นายพายัพ  รู้สมัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายสิงหา  เรืองนิล
 
1. นายอนุสรณ์  จันทร์หอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  โพธิ์พุ่ม
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายสุขุม  ป้อมคำ
 
1. นายพยุงศักดิ์  ทองทุ่งโป่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุญเลื่อน
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายนพรัตน์  ครุฑนาค
 
1. นายสถาพร  แสงสุดจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 1. เด็กหญิงเกวลิน  จบศรี
 
1. นายอดุลย  ระบอบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายรพีภัทร  เข็มทอง
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายภิวัฒนพันธุ์  กันยา
 
1. นายธัญนภัทร  มังกรหิรัญสิรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์เมือง
 
1. นายประทวน  คำสะอาด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงอารียา  บุตรดี
 
1. นายสำรวย  เรืองสุรีย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโก 1. เด็กหญิงนิธิพร  พันธุรัตน์
 
1. นายชำนาญ  ทองวิชิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านน้อย 1. เด็กหญิงอาทิติญา   อนุสูตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์    ศรีบุญเรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงเกศสุดา  ภาวะโสภณ
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ศิริคุณนาสกุล
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  พรมมี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงปุญญิศา  อ่อนสมสวย
 
1. นางสินีนาฎ  สายทองเยิ้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงชนิภา  เครือยา
 
1. นายวิริยะ  สาระเกตุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กชายวรปรัชญ์  แสงพระการ
 
1. นายประเชษฐ  คำปิงชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงพันสริตา  มรรควิวรรธน์
 
1. นายอิทธิพล  ลือสุวรรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายวัฒนศักดิ์  เทพเสน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงรินสุดา  ศรีบุญธรรม
 
1. นางสินีนาฎ  สายทองเยิ้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายขจรยศ   นารายณ์
 
1. นางสาวสุภาพรรณ   ขันแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ม่วงใหม
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงศศิวิมล  คุ้มวงษ์
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงปิยะพร  สุพัฒน์
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ยืนยงกุล
 
1. นางนปภัช  ภัคนันทพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสะนำ 1. เด็กหญิงนุชจรี  จันทศร
 
1. นายสุทธิพร  อ่อนช้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ว่าง
 
1. นางขวัญเรือน  เปาป่า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กหญิงปุณยพร  แว่นแก้ว
 
1. นายธงชัย  แว่นแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสภรณ์  ปัญญาธรรม
 
1. นายพรหมาสตร์  สรรพศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายวงศกร  ถี่ถ้วน
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงศุภานิช  บูรณีพิบูล
 
1. นางพัชรินทร์  จักรอะโน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงกฤษณา  คำแก้ว
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ถีนา
 
1. นายภาสกร  มาธุระ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายคมกฤษฏ์  อยู่ศรี
 
1. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายธนพัฒน์  เบญจประเสริฐ
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวงฆ้อง 1. เด็กชายอิสระ  ขวัญเนตร
 
1. นายธวัชร์  วิเชียรโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  แก้วสาย
 
1. นายสุวรรณ  จงสัมฤทธิ์ดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายนันทกร  อินมา
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงพันทิพย์  บุตรวงศ์
 
1. นางจุฬาพัฒน์  สุขสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  มีเลิศ
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีนุช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กหญิงเกศกนก  อินทร์สูนย์
 
1. นายอนุชา  อยู่ประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายนนธวัช  ฉลวย
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 1. เด็กหญิงธีรดา  พึ่งดาบส
 
1. นางนาฏสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คุณา
 
1. นางชญาภา  ไทยสมัคร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงกุลสินี  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ศิริคุณนาสกุล
3. เด็กหญิงภัทริศรา  ยืนยงกุล
4. เด็กหญิงยุดี  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ว่าง
6. เด็กหญิงศุภานิช  บูรณีพิบูล
7. เด็กหญิงสุวรรณี  ยืนยงกุล
8. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ว่าง
9. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายพิชาติ  กันทะ
2. นางสาวสุพิชฌาย์  พรมมี
3. นายอดิศร  ไชยขันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายกฤตภาส  ทองพูล
2. เด็กชายกฤษณะ  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายธวัชชัย  พันพัด
4. เด็กหญิงปราริชาติ  คำจันทา
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  โตน้อย
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รอดพงษา
7. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บัวด้วง
8. เด็กชายวิศว  มะโหรี
9. เด็กชายสหรัฐ  โหนนา
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์   บวบดี
3. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายชัยมงคล  บุญเมือง
2. เด็กชายธนวัฒน์  บัวเพ็ง
3. เด็กชายนนทวัฒน์  บัวเพ็ง
4. เด็กหญิงนริศรา  มิ่งเมือง
5. เด็กหญิงนฤมล  แท่นมณี
6. เด็กหญิงมัณฑนา  อินทรพานิชย์
7. เด็กหญิงรัตติกาล  สุวรรณสิงห์
8. เด็กหญิงวาสนา  โอฬาร
9. เด็กหญิงศุภสุตา  สิงห์ธนศักดิ์
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
2. นายนนท์  สร้อยสวาท
3. นางอรสา  ใจทำดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายคมกฤษฏ์  อยู่ศรี
2. เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ
3. เด็กหญิงนุฌากร  วรอินทร์
4. เด็กชายพฤกชนันท์  แหลมเทียน
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
6. เด็กชายภัทรดนัย  อู่อินทร์
7. เด็กชายศราวุธ  คชลี
8. เด็กหญิงศศิวิมล  คุ้มวงษ์
9. เด็กหญิงเสาวภา  โลหะเวช
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายกัณฑ์พงษ์  เกิดหลำ
2. เด็กชายกันไชย  คำญาติ
3. เด็กหญิงชยุตรา  หมีนิ่ม
4. เด็กหญิงณัฐกมล  พันธุ์พืช
5. เด็กชายภัทรพล  ศุภสิริภัทร
6. เด็กหญิงวราลี  บุญครอบ
7. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ปานอ้น
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ม่วงใหม
9. เด็กชายโกวิท  ทับผึ้ง
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
2. นางบังอร  ประเสริฐผล
3. นางสาวกาญจนา  เครือกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายจักรชัย  นิลวรรณ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เทียมตา
3. เด็กหญิงชยุตรา  หอมกระฐิน
4. เด็กหญิงพัตธราวรี  บัวเพ็ง
5. เด็กชายพิชิตชัย  จำรัส
6. เด็กหญิงอรวี  หงษ์ภูมี
7. เด็กหญิงอัญชลี  มีเลิศ
8. เด็กหญิงเกสร  บัวเพ็ง
9. เด็กชายเสริมพงษ์  หย่อมวิไล
 
1. นายภิปราย  นักธรรม
2. นางสาวสุพรรษา  ฉิมพาลี
3. นายจรัญ  ศรีนุช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายกิตติกวิน  มาลัยทอง
2. เด็กหญิงกิตติมา  คล้ายสมมุติ
3. เด็กชายคมกฤษฏ์  อยู่ศรี
4. เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ
5. เด็กชายชัยพร  สีสวย
6. เด็กหญิงณิชกานต์  โลหะเวช
7. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง
8. เด็กหญิงนุฌากร  วรอินทร์
9. เด็กชายพฤกชนันท์  แหลมเทียน
10. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
11. เด็กชายศราวุธ  คชลี
12. เด็กหญิงศศิวิมล  คุ้มวงษ์
13. เด็กหญิงศิรประภา  อินทะชิต
14. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันดี
15. เด็กหญิงเสาวภา  โลหะเวช
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายกฤตเมธ  อยู่สุข
2. เด็กหญิงดวงพร   ระเริง
3. เด็กชายประสาร  ยิ้มเพ็ชร
4. เด็กหญิงปาลิตา  อาจสูงเนิน
5. เด็กหญิงปิยะพร  สุพัฒน์
6. เด็กชายพัชรพล  พุ่มน้อย
7. เด็กหญิงพันธิวา  แก้วสาสุข
8. เด็กหญิงภัทรภรณ์  บริบูรณ์
9. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีเจริญ
10. เด็กหญิงวรรณชนก  ประดิษฐ
11. เด็กชายสุธี  หอมบุปผา
12. เด็กชายเขมนันท์  มั่นคง
13. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ตองอ่อน
14. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จั่นจีน
15. เด็กชายเอกรัตน์  นนท์ประศาสน์
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
2. นายรุ่งฤทธิ์  อิ่มเทศ
3. นายณัฐพงษ์  พลมาก
4. นางวิมลพรรณ  พวงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กหญิงจันทรัช  อยู่โพธิ์
2. เด็กชายชัยยุทธ  สุวรรณบาง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  อ่ำจุ้ย
4. เด็กชายณัฐพร  แสงฉวี
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  ว่องวิการณ์
6. เด็กชายธวัชชัย  เหมือนการ
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เกียรติปรากฏ
8. เด็กหญิงพรปวีณ์  หงษ์ร่อน
9. เด็กหญิงพัชชา  ดอนกลอย
10. เด็กหญิงวรรณษา  ขำอิงค์
11. เด็กหญิงศรสวรรค์  จินามูล
12. เด็กชายศราวุธ  บุตรม้วย
13. เด็กหญิงสกุลณา  ดั่นเจริญ
14. เด็กหญิงสุชานันท์  สดุดี
15. เด็กชายโกมินทร์นภัทร  เกตุสอน
 
1. นางสาวนิตยา  พึ่งพรหม
2. นางนิชธาวัลย์  หนูกลัด
3. นางสาวอำภาพร  เก่งเขตรกิจ
4. นางรดาดาว  สิทธิเขตรกรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายกฤตภาส  ทองพูล
2. เด็กชายกฤษณะ  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายจักรชัย  อินทร์กลอง
4. เด็กชายธนัท  ขุนด่าน
5. เด็กชายธวัชชัย  พันพัด
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  โตน้อย
7. เด็กหญิงปาริชาติ  คำจันทา
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รอดพงษา
9. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บัวด้วง
10. เด็กหญิงลักษิกา  เอมโอช
11. เด็กชายวริศ  วงษ์ชมภู
12. เด็กชายวิศวะ  มะโหรี
13. เด็กชายสหรัฐ  โหนนา
14. นายสิทธิเดช  แตงคำ
15. เด็กชายเจษฎากร  หารน้อย
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
2. นางมะลิวัลย์   บวบดี
3. นางพิมาศ  ขันเกษตร
4. นางศิริภาภรณ์  อินทะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โยเฮือง
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ขยายแสง
3. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีคำภา
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บุุตรเมือง
5. เด็กชายธีระทัศน์  คำขุ้ย
6. เด็กหญิงปัณฑิตา  วันเสี่ยน
7. เด็กหญิงพลอยพรรณ  สารี
8. เด็กหญิงพัชรินธรณ์  ปิ่นธนากร
9. เด็กหญิงวิกานดา  ศรียศ
10. เด็กชายสุธี  หลวงสา
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  โพนทอง
12. เด็กหญิงอัยรินทร์  วิทยานราสิทธิ์
13. เด็กชายอาทิตย์  พิสิทธิคุณ
14. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญจอม
15. เด็กชายเอกชัย  สิทธิ์
 
1. นางลภัสสรณ์  สายคำมาตย์
2. นายสิงห์ทอง  กล้วยหอมทอง
3. นางทองรวม  อินคล้าย
4. นางสาวนิภา  เสือดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ซือผ่า
2. เด็กชายชลชาติ  ประสาทน้ำเงิน
3. เด็กชายฐากร  ใจคำมา
4. เด็กชายณัฐพล  แกนุ
5. เด็กหญิงดวงกมล  สมก้อนแก้ว
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หินพรม
7. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เดชมณี
8. เด็กชายภานุพงษ์  ปิงยศ
9. เด็กชายรุ่งโรจน์   สุกันธา
10. เด็กชายศุภกฤต  นามเมย
11. เด็กชายอภิชาติ   เลิศไกร
12. เด็กชายอรรถพร  สมผิว
13. เด็กหญิงอรอนงค์  ดอแสง
14. เด็กชายอานนท์   เยาว์ใจ
15. เด็กชายเมธา  จันทร์เกิด
 
1. นางเกศรินทร์  ลอรักษา
2. นายสมพงษ์  ขมหวาน
3. นางพรทิพย์  สารทะวงษ์
4. นางสะไบทิพย์  ยาโน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายชนกานต์  พบความดี
2. เด็กหญิงชลดา  ทับทิม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีประเทศ
4. เด็กชายณันทชัย  หุนนารา
5. เด็กชายธราเทพ  คำสำโรง
6. เด็กชายนาวิน  โดรณ
7. เด็กชายพีรพล  เกษศิลป์
8. เด็กชายวีรยุทธ  แขสระน้อย
9. เด็กชายวุฒิพงษ์  เอี่ยมกลั่น
10. เด็กชายสิงหา  เรืองนิล
11. เด็กชายไกรวิชญ์  สุทธิใจ
 
1. นางสาวชุติมา  กองช้าง
2. นายวิเชียร  พงษ์ไพบูลย์
3. นายประชัน  ธิมา
4. นายอนุสรณ์  จันทร์หอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  นุชท่าโก
2. เด็กหญิงณัฐพร  รอบุญ
3. เด็กชายณัฐพล  กระบวน
4. เด็กชายทศพล  เริ่มจำ
5. เด็กชายธนชัย  พนาสันต์
6. เด็กชายธาดา  ทวีรัตน์
7. เด็กชายวรวุฒิ  โพธิ์รอด
8. เด็กหญิงวรัทยาพร  ค้าไม้
9. เด็กชายสุทธิพงศ์  นิรชน
10. เด็กชายสุภานน  เงินรวม
11. เด็กชายอนุชัย  แดงพัด
12. เด็กชายเพ็ญเพ็ชร  กมลาศน์
 
1. นายอดสรณ์  วงกลม
2. นายวัลลภ  แก้วเนตร
3. นางคมคาย  ยาพรม
4. นางภิรมย์  กาวิละนันท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายกิตติกวิน  มาลัยทอง
2. เด็กหญิงกิตติมา  คล้ายสมมุติ
3. เด็กชายคมกฤษฏ์  อยู่ศรี
4. เด็กหญิงจิตรกัญญา  แก้วสุขศรี
5. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง
6. นายพัฒนะ  บุญบาง
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
8. เด็กชายศราวุธ  คชลี
9. เด็กหญิงศศิวิมล  คุ้มวงษ์
10. เด็กหญิงศิรประภา  อินทะชิต
11. เด็กหญิงเสาวภา  โลหะเวช
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกรนันท์  ทองคำดี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  โชคอำนวย
3. เด็กชายฐานันดร  บุญวรนุช
4. เด็กชายณัฐพล  วิสุทธิศักดิ์
5. เด็กชายณัฐพล  สว่างจิตร์
6. เด็กชายธงทอง  สุรมาตย์
7. เด็กชายนันทวัฒน์  วันทาดี
8. เด็กหญิงภัสสร  สมันทสาริกรณ์
9. เด็กชายภีรพัฒน์  ลองทอง
10. เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทร์น้อย
11. เด็กชายอนุรักษ์  แข็งเขตรกรณ์
12. เด็กชายเกริกชัย  วงฉยา
 
1. นายบุรินทร์  ดำสนิท
2. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
3. นางสาวทัศนีย์  วิรุณบุตร
4. นายดาวรุ่ง  ตะคร้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ซาสอนตา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทรี
3. เด็กหญิงจีราภรณ์   บุญมี
4. เด็กชายนครินทร์   ดวงจันทร์
5. เด็กหญิงนันธกานต์  ซาสอนตา
6. เด็กหญิงปภาดา   มาสีปา
7. เด็กหญิงพรชิตา   คำพา
8. เด็กหญิงพันนิภา   เชื้อธรรม
9. เด็กหญิงมณฑิตา   ซาสอนตา
10. เด็กชายรัชพล   มาสุก
11. เด็กชายสิทธิชัย   มาสุก
12. เด็กหญิงอารียา   ศรีพัฒน์
 
1. นายสุเทพ  ปราบวิไล
2. นางประดับ  ราชวงษ์
3. นายศิลป์ชัย  เหล่าดี
4. นางกาญจมาศ   อินทสร้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มีความสุข
2. เด็กชายกฤษฎา  คำมะตะ
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ผิวเกลี้ยง
4. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วขาว
5. เด็กหญิงกุ้งนาง  0
6. เด็กหญิงจันทรวรรณ  ทัดสอน
7. เด็กชายชัยวัฒน์  บัวพันธ์
8. เด็กชายธนภัทร  สวนสอน
9. เด็กชายนาธาน  นวดนาง
10. เด็กหญิงนิจวิภา  จันเขียว
11. เด็กหญิงปัณฑิตา  จิอู๋
12. เด็กหญิงพัชรา  นุชเทียน
13. เด็กหญิงพัชราภา  คำภูมี
14. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุญล่ำ
15. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมาวัฒน์
16. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงลภ
17. เด็กชายวุฒิพงษ์  คงฮวด
18. เด็กหญิงอทิตยา  สมเพชร
19. เด็กชายอนุพันธ์  คล้ายลักษณ์
20. เด็กหญิงอรนรี  ฉิมปาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุจิตรา  แจ้งไข่
2. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  จันที
2. เด็กชายคมกฤษณ์  ศรีอนุตร
3. เด็กชายคันธรส  เวฬุวาปี
4. เด็กชายจตุพล  เจียงกุล
5. เด็กชายจิรายุ  สีสา
6. เด็กชายชยธร  ภมรคล
7. เด็กชายณัฐพงศ์  นวลฉวี
8. เด็กชายธนภรณ์  โสภณศักดิ์
9. เด็กหญิงธมลวรรณ  รอดเพชร
10. เด็กหญิงนงนภัส  อำรุง
11. เด็กหญิงนิศรา  สิทธิเขตร
12. เด็กหญิงปนัดดา  กองโย
13. เด็กหญิงประภักศร  เหลือน้อย
14. เด็กชายภานุวัฒน์  จำปา
15. เด็กหญิงวดี  โนรินทร์
16. เด็กหญิงศรัญรัชต์  ทิวา
17. เด็กชายสุทธิภัทร  สระทองหยอย
18. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  เพ็ชรแอน
19. เด็กหญิงเยาวเรศ  รอดปาน
20. เด็กหญิงแพรวา  สุขแจ่ม
 
1. นายธีรธร  เหลืองสุวรรณ
2. นางสาวสิรินทิพย์  สุวรรณวิทย์
3. นางรัชวงค์  เสมากูล
4. นางสาววรรณา  เดชอำพร
5. นายสมชาย  เสมากูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วดวง
2. เด็กชายคมกริช  ภูมิกระจ่าง
3. เด็กชายจอมรัก  บริบูรณ์
4. เด็กชายชินวัตร  แซ่ล้อ
5. เด็กหญิงณัฐธิชา  หัตถกิจ
6. เด็กหญิงณัฐนรี  บริบูรณ์
7. เด็กหญิงนันทกานต์  โพธิ์พันธุ์
8. เด็กชายพรชัย  ยีรัมย์
9. เด็กหญิงพรวนา  บริบูรณ์
10. เด็กหญิงภัทราวรรณ  จันทร์วิภาค
11. เด็กชายภูตะวัน  ชาติวิเศษ
12. เด็กหญิงมณีนัฐ  เพิ่มพูน
13. เด็กหญิงมนัสนันท์  สองเมือง
14. เด็กหญิงมารินีย์  น้อยจันทร์วงษ์
15. เด็กชายวรพจน์  โพธิ์ถวิลเกียรติ์
16. เด็กชายวรายุ  ศรีมูลชัย
17. เด็กหญิงวิลาสินี  หูกำปัง
18. เด็กชายสุนทร  อ่ำผ่อง
19. เด็กหญิงอภัสรา  พุธมา
20. เด็กหญิงเนตรนภัทร  กลิ่มน้อย
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
2. นางสาวจิตรา  ตั้งพงษ์
3. นางสาวจรินทร  ชินบุตร
4. นางนงเยาว์  ศรีบรรเทา
5. นางรจนา  คำแก้ว
6. นางนวลอนงค์  โพธิ์ช่วย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสาทกิจ
2. เด็กชายกมลชัย  ยี่สุ่นแสง
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  โตทิม
4. เด็กหญิงกฤติมา  บูรณพันธ์
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นรทิศ
6. เด็กชายชัยณรงค์  รักสิกิจ
7. เด็กชายณฤพล  อยู่เพชร
8. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีดา
9. เด็กหญิงตรีนุช  มัทธวรัตน์
10. เด็กชายทวีทรัพย์  อินปนาม
11. เด็กหญิงพรวิมล  เลี่ยมมาตร
12. เด็กหญิงภัคจิรา  กลั่นสกล
13. เด็กหญิงมนต์สวรรค์  อัตฐบูรณ์
14. เด็กหญิงรมินตา  แก้วสุขา
15. เด็กชายวันศิริ  ประสาทกิจ
16. เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วงสุข
17. เด็กหญิงสุดาวรรณ์  พฤกชาติ
18. เด็กหญิงสุพัสตรา  พฤกชาติ
19. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีสุข
20. เด็กชายอัตพล  เข็มทอง
21. เด็กหญิงเจนขวัญ  สิงห์โตแก้ว
 
1. นายศรีรัตน์  พิลึก
2. นางยุพาพร  สมัครเขตรการ
3. นางคนึง  หงษ์ยิ้ม
4. นางทิพารัตน์  เหล่าเขตรกิจ
5. นางสิริกาญจน์  ชาติบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  ฤทธิ์ทอง
2. เด็กหญิงกาจนาภรณ์  อินทร์ตอง
3. เด็กหญิงขวัญเนตร  เอมสกุล
4. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์ม่วง
5. เด็กชายณัฐกมล  ชาติวรรณ
6. เด็กหญิงตะวันวาด  คุณวงษ์
7. เด็กชายนิทัศน์  ชาติวรรณ
8. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  อุบลอ่อน
9. เด็กชายมาภพ  รอดเที่ยง
10. เด็กหญิงวรัญญา  พัสสร
11. เด็กหญิงวริศรา  โตโสภา
12. เด็กหญิงวิชชุกานต์  พานทอง
13. เด็กหญิงวิภาดา  ฤทธิ์ทอง
14. เด็กชายวิรัตน์  เนียมเอี่ยม
15. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงจันทร์
16. เด็กหญิงสุธาสินีย์  บุญเผือก
17. เด็กหญิงสโรชา  สารไทย
18. เด็กชายอภิเชษฐ์  จันทร์หอม
19. เด็กหญิงอรสา  แถมจรัส
20. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ภาคถิน
 
1. นายมนศักดิ์  เง่าลี
2. นายสุพจน์  พรหมลี
3. นางวัลภา  ศีติสาร
4. นางสาววิภารัตน์  หอมสุวรรณ
5. นางสาวพัชรา  จันทร์ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พันมี
2. เด็กหญิงจันทิมา  ภักดีนอก
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ชื่นบาน
4. เด็กหญิงชนาพร  คชสารทอง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จ้อยสูงเนิน
6. เด็กชายดนัย  สังกะสี
7. เด็กหญิงธนิษฐา  อำลาจันทร์
8. เด็กหญิงนริศรา  กระแสเทพ
9. เด็กหญิงนุชนาถ  ภาพชา
10. เด็กชายปลิพัต  อุดด้วง
11. เด็กหญิงปวีณา  เนินทอง
12. เด็กหญิงวันเพ็ญ  อาโน
13. เด็กชายศราวุฒิ  ผินสูงเนิน
14. เด็กหญิงสุนิสา  เทียนทอง
15. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญมีรักษ์
16. เด็กหญิงอัญชลี  สวนมณี
17. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองสาย
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  อรรถโสภา
19. เด็กหญิงอินทิรา  พุธมา
20. เด็กหญิงอุบลรัตน์  เทพาพันธ์
21. เด็กชายเฉลิมพล  หงษาชัย
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
2. นายกิตติศักดิ์  กิจติยา
3. นางจันทร์แรม  ภูเยี่ยมจิต
4. นางสุพัตรา  กัลยาประสิทธิ์
5. นางสาวสุขศรี  เต้าแก้ว
6. นางสาวพรรณวจี  จอดนอก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไวธัญกรรม
2. นางสาวกัญญาภัค  ชินมา
3. เด็กหญิงกัลยา  นาสิงห์คาล
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โหกรัด
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  เย็นสุข
6. เด็กชายชยุตม์  ทองเชื้อ
7. เด็กหญิงชลธิชา  ด้วงหนองบัว
8. เด็กหญิงฐานิกา  สุภาวงษ์
9. นายณภพ  แจ้งอรุณ
10. เด็กชายณัฏฐพล  รังจะโป๊ะ
11. เด็กชายณัฐกร  แก้วทอง
12. เด็กหญิงณัฐณิชา  เคหะบาล
13. เด็กหญิงดวงกมล  ปัตตะแวว
14. เด็กหญิงทิพรัตน์  มีกมล
15. เด็กหญิงทิพลดา  ชัยสิทธิ์
16. นายธนธรณ์  พรมโพธิ์
17. เด็กหญิงธนัญญา  นิลคง
18. เด็กหญิงธาริณี  โหกรัด
19. เด็กชายธิติสรร  ใจเที่ยงธรรม
20. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีบุญเรือง
21. เด็กชายนัทพงษ์  จันตบุตร
22. นางสาวนิตยา  บุญมา
23. เด็กหญิงนิลวดี  บุตรดี
24. เด็กชายบวรทัด  สุภาวงษ์
25. เด็กหญิงปวรัตน์  อุชี
26. เด็กหญิงพลอยชมพู  สอนเวช
27. เด็กหญิงพลอยสุดา  กรรณรัตน์
28. เด็กหญิงพลอยสุดา  กัญญารัตน์
29. นายพีรยุทธ  โดลน
30. เด็กหญิงรวิวรรณ  ไวธัญกรรม
31. เด็กหญิงวรรณิดา  วันทอง
32. เด็กหญิงวรัญชลี  พูนผล
33. เด็กหญิงศิราพร  พัฒนศิริ
34. เด็กหญิงสุชัญญา  สนามทอง
35. เด็กชายสุรเชษฐ์  อ่อนตานา
36. เด็กหญิงอนามิกา  สว่างเพ็ง
37. เด็กหญิงอรธิชา  สายสุนีย์
38. นางสาวอังคณา  คงดอนทอง
39. เด็กหญิงอาทิตยา  ธรรมา
40. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทรัพย์สิน
 
1. นายวิชญ์พล  ถิ่นนุช
2. นายกฤษณะ   หมื่นหาญ
3. นายสิรภพ  มีจาด
4. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง
5. นางจุฑารัตน์  บุญมี
6. นางบุปผา  กองละเอียด
7. นางประมวล  บุญจันทร์
8. นางสาวศิริมาศ  ศิริเขตกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงกัลยกร  ยันวิเศษต์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  คำสี
3. เด็กหญิงขนิษฐา  เพ็ชรพินิจ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลอดลา
5. เด็กชายจิรพงษ์  ฟักถาวร
6. เด็กหญิงจิรพรณ์  แสงสิน
7. เด็กหญิงชัญญานุช  ประดิษฐ์สกุลชัย
8. เด็กหญิงชื่นกมล  อบอุ่น
9. เด็กหญิงฐติพร  สิงห์ตา
10. เด็กหญิงฒิรณัฐ  แก้วคงขำ
11. เด็กชายทศดล  รัตนพล
12. เด็กหญิงทิพย์จุฑา  สิงห์ลอ
13. เด็กชายธวัชชัย  นวลพุ่ม
14. เด็กหญิงธัญจิรา  จันทร์สุข
15. เด็กชายนัยวัต  บุญทมา
16. เด็กชายนำโชค  คำแช่ม
17. เด็กหญิงนิลนา  จันทร์ทอง
18. เด็กหญิงน้ำฝน  จีวัง
19. เด็กหญิงปวลี  เรือนจันทร์
20. เด็กหญิงพรทิพย์  ไตรอุโฆษ
21. เด็กหญิงพิมพ์ปฎิภาณ  การประเสริฐ
22. เด็กหญิงพิมลพรรณ  นครไทย
23. เด็กชายพีรดล  พรมโต
24. เด็กหญิงรัชฎาภร  เลี้ยงประเสริฐ
25. เด็กชายวชิรพันธ์  พรวนประมูล
26. เด็กหญิงวราภรณ์  อุ่นมาก
27. เด็กหญิงวราภรณ์  สีดอกไม้
28. เด็กชายวัชรพล  อุ่นภา
29. เด็กหญิงวาสนา  เที่ยงผดุง
30. เด็กหญิงศิลารัตน์  ตรึกตรองรัมย์
31. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญกอแก้ว
32. เด็กหญิงสุนิษา  ครุฑทอง
33. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  จันทร์หมื่น
34. เด็กชายอธิบดี  ชูเนียม
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  เนียมจุ้ย
36. เด็กหญิงเนย  รักพวก
37. เด็กหญิงเบญจมาพร  ค้ำชู
38. เด็กชายเพชรรัตน์  ภาษี
39. เด็กหญิงเรณู  ทองเงิน
40. เด็กชายเรวัฒน์  หอมสุ่ม
 
1. นางมาธินี  ส่งแสงเติม
2. นายพิศาล  ฉวีศักดิ์
3. นายปิยะ  สิงหนาท
4. นางปิยะมาศ  รุ่งจรูญ
5. นางร่มไทร  สำเภาทอง
6. นางราตรี  พรหมทัศน์
7. นางสาวภาวิดา  จงณรงค์ชัย
8. นายฉกรรจ์  ราชยะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  กลัดล้อม
2. เด็กชายกฤษฎิ์  ทองศร
3. เด็กชายกฤษณะ  ชัยมัง
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสืออินทร์
5. เด็กชายจีระพล  เทียนสว่าง
6. เด็กหญิงชนากานต์  ต๋าตา
7. เด็กหญิงชลธิชา  โกรินทร์
8. เด็กหญิงฐิติมน  ภาสธัญศิริ
9. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ฟักอยู่
10. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   มโนวงศ์
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันต่อ
12. เด็กหญิงณิชานันท์  ภู่นาค
13. เด็กหญิงดวงตะวัน  สีไสย
14. เด็กชายตะวัน  สาคร
15. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญเมือง
16. เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์ใส
17. เด็กชายธนวินท์  ปัญญาปา
18. เด็กหญิงธนิศา  ชากัณฑ์
19. เด็กชายนันทวัฒน์  เครือใย
20. เด็กหญิงนิพาพร  บัวลอย
21. เด็กชายปณิธาน  จันทร์ถิ
22. เด็กชายพงศกรณ์  กันทา
23. เด็กหญิงพัทรพร  แสนคำงาม
24. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชูแผ้ว
25. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ลำภู
26. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สาคร
27. เด็กหญิงลดาวัลย์  จันทราช
28. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุดสวาท
29. เด็กชายวรวิทย์  จันทร์จิตร
30. เด็กหญิงวัลภา  แย้มจับ
31. เด็กหญิงศุภิสรา  มากทอง
32. เด็กชายสรวิศ  ทับอินทร์
33. เด็กหญิงสุธิตา  มะโนศิลป์
34. เด็กชายอนุพงษ์  ศีลพร
35. เด็กชายอภิรักษ์  หลำคำ
36. เด็กหญิงอมรรัตน์   จันทร์ฤทธิ์
37. เด็กหญิงอมรรัตน์   วรรโณภาศ
38. เด็กหญิงเกศกนก  วัชรันทวิศาล
39. เด็กชายเจษฎา  ยะวงษ์
40. เด็กชายเรวัต  จีนเพชร
 
1. นายพยนต์  สืบรอด
2. นางเรณู  จุฑาคุปต์
3. นายสุชาติ  ชัยแจ้ง
4. นายกฤติพงศ์  จันทร์ปา
5. นายธิติสรรค์  แตงเหลือง
6. นายนพดล  เพ็งอำไพ
7. นางจิรพร  ทองใหญ่
8. นางสุภาพร  ชัยศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  บุญสรรค์
2. เด็กหญิงกนิษฐา  ภาศรี
3. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  นามมาลี
4. เด็กหญิงชญานี  คงหาญ
5. เด็กหญิงชาลิสา  พงษ์สาหร่าย
6. เด็กหญิงณัชชา  ศรีคำขลิบ
7. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสิงห์
8. เด็กชายธเนศ  ขำหนองเต่า
9. เด็กหญิงบุษญารัตน์  จุทะบาล
10. เด็กหญิงปภัสนัน  เมณฑ์กูล
11. เด็กหญิงปภาวดี  โจทย์จันทร์
12. เด็กหญิงปานตา  เฉลิมภาค
13. เด็กหญิงพรรษกร  ทองเอีย
14. เด็กหญิงพรรษชล  ทองเอีย
15. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยนาแพง
16. เด็กหญิงภาวินี  เกือบโคกกรวด
17. เด็กหญิงมนัสนันท์  เมณฑ์กูล
18. เด็กหญิงรจนา  เรไร
19. เด็กหญิงวรรณา  แจ้งเจน
20. เด็กหญิงวรรณิษา  นาคสุวรรณ
21. เด็กหญิงวิภารัตน์  รังผึ้ง
22. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  หุปประดง
23. เด็กหญิงศตนันท์  สิงห์ขาว
24. เด็กชายสิทธิพล  มวลคำลา
25. เด็กชายสิทธิพล  ปั่นฉาย
26. เด็กหญิงสุนิสา  ศิลป์ประกอบ
27. เด็กหญิงสุพรรษา  บำรุงอินทร์
28. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เต๊ะปานันท์
29. เด็กชายสุวินัย  ทองหมั่น
30. เด็กชายอมร  แขขุนทด
31. เด็กหญิงอรรถวดี  ทองมาก
32. เด็กหญิงอาทิมา  บุญมาก
33. เด็กหญิงเกษราภรณ์  นามมาลี
34. เด็กหญิงเจนจิรา  ลำพวน
35. เด็กชายเปรม  พรนิคม
36. เด็กหญิงเปรมฤทัย  บุญฤทธ์
37. เด็กชายโอรส  สืบเพ็ง
38. เด็กหญิงไขแสง  ศรีคำขลิบ
 
1. นางศตพร  สะศรีแสง
2. นางกำไล  กันธิยะ
3. นายสุระ  ทวีผล
4. นายกิตินัย  นาคศรี
5. นางทัศนีย์  พิชัย
6. นางศันศนีย์  มูลตรีภักดิ์
7. นายบัญชา  บุญเพ็ง
8. นางสุกัญญา  เครือทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ทองคลี่
2. เด็กชายกิตติธัช    กลิ่นด้วง
3. เด็กหญิงขณิษฐา   ทัสรพ
4. เด็กหญิงคัทลิดา    เบื้องบน
5. เด็กหญิงงปนัดดา    จันจร
6. เด็กหญิงจริยา    แสนสะอาด
7. เด็กหญิงจิรนันท์    สุวรรณสน
8. เด็กชายชัชวาลย์  กิงขุนทด
9. เด็กชายชัยชาญ    คำบุญเกิด
10. เด็กหญิงชุติกาญจน์   โพธิ์คำ
11. เด็กหญิงฐิติพร   บุญประคม
12. เด็กหญิงดาวประกาย  สุจริต
13. เด็กหญิงธันยพร   จ้อยสูงเนิน
14. เด็กชายนพดล   เด็ดดวง
15. เด็กหญิงนภาพร  ช้างเผือก
16. เด็กหญิงนัฐกมลฤดี    ดาจันทา
17. เด็กชายนัฐพล  เจริญลาภ
18. เด็กหญิงปนัดดา    เกศดา
19. เด็กชายปรเมษฐ์    อินทะจิต
20. เด็กหญิงปวีณา    อยู่ดี
21. เด็กชายพงศกร    สามทิศ
22. เด็กชายพรเทพ   กองทอง
23. เด็กหญิงยุวดี   เกตุสวรรณ์
24. เด็กหญิงวิจิตรา  จันทร์ปัญญา
25. เด็กชายวุฒิชัย    อินทร์ชู
26. เด็กหญิงสุกัญญา   จินนะเลิศ
27. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์    สอนทะจัน
28. เด็กหญิงสุนันทา   กองบุญมา
29. เด็กหญิงสุภาวดี    สอนทะจัน
30. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีสูงเนิน
31. เด็กหญิงอินทิรา  โมลาสุข
32. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    นาคสุข
 
1. นายสุชิน    ห้วยหงษ์ทอง
2. นางสาวจันทร์จิรา   เพ็ชรรี่
3. นางสาวยุรดา  เดชศรี
4. นางสาวตะวัน  เขตคง
5. นางปวีณ์ธิดา  ไชยธงรัตน์
6. นางสาวพรจิตรา  ชัยนันต๊ะ
7. นางจินตนา  ศรีสว่างสุข
8. ว่าที่ร้อยเอกวสันต์  จันโส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ผู้สงค์
2. เด็กหญิงกรรณิการณ์  พจน์สะอาด
3. เด็กชายกัณฐกรณ์  การะเกษ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตุ้มสุวรรณ
5. เด็กหญิงชนรดี  โปรยอุปถัมภ์
6. เด็กหญิงชนัญญา  นวกุล
7. เด็กหญิงชนิตา  จันฉนวน
8. เด็กชายชวลิต  ม้าแก้ว
9. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเทศ
10. เด็กชายณัฐพล  มีผล
11. เด็กชายดลดนัย  ปะวะเสนัง
12. เด็กหญิงทักษิณา  สุริยะกานต์
13. เด็กชายธนพัฒ  จันทร์แรม
14. เด็กหญิงธนัชชา  อธิวาส
15. เด็กชายนวพล  นามวงษ์
16. เด็กหญิงนันทิชา  มัทธวรัตน์
17. เด็กหญิงปรียานันท์  วัตตะพันธ์
18. เด็กหญิงพงศ์ภัค  บรรเทือง
19. เด็กหญิงพรชนก  รงค์ทอง
20. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  สวัสดิรักษา
21. เด็กหญิงพิมพ์พันธ์  สวัสดิรักษา
22. เด็กหญิงพิมลวรรณ  จารสีเพ็ง
23. เด็กชายภีรวัฒน์  พร้อมพ่วง
24. เด็กชายยศพล  กรพันธ์
25. เด็กหญิงรวิตรา  กลั่นนุช
26. เด็กหญิงรัชชา  ชูวงศ์เลิศ
27. เด็กหญิงรัตนากร  จันทร์ไพโรจน์
28. เด็กหญิงรุทิการ  รักษาธิการ
29. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  จิรอมรพงศ์
30. เด็กชายวันชัย  โสดา
31. เด็กหญิงวีรยาพร  จรูญวงศ์
32. เด็กชายศราวุฒิ  มุกดา
33. เด็กหญิงศิริพร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
34. เด็กชายศุภรส  โพธิ์ทอง
35. เด็กชายสิทธิเกียรติ  เฟื่องนคร
36. เด็กชายสุธีร์  ปานพรหม
37. เด็กชายอดุลวิทย์  แก้วสลับ
38. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  สาหร่ายทอง
39. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  แก้วทา
40. เด็กชายเอกวิทย์  ศิริกุล
 
1. นายมนู  พรหมอินทร์
2. นายสงคราม  พยัคเกรง
3. นางสุรีย์  ริดจันทร์
4. นายพืชมงคล  ริดจันทร์
5. นางสาวพิชยา  บุญยคงรัตน์
6. นายศักดิ์ดา  อุณหพิเชษฐวัฒนา
7. นายธนกฤต  สีมาก
8. นางณิชชา  พวงสมบัติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สุขเจริญ
2. เด็กชายภีรภัทร์  วรรณเกษม
3. เด็กหญิงมาด  นายคำ
4. เด็กชายวีรพงศ์  อินทรีย์
5. เด็กชายศุภณัฐ  อุประวุฒิ
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายจักรพล   อวดห้าว
2. เด็กชายณัฐพล   สวยสด
3. เด็กชายธนกร   ต้นจำปี
4. นางสาวนก   ตาติ๊บ
5. เด็กหญิงรักษณาลี   วรรณฤทธิ์
 
1. นายนิคม   จันทบ
2. นางสาวมัทนี   คิดว่อง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กชายปรเมศวร์  ปานกลาง
2. เด็กชายพิพัฒน์  พงษ์โสภณ
3. เด็กชายวิศนุ  จันทร์วิถี
4. เด็กชายวุฒิชัย  เต็มเปี่ยม
5. เด็กชายสหศวรรษ  มีโชค
6. เด็กชายอัษฎายุธ  นิธิเกตุบวร
 
1. นายนคร  ชอบดี
2. นายธนิตนันทน์  บู่ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายนรินทร์  ท้วมทองดี
 
1. นางจรรยา  บัวทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสันติธรรม 1. เด็กชายชลธี  มันณทัศน์
 
1. นายวิชาญ  พันธุ์สมุทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายนนท์ฐิชัย  ทอนโพธฺิ์แก้ว
 
1. นายธิปัตย์  สาระมนต์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  พงศ์ไตรภพ
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แจ้งสว่าง
 
1. นายธนกร  ชื่นอารมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. นางสาวรสนันท์  มากพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายจิรันธนิน  กาบแก้ว
 
1. นางปัญจพร  เถื่อนกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายกิตติธัช  คำแถง
 
1. นางดวงกมล  ศรีตะลหฤทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงขุย 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทร์ศรี
 
1. นายจรูญ  แสนประสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
 
1. นางปัญจพร  เถื่อนกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยองสุวรรณ
 
1. นายคณาวุฒิ  เบญจาภาธนพัต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคงคาราม 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  พันธ์พร
 
1. นายประภาท  รอดเริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. นายอนันต์  อาศัยไพรพนา
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. นายธนพล  สาครสุขเกษม
 
1. นายศุภวัชร  สมบูรณ์พฤกษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายสหรัฐ  มากทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  แก้วกันหา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกัญญนิภัทร   นันทะโกมล
 
1. นางพจนีย์  เลอบุญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 1. เด็กชายณัฐพล  ดอกไม้เทศ
 
1. นายเสถียร  เรือนแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายทศพร  ทรงสวัสดิ์วงศ์
 
1. นายนพดล  มามอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงนาฏฤดี  คำเงิน
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงมาร์ติน่า  ปุ๊ดสร้อย
 
1. นางสาวพัชรี  จันทร์หอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นางสาวปรียานุช  ขันตีโชติสุข
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กหญิงพลอยนับพัน  อินไชยเทพ
 
1. นางมะลิวัลย์  คำเที่ยง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  มหาวรรณ
 
1. นางผ่องพรรณ  ปกรณ์พงศ์สิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงณัชชา  สุรินรังษี
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายภาคภูมิ  ศิริคำน้อย
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กชายเฉลิมพล  มีนาค
 
1. นางกัญจุฑา  โรจนหัสดินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายบุญมี  อุดมศิริกุล
 
1. นางชมนาด  คัณธานันท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์ขาว
 
1. นางเนียรนภา  กิจจา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงพรรษา  ภูดอนตอง
 
1. นางสายฝน  กัณทะพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. เด็กหญิงเกตุนรินทร์  มาแก้ว
 
1. นางรัชดา  วงค์ศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. นายเฉลิมศักดิ์  แซ่ลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีระพีพัฒน์  สวัสดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายนรินทร์  ท้วมทองดี
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายกานต์  ศิริทัพ
 
1. นายธนกร  ชื่นอารมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพาณิช
 
1. นางปนัดดา  สุร้ยะตุ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กชายธวัลรัตน์  พงศ์กู่
 
1. นางจารุวรรณ  ตันกุริมาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองสาลี 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ภูครองจิตร
 
1. นางจุฑามาศ  ยังขจรเกียรติ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงภาพิมล  ยารังษี
 
1. นายจาตุรนต์  เศรษฐเสถียร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  กุลพญา
 
1. นางสาวศิวาพร  จริยา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงวสุสุกาญจน์   ศรีพล
 
1. นางวิภา  เดชด่าน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อิวชาวนา
 
1. นางจรรยา  บัวทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กหญิงอมินตรา   แค้นคุ้ม
 
1. นายอุดม   หุ่นทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหอย 1. เด็กชาย ศุภฤกษ์  บุญญาศิวนันท์
2. เด็กหญิงกานต์สินี  แซ่กือ
3. นายกิตติศักดิ์  แซ่หาญ
4. เด็กหญิงคียานุช  แสนซุ้ง
5. นางสาวชวลี  แซ่เฮอ
6. เด็กชายชัยธวัช  มลทิวรรณ
7. เด็กหญิงฐานิกา  แสนโซ้ง
8. เด็กชายทวีโชค  แสนโซ้ง
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่โซ้ง
10. เด็กหญิงนภเกตน์  แสนโซ้ง
11. เด็กหญิงนัฐกานต์  แสนหาญ
12. เด็กชายนิรุทธ์  แสนโซ้ง
13. เด็กหญิงบุษบา  แสนซุ้ง
14. เด็กหญิงผีเสื้อ  แสนหาญ
15. เด็กหญิงพรี  แสนกือ
16. เด็กหญิงมานิตา  แสนอาริยะ
17. เด็กหญิงวันดี  แสนซุ้ง
18. เด็กหญิงวิภาพร  แซ่เฮ้อ
19. เด็กหญิงวิภาภรณ์  แสนหาง
20. เด็กชายศุภกิจ  แสนซุ้ง
21. เด็กหญิงศุภนุช  แสนย้าง
22. นายสงกรานต์  แซ่ท้าว
23. นายสรายุทธ  แสนโซ้ง
24. เด็กหญิงสุจินดา  แสนซุ้ง
25. เด็กหญิงสุพรรษา  แสนซุ้ง
26. เด็กหญิงอังคณา  หาญสกุลเงิน
27. เด็กหญิงอาภรณ์  แสนหาง
28. เด็กหญิงอุษณี  แสนโซ้ง
29. นายเฉลิมพล  แสนโซ้ง
 
1. นายเอกชัย  ชุมศรี
2. นางสุภาพรรณ์  ดวงบุญ
3. นางสาวไพวรรณ  ทองคำ
4. นางศิริรัตน์  จันนันทะ
5. นางสายรุ้ง  ธนู
6. นางสาวฐิติรัตน์  สิทธิวัง
7. นางสาวปริญญา  แสนดวงแก้ว
8. นางกาญจน์กวิน  เพชรอมรเมธากุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกกาล  -
2. เด็กหญิงจริญญา  พลากิจจรัสแสง
3. เด็กหญิงจริยา  หลบหลีก
4. เด็กหญิงจิราพา  ไพรพิมล
5. เด็กหญิงชูศรี  ก้องคีรี
6. เด็กหญิงซาเท  อาญาสกุล
7. เด็กหญิงดวงกมล  รักแดนดิน
8. เด็กหญิงทีวาพร  มาตุรงค์สงวน
9. เด็กหญิงนิธิวรรณ  อาญาสกุล
10. เด็กหญิงน่อดา  -
11. เด็กหญิงน่อบะบึ  ชัยมงคลวารี
12. เด็กหญิงน่อมึ  รุ่งรวีส่องวนา
13. เด็กหญิงพรชิตา  ครุฑสวัสดิ์ชัย
14. เด็กหญิงพรสวรรค์  เวียงวีระชัย
15. เด็กหญิงพอแกมู  -
16. เด็กหญิงพอแอ้เซ  -
17. เด็กหญิงมยุรี  กุลชนไพศาล
18. เด็กหญิงมาริษา  ไพรนีรชาติ
19. เด็กหญิงมึกี๊  -
20. เด็กหญิงมึทอเว  พลากิจจรัสแสง
21. เด็กหญิงมึเลอะเก๊อะ  ธรรมาภิวาท
22. เด็กหญิงมึแลแล  -
23. เด็กหญิงมึโอพอ  -
24. เด็กหญิงรวยรวยพอ  -
25. เด็กหญิงลักขณา  ก้องคีรี
26. เด็กหญิงวรรณี  พลากิจจรัสแสง
27. เด็กหญิงวันดี  วงศ์โบบุญ
28. เด็กหญิงวาสนา  รักเสือ
29. เด็กหญิงสุนิสา  เวียงวีระชัย
30. เด็กหญิงสุรีรัตน์  มีมาเกิด
31. เด็กหญิงอรนิภา  มณีจินตนา
32. เด็กหญิงอรสา  จิตราวงสกุล
33. เด็กหญิงอังคณา  คำภีร์บริรักษ์
34. เด็กหญิงอารีวรรณ  เวียงพันสิงห์
35. เด็กหญิงเกตุษราภรณ์  พุ่มอยู่
36. เด็กหญิงเก่พอพะ  -
37. เด็กหญิงเนตรชนก  ดาวเรืองสดใส
38. เด็กหญิงแอ้ซูซู  สกุลวายุ
 
1. นางสาวกาญจนา  กามาด
2. นายพงษ์ศักดิ์  ปันต๊ะ
3. นางสาวภัทรวดี  แซ่ลิ้ม
4. นางสาวพัชนี  โน้นค้อ
5. นายปฏิภาณ  แก้วปาคำ
6. นายนันทปรีชา  พรมพิทักษ์
7. นางสาววาสนา  ภู่วัฒน์
8. นางสาวรุจิรา  บุญหล้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงกชพร  แซ่จาง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บวรภัครบูรณ์
3. เด็กหญิงกัลยากร  เก่อหว้าแฮ
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  บีเช
5. เด็กชายขุนเดช  บีเช
6. เด็กชายจรัสพงษ์  หวุ่ยยือกู่
7. เด็กหญิงจินดา  ศิริโสภาไพบูรณ์
8. เด็กหญิงชญาดา  จ๋าว
9. เด็กหญิงชลิดา  แซ่ลี
10. เด็กหญิงธนพร  หวุ่ยยือกู่
11. เด็กชายธีรพงษ์  เชอมือ
12. เด็กหญิงพรฐิตา  แซ่ม้า
13. นายพิทักษ์ชัย  แซ่ลี
14. เด็กหญิงพีรยา  จะฟู
15. เด็กหญิงภัทรรินทร์  จะยอ
16. เด็กหญิงมยุรา  เชอมือกู่
17. เด็กหญิงรัตนา  ผาลาด
18. เด็กชายวิชัย  แซ่ลี
19. เด็กชายวิริพงษ์  รุ่งสิริวัฒน์
20. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่จ๋าว
21. เด็กหญิงสุมาริน  แซ่ลี
22. เด็กหญิงหมี่แช  หม่อโป๊ะ
23. เด็กหญิงอรทัย  อัมพุธ
24. เด็กหญิงอรพรรณ  หมื่อเต๊ะ
25. เด็กหญิงอรอุมา  แซ่จ๋าว
26. เด็กหญิงอันธิกา  บวรภัครบูรณ์
27. เด็กหญิงอัมพร  แซ่ลี
28. เด็กชายอาทู่   เชอหมื่อ
29. เด็กชายอาผ่า  หม่อโป๊ะกู่
30. เด็กหญิงอาหลู่  เมอโป
 
1. นายอนุพงค์  คำน้อย
2. นางศุจินันท์  ปาระมี
3. นายวินัย  คำยันต์
4. นายสมจิตร  ปองพรศักดิ์
5. นายณัฐพล  โปทา
6. นางเบ็ญจมาศ  ลีธนากร
7. นายสมจิตร  คำปา
8. นางสาวจิรัชญา  นวลมะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐชนน  ดีฉนวน
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายหลักทรัพย  พวงสอาด
 
1. นางสาวนวลปรางค์  สุวรรณพิทักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายตรีเอก   สมณา
 
1. นายทวีทรัพย์  โท๊ะยะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงสมัชญา  ลำคำ
 
1. นางสาวอรัฐธร  สุภาแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วิบุตร
 
1. นางณัฐนันท์  เปียวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  มหาวรรณ
 
1. นางสาวพเนตร์  แกล้วกล้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกฤตยา  พิงศ์หาญ
2. เด็กชายคีตลันต์  สวนทะ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สอนศิริ
4. เด็กหญิงฉัตรลดา  สุขไตรภพ
5. เด็กชายชนนน  ธรรมศิริ
6. เด็กชายณภัทร  มีเดช
7. เด็กหญิงณภัทร์พร  เหล่าอารยะ
8. เด็กหญิงณัชชา  วัฒนสุริยานนท์
9. เด็กหญิงณัฐชา  สิทธิ
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาแกง
11. เด็กหญิงณัฐภา  กิจเจริญวิศาล
12. เด็กหญิงณัฐสุดา  ญาณกรสกุล
13. เด็กชายธนนนท์  สมจิตต์
14. เด็กชายนรภัทร  งามธุระ
15. เด็กชายบริพัตร  กันละนนท์
16. เด็กหญิงบุณิกา  สมทรง
17. เด็กชายปฏิพล  คำฝั้น
18. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ดีอัมภาภิสิทธิ์
19. เด็กหญิงปณพรรษ์  ช่างเอกวงศ์
20. เด็กหญิงปราณปรียา  ไชยสาร
21. เด็กหญิงปรุงทิพย์  มโนนัย
22. เด็กหญิงปานชีวา  เมธาเกษร
23. เด็กหญิงปาริฉัตต์  อิสสระ
24. เด็กหญิงพชรพร  พชรจามร
25. เด็กหญิงพรหมภรณ์  ไชยเดช
26. เด็กหญิงพลอยแพรว  ณ เชียงใหม่
27. เด็กหญิงพอลภัส  ใบยา
28. เด็กหญิงภัคจิรา  รอดวิเศษ
29. เด็กหญิงมัชฌิมา  ธิคำ
30. เด็กหญิงรักษิตา  สุวรรณอินสาร
31. เด็กชายวชิรวิทย์  สุภานิล
32. เด็กหญิงวิภาวี  ชูศรี
33. เด็กหญิงศิรประภา  ทนันไชย
34. เด็กชายศุภณัฏฐ์  สายยาโน
35. เด็กหญิงสมิตานันท์  คำยวง
36. เด็กหญิงสิริฉัตร  กรมทะนา
37. เด็กหญิงอภิษฎา  เอื้ออารักษ์
38. เด็กหญิงเทวิกา  แก้วไหลมา
39. เด็กหญิงเปรมฤดี  พุฒหมื่น
40. เด็กหญิงเวธกา  เสนาธรรม
 
1. นายรังสฤษฎ์  สวนทะ
2. นายประเทือง  โนไชยา
3. นางผกาวรรณ  โลหะโชติ
4. นายธนพล  วารี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกองทราย 1. เด็กชายจตุพร  ลุงต๊ะ
2. เด็กชายจะเพอะ  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงจารุณี  ปากุ๋ย
4. เด็กหญิงจิดาภา  -
5. เด็กหญิงชญานิช  ลุงป่าง
6. เด็กหญิงชนาภา  ลุงมวน
7. เด็กชายชาเขียว  -
8. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  นันธิ
9. เด็กหญิงนามา  มานารัตน์
10. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงอ่อง
11. เด็กชายบุตรชนก  บุญนุวงษ์
12. เด็กชายป่างแลง  อุงติยะ
13. เด็กหญิงพรทิวา  สุวรรณเวช
14. เด็กหญิงพลอย  ลุงใส
15. เด็กชายมงคล  อาษากิจ
16. เด็กชายรัฐชา  จันทร์กระจ่าง
17. เด็กชายวรนุช  รักษาศีล
18. เด็กหญิงวรรณษา  รักษาศิลป์
19. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สมเสียง
20. เด็กหญิงศุณิกานต์  จันทร์เพ็ง
21. เด็กหญิงสุกัญญา  จะทอ
22. เด็กชายสุรพล  เชอหมื่อ
23. เด็กหญิงหมวย  ยะ
24. เด็กหญิงอนุธิดา  ใจฟู
25. เด็กหญิงออน  อาสี
26. เด็กหญิงอู  ยะ
27. เด็กหญิงเจนจิรา  สุพรรณ
28. เด็กหญิงเนรัญชลา  ต่อจากปัน
29. เด็กชายเพชร  ก้าส่า
30. เด็กชายเสก  แสง
31. เด็กหญิงไทย  นายคำ
 
1. นางกฤษฎากร  วิชัยสืบ
2. นายดนตร์  วิชัยสืบ
3. นายวีระพันธ์  งานดี
4. นายณิเดช  ฝั้นวีระ
5. นางสาวปวรวรรณ  ศรีคำ
6. นางรัชนีวรรณ  ฟุ้งเฟื่อง
7. นางจิราภรณ์  บุญทวี
8. นายถวิล  ศิลาเดช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายกันต์กมน  จินารักษ์
2. เด็กหญิงจิดาภา   ทองโคตร
3. เด็กหญิงจินตา   สอนเต็ม
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงค์ราษฎร์
5. เด็กชายชินดนัย   ขุนศร
6. เด็กหญิงชุติมณฑ์   คำกลิ่น
7. เด็กชายณัฐภูมิ   ล้ำเลิศ
8. เด็กชายณัฐวัตร    จันทร์ประทักษ์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศิริประโชติ
10. เด็กหญิงดวงดาว   หงษ์วิลัย
11. เด็กชายธนากร    พรุ่มจันทร์
12. เด็กชายธีรภัทร   พรมทา
13. เด็กชายนัฐทพล   อุดศรี
14. เด็กหญิงนัสติยาณี   ศรีวิมาด
15. เด็กหญิงนิรชา   ศรีมูลละ
16. เด็กหญิงนิรัชชา   ศิริประโชติ
17. เด็กหญิงปิยธิดา   ศรีวิมาด
18. เด็กหญิงพรยมล   พานทอง
19. เด็กชายพลวัต   ฤทธิ์ลือชัย
20. เด็กหญิงภัทรินทร์พร   แสงโพธิ์
21. เด็กชายภารดร  ศรีมาชัย
22. เด็กชายมงคลศักดิ์   กลางเสนา
23. เด็กหญิงรุ่งนภา   แผนมั่น
24. เด็กหญิงวราพร   ขุนชาญ
25. เด็กชายวัชระ   เผ่นณรงค์
26. เด็กชายวันวิสาข์   อินทร์อ่อน
27. เด็กหญิงวิไลพร   ยอดยัง
28. เด็กหญิงศรินญา   หงสุนา
29. เด็กชายศิริพงษ์   โตจีน
30. เด็กชายอดิศร   แสงสี
31. เด็กชายอธิศีล   บังลาด
32. เด็กหญิงอภิญญา   แสนศรี
33. เด็กหญิงอรกานต์   ศรีเดช
34. เด็กหญิงเขมมิกานต์   ภู่พันธ์
35. เด็กหญิงไพริน   ก่อแก้ว
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
2. นางสาวฐิติชญา  กันธวัง
3. นางสำรวย  ศรีตะลา
4. นางชลอ  เสาร์เฉลิม
5. นางสาวบุศรินทร์  ถวิลเดช
6. นางสาวเรือนแก้ว  สอนที
7. นางสาวกมลรัตน์  สุเทพ
8. นายฐิติ  สุริยะจันทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ก้อนแก้ว
2. เด็กชายชนาธร  บุญชัย
3. เด็กชายณัฐพงษ์  หมูฝั้น
4. เด็กหญิงธนิษฐา  มูลวงค์
5. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เปียงแล่
7. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
8. เด็กชายสุมิตร  นามดี
9. เด็กชายอนุชาติ  พาเรือง
10. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กชายกฤษดา  นุ้ยศิริ
2. เด็กหญิงฉัตรลดา  พรมณา
3. เด็กชายชนัญญู  เปลี่ยนเงิน
4. เด็กชายณัฏฐานนท์  จูศรีสุข
5. เด็กชายพีรพัฒน์  วิรุณพัทธ์
6. เด็กหญิงภัทรานี  วันทัศน์
7. เด็กหญิงวารินี  ทองดอนยอด
8. เด็กหญิงสุกัญญา  รักไทย
9. เด็กหญิงสุกัญญา  โชติสุข
10. เด็กชายเจษฎา  ปุระหล่า
 
1. นางเบญจา  พูลเกษร
2. นางนุชรีย์  ศรีประดู่
3. นางสาวปนัดดา  ผันประดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายคชาชาติ  ศรีน่วม
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ไข่แก้ว
3. เด็กชายชานนท์  ม่วงรัก
4. เด็กหญิงธนพร  กุลมิตร
5. เด็กชายธนภู  พันแพง
6. เด็กหญิงศิรประภา  กุ่ยอ่อง
7. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขังพงษ์
8. เด็กหญิงศุภัคสรณ์  บุตรคอนบุรี
9. เด็กหญิงสุพรรษา  ธิช่างทอง
10. เด็กหญิงแพรวา  ตายศ
 
1. นางนงเยาว์  ใจกล้า
2. นางพรรณราย  รอดเกลี้ยง
3. นางยุพิน  กันยะมี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเกิด
2. เด็กชายจิรภัทร  หนูแดง
3. เด็กหญิงจิรานุช  นุชเทียน
4. เด็กชายธีรพงศ์  นันทจักร์
5. เด็กชายธีรภัทร์  อ้นวันเพ็ญ
6. เด็กหญิงประไพพร  สวนดอน
7. เด็กหญิงประไพพัชร  สวนดอน
8. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เพิ่มพูล
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  เบ้าทอง
10. เด็กชายวัชรพงษ์  อ้นวันเพ็ญ
 
1. นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์
2. นางสาวนงค์นภา  อินทร์ใหญ่
3. นางสาวอนุชจรี  กัลยา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองคำดี
2. เด็กหญิงณัฐนพิน  รักบ้านเพิง
3. เด็กชายธนธรณ์  สาเลือก
4. เด็กหญิงปิญาภรณ์  รัศมี
5. เด็กหญิงพีรยา  เจนเจตวิทย์
6. เด็กชายพีระพัฒน์  ประสาท
7. เด็กหญิงอัญชลี  เชิดโฉม
8. เด็กชายเกษมศักดิ์  ตาสาโรจน์
9. เด็กชายเจษฎา  เทพบุตร
10. เด็กชายโพธิวงศ์  โพธิ์พรม
 
1. นางสาวบุญรักษา  ราสี
2. นายอำนาจ  พันธุ์เขียน
3. นางสาวพัชรี  สอนเมือง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีออน
4. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
5. เด็กชายพงศ์ภักธนชาติ  จะหา
6. เด็กชายพันธ์พงศ์  ศรีวิชัย
7. เด็กชายพิเชษ  กินยอน
8. เด็กชายวิทวัท  ลุงสุ
9. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
10. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงธนิษฐา  มูลวงค์
2. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
4. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
6. เด็กหญิงอภิชญา  ยงกุศลรัตนา
7. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
8. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงนิตยา  โสภาวนามาศ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  บ้านนาเจริญ
3. เด็กหญิงพาวิณี  -
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  คีรีทัศไนย
5. เด็กหญิงวรรณดี  โสภาวนามาศ
6. เด็กหญิงอุมาพร  อาจกิจ
 
1. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
2. นางสาวรัชนก  วงษ์หนองแวง
3. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
4. นางสุวิชา  ลำพูน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงชนาพร  ดวงต๊ะ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เบ้าทอง
3. เด็กหญิงนุชนารถ  มังหลง
4. เด็กหญิงบุญศิริ  สมวงษ์
5. เด็กหญิงปฐมพร  อรรคราช
6. เด็กหญิงพรพนม  ทีภูเวียง
7. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่ตั้ง
8. เด็กหญิงวิลาสินี  ปอสี
9. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์แก้ว
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
3. นางสาวอมร  มารเขตวิธี
4. นายศุภฤกษ์  ใจหมั้น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงงามศิริ  ไพรเจือแก้ว
2. เด็กหญิงจิดาภา  -
3. เด็กหญิงชุติกา  ดารากมล
4. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีอำไพเลิศ
5. เด็กหญิงอารยา  จอมแดนพนา
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  กวีกมลลาศภาณุ
 
1. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
2. นางสาวจันทนา  นิลภา
3. นางสาวสุดารัตน์  รอดมณี
4. นางสาวสาธิกา  จันทะมาลา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
4. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
5. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
6. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
7. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
8. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  ม่วงยิ้ม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หยวนแหยม
3. เด็กหญิงกัญภัสสร  จันทร์อ่อง
4. เด็กหญิงชัญญาภัค  สามิตร
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุภาคง
6. เด็กหญิงปาณิสรา  ศักดา
7. เด็กหญิงปุณยาพร  จงอยู่สุข
8. เด็กหญิงพิชญาภา  อโนทัย
9. เด็กหญิงรินรดา  ทองเถื่อน
10. เด็กหญิงแพรพลอย  หุตะมาน
 
1. นายนิวัตร  เฉลิมภักตร์
2. นางนวลพรรณ  ชูศิริ
3. นางสาวลัดดา  แย้มอ่อน
4. นายศิลา  รินศิริ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพย์เพชร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตราช
3. เด็กชายชัยสิทธิ์  สาสน
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ไชยวงค์
5. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ทองเจริญ
6. เด็กหญิงน้ำฝน  แย้มเกษร
7. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เขื่อนก้าว
8. เด็กหญิงภาวินี  แก้วยา
9. เด็กหญิงวรดา  นุนูนจันทร์
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เชื้อนิล
11. เด็กหญิงึภัทรลดา  เหม็นแดง
 
1. นางมะลิวัลย์   บวบดี
2. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
3. นางพิมาศ  ขันเกษตร
4. นายจิตติ   เขียวมาก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อิทธิสิริสิน
2. เด็กหญิงธนิษฐา  มูลวงค์
3. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
4. เด็กหญิงนริศรา  นายซอ
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
6. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
7. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ศรีแสงใส
8. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
9. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
10. เด็กหญิงอารียา  กิติวงค์
11. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
12. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงผ่องอำไพร  ครบุรี
2. เด็กหญิงรัตติยา  โสภา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญชัย
4. เด็กหญิงอรณี  ทิพย์เคลือบ
5. เด็กหญิงอุมาวรรณ  วงศ์สอน
 
1. นางสาวโรจนา  แก้วไขแสง
2. นางสงวน  คงกำเหนิด
3. นายจงรักษ์  สร้อยสน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
4. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
5. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
6. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
7. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
8. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองแดงสุข
2. เด็กหญิงณภัทร  ก๋าละปุ๊ก
3. เด็กหญิงธนัชพร  กาวินา
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันทกลัด
5. เด็กหญิงภัทรนันท์  คำลวย
6. เด็กหญิงอรวี  บัวอินทร์
 
1. นางขวัญธิดา  อรุณรัตน์
2. นางจุฑามาส  ปีอาทิตย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงกฤติกา  เปลื้องกลาง
3. เด็กหญิงกันติชา  เพ็งเพชร
4. เด็กหญิงณัฐชา  พึ่งโพธิ์สภ
5. เด็กหญิงทิติภา  ผ่องนาค
6. เด็กหญิงรัตติกาล  เพียรหลำ
7. เด็กหญิงวิชญา  ทวีไพบูลย์สกุล
8. เด็กหญิงศศิวิภา  มาฆะมาส
9. เด็กหญิงสินีนาฏ  เนียมมา
10. เด็กหญิงสุพัชญา  คงอินทร์
11. เด็กหญิงอนัญพร  ไมตรีจิตร
12. เด็กหญิงอนุธิดา  พุทธา
 
1. นางมะลิวัลย์   บวบดี
2. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
3. นายจิตติ   เขียวมาก
4. นางสาวฐาณมาศ  บวบดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงจิรัชญา  อิทธิสิริสิน
3. เด็กชายชนาธร  บุญชัย
4. เด็กชายณัฐพงษ์  หมูฝั้น
5. เด็กหญิงธนิษฐา  มูลวงค์
6. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
7. เด็กหญิงนริศรา  นายซอ
8. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
9. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
10. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ศรีแสงใส
11. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
12. เด็กชายอนุชาติ  พาเรือง
13. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
14. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
15. เด็กหญิงอารียา  กิติวงค์
16. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กหญิงกิตติมา  อ่อนพรมราช
2. เด็กหญิงฉัตรลดา  พรมณา
3. เด็กชายณัฐฐานนท์  จูศรีสุข
4. เด็กหญิงธนภรณ์  หมีเทพ
5. เด็กหญิงธิติญา  ทัศสร
6. เด็กหญิงนพเก้า  สุดแสงจันทร์
7. เด็กหญิงนภัสสร  จ่อด้วง
8. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยาทา
9. เด็กหญิงภาวินี  แก้วผลงาม
10. เด็กหญิงรัตนา  น้อยทองดี
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  น้อยทองดี
12. เด็กหญิงวิภาวี  เรืองตา
13. เด็กหญิงสายธาร  สุนทรวิภาต
14. เด็กหญิงสุทัตตา  โกลาหะฬะ
15. เด็กหญิงเงินตรา  เมธาวีคุณากร
16. เด็กหญิงเนตรนภา  ศิริสินธ์
 
1. นายประทีป  โพธิ์ดง
2. นางสาวลดาวัลย์  สุขใจ
3. นางเบญจา  พูลเกษร
4. นางสาวบานเย็น  จูบ้านไร่
5. นางสาววรนุช  นุวรณ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. นางสาวกรรณิการ์  สิริชัยไพศาล
2. นายกฤติกา  แซ่ว้าน
3. นายกันตพล  แซ่เฮ่อ
4. เด็กหญิงกัลยา  แซ่เฮ่อ
5. นางสาวชุติมา  วิทยามุ่งมั่น
6. นางสาวธิดา  กิจจรูญสกุล
7. นางสาวธิดา  แซ่ซ้ง
8. เด็กหญิงนงนุช  แซ่เฮ่อ
9. เด็กหญิงนิศามน  แซ่หมี
10. นางสาวปุุษาบุล  แซ่หมี
11. นายภูริช  แซ่เฮ่อ
12. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่มี
13. เด็กหญิงลักษิกา  แซ่ย่าง
14. เด็กหญิงวาริน  กุลยาปอ
15. นายวุฒิชัย  เจริญตกุลกิจ
16. เด็กหญิงโสภา  สว่างนภาลัย
 
1. นายวิทยา  สายปาน
2. นางพิมลพรรณ  พรมขาว
3. นางมนัสนันท์  รัตนะ
4. นางสาวนิศาชล  วงศ์สาร
5. นายจำนงค์  เทพา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ประยูรพันธ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  รังษีสกรณ์
3. เด็กชายคชาพนธ์  รังษีสกรณ์
4. เด็กหญิงจันทร์นิรมล  คาร์ล่า ฟอนดอมบรอฟสกี้
5. เด็กหญิงชวัลพัชร  สมสร้อย
6. เด็กหญิงณภัสร์  รัตนเศวตนันท์
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคแพง
8. เด็กหญิงปราณิสา  แก้วโยธา
9. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ห่อทอง
10. เด็กหญิงพวงชมพู  รบชนะชัย
11. เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี
12. เด็กหญิงพิชชาพร  ดำรงแดน
13. เด็กหญิงพีรภาว์  สังสหชาติ
14. เด็กหญิงวรินทร  เนียมน้อย
15. เด็กหญิงสิริสกุล  สีวัน
16. เด็กหญิงอัสรีนา  ศรีกล่อม
 
1. นางอัชญา  มีภู่
2. นางพัชรี  แก้วหร่าย
3. นางวรรณา  ปัญญาสิทธิ์
4. นางประนอม  พรมมารักษ์
5. นางอัญชลี  ทองอุ่น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงกชภรณ์  ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมบุญจันทร์
3. เด็กหญิงกัญญาภัทร  กาญจนกิจโสภณ
4. เด็กหญิงกานต์สินี  เหล่าอินทร์
5. เด็กหญิงฉันชนก  คงกระจ่าง
6. เด็กหญิงธนานันต์  นุกอง
7. เด็กหญิงบุญญาพร  คำเหลือง
8. เด็กหญิงปวันรัตน์  เกตน์ธีรโรจน์
9. เด็กหญิงภัสส์ศา  โทจำปา
10. เด็กหญิงมณี  มณีศรี
11. เด็กหญิงมานิตา  จันทร์ฉาย
12. เด็กหญิงลัทธวรรณ  แสดพรม
13. เด็กหญิงสุชญา  เพ็ญศิริ
14. เด็กหญิงสุภาวดี  ยอดสุวรรณ
15. เด็กหญิงเพชรลดา  ภารเวก
16. เด็กหญิงเรืองริน  เรืองจุติโพธิ์พาน
 
1. นางชลดา  ทัดเที่ยง
2. นางสาววรรณนิดา  ขุนทอง
3. นางสาวชนิศนาฎศ  สงวนพันธุ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกนกพร  ไชยวงศ์ษา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อิวชาวนา
3. เด็กชายจีรพัฒน์  พลอยแก้ว
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่นเชย
5. เด็กหญิงบุญญารัตน์  รอดคง
6. เด็กหญิงปรีดาภา  ตรงต่อกิจ
7. เด็กหญิงพรนิภา  มากะนัตย์
8. เด็กชายพิษณุ  ขาวทรงธรรม
9. เด็กหญิงวิภาพร  เพียรเกตุกิจ
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ่ำเทศ
11. เด็กชายศิวกร  ชื่นใจ
12. เด็กหญิงศุภลักษณ์  มงคล
13. เด็กชายสิทธิโชค  นาคสวัสดิ์
14. เด็กชายอิทธิพล  เตียวตระกูล
15. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อยู่แก้ว
16. เด็กหญิงแพรภัสสร  บุญเกิด
 
1. นางทัศนีย์  ป้อมสาหร่าย
2. นางจรรยา  บัวทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายวงศกร  อุทัยแจ่มสำราญ
2. เด็กชายสหรัถ  สวัสดี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แต่งร่ม
4. เด็กชายสุรัตน์  สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงโยษิตา  กิตติศุภประภัสร์
 
1. นายจิตกร  สมาคม
2. นางภัคจิรา  สมาคม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายจีระพล  เทียนสว่าง
2. เด็กชายธนกร  ปั้นเกี่ยว
3. เด็กหญิงธาดารัตน์  สว่างวรวงษ์
4. เด็กชายภูรัตน์  หิรัญงาม
5. เด็กหญิงระวีวรรณ  ไสวงษ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มันตะสูตร
2. นายธิติสรรค์  แตงเหลือง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กชายธนภัทร  กิมประโคน
2. เด็กชายธนัช  ลิดสิน
3. เด็กชายธรรณธร  มะนาวหวาน
4. เด็กชายธีรภัทร  ทุยพูล
5. เด็กชายนราฤทธิ์  วีระกิจพานิช
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นางสำราญ  สว่างเมือง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กชายชญานนท์  ไชยเอม
2. เด็กหญิงวรรณพร  เส็งสิน
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นางวรรณภา  เผือกอ่อน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายทักษ์โพธิ์  ไชยชมภู
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  ทิพย์ทอง
 
1. นางอำพร  เม่นวังแดง
2. นายวัฒนา  เชื้อคำลือ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 1. เด็กชายฤทธิรงค์   จั่นคำ
2. เด็กชายวินัย   ทองดี
 
1. นางวรรณา   โชคประเสริฐถาวร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงจินดา  มณีคีรีบรรพต
2. เด็กชายฉัตรดนัย  เกษมเพ็ญพันธ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  อนุสาวรีย์ดอย
4. เด็กชายนิบุณ   แซ่ว่า
5. เด็กชายนู่  แซ่มัว
6. เด็กชายศักดิ์ศรี  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวมาลี  วุฒิ
2. นางสาวเพ็ญศรี  วงค์ชัย
3. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายที่  ลุงขุน
2. เด็กชายมอญใส  ลุงคำส่าง
3. เด็กชายรักชาติ  ลุงซอ
4. เด็กชายเงิน  จ่าหริ่ง
5. เด็กชายเมือง  -
6. เด็กชายเมือง  ลุงปี
 
1. นางสาวจันทร์สว่าง  สมบูรณ์
2. นางสาวสุพรรณรัตน์  เปี้ยฝั้น
3. นางศุฑาพร  ฮุ่นภักดิ์ดี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายบอย  -
2. เด็กชายภาคิน  -
3. เด็กชายวิจิตร  -
4. เด็กชายสมพร  -
5. เด็กชายสิงห์ชัย  -
6. เด็กชายอำพล  จรรยาสุภาพ
 
1. นายณรงค์  เสาป้อ
2. นางรัตนา  สุภาปัญญา
3. นายสุทธิพงษ์  ศักดิ์ประพันธ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายกิติพิชญ์  บุญปลูก
2. เด็กชายภัทรพล  สุ่นเดช
3. เด็กชายรามัญ  แซ่คำ
4. เด็กชายวุฒิไชย  ทานะเวช
5. เด็กชายเด่นภูมิ  แซ่ยั้ง
6. เด็กชายเอกชัย  สินเช้า
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  โชคหิรัณยรัศมี
2. นางสาววิไลวรรณ  ทิศพรม
3. นางผกากาญจน์  ทะสวัสดิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายคมชาญ  เมืองหงษ์
2. เด็กชายชนินทร  พุทธะ
3. เด็กชายญาณวุฒิ  ปัญญาชวกร
4. เด็กชายพงศ์พัทธ์  เขาธุมาศ
5. เด็กชายพัฒนศักดิ์  รั้วมณี
6. เด็กชายสรอรรถ  สังเงิน
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จุ้ยศิริ
2. นายสุรศักดิ์  ขันธกสิกรรม
3. ดร.ศุภชัย  สุวรรณกนิษฐ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังข์ชัย
2. เด็กหญิงชเนษฎ์ผกา  มาปัด
3. เด็กชายนิติภูมิ  จันอุ่น
4. เด็กหญิงนิศาชล  กล้าหาญ
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  จันทะราช
6. เด็กหญิงสุรีย์พร  ช่างเรือน
 
1. นายืืืีทรงศักดิ์  จันทร์ส่ง
2. นางสาวขวัญข้าว  เนตรใส
3. นางดอกพยอม  จันทร์อุ่น
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายคมกริช  ปุญสมาวนารักษ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ไพรสง่า
3. เด็กชายณัฐเดช  การมงคลกวิน
4. เด็กชายทัตพล  สิงขรพิศาล
5. นายธนาวุฒิ  ด่านแม่ลา
6. นายบุญชัย  สกุลเฉลิมพร
7. เด็กชายวีระศักดิ์  ขวัญตาวงศา
8. นายสุชาติ  โกศลพยุงกิจ
 
1. นายธวัช  โลกา
2. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
3. นายสุทธิพงษ์  เจริญกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจะคือ 1. นายจะทอ  จะเผอะ
2. นายจะเผอะ  แสวู
3. เด็กชายจักรพงษ์  แออื่อ
4. นายดนุพล  จะแตะ
5. นายศุภชัย  จิระศักดิ์ชัยกุล
6. นายสมชาย  เลาซา
7. นายสมพงษ์  วงค์เจริญรุ่ง
8. นายสมพร  วงค์เจริญรุ่ง
 
1. นายรัฐเขตร  แรงทน
2. นายทนง  ไขทา
3. นายสิทธิโชค  ผดุงสุริยะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กชายดนุสรณ์  แก้ววงค์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยสิทธิ์
3. เด็กชายภัทรานิษฐ์  ศรีเทพ
4. เด็กชายวรินทร  อุดแก้ว
5. เด็กชายวศิน  อินขาว
6. เด็กชายวัชรพล  อินขาว
7. เด็กชายสุรศักดิ์  เพ็งคำ
8. เด็กชายอดิสร  เวียงวิเศษ
 
1. นายวิสิษฐ์พล  ฟักเกตุ
2. นายนายชัยยัน  ยี่คิ้ว
3. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ลาไม้
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายก่ำ  อ่องเงิน
2. เด็กหญิงนุ่ม  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงน๊อต  ยามะ
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงญานิศา  อ่อนโนเรียดอน
2. เด็กหญิงวริศรา  ศรีชาติ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  เอี่ยมสาย
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
2. นางสาวกรรณพรรณ  ทองสุข
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงพรวลัย  แก้วโก๋
2. เด็กหญิงภาคินี  มีบุญ
3. เด็กหญิงมณฑิราลัย  เทศสาย
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางพิศมัย  ท้าวบุญเรือง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายน้อย  นามอ้าย
2. นางสาวพราว  คำเครือ
3. นายสรพงษ์  เวทู
 
1. นางศรีวรรณ  มหาเทพ
2. นางมะลิวัลย์  มาละดา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนริศรา  เนียนไทยสง
2. เด็กหญิงประภัสสร  วงค์เดือน
3. เด็กหญิงศศิวิมล  กิจเจริญ
 
1. นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
2. นางสาวสรัญญา  เย็นฉ่ำ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. นายธนากร  ป้านพูน
2. นางสาววราลักษณ์  นิยมวงษ์
3. นางสาวสมฤดี  ศรีละกาล
 
1. นางสุพรรณี  คำมก
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงกันต์ธิดา  นาคพันธ์
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  สอนใจ
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นายวิสิษฐ์พล  ฟักเกตุ
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายณัฐวัช   เตจ๊ะ
2. เด็กชายสตางค์   บุตรสัย
 
1. นางสาวปรียาดา   ทะพิงค์แก
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   สายสุภา
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายวริทธินันท์  เณรเนือง
2. เด็กชายสินธร  โพธิ์เสือ
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
0 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เฟื่องจันทร์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เรืองสุข
 
1. นางสาวนพวรรณ   บรรเลงกลอง
2. นายปกรณ์  เฟื่องจันทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เพชรเกิด
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แตงทองคำ
 
1. นายพงศ์พิทักษ์  ศรลัมพ์
2. นายอดิศักดิ์  ประทีป
 
0 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 1. เด็กหญิงกฤติมา  มวลชู
2. เด็กหญิงศนิสิตา  กลั่นเกษร
 
1. นางรัตนา  บุณโยประการ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงชุลิตา  จันทร์นฤกุล
2. เด็กหญิงปิยดา  กำพาพันธ์
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สอนชื่อ
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางสาวยุพาพร  เทศสิงห์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชาหมี่  หมื่อแล
2. เด็กชายบุริศร์  วงศ์เหลือง
3. นายเอกลักษณ์   ปัญญา
 
1. นางสุดาภรณ์  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงพิลัยพรรณ์  สีมา
2. เด็กหญิงวราภรณ์    ม่วงเขียว
3. เด็กชายใจหม่อน   ลุงยาว
 
1. นางสาวปรียาดา   ทะพิงค์แก
2. นางสาวสไบทิพย์   วงค์อ่อน
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายวีระพงษ์  แซ่หาญ
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สกุลณัฐ
 
1. นายแมนสรวง  สุทธการ
2. นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. นางสาวปรีดา  โอฬารกิจพานิช
2. นายเมธาสิทธิ์  แซ่ย้าง
 
1. นายชัชวาลย์  ชุ่มวงค์
2. นายลภชัย  พรมวิหาร
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงณัชชา  ดีเฉย
2. เด็กชายสุริยะ  บานเย็น
 
1. นางสุทิพย์  ศิริเรือง
2. นางสาววรัญญา  สายทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายกฤษณกาน  ฟองอินทร์
2. เด็กชายรุ่งศักดิ์  เมืองมี
 
1. นางสาวกนิษฐา  วงศ์ษายะ
2. นายณัฐดนัย  อุดหนุน
 
0 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงสิริกร  ทามูล
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  รู้ฉลาด
 
1. นายพงศ์ธวัช  อภิชาชัยวิรัตน์
2. นายสุเทพ  อินทร
 
0 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กชายธนกร   โสขุมา
2. เด็กชายธนวัฒน์   ปะพงษ์
 
1. นางสาววราพร   เอี่ยมลออ
2. นางพูนศิริ  ศรีโพธิ์เผือก
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงจันทร์ปรียา  ช่างกลึงเหมาะ
2. เด็กชายจิระเดช  ดอนไพรย้อน
 
1. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
2. นางสาวพิมณภาภรณ์  คำดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโบราณหลวง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผากอง
2. เด็กหญิงศศิธร  หัตถี
 
1. นายเชาวลิต  ประดิษฐ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงกชนันท์  เกษมเติมโรจนชัย
2. เด็กหญิงประภาศิริ  แสนวิโรจน์
 
1. นางสิรินทร  สุทธนะ
2. นายเทวินทร์  บุญเรือง
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กหญิงทัศนันท์   บัวปลอด
2. เด็กชายไกรวิชญ์   หลายแห่ง
 
1. นายอรุณ  ร่มแก้ว
2. นายธนวัฒน์  เข็มเพ็ชร
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. นายนิคม  อภิวงค์งาม
2. นางสาวสายน้ำผึ้ง  ลุงอิ่งต๊ะ
 
1. นายสุรศักดิ์  ใบสุขันธ์
2. นางสาวพิกุล  จี้วรรณ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นายทักษิณ   ชัยชุ่ม
2. เด็กชายธนกฤษณ์   กันทะวงค์
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงปรียานุช  ติดชัย
2. เด็กหญิงภัควดี  สาระวัน
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นางจินตนา  ทองโตนด
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกวงจือ  แซ่หลี่
2. เด็กชายวัชระ  แสนใหม่
 
1. นายอุดร  ใจบุญ
2. นางสาวอุษณีย์  บัวเปิด
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกอบชัย  โปธา
2. เด็กชายธีรพัฒน์  หมื่นนาวัง
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กหญิงชัชวรรณยา  วงษ์ธนสินโชติ
2. เด็กหญิงลักษิกา  จันทะอาภา
 
1. นายปภินย์วิชฐ์  พ่วงวงษ์
2. นางสาวกนกนันท์  สนใจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงวีรยา  โปร่งจิต
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  สิงห์พร
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มีศักดิ์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  มุ่งลือ
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นางรุ่งนภา  เอี่ยมอ่อน
 
0 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 1. เด็กชายชัยนันท์  จันทร์แดง
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  วันบุญ
 
1. นางสาวบุปผา  น้อยพันธ์
2. นางณัฐธิดา  แสนบุญเลิง
 
0 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงตะวันฉาย   ชัยวุฒิ
2. เด็กชายพนาดล   ยังเปา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   สายสุภา
2. นายกฤตติภูมิ   เขียวคำสุข
 
0 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  ทิพย์พรหม
2. เด็กหญิงนิจวรีย์  แก้วกรี
 
1. นางภัทร์ชลิกา  น้อยศิริ
2. นางสาววิภารัตน์  เอียวงษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. เด็กชายนราวิชญ์  เมืองมา
2. เด็กชายเอกลักษณ์  รินสาร
 
1. นายวุฒิไกร  เตจ๊ะสุภา
2. นางธาริณี  คำมาเครือ
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กชายกิตติพล  พุ่มสอาด
2. เด็กชายสิทธิชัย  วงศ์พรหม
 
1. นางอัมพร  วรรณแก้ว
2. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กชายสิรวิชญ์  รอดงาม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองจ้อน
 
1. นางสุวีร์ดา  ปะนิทานะโต
2. นายสถิตย์  ฟักฟูม
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 1. เด็กชายจิรพัส  แป้นเจริญ
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อิ่มเอิบ
 
1. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
2. นางสาวณภัทร  สมบูรณ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  รอดสิน
2. เด็กหญิงปานไพลิน  ม่วงคำ
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นางรุ่งนภา  เอี่ยมอ่อน
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์   เสนาริน
2. เด็กหญิงปรียา   ผิวคำ
 
1. นางสาวน้ำอ้อย   ยอดแสงจันทร์
2. นางสาวมะลิวัลย์   หนูอ้น
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตาฮ้ง
2. เด็กชายธนชิต  สมรักษ์
3. เด็กชายราชพฤกษ์  สอิ้งแก้ว
 
1. นางอรวรรณ  วงษ์รีย์
2. นายรัตนชัย  ศิริจันทร์คำ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายฐตพล  ทับทิมเกิด
2. เด็กชายประพจน์  คำคล้าย
3. เด็กชายศุภกฤต  นาคนคร
 
1. นายวัฒนพันธ์ุ  มั่นอ้น
2. นางภัททิรา  โตพันธ์ุ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายปรเมษฐ์  คำสร้อย
2. เด็กชายพีระพันธ์  ผัดวงค์
3. เด็กชายโกเมนท์  บุตรต๋า
 
1. นายดิเรก  สุปิ
2. นางวันเพ็ญ  ปงคำเฟย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กชายมูซู  -
2. เด็กชายวีระชัย  -
3. เด็กชายสิปปกร   ครุฑมีชัย
 
1. นายคณาธิป  สอนเทศ
2. นางสาวมนัสชนก   มณีจำนงค์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  นันทะชัย
2. เด็กชายพงศภัค  วันยาว
3. เด็กชายสหรัฐ  คำมูล
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายประดิษฐ์  สุดวงรัตน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่หลวง 1. เด็กชายณัฐดนัย  สีสม
2. เด็กชายธีระศักดิ์  คำมา
3. เด็กหญิงพุธ  ศรีรัตน์
 
1. นายกันตภูมิ  ธนานุศักดิ์
2. นายวรากานต์  อุดมพิทักษ์เดชา
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองธาร 1. เด็กชายธวัชชัย  พิชิตไพรสัณฑ์
2. เด็กชายวีรชัย  สมคิดธำรงไพร
3. เด็กชายศุภกฤต  คำมาวัน
 
1. นายธวัชชัย  ไพรจุฬากุล
2. นายพิทักษ์  สวนใจ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คีรีเรื่องรอง
2. เด็กชายพีระพงษ์  พฤกษ์สกุลไพร
3. เด็กชายสุรชัย  เครือนิล
 
1. นางสาววณิชชากร  จันทร์คำ
2. นางสาวปราณี  จะซือ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโซกเปือย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดทอง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ่อนทะ
3. เด็กชายชัชชัย  เกตุทอง
 
1. นายก่อเกียรติ  ยานะเครือ
2. นายณรงค์  อินหมู
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงจินดาหรา  พิรุฬสกุลวงศ์
2. นายบัญชา  ทองเจริญพร
3. นายสหรัฐ  หมูแก้วเครือ
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
2. นางอัมพร  วรรณแก้ว
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. นางสาวชานิยา  อินทำ
2. นางสาวศศิกานต์  บรรลือ
3. เด็กหญิงเมตตา  สัตยบัณฑิต
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสุดารัตน์  นรินทร์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงศศิประภา  ชามรัตน์
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  ฉิ่งร่ำ
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดร.อุไร  ปานะโปย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 1. เด็กชายทินภัทร  ตงติ้ม
2. เด็กชายนพรัตน์  คำสิงห์
3. เด็กชายสิทธิไชย  กุมพล
 
1. นางวัชรี  ชาวบล
2. นายสุกิจ  เมฆประยูร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 1. เด็กชายชาญณรงค์  สีแก้วดี
2. เด็กชายสนธยา  พิมพ์เหมือน
3. เด็กชายสิงหา   ช่างเจรจา
 
1. นายพินิจ  ซับซ้อน
2. นางสมศรี  เก่งกล้า
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กชายประสิทธิื  วนาวิเศษศรี
2. เด็กชายพลศักดิ์  สืบพงษ์ธวัชชัย
3. เด็กชายอนุพงษ์  เกอเตระ
 
1. นายสุริยา  ใจแปง
2. นายกิจจา  คีรีประณีต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กชายกฤษฎา  ทับชู
2. เด็กชายยุทธนา  มาเจริญ
3. เด็กชายอนุรักษ์  เครือธิ
 
1. นายศักดิ์กฤษ  จันทิมา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายพงค์เพชร  อุดมเดช
2. เด็กชายพิเชฐ  ขวัญมิ่ง
3. เด็กชายวัชรชัย  เริญศรี
 
1. นายอภิชาติ  ชาญเดช
2. นางสมนึก  ชาญเดช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กชายสนธยา  สวนบ่อแร่
2. เด็กชายสุเนตร์  อัสโย
3. เด็กชายสุเมฆ  ผาเงิน
 
1. นางคำมวล  สอนจีน
2. นางวันทนา  ไทยหล่อ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาคร 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปวริศา  อินรัตน์
3. เด็กหญิงพัชรพร  อุตมะ
 
1. นางสาวนิยดา  ปันทะลา
2. นางกัลยา  แก้วภิรมย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เพ็งอำไพ
2. เด็กหญิงกัญจนพร  อยู่เลิศลบ
3. เด็กหญิงวรินทร์นิภา  ฤทธิ์กระจาย
 
1. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
2. นางมลิวัลย์  โนจิตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงก๋องคำ  นายจ่าม
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  บุญทรง
3. เด็กหญิงธนิดา  ลุงแสง
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายดวงทิพย์  สุดสวยบุษบา
2. เด็กชายนิโด๊ะ  -
3. เด็กชายสิทธิพล  มโนสำนึก
 
1. นางสาวจันทร์ดี  ไผ่อุรุวนา
2. นางสาวสุพัตรา  ดวงดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 1. เด็กชายฤทธิพร  อินจุ้ย
2. เด็กหญิงอรนิภา   จันต่อม
3. เด็กหญิงโชติกา  พึ่งธรรม
 
1. นางทัศนีย์   ดวงแก้ว
2. นายเกียรติศักดิ์  ทองประเสริฐ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดีเมฆ
2. เด็กหญิงจิราพร  วงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงอลิษา  วุ่ยแม่สอด
 
1. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
2. นางนวลตา  สุขสถิตย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ลายคำ
2. เด็กหญิงมด  ลุงคำ
3. เด็กชายศิริพงษ์  ลุงทอง
4. เด็กหญิงส่วยเกี๊ยะ  ลุงติยะ
5. เด็กหญิงแสงคำ  ลุงต่า
6. เด็กหญิงแหลง  ลุงคำ
 
1. นางพรพรรณ  ใจก้อน
2. นางยุพิน  อำนา
3. นางวิไลภรณ์  สุจา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินสอน
2. เด็กหญิงฐานัชฌา  อิ่มพึ่ง
3. เด็กหญิงอมรกานต์  เขียวดำ
4. เด็กหญิงอรนุช  เทศทอง
5. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ศรีแสงฉาย
6. เด็กหญิงเอกิตสรา  มณีขัติย์
 
1. นางพัทธนันท์   จันฤๅไชย
2. นางสิริมา  ลิ้มโพธิ์ศรี
3. นางสายใจ  สนประเสริฐ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐกุล  ขวัญกุล
2. เด็กชายทูรอนันต์  วัฒนา
3. เด็กหญิงมนัสทนันท์  กรรณิการ์
4. เด็กหญิงวรรณรัตน์    มีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุพรรษา   เอมโอด
6. เด็กหญิงเจนจิรา   จอนทอง
 
1. นางสาวธันวา   มากเหลือ
2. นายธีรภาพ   สังข์พันธ์
3. นางดวงรัศมี  จันทร์ตาวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ปัญญาผ่องใส
2. เด็กชายณัฐวุุฒิ  หล้าปงสาย
3. เด็กหญิงธีรดา  ธิยะคำ
4. เด็กหญิงนวพร  พินิจมนตรี
5. เด็กหญิงพิริฏฐา  กาใจยา
6. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วอ้าย
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
2. นางอรุณ๊  หงษ์นวล
3. นายทวน  พุ่มพวง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  จำปาแดง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  สิญจวัตร์
3. เด็กหญิงนัดตะวัน  อูปคำ
4. เด็กหญิงศศินา   คำบรรลือ
5. เด็กหญิงอรทัย  ใจบุญ
6. เด็กหญิงไพลิน  ทองสุข
 
1. นางวิภาทิณี  ฉิมพาลี
2. นายบุญเฮง  ดอนทองดี
3. นางสาวปนัดดา  แสงสว่างวัฒนะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโตก 1. เด็กหญิงกัลยา  นาคธรรมชาติ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชิณเกษ
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  อินทศักดิ์
4. เด็กหญิงวันนิศา  มั่นทอง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  กอนมนตร
6. เด็กหญิงสโลชา  จิแมน
 
1. นางดวงพร  ลือหาร
2. นายฉัตรชัย  ขันธะรี
3. นางสาวธัญลักษณ์  ธัญลักษณ์ภิญโญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโป่ง 1. เด็กชายธนพงษ์   ศรีวิลัย
2. เด็กหญิงปภาวดี   คำจินะ
3. เด็กหญิงวรนารี   ไฮคำ
 
1. นายรังสรรค์  เพ็ญประสานชัย
2. นางสาวรัตนา  คำหมื่นยอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชีหมื่อ
2. เด็กหญิงวศินี  แสงดวง
3. เด็กหญิงแก้วทิพย์  เบียผะ
 
1. นางสาวกัลยาณี  อินต่อม
2. นางสาวศิรินภางค์  ศรีพายัพ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงชลาธรศิริ  ยินดี
2. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีทอง
3. เด็กหญิงนริศรา  กุณฑล
 
1. นางกุลนิษฐ์  กำลังเหลือ
2. นางเสาวลักษณ์  ศีลกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  เปรื่องอักษร
2. เด็กหญิงภริตา  วงษ์ชมภู
3. เด็กหญิงอริสรา  อุปสม
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สิงห์วี
2. นายอภิชาต  เลื่อนชิด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กหญิงมลิกา   พงษ์ภพร
2. เด็กหญิงสุภาพร   แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   ช่วยค้ำชู
 
1. นางทองเหรียญ   กลิ่นแย้ม
2. นางสาวน้ำค้าง   เคียงข้าง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงดารารัตน์  แตงร่ม
2. เด็กหญิงศลิษา  ตาสาย
3. เด็กชายไกรสร  เชอมือ
 
1. นางจิราภรณ์  รัตนวิมลชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงพลอยธิดา  อิ่นคำ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  คงคา
3. นายอรรถพล  จองคำ
 
1. นายบัญชา  นรินทร์
2. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายธวัชชัย   กันทาดง
2. เด็กชายนันทวัฒน์   กันทะมา
3. เด็กหญิงสายพิณ  จันสม
 
1. นางพรทิพย์   อินทรสมพันธ์
2. นางสนธยา  หล้าเต็น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. นายกนกศักดิ์   สาริยา
2. นายวิระยะ  ค่อนดี
3. นายสุธิพงษ์  พรมคำตัน
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์เคน
2. นางสาวจิตติมา  คงเมือง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นางสาวพรพิมล  กุนนา
2. นางสาวพรสวรรค์  คิดถูก
3. นางสาวอริยา  บุญพิลา
 
1. นายกฤษฎา  เดชะบุญ
2. นางบุษบา  ชอบจิตต์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงมัสทนา  ตาโส
2. เด็กชายวุฒิชัย  ปานนนท์
3. เด็กหญิงศศินา  ศรีเพ็ญ
 
1. นางลดาวัลลิ์  มีเดช
2. นางสาวฐานียา  คล้ายทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กหญิงกรณิกา  แก้วเหลา
2. นางสาวนภัสสร  ไชยกันทา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  กุนะคำ
 
1. นางอรพิน  พงษ์ตุ้ย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงนิดานุช  เรืองอดุลย์วิทย์
2. เด็กหญิงวศินี  สมานคีรี
3. เด็กหญิงแงแงโซ  -
 
1. นางปวิตรา  ิองคะลอย
2. นางสาวศิโรรัตน์  รัตนเดชาสกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงจารุทรรศนา  รงค์ทอง
2. เด็กหญิงภาวิณี  พรมศักดิ์
3. เด็กหญิงเกตุประภา  สายทองทวี
 
1. นายสุเทพ  วาดพันธ์
2. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  อรุณฟอง
2. เด็กหญิงพิมลัดดา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงยุพาพร  สุวรรณ
 
1. นางสาวสาริกา  ธรรมรักษา
2. นางสาวปิยนุช  ศิริธาราธิกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาขุม 1. เด็กชายนัทธพงศ์  เงี้ยวเกิด
2. เด็กชายสิงหา   น่วมไกรนอก
3. เด็กชายเจษฎากร  ทองสา
 
1. นางทัศนีย์  คงสร้อย
2. นายสมบัติ  คงสร้อย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงธันยพร  คีรีคามสุข
2. เด็กหญิงสิรินทรา  เชอหมื่อ
3. เด็กชายอาเผื่อ  เชอหมื่อ
 
1. นางเพาพงา  มุกดา
2. นางศิริพร  ปิ่นเงิน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงกฤติมา  จ่าทองคำ
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  มิลหล้า
3. เด็กหญิงอภิสรา  ทะมา
 
1. นายอรรถพล  แถมครบุรี
2. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  มงคล
2. เด็กหญิงส่วยอิง  ปูรู
3. เด็กชายอนุสรณ์  สุวรรณศร
 
1. นางสาวชาลิณี  ปิงบ้านเหล่า
2. นางปราณี  ห่อทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กชายจิราธิวัฒน์  หอมดอก
2. เด็กหญิงณิชารีย์  แก้วสอนดี
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วมณี
 
1. นายนรินทร์  ขันทกันชัย
2. นางสาวกิตติยา  หาญยุทธ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงปราณิศา  กรนราศักดิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ตะราศิริ
3. เด็กชายภูผา  สังหรานนท์
 
1. นายธนวัฒน์  โสภี
2. นางสาวธันยพร  ทวีชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กชายจักกฤษณ์  บดมูล
2. เด็กชายชัยธวัช  ทองใบ
3. เด็กชายวรายุทธ  สนิทมาก
 
1. นายชัยภัทร   ขันตี
2. นางวันทนา  บุตรเลิศ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 1. เด็กหญิงพรนภา  ดิลกพาณิชย์กุล
2. เด็กหญิงสิรินธร  ธาดาสันติพงศ์
3. เด็กหญิงสุธิชา  สมเกียรติคีรี
 
1. นางวลัยลักษณ์  แก้วมณี
2. นางดวงเดือน  พันธมิตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สายบุญยัง
2. เด็กหญิงปณิตา  จันอาสา
3. เด็กชายศราวุธ  จรเดช
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สิงหกำ
2. นางอัญชลี  เลิศสุวรรณไพศาล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกร่าง 1. เด็กชายฉัตรชัย  ปิ่นเงิน
2. เด็กหญิงธนัฐพร  สุกใส
3. เด็กหญิงประภาศิริ  อินรันต์
 
1. นางวรัญญา  ธรรมราช
2. นางสาวชนากานต์  ดำดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  นาคบุญ
2. เด็กหญิงทินภัทร  ปิยะทัศน์
3. เด็กหญิงพิชชาภา  สะธรรม
 
1. นางสาววันทนา  ทิมเขียว
2. นางบังเอิญ  ปานแม้น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายพรชัย  พนารุ่งเกียรติ
2. เด็กหญิงพรธิดา  หนึ่งพงไพร
3. เด็กหญิงวาสนา  -
 
1. นางสาวกัญญาภัค  บุญรอด
2. นางกิตติวรา  กาหลง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงพลอย  มาเยอะ
2. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่เจียว
3. เด็กหญิงอนุตรา  ฐิติโชติตระกูล
 
1. นางอุบล  ปิตตะพันธ์
2. นางสิริภัทร  แว่นนันท์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. นางสาวณิชากร  ฉลองนุกุล
2. นางสาวธนพร  นิกุลพินิจ
3. นางสาวสุภาพร  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวราตรี  ทองคำ
2. นางโชติมา  หมื่นสีพรม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลอยเลื่อน
2. เด็กชายจิรพัฒน์  ใหญ่เย็น
3. เด็กหญิงพรสุดา  แห้วเพ็ชร์
 
1. นางสายใจ  พิลึก
2. นางอัจฉรา  ทับชม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายจะลอ  ลาหู่นะ
2. เด็กชายจะอื่อ  ลาหู่นะ
3. เด็กชายสุชาติ  ตาสังข์
 
1. นายธานี  ทาขาว
2. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กชายธีรภัทร์  พลเพิ่ม
2. เด็กชายวิษรุต  โกศล
3. เด็กชายเอกพล  พริกบุญจันทร์
 
1. นายประมาณ  แสงรัศมี
2. นางปาริชาติ  สุขกันต์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายชาย  นามหลอด
2. เด็กชายตุ้ย  คำลง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สาม
 
1. นางวีรนาถ  ขัติยะ
2. นางฉัตรสุดา  โป่งทราย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงชนิตา  รักษาริกรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขันธ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  สุขตา
 
1. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
2. นายสุเทพ  วาดพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงพรวนัช  วินโรจน์
2. เด็กหญิงวรกานต์  ไชยอักษร
3. เด็กหญิงวิภาวดี  บุญอิน
 
1. นางสายสิน  บุญเรืองศักดิ์
2. นายวันชาติ  บุญเรืองศักดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. นายปฎิภาณ   สินหวะ
2. นายหล่อแช  เชอมือ
3. นายอาบื่อ  เชมือ
 
1. นายธานี  ทาขาว
2. นางลมัย  ใจเอื้อ
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปาขัน
2. เด็กหญิงลลิตา  อินต๊ะจันทร์
3. เด็กหญิงโชติกา  อุ่นเรือน
 
1. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
2. นางศรีทอง  อินถา
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กหญิงจ๋ามเงิน  ลุงซู่
2. เด็กชายซิ่ง  ลุงซอ
3. เด็กชายมานพ  ลุงก่ำ
 
1. นางศศิภา  ใจคำปัน
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กชายจารุพล  -
2. เด็กชายวิชิต  แซ่ลี้
3. เด็กชายสมพงษ์  -
 
1. นางแพรวเพชร  กาลา
2. นางน้ำทิพย์  ประทุมทอง
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ยิ่งยวด
2. เด็กหญิงณิชานันท์  สาระนัย
3. เด็กหญิงธนิดา   มังคะวงศ์
 
1. นางดวงฤดี  ขำมั่น
2. นางสาวอรณิชา  ขำมั่น
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  นาวัลย์
2. เด็กหญิงณัฎฐ์ฎาพร  ชาวศรี
3. เด็กหญิงมธุรดา  อุ้มเพชร
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีทิพย์
2. นางพิมพ์พรรณ  สมทรา
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายสดุดี  สวนพิทักษ์
2. เด็กชายสมบูรณ์  ภูสิงห์สุข
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  จาเซ็ง
 
1. นางสาวศิริอร  คำน้อย
2. นางสาวขวัญคนึง  ผสมสกุล
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกชกร  ปาละ
2. เด็กชายศิรวิทย์  ศิริวาท
3. เด็กหญิงศุภกานต์  กันยะ
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางจำปา  สุทธหลวง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กล้าหาญ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  สุขยิ่ง
3. เด็กชายอนุรักษ์  มูลศรี
 
1. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
2. นางอำภาพร  เขื่อนแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงชาลิสา  นามสุข
2. เด็กหญิงรัตนา  ยอดเพชร
3. เด็กหญิงหญิง  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มาไชยนาม
2. เด็กหญิงพรนภา  มานักฆ้อง
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ทวีหันต์
 
1. นางอมรรัตน์  ขันมณี
2. นางอนงค์  สุขอุดม
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สงคราม
2. เด็กหญิงวิชญาดา  นันภิวงค์
3. เด็กหญิงวิภาวี  เหล่าแช่ม
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางพิศมัย  ท้าวบุญเรือง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงรัศมี  กันสีเวียง
2. เด็กชายวรวุฒิ  นามคำ
3. เด็กชายอาทร  คำยอด
 
1. นายอังคาร  อยู่ลือ
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 1. เด็กหญิงวรดา  บัวเย็น
2. เด็กชายเอกอาทิตย์  คำมา
 
1. นางคมคาย  ศรีทาเกิด
2. นางสาวภาณุมาศ  มงคลพงษ์
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายชยภรณ์  อินทร์ปรางค์
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  สร้อยเพชร
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
2. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายวัชรพล  วัชรชวาลา
2. เด็กหญิงอมลธีรา  ต้ะตุ้ย
 
1. นางประไพพร  สายเปียง
2. นางสาวธิดารัตน์  คำอินบุตร
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังมะด่าน 1. เด็กชายธวัชชัย  ภู่จันทร์
2. เด็กหญิงสวรินทร์  พรหมพิทักษ์
 
1. นางระวิ  ขวัญแย้ม
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญคำ
2. เด็กชายสยาม  ยุติธรรม
 
1. นางรัตณีย์  ปัทมะ
2. นางวันเพ็ญ  พิมาน
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงมาริสา  หอมแพงไว้
2. เด็กชายสราวุธ  เรืองเจริญ
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
2. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ชาดารา
2. เด็กชายอภินันท์  แดงเผื่อน
 
1. นางพยอม  คงเจริญ
2. นางฉัตรลดา  ดีพุ่ม
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกฤติกา  หลบหลีก
2. เด็กชายจิรพัส  วงศ์ประภาคาร
 
1. นายชัยวุฒิ  นามะกุณา
2. นางสาวนริศราภรณ์  ชุ่มเชย
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายฐิตินัย  ธรรมศุภโกศล
2. เด็กหญิงภคพร  น้อยเพ็ง
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำโม 1. เด็กหญิงสุรภา  ทองศรีจันทร์
 
1. นางสาวชุลีกร  นาคเทศ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหาด 1. เด็กชายชยพัทย์  บุญมา
 
1. นางสาวสุกัญญา  จันทร์ศิริไพบูลย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงพิริยาพร  เรืองตระกูล
 
1. นางวราภรณ์  นวลอยู่
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายสุชาย  ตาสังข์
 
1. นายธานี  ทาขาว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  พุฒตาล
 
1. นายอนุวัฒน์   สีโลปา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สุขบัว
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  บุญมีจิว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กหญิงวริษา  ทำละเอียด
 
1. นางสุชาดา  จันทะวงศ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กันยะ
 
1. นางศรีวรรณา  ศรีหร่าย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงขุย 1. เด็กหญิงแสงระวี  เต่าถมตา
 
1. นางจิตรลดา  วงเวียน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำดี
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  บุญมีจิว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ลุงยะ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญ
 
1. นางแสงเดือน  แสงสร้อย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  พรมธาดา
 
1. นางสาวดอกไม้  ชัยมณี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1. เด็กหญิงนฤมล  นิลคง
 
1. นางกฤษณี  ป้องฉิม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายญาฎากร  คำลือ
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงรักตาภา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ลี
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงสายไหม  แซ่เท่า
6. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงเบญจมาศ  หมั้นเยือน
 
1. นายวายุวัฒน์  ชัยวรรณะ
2. นางสาวกมลชนก  ยองคำ
3. นางอธิษฐาน  เชาว์รัตนประภา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกรวิกา  เบ็ญจขันท์
2. เด็กหญิงธัญรัตน์   กิสิน
3. เด็กหญิงยศวดี  ใจเพ็ญ
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  เครือพรม
5. เด็กหญิงเรืองลดา  เดชพ่วง
 
1. นางกชพร  วัฒนพรเดชา
2. นายธนากร  วัฒนพรเดชา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สมนึก
2. เด็กหญิงกุลกัญญา  เกษมจิตร
3. เด็กหญิงนาตยา  คัดธะนิด
4. เด็กหญิงปณิดา  นาที
5. เด็กหญิงปณิตา   โป๊ะโดย
6. เด็กหญิงอาทิตยา  รอดอ่อน
7. เด็กหญิงเมทินี  คัดธะนิด
 
1. นางสาวศิริวรรณ   อินทร์แพง
2. นางผ่องศรี  สาระถี
3. นางสาวรัตช์ยาภรณ์  เหมือนจิตต์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายพิษณุ  เสนาพิทักษ์
 
1. นางสงบ  มีจันทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กชายสุนทร  พลยุทธศาสตร์
 
1. นายกิตติพงษ์  ใจอารีย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. นายอนุพงศ์  รกไพร
 
1. นายกำแหง  ดีอุ่น
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. นางสาวกิติมา  ชาติภูมิตระกูล
 
1. นางทัศณีย์  ทะนันไชย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงสุนิตา  โกสุโท
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายสิทธิโชค  สุนิรันดร์
 
1. นางสาวรัชนี  โกศิริ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงนริศรา  ยามา
 
1. นางกชพร  เปียมาลย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหวาย 1. นางสาวอรยานี  พรมใจ
 
1. นางสาวขวัญทิชา  วรพัฒน์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายดายีละ  จะสือ
 
1. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กชายบุญชู  ย่านสากล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอาทิตย์  พิมเสน
 
1. นางจินตนา  วังแสง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงสุนิตา  จันหาญ
 
1. นางอุบลรัตน์  หาแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายศุภเชษฐ์  พืชผา
 
1. นางสาวสิริพิม  โชติหน่อจันทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กหญิงวิกานดา  แพ่งกล่อม
 
1. นางสาวพรรณทิพา  โพธิ์อ่อง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายพงค์ภัค  อังกูรแสวงสุข
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ทรงคำ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังงาม 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาคพ่วง
 
1. นางศิริลักษณ์  สกุลผ่องพรรณ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่๒๓๑ 1. เด็กชายณรงค์พร  พุฒซ้อน
 
1. นายณรงค์  ไกรกิจราษฎร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 1. เด็กชายอัธพล   คะลา
 
1. นายธงชัย   สุทธิประภา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นำปุ๊ด
 
1. นางสาวอรสา  หลวงหลาย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   นวลดั้ว
 
1. นายธีรยุทธ  กันทะเสน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงมณีวรรณ   ศรีเฟย
 
1. นางสาวนุชนาฎ  โพธิสอน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 1. เด็กชายณรงค์ชาญ  ทานะขันธ์
 
1. นางสุรางคนา  นวลมะ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในเวียง 1. เด็กหญิงกชกร  ขุนจิตร
 
1. นายหอมแต่ง  อ่องลออ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 1. เด็กหญิงปกิตตา  ใจนวล
 
1. นายณัติธวัช  ทำการดี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงเรืองลดา  เดชพ่วง
 
1. นางกชพร  วัฒนพรเดชา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงนวรัตน์  คุ้มท้วม
 
1. นายวิชาญ  ใบยา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงตะวัน  ชูหน้า
 
1. นางภัทรานิษฐ์  แหลมหลวง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่า 1. เด็กหญิงนภาพร  อ่างเอย
 
1. นายรุ่ง  จิตสนธิ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วงศ์ถาติ๊บ
 
1. นางธนภร  ปรัชญาสุขสบาย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำดี
 
1. นางกาญจนา  สุกาญจนรักษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คงธนะรักษ์
 
1. นายฐิตินาถ  มงคล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายพงศกร  ติ๊บแก้ว
 
1. นางรัชฎา  โอดนันต์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 1. เด็กชายพีระพงษ์  เวียงแก้ว
 
1. นายจักรกฤช  สิทธิโสติ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณยี่
 
1. นางสุวรรณา  จำปา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  เขื่อนคำ
 
1. นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำ
 
1. นางอำพร  ดีจ่าง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 1. เด็กชายฐิติพงษ์  พุ่มจันทร์
 
1. นายอนุกรณ์  อินทนงค์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงชวิศา  เทียมจันทร์
 
1. นางสุพรรษา  รัตนจันทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. นางสาวอุบลวรรณ  กันทา
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  มณี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายชาญณรงค์  บูชา
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  บุญเจิง
 
1. นางธนวรรณ  บุดดี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปานชีวา   วารีนิยม
 
1. นางสาวบุษกร   ปัญญาภู
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายอโนชา  มีใย
 
1. นางสาวอินทิรา   โกสุโท
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. เด็กชายนราวุธ  มุขตัน
 
1. นางสุพรรณี  อ่อนนวล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายอดิเทพ  ขันทะ
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายถิรยุทธ์  แซ่ลี
2. เด็กชายธวัชชัย  อมตชีวานนท์
3. เด็กหญิงพิสมัย  แซ่เท่า
 
1. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
2. นางวาสิณี  ยอดแก้ว
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภูผานี
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  รอดกสิกรรม
3. เด็กหญิงวิศรุตา  วงษ์สมุทร
 
1. นางสาวพรพรรณ  เพ็งอำไพ
2. นางสมปอง  นามแก้ว
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  นางแย้ม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  วงศ์รักษ์
 
1. นางเฉลา  ส้มจันทร์
2. นางสาวภัทราพร  แสงอินทร์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กหญิงซันญ่า  โอ,ไบรเอน
2. เด็กชายนพรัตน์  ไชยทิง
3. เด็กชายพีรพงศ์   บุญเลิศ
 
1. นางสงวนวรรณ   พงษ์ภมร
2. นางสาวภัททิยา  แก่นบุญ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายกล้าหาญ  แซ่กือ
2. เด็กหญิงปสุดา  สียะ
3. เด็กหญิงวิลัย  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวแขภัทรา  นาคสวาสดิ์
2. นางสัญศณีย์  เล้าใจ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงดลยา  วาทะไทย
2. เด็กหญิงมนิสรา  อุดมสม
3. เด็กชายเอกราช  ศรีพรม
 
1. นางจันจิรา  คำบุญมา
2. นางสาวนุสบา  ซางลี้
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงพร  ลุงนาหลิ่ง
2. เด็กชายเมา  ลุงมู
3. เด็กชายใหม่  แสงโสม
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางพิจักษณ์  ชินรัตนตรัย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงทองเหลา  แสงแก้ว
2. เด็กชายสวนิต  ถาวรวิจิตร
3. เด็กหญิงเยาวภา  แซ่จ๋าว
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางสาวกิตติญา  อำนา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงชุติมา  ปัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงนิศาชล  ตันมิทา
3. เด็กหญิงบุษกร  ฝ้ายเทศ
 
1. นางอมรา  สอนปิ่นคำ
2. นางยุพิน  คำยอด
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กหญิงปุ้น  ลุงจะหลิ่ง
2. เด็กชายหม่อง  ปอก๊ะ
3. เด็กหญิงเซ  ลุงจ่าหลิ่ง
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  ประเสริฐยิ่ง
2. นางสาวทิพวรรณ  จันยา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กชายจรัญ  ทับทิม
2. เด็กชายพันธ์ทวี  จันทะคีรี
3. เด็กหญิงอังคณาทร  มาแจ้ง
 
1. นางสาวฐานิดา  อินทร์ตา
2. นางพรพิมล  สังข์โชติ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 1. เด็กหญิงเกวลิน  ด้วงลา
2. เด็กชายเจษฎาพร  พันธ์ุพืช
3. เด็กหญิงเมธาวี  สืบเจ๊ก
 
1. นางสาวเตือนใจ  ทองดี
2. นางสุมาลี  คุณชื่น
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่โซ่ง
2. เด็กชายทวีเดช  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายพิทักษ์  แซ่หาญ
 
1. นายองครักษ์  ณ อุบล
2. นายวาทิตย์  ศรีจะตะ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายชัยมงคล  พันธ์โชติ
2. เด็กชายนฤสรณ์  อินเขียว
3. เด็กชายวรเมธ  เงินถา
 
1. นายอุดม  ปงคำเฟย
2. นายณรงค์  บุญแรง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กชายคมชาญ  ข่ายทอง
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บัวเผียน
3. เด็กชายมนตรี  สงคุ้ม
 
1. นายรัตนพันธุ์  เงินทอง
2. นายประสาทพร  อัคคพันธุ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  คงสังคะ
2. เด็กหญิงนิลิตรสลา  คำเจริญ
3. เด็กชายสิทธิพร  สานเพ็ง
 
1. นางสุธีรา  ดวงเสา
2. นางสาววิภารัตน์  คำทิพย์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายทรงพล  คีรีวิไล
2. เด็กชายทินกร  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ร่วมใจอาชา
 
1. นายกำธร  ปินตา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ผ่าน
2. เด็กหญิงอรียา  แซ่ลี
3. เด็กชายเฉลิมชัย  แซ่ผ่าน
 
1. นางชิรญา  พิชัยวงศ์
2. นายดอน  กาไรทอง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  ใจปิง
2. เด็กหญิงสาทิกา  อินปา
3. เด็กหญิงเมธาวดี  อินปา
 
1. นางนันท์สินี  หลักคำ
2. นายวรนัย  ไชยมงคล
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายกฤษดา  สายอินตา
2. เด็กชายจายคำแสง  จาหริ่ง
3. เด็กชายโสภณ  เดิมประพันธ์
 
1. นายนภดล  สุขดี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงหมื่น  อาจอ
2. เด็กชายอาโด่  อาจอ
3. เด็กชายแสงชัย  หนานใส่
 
1. นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล
2. นางสาวจงรักษ์   เมืองวุตร์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายชัยรเทพ  บุญชาติ
2. เด็กชายรัตชัย  ตุ่นทิม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แดงขวัญทอง
 
1. นางวิไลวรรณ  เทพภักดี
2. นางสาววรรณศิริ  อินพิทักษ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กชายธีรภัทร์  โนนทอง
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  พรหมเสนา
3. เด็กชายวันเฉลิม  ถาเรือน
 
1. นายประจวบ  ปิงใจ
2. นางสาวอมรรัตน์  ยะรินทร์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอยฮาง 1. เด็กชายฃินวัตร  สลีสองสม
2. เด็กชายทรงวุฒิ  เผือกไร
3. เด็กชายวรฤทธิ์  แซพากู่
 
1. นางนริศรา  มหาวรรณ์
2. นายสุทธิพงศ์  ชัยวงค์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สร้างการนอก
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เฮงเฮี๊ยะ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  วงศ์จักร
 
1. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
2. นายอธิปัตย์  อยู่สุข
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงจิตสุภา  เครืออุ่นเรือน
2. เด็กหญิงจินตรา  ติ๊บปะระ
3. เด็กหญิงอรพินท์  วิจิตรกุล
 
1. นางมาลา  สะพรั่ง
2. นางอาภา  ล่องชูผล
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงวิชญาพร  แสงนาค
2. เด็กหญิงศศิภรณ์  คีรีสันติกุล
3. เด็กหญิงอทิตยา  จันตระ
 
1. นางปรานอม  อินบรรเลง
2. นายพีรวุฒิ  แสนนิทา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กหญิงจีรพรรณ  ก้างออนตา
2. เด็กหญิงมนธกานต์  ถ่ายจอหอ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชัยวงษ์
 
1. นางภาวิณี   คำเปียง
2. นางเปี่ยมสุข  ธิเขียว
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. เด็กหญิงศิรประภา  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายสุขสัย  ศิริกุลไพศาล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จิตวัฒนาชัย
 
1. นางรำพึง  ดีสีใส
2. นางสุภัตรา  ภูผาคุณ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  มะตะโก
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไมตรีญาติ
3. เด็กหญิงดวงผกามาศ  วรโชติวนาไพร
 
1. นายวิโรจน์  มหาวรรณ
2. นางนิตยา  กันทะเสน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายธีรภัทร  ใจปิง
2. เด็กชายศุภโชค  อักขระ
 
1. นายประทีป  คำตัน
2. นายธนภูมิ  ฝีปากเพราะ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรหม 1. เด็กชายธาวิน  พงศ์จิระปัญญา
2. เด็กหญิงนงนุช  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวรจนา วงค์กาอินทร์  วงค์กาอินทร์
2. นายชวลิต  จันทร์ผง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. นางสาวรชยา  เข็มทอง
2. เด็กชายอภิรักษ์  สถิตสุข
 
1. นางศรีวัฒนา  เจริญกุล
2. นางนพรัตน์  มั่นยุติธรรม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. นายวัรวุฒน์  เหลาทอง
2. เด็กชายสมพงษ์  มาเยอะ
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
2. นายอนุชา  ปันยศ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กชายอนุสรณ์  ไกรกาจ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินทร์ยู้
 
1. นางแสงสุรี  สินธุเดช
2. นางภัครดา  คงศรีไพร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายกอบโชค  อย่างอิ่น
2. เด็กชายจักรพันธ์  อนันต๊ะ
 
1. นางวิมล  หวงสุวรรณากร
2. นางสาวชวนพิศ  มาลาสุริยา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กชายมานะ  บุญนาค
2. เด็กชายสมชาย  ตาป้อม
 
1. นางสาวบุญเชิด  แย้มสัจจา
2. นางธัญลักษณ์  ด้วงช่วย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กชายสิทธิกร  รุ่งธนพร
2. เด็กชายสิทธินนท์  ขัติวงศ์
 
1. นางสาวชนันท์ธิดา  ประพิณ
2. นางสาวอนงค์พร  นิยมเจริญกิจ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. นางสาวณฐมณ  ท้าวภูมิเมฆ
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  วรรณวาลา
 
1. นางสาวสุวีณา  แก้วหน่อวัน
2. นางสาวนฤมล  นวะปุก
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายกฤตนันท์  เพ็งทุมมี
2. เด็กชายรชตะ  สิงห์คา
3. เด็กหญิงรุจรวี  ป้อกันทัง
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางกลอยใจ  หงษ์ร่อน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายประเสริฐ  ม่วงมี
2. เด็กชายสุทธิ   อาภรรัตน์
3. เด็กชายอนวัช  ก้อนทอง
 
1. นายพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นายพงษ์เทพ  เทวะ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายธนากร  เย็นจุรีย์
2. เด็กชายสำเริง  อินศรี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นนทประศาสตร์
 
1. นางวัจนา  สำอางค์
2. นางสวงษ์  แก้วเกตุ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กชายภิสิษฐ์พล  คำอ่อน
2. เด็กชายภีระวิชญ์  คำอ่อน
3. เด็กหญิงรวิพร  นามสบาย
 
1. นายประสงค์  อาจหาญ
2. นางเกศรินทร์  สายกง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายปฏิพล  เยอส่อ
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  ลามือ
3. เด็กชายอีซาละ  ลาหู่นะ
 
1. นายขวัญชัย  โกแสนตอ
2. นายชำนาญ  บอแฉ่
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงธนพร   อินทร์มณี
2. เด็กชายนนท์ปวิธ  รัตนจันทร์ตรี
3. เด็กหญิงวรรณิภา   ศรีสงคราม
 
1. นายสุชาติ   ฉัตรตรีรัตน์
2. นางวิมลรัตน์   ชำนาญรักษา