หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับภาคใต้ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางประดิษฐา คล้ายลักษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.พิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
2 นางสาวจิราพร สวัสดี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
3 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
12 ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญยพันธโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายนิพนธิ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายวีระ ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายอนันต์ แก้วแจ้ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
19 ว่าที่ ร.ต.พิชัย รณคณา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางสุภาพร อินทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางละออ ด่านพิษณุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางอำไพ ติ๊บดวงคำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางสรัลชนา ชื่นใจชน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางสุรีย์พร กาญจนชุม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายสำเริง เลิศเสม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
30 ว่าที่ ร.ต.วิวัฒน์ กระทู้ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายอดุลย์ เสือสราญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายไชยยศ ทองปากน้ำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายประเสริฐ ปานรอด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางสาวสุพิมล ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางสรัญญา แสงชัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางนฤมล จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางณัฏฐ์ชุดา วงค์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางอุมาพร ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางสุภาพร ขำช้าง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายวินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
44 นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายกฤษฐา สร้อยมุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
46 นางบุญส่ง โทนแจ้ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
47 นางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
48 นางณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
49 นางสาวสุภาพร แสนแทน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางนราภรณ์ สโรดม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
53 นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
55 นายสุพล จันต๊ะคาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
56 นายวินัย น้อยเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
57 นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
58 นายบุญเลิศ มากเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
59 นายลือชัย สิริศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลวกง่าม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
60 นายสุรกิต ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
61 นายรพีพงษ์ ขำสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
62 นายประดิษฐ์ ย่อมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมภู คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
63 นายสมศักดิ์ กมลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยางฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
64 นายอุกฤษณ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุกระโดน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
65 นายประเสริฐ ปานรอด ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
66 นางสาวยุพา บุญสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
67 นางสุพัตรา ปานรอด ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
68 นายอนุรัตน์ อุตสาห์ ครูโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
69 นายพุฒิพงศ์ เดชะ ครูโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
70 นายวัฒนา โยธา ครู โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
71 นายกิตติชัย คล้ายพร้อม ครู โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
72 นายมนสิช คงประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านน้ำยาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
73 นายสุรเชษฐ์ โชติมน ครู โรงเรียนวัดบ้านมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
74 นายศิวากร แก้วมี ครู โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
75 นายพรหมมาตร์ ศรีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านชมภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
76 นายกิตติคุณ จงวรรณนะศิลป์ ครู โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ / คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
77 นางมินตรา เกษศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
78 นางภัททิยา ทองพงษ์เนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาท่าพล คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
79 นายณัฐนนท์ อินปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเมือง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
80 นางสุพัตรา ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
81 นางสาววีรยา โพยมรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
82 นางปนัดดา ขัติยศ ครูโรงเรียนบ้านดงพลวง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
83 นางสาวทิพย์วรรณ นันทิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านกกไม้แดง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
84 นายพิริยะ จันทรา ครูโรงเรียนบ้านคลองเมือง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
85 นางสาวกอบกุล แสงสว่าง ครูโรงเรียนบ้านคลองเมือง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
86 นายเชิดชู แก้วลบ ครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
87 นายมงคล จันลา ครูโรงเรียนบ้านวังยาง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
88 นางสาวจริยา อินทร์ฉ่ำ ครูโรงเรียนบ้านวังโพรง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
89 นางแจ่มสิริ ประสานสมบัติ ครูโรงเรียนแม่ระกา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
90 นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
91 นางสาวยุพา บุญสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
92 นางสาวภัคจนิกรณ์ บางปา ครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
93 นางอัญชลี อวสานะพันธ์ุ ครูโรงเรียนบ้านแม่ระกา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
94 นางอรสา กองดิน ครูโรงเรียนบ้านเจริญผล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
95 นางสาวสุนันทา ส่งนุ่น ครูโรงเรียนบ้านน้ำริน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
96 นางสาวธณัฐฐา เบี้ยจั่น ครูโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
97 นางอัญชลีกร ฝ่ายคำตา ครูโรงเรียนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
98 นางวรภา บางสาลี ครูโรงเรียนบ้านวังพรม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
99 นางสาวจันทรา พฤกตาล ครูโรงเรียนบ้านารังหมี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
100 นางศุภาวดี ดวงปัน ครูโรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
101 นางสาวฉลองขวัญ หวังภู่ ครูโรงเรียนบ้านนาพราน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
102 นางสไบแพร อินทรปราง ครูโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
103 นางณัฐกานต์ ฮ้อธิวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านวังยางฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
104 นางสาวพรพิมล ขันทะบุตร ครูโรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
105 นางสาวจารุวรรณ เกษสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
106 นางสาวเรขา ข่ายเงิน ครูโรงเรียนบ้านซำตะเคียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
107 นางสาวกษิรา นิจันทร์ดา ครูโรงเรียนบ้านโป่งปะ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
108 นางสาวณิศวรา เอี่ยมชาวนา ครูโรงเรียนบ้านน้ำริน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ (นักบินน้อย)
109 นางเตือนใจ งามนิล ครูโรงเรียนบ้านคลองช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
110 นางรัชดา สนใจ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
111 นางอลิสา นพยอด ครูโรงเรียนวัดคันโซ้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
112 นางสาวโชติรส ราชบรรจง ครูธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
113 นางสาวเจนจิรา โคกพุ่ม ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
114 นางสาวเสาวลักษณ์ นาคะไพฑูรย์ ครูโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
115 นางกชกร แก้วทองหลาง ครูโรงเรียนวัดบ้านน้อย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
116 นางนิตยา เสมเจริญ ครูโรงเรียนวัดหินลาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
117 นางแสงทิพย์ ยอยโพธิ์สัย ครูโรงเรียนวัดหินลาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
118 นางยุพิน ชุ่มกลัด ครูโรงเรียนวัดน้ำคบ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
119 นางภิรมย์ ไมตรีจิตต์ ครูโรงเรียนวัดน้ำคบ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
120 นางวิไลลักษณ์ โจชัยชาญ ครูโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์บำรุงวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
121 นางพัชรินทร์ จารีวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์บำรุงวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
122 นางสาวจิตติมา ทรัพย์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดนาขาม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
123 นางวันเพ็ญ ศรียา ครูโรงเรียนวัดนาขาม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
124 นางสาวกนกวรรณ คำสอน ครูโรงเรียนบ้านท่ากระดุน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
125 นางสาวพาฝัน น้อยนึ่ง ครูโรงเรียนวัดนาขาม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
126 นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
127 นายบุญสม สุขเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
128 นายมานะ จันทิมาพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
129 นายสมพงษ์ กิตติศาสตรา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
130 นางสาวกฤษณา นพรัตน์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
131 นายพิทักษ์ อภิพัฒนอักษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
132 นายสมนึก อ่อนล้อม นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
133 นางเพชรรัตน์ ประเสริฐศิลป์ นักวิชาการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
134 นายภควัต อินพันธ์ นักวิชาการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
135 นางกนิษฐา พึ่งม่วง นักวิชาการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
136 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
137 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
138 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ นางผกาภรณ์ พลายสังข์ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
139 นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
140 นายรัตนศักดิ์ สาวจู ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
141 นายฉัตรมงคล พูลศรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
142 นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
143 นางพีโชบล ชาญนาวา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
144 นายศุกล เทพหยด ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
145 นางสาวอำนวย ศรีอาวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
146 นางนพมาศ ประสาททอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
147 นางสาวทิพภารัตน์ นานวม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
148 นางนาฎนภา สีดาดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
149 นางสายสุนีย์ ปุณณะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
150 นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
151 นางสาวจันจิรา อุ่นไพร นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
152 นางรุ่งระวี ศรีคง นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
153 นางอรชา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
154 นางทวี ถิ่นเครือจีน นักทรัพยากรบุคคล สพป.พิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
155 นางบุญญาณี โชติธนธัญญานนท์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
156 นางรุจรดา ชโลมไพร เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
157 นายสมบูรณ์ กลั่นตา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
158 นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
159 นางอมรรัตน์ สืบสายอ่อน นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
160 นายณัฐพล คัมภีรพจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
161 นายปิยวุฒิ ล่องชูผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
162 นายประธาน หาญณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
163 นายอรุณ หอมชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
164 นายไพศาล ชนะกุล ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
165 นายนิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
166 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครู โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
167 นายชัยมงคล ขำคม โรงเรียนแวงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
168 นายปริญ สวนทองสุข ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
169 นางสาวต้องฤทัย นิ่มกลัด ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
170 นายวีระพงษ์ ชัยชราแสง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดบึงพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
171 นางสาวรุจิรัตน์ ชาลีฟอง เจ้าหน้าที่คุรุสภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
172 นายฉัตรณรงค์ มากศรทรง ครูธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
173 นางอุมาพร วรรณภักดี ครูธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
174 นางสาวภวรัญชน์ มากกูล ครูธุรการ สพป.พิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
175 นางสาววนิศา รอดฉาย ครูธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
176 นายพนัส ธีระเพ็ญแสง ครูธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
177 นางสาวหทัยรัตน์ ปิ่นสกุล ครูธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
178 นางสาววรรณวิสา อินทร์ไทยแสง ครูธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
179 นางสาวปาริฉัตร คำมินเศษ อัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
180 นางสาวชุติกาญจน์ มงคลรบ ครูธุรการ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
181 นางสาวจันทนา ธีระเพ็ญแสง ครูธุรการ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
182 นางสาวมานิษา ฉัตรมี ครูธุรการ โรงเรียนวัดหางไหล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
183 นางสาวกมลรัตน์ ถิ่นอ่อง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
184 ว่าที่ ร.ต.หญิงเดือนเต็ม รสดี ครูธุรการ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
185 นายยุทธกร วรรณภักดี ครูธุรการ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
186 นางสาววสา มณีเสม ครูธุรการ โรงเรียนวัดหอกลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
187 นางสาวศิรินภา นาคแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
188 นางสาวปาริชาติ วังวนสินธุ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
189 นางสาวเสาวนีย์ ไตรธรรม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
190 นางสาวศุภรัตน์ เลิศมโนกุล ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
191 นางปาริชาติ นาคน้อย ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
192 นางพิกุลทอง สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
193 นายพงศ์พีระ ทองแบบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
194 จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
195 นายยุทธนา อยู่ป้อม ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
196 นายปรเมศวร์ ศรีปา ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
197 นายมนตรี ชัยชราแสง ครู โรงเรียนวัดบึงพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
198 นางสาวธิดารัตน์ บริรักษ์เลิศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
199 นางสาววิภาพา สัตตบุศย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
200 นางสาวภาวิณี คำมณี ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
201 นายกิตติ์รัฐ ภู่เสม ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
202 นางสาวอรวรรณ เมืองนาม ครูธุรการ โรงเรียนวัดหนองมะคัง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
203 นางสาวจามจุรี คงโต ครูธุรการ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
204 นางสาวณภษร ศรีวิเชียร ครูธุรการ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
205 นางสาวณัฐิณี เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองห้าง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
206 นายอิทธิพล ยอดโค้น ครูธุรการ โรงเรียนบ้านท่ากระดุน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
207 นางสาวธีรวรรณ แสงศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
208 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
209 ว่าที่ ร.ต.นิพัฒน์ พ่วงพร้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
210 นายอรรถพงศ์ จรัสศรีสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
211 นายบุษกร ตั้งจิตธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
212 นางสุชาดา แก้วอุดรศรี ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
213 นางกรกมล พุ่มสอาด ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
214 นางสุชิรา ธัญธนกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
215 นางเพ็ญพรรณ สังขรุจน์ ครูโรงเรียนทับยายเชียงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
216 นางธิดา ศรีปัจฉิม ครู โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
217 นายวันชัย เพชนทิม ครู โรงเรียนห้วยปลาไหล คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
218 นางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
219 นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
220 นางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
221 นางนฤมล จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
222 นางสาวอธิป แย้มเสมอ ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
223 นายอรรถพงศ์ จรัสศรีสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
224 นางสาวศิริพร พรมจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
225 นางสาวสุทธาทิพย์ เทศปาน ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
226 นางวิภารัตน์ แผ่นสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
227 นางสาวระวิวรรณ สินสายรัมย์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
228 นางสาววิยะดา ทองเต่ามก ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
229 นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
230 นางสาววัชรินทร์ คลังเยี่ยม ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
231 นางสาวพิชานัน สารเก่ง ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
232 นางสาวศุภมาต สระสมทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
233 นางสาวสุรีย์วัลย์ บัวคำ ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
234 นางสาวเบญจมาภรณ์ พริ้มสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
235 นางอลิสมา ขวัญมงคล ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
236 นางสายฝัน ตุ่นสังข์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ ระดับปฐมวัย
237 นางจงรักษ์ ปานแย้ม โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน ระดับปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน
238 นางอมรา แดงโสภณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.พิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการตัดสิน ระดับปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน
239 นางลำพึง พรหมมา โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน ระดับปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน
240 นางณัฏฐา อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพญาปันแดง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน ระดับปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน
241 นางรัชนก แสงขำ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน ระดับปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน
242 นางนพนุช คงสัมมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
243 นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
244 นางภัทรินทร์ ปทุมชาติแสงขัน โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา สพป.พิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการตัดสิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
245 นางสมปอง ราษี โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
246 นางสุทธิลักษณ์ มีแหยม โรงเรียนบ้านวังพรม สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
247 นายวัฒนา โยธา โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
248 นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
249 นายประทีป โพธิ์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
250 นางสาวลดาวัลย์ สุขใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
251 นายไพรสันต์ จันทร์สุริย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
252 นางสาวอังคณา หมู่พิกุล โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
253 นางเบญจา พูลเกษร โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
254 นายอนุรักษ์ แย้มวัตร โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
255 นางสาววิจิตรา ฟักคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหล่าขวัญฯ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
256 นายรุ่ง จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
257 นางสาวสำราญ ใสยอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะตูม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
258 นายกิจ พานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินลาด คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
259 นางสุภาพร ขำช้าง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
260 นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
261 นายเกรียวศักดิ์ บุญเรือง โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
262 นางสาวต้องฤทัย นิ่มกลัด โรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
263 นายคงเดช จันทร์ศรีงาม โรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
264 นายนิยม ขำช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.พล.3 คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
265 นายประทวน ร่มส้มซ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังวน สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
266 นายนิรันต์ ทองสรวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางยางพัฒนา สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
267 นายทูลใจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
268 นายทวี แย้มดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
269 นายอำนาจ อ้วนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังมะด่าน สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
270 นายสมพร จันดาหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
271 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร้าว สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
272 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากระดุน สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
273 นายเกษมศักดิ์ มากเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
274 นายสมชาย อินแตง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
275 นายรชฏ ช่วยหลำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
276 นางสุนทรี สื่อสาร ครู โรงเรียนบ้านแก่งคันนา สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
277 นางธนิดา ลักษณ์รุจิ ครู โรงเรียนบ้านแก่งคันนา สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
278 นางสาวเมธิกา จันทา ครู โรงเรียนบ้านแก่งคันนา สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
279 นางสาวเพ็ญประภา ทองกร่ำ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
280 นางสาวพิชาภรณ์ อิ่มกระจ่าง ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
281 นางสาวต้องฤทัย นิ่มกลัด ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
282 นางสาวสุภัสสรณ์ น่วมวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
283 นางสาวชนกนันท์ เกตุดี ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
284 นางสาวกันตา กึมสูงเนิน ครู โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
285 นางสาวนฏรรณ หาญทองช่วง ครู โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
286 นางสาวณษร ศรีวิเชียร ครู โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
287 นางนวลนภา คมขำ ครู โรงเรียนวัดกระบังมังคลามราม สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
288 นางภัทราพร รัตนกุล ครู โรงเรียนวัดกระบังมังคลามราม สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
289 นางวันทนี สุวรรณประดิษฐ ครู โรงเรียนวัดกระบังมังคลามราม สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
290 นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
291 นายธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
292 นายกฤษฐา สร้อยมุข ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
293 นางมารศรี มีโชค ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
294 นางสาววารุพร บุญอาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี ประเภทวง)
295 นางมินตรา เกษศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
296 นายวันชัย แจ่มนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
297 นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
298 นางสุพัตรา ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
299 นางสาววีรยา โพยมรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
300 นายณัฐนนท์ อินปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเมือง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
301 นางทิพย์วรรณ นันทิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านกกไม้แดง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
302 นายพิริยะ จันทรา ครู โรงเรียนบ้านคลองเมือง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
303 นางสาวกอบกุล แสงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านคลองเมือง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
304 นายเชิดชู แก้วลบ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
305 นางปนัดดา ขัติยศ ครู โรงเรียนบ้านดงพลวง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
306 นางสาวจริยา อินทร์ฉ่ำ ครู โรงเรียนบ้านวังโพรง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
307 นางแจ่มสิริ ประสานสมบัติ ครู โรงเรียนแม่ระกา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
308 นายมงคล จันลา ครู โรงเรียนบ้านวังยาง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
309 นางสาวภัคจนิกรณ์ บางปา โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
310 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
311 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
312 นางภคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
313 นายนวพงศ์ ดวงอุปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
314 นายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
315 นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
316 นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง ศึกษานิเทศก์ สพม.39 คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
317 ว่าที่ ร.ต.นิพัฒน์ พ่วงพร้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
318 นายสนั่น ฝ้ายแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
319 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
320 นางยุพิน คันธาวัตร์ ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
321 นายสังวาล ยะทา ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
322 นางศศิธร ยมเกิด ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
323 นางกาญจนา กัณฑะษา ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
324 นางจิดาภา โตเสน่ห์ ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
325 นางสาวเทียมใจ อำไพวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
326 นางรุจิรา จีนทิม ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
327 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
328 นายนวพงศ์ ดวงอุปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
329 นายสนั่น ฝ้ายแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
330 สิบโทบุญเลิศ กลิ่นจำปาศรี ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
331 สิบเอกสินธพ ใจกล่ำ ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
332 นายนันทชัย พวงทอง ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
333 นายวัลลภ พนัสขาว ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
334 นายอนวัช รัตโนทัย ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
335 นางภคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
336 ว่าที่ ร.ต.นิพัฒน์ พ่วงพร้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
337 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
338 นางยุพิน คันธาวัตร์ ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
339 นายสังวาล ยะทา ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
340 นางศศิธร ยมเกิด ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
341 นางกาญจนา กัณฑะษา ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
342 นางจิดาภา โตเสน่ห์ ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
343 นางรุจิรา จีนทิม ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว หุ่นยนต์ และโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
344 นายสมจิต นาคผู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
345 นายสมพงษ์ กิตติศาสตรา สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
346 นายบรรพต ศรีชัย สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
347 จ.ส.ต.รพีพงศ์ ขำสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
348 นางอัญชลีกร ฝ่ายคำตา ครู โรงเรียนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
349 นางสาววิไลวรรณ สุขป้อม ครู โรงเรียนวัดมะต้อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
350 นางสาวสุเนตร เสาร์เงิน สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
351 นางทัศนา ภาสินศุข สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
352 นางลำพึง อ้นหนู สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
353 นางชัชฎา ศรีวิราช สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
354 นางลดาวัลย์ก อบฝั้น สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
355 นางสาวบุญเรือง คงพิรอด สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
356 นางราตรี แจ่มใส สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
357 นางมาลัย วงษ์กัณหา สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
358 นางมาลัย รุ่งแสง สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
359 นางกันต์สิริ กิ่งโก้ ครู โรงเรียนบ้านคลองดู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
360 นางมาลินี สะอาดบัว ครู โรงเรียนบ้านหนองงา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
361 นางวิไลลักษณ์ แก้วสุวสิงห์ ครู โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
362 นางบุญทิวา โรจนพานิช ครู โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
363 นางศิวลัย สาริการินทร์ ครู โรงเรียนบ้านสะเดา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
364 นางกุลนาถ อัจริยะสงคราม ครู โรงเรียนบ้านเจริญผล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
365 . นายกิตติคุณ จงวรรธนะศิลป์ ครู โรงเรียนฃองค์การอุตสหกรรมป่าไม้ 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
366 นายทิวา ใยบัวเทศ ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
367 นางปริศนา แย้มวัตร ครูโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
368 นางสาววีรยา โพยมรัตน์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
369 นางพนมพร พรหมมา ครู โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
370 นางรุ่งราวรรณ์ เสมาทอง ครู โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
371 นางสมถวิล คำหมู่ ครู โรงเรียนวัดพันชาลี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
372 นางสาวปริยกา ถาวรกูล ครู โรงเรียนบึงราชนก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
373 นายจตุพล ทวีศักดิ์สิงห์ ครู โรงเรียนบ้านสะเดา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
374 นางทัศนาภา สินศุข สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
375 นางลดาวัลย์ กอบฝั้น สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
376 นางมาเรียม นันตะนะ ครู โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
377 นางละออ อยู่ตรง ครู โรงเรียนบ้านเข็ก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
378 นางอนงค์ลักษณ์ อินปัญญา ครู โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
379 นางเฉลิมพร ซ้อนกลิ่น ครู โรงเรียนบ้านเข็ก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
380 นางสาวศรินธร ซ้อนกลิ่น ครู โรงเรียนบ้านซำหวาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
381 นางปริศนา แย้มวัตร ครู โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
382 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลดา บัวสี ครู โรงเรียนบ้านซำตะเคียนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
383 นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพร้าว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
384 นางสายรุ้ง คำพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำยาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
385 นางประภาพร ปาจิตร์ ครู โรงเรียนบ้านบึงพร้าว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
386 นายพิทักษ์ อภิพัฒนอักษร สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
387 นายรังสิมันต์ มาเทศ สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
388 นางวาริชา วิรบุตร์ ครู โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
389 นางสุวารี จันต๊ะคาด ครู โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
390 นางสุชาดา หนิมพานิช ครู โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
391 นางมะลิ กองธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
392 นางพัสนันท์ เติบภักดี สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
393 นางการะเกด หม่นมั่น สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
394 นางรัชฏาภรณ์ วรรณทอง สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
395 นางปัฐมาภรณ์ แสงโรจน์ ครู โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
396 นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
397 นางพรรณนิภาส นั่นนาม สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
398 นางพัชรกร หนิมพานิช ครู โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
399 นางปิยวรรณ มิ่งสกุล สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
400 นางกัลยา จันทร์แดง ครู โรงเรียนบ้านวัดวังพิกุล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
401 นางอำพร ดีจ่าง ครู โรงเรียนบ้านน้ำริน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
402 นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าขนุน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
403 นางธิดารัตน์ ดีซู ครู โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
404 นางปริญดา อ่อนด้วง ครู โรงเรียนบ้านซำตะเคียนฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
405 นางภัททิยา ทองพงษ์เนียม ครู โรงเรียนบ้านผาท่าพล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
406 นางพรรณนิภา สนั่นนาม สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
407 นางสาวเบญจพร สิทธิจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านซำตะเคียนฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
408 นางสาวปรานอม รอดมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดย่านยาว คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
409 นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เทียบ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
410 นายสุรชัย กิ่งโก้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
411 นางกัลยา สุโขประสพชัย โรงเรียนบ้านน้ำปาด คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
412 นางนัฏธิดา ขุนศรีรอด โรงเรียนราษฎร์เจริญ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
413 นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
414 นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
415 นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
416 นายอุทัย ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเกษร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
417 นายจำลอง ทองดอนง้าว โรงเรียนวัดพรหมเกษร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
418 นายสโรชพร ชาติสุนทร โรงเรียนวัดพรหมเกษร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
419 นายสำลิด มีเพชร โรงเรียนวัดพรหมเกษร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
420 นายอุกฤษฎ์ มีมาก โรงเรียนวัดพรหมเกษร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
421 นายรวีวิทย์ สอนธรรม โรงเรียนวัดพรหมเกษร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
422 นายวิสูตร แซ่ตัน ครู โรงเรียนวัดพรหมเกษร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
423 นางสุพันทร์ สุขขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทอง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
424 นางสาวธนานันต์ ฤชุปนัย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
425 นางสาวพิจิตรา ยอดจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
426 นางสาววิมลพันธ์ นนธิจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
427 นางสาวลออ เอี่ยมอ่อน โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
428 นางสาวอรดี พุกอิ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
429 นางสาวนิชาภา ท้วมประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
430 นางสาวณัฐธิดา เสนะจำนง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
431 นางอภิสรา บทกระโทก โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
432 นางสาวอมรรัตน์ โกมลมาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
433 นางวีรณา วิไลกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
434 นางทันทิกามาศ บวบนา โรงเรียนราษฎร์ดำริ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
435 นางสาวพิมลดา สะพานทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
436 นางสาวศรินญา มั่นเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
437 นางสาวประมวล คุ่ยชาวนา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
438 นางสาวนุชนารถ เกษมรัตน์ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
439 นางสาวนุชนารถ เกษมรัตน์ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
440 นางยุคลธร นวพงศ์กีรติ โรงเรียนบ้านยางโทน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
441 นางสาวสิริธนา ยาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
442 นางสาวศศิวรรณ เคลือบบุญสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
443 นายธารณ์ธันย์ โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
444 นางสาวภุมรินทร์ ซ้อนพิมพ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
445 นางสาวเอื้องฟ้า ทองชาวนา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
446 นางสาวประภาพรรณ ทองอินต๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
447 นางทิพย์คณึง แสนปันเจียง โรงเรียนวัดย่านยาว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
448 นางสาววัชรี ปานคะเชนทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
449 นางสาวสงกรานต์ สิงห์กลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
450 นายไกรทศ ชลประทิน เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
451 นางสาวศิรินภา มามี โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
452 นายมานพ สมอากาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
453 นายสุรชัย สุรินทร์วงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
454 นางสาวตวงพร เพิ่มไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
455 นางเนาวรัตน์ แสงธรรม โรงเรียนบ้านคลองเมือง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
456 นายกฤษฏา คำผุย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
457 นางสาวณัฐธยาน์ นาคอัง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
458 นางสาวเรวดี สุขขวัญ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
459 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาพร ผิวดี โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
460 นายเชาวฤทธิ์ สุ่มรอด เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
461 นางสาวปวีร์รักษ์ เกียรติวิภาค เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
462 นางอโนชา สายะพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
463 นางสาวเกวลี ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
464 นางสาวณัฏฐ์ธนันท์ รอบจังหวัด เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
465 นางสาวสุกัญญา บำรุงพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
466 นางสาวพรทิพย์ วงศ์ภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
467 นางจันทร์เพ็ญ ด่อนดี โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
468 นางสาวอภิชญา สุขแก่น เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
469 นางสาวสุกัญญา มีรอด เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
470 นางสาวปัญธิตา นิลสนธิ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
471 นางสาวจิราภรณ์ พรมชุมภู โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
472 นางสาวปิยพร ตรีโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
473 นางณัฐนิช บุญทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
474 นางสาวจันทรา สังข์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
475 นางสาวกฤษณา ศรีสุข โรงเรียนวัดโคกสลุด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
476 นางสาวนิตยา เสือบึงพร้าว โรงเรียนวัดย่านยาว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
477 นางโชติกา กาญจนศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
478 นางสาวจรรญา ทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
479 นางสาวเพชรวศรี บัวโคก โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
480 นางสาววิไลพร จันทร์หอม โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
481 นางสาววราลี สมัครกสิกรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
482 นางทิพย์วรรณ จันทะคูณ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
483 นายเชาวลิต อ่องลออ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
484 นายประสบสุข ดีอินทร์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
485 นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
486 นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
487 นางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
488 นางละออ ด่านพิษณุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
489 นางสาวสุภาพร อินทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
490 นายวีระ ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
491 นางอำไพ ติ๊บดวงคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
492 นางพิภร วิหครัตน์ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านทัศนศิลป์)
493 นางปาลีรัฐ พันธ์ไพบูลย์ โรงเรียนศึกษาลัย คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านทัศนศิปล์)
494 นางสุริยา ดอนตุ้มไพร โรงเรียนบ้านหินประกาย คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านทัศนศิปล์)
495 นางจิดาภา จุ่มทอง โรงเรียนบ้านซำเตยฯ คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านทัศนศิปล์)
496 นางวนภัสภรณ์ หมู่พยัคฆ์ ครู ร.ร.สะพานที่ 3 สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
497 นายวิระ ทองรัตน์ ครู ร.ร.วัดโบสถ์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
498 นางกฤติกา จันทะวงศ์ ครู ร.ร.วัดโบสถ์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
499 นายสมศักดิ์ ชุ่มกลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำคบ คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
500 นางรัตนา กุลคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองช้าง คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
501 นายอำนาจ ตรงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาขาม คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
502 นายเรณู ทองวัฒน์ โรงเรียนวัดน้ำคบ คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
503 นางราตรี เงื่องจันทร์ทอง โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
504 นางสาวศิวานิตย์ แจ่มโถง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
505 นางมะลิวัลย์ บวบดี โรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
506 นางสาวเพ็ญศรี บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านแยง คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
507 นางพิชญา สังข์เงิน โรงเรียนวัดพันชาลี คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
508 นางพิไรพร ถิ่นเครือจีน โรงเรียนบ้านปลักแรด คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
509 นางวิลีนดา วรรณาดิเรก โรงเรียนวัดอรัญญิก คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
510 นางจันทนา ภู่พงษ์ โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
511 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
512 นางสาวสุภาพร แสนแทน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
513 นางนราภรณ์ สโรดม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
514 นางกิติกา จันทะวงศ์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
515 นางวนัสภรณ์ หมู่พยัคฆ์ ครู โรงเรียนสะพาน 3 สพป.พล.1 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
516 นายวิระ ทองรัตน์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.พล.3 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านนาฏศิลป์)
517 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
518 นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
519 นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
520 นางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
521 นางละออ ด่านพิษณุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
522 นางสาวสุภาพร อินทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
523 นายวีระ ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
524 นางอำไพ ติ๊บดวงคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
525 นางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
526 นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
527 นางสุรีย์พร กาญจนชุม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
528 นางสาวภัค บริรักษ์สัทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านดนตรี)
529 นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสวัสดิการ
530 นางจารุวรรณ ตรงต่อกิจ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการสวัสดิการ
531 นางสาวฐิตาภรณ์ เชยแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการสวัสดิการ
532 นางสาวดลภูมิญ์ รังสีศิริดลธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการสวัสดิการ
533 นางสาวภัค บริรักษ์สัทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการสวัสดิการ
534 นายเชน บุญเผือก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
535 นางจันทร์เพชร ไกรโชค นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
536 นายถวิล มณีวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
537 นายสุวิทย์ เดชอิ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
538 นายสุดใจ ปุญญฤทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
539 นายสมเกียรติ พูลมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
540 นายสุเทพ เรืองโชติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
541 นายฉลาด ชงัดเวช ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
542 นายชายน้อย จันทน์เทศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ คณะกรรมการบันทึกภาพและเสียง
543 นายเชาวลิต ภักดิ์ประไพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการบันทึกภาพและเสียง
544 นายขจรเกียรติ ยศตุ้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการบันทึกภาพและเสียง
545 นางสาวฐิตาภรณ์ เชยแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการบันทึกภาพและเสียง
546 นางสาวสินินาถ คุ้มแสงเทียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการบันทึกภาพและเสียง
547 นายกิตตินัยน์ สุวรรณวัจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการบันทึกภาพและเสียง
548 นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการบันทึกภาพและเสียง
549 นายสมพงษ์ เนียมเปีย ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ คณะกรรมการตัดสินกลาง
550 นายวงศ์บดินทร์ ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดเนินมะคึก คณะกรรมการตัดสินกลาง
551 นายจีรพันธ์ สัมมนามิตร ครู โรงเรียนวัดบ้านดง คณะกรรมการตัดสินกลาง
552 นายประภาส อัมพวัน ครู โรงเรียนบ้านหนองนากวางลี้ คณะกรรมการตัดสินกลาง
553 นายนันทชัย พวงทอง ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสินกลาง
554 นายเอกลักษณ์ สมการ ครู โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม คณะกรรมการตัดสินกลาง
555 นางสาวอารดา ประทับวงศ์ ครู โรงเรียนวัดคุยขวาง คณะกรรมการตัดสินกลาง
556 นายสงการณ์ อุ่นใจดี โรงเรียนบ้านพลายชุมพล คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
557 นายประเสริฐ ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านแม่ระหัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
558 นางเกศรากร มีเมล์ โรงเรียนบ้านพลายชุมพล คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
559 นางวริศรา ส่งสำเภา โรงเรียนบ้านแม่ระหัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
560 นายณัฐพงษ์ โมมี โรงเรียนบ้านพลายชุมพล คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
561 นายวันชัย เผือกสกุล โรงเรียนบ้านแม่ระหัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
562 นายเมธี สวนเอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
563 นายสมชาย ภัทรวิวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกา่สทางการศึกษา) กลุ่มสาาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
564 นายจรัญ พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเกษตรฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกา่สทางการศึกษา) กลุ่มสาาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
565 นางหทัย แงวกุดเรือ ครูโรงเรียนชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกา่สทางการศึกษา) กลุ่มสาาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
566 นางนฤมล ศิริวัฒน์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนวัดธรรมเกษตรฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกา่สทางการศึกษา) กลุ่มสาาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
567 นางเตือนใจ ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกา่สทางการศึกษา) กลุ่มสาาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
568 นางศุภวรรณ คงเปี่ยม ครูโรงเรียนวัดธรรมเกษตรฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกา่สทางการศึกษา) กลุ่มสาาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
569 นางทิพวรรณ โชคไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกา่สทางการศึกษา) กลุ่มสาาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
570 นายกมล มนตรีวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
571 นางสาวระเบียบ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุฬามณี คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
572 นางมณีรัตน์ คงเทศน์ ครูโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
573 นางสาวแจ่มใส ดีโต ครูโรงเรียนวัดจุฬามณี คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
574 นางสาวสุพิชฌาย์ วชิรัคกุญ ครูโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
575 นางสาวกิตติมา พ่วงเฟื่อง ครูโรงเรียนวัดจุฬามณี คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
576 นางวิมล ธรรมวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
577 นายวิวัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งวารีฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
578 นางกมลพรรณ บางประยงค์ ครูโรงเรียนชุมชน ๑ วัดสะกัดน้ำมัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
579 นายธีระ บุญเกิดกูล ครูโรงเรียนวัดคุ้งวารี คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
580 นางสาวอัญชลี เกตุเทศ ครูโรงเรียนชุมชน ๑ วัดสะกัดน้ำมัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
581 นายคงคณัณ ศรีระพงษ์ ครูโรงเรียนวัดคุ้งวารี คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
582 นางสาวอารีย์ โต๊ะทับทิม ครูโรงเรียนชุมชน ๑ วัดสะกัดน้ำมัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
583 นางชลัยรัตน์ กระทู้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
584 นางวิจิตรา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
585 นางศิริรัตน์ หริ่มสืบ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวยาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
586 นางสาวสไมพร บุตรา ครูโรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
587 นางสาววิไลวรรณ คำดี ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวยาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
588 นายอัมพล กฤตฤกษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวยาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
589 นางพรทิพย์ อ่อนดีกุล ครูโรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
590 นางสาวหงษ์ มงคลประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
591 นางดลนภา ท้วมยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพานที่ ๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
592 นายเพชร มะลิพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวนาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
593 นางสาวสุภาวดี ทองเทศ ครูโรงเรียนสะพานที่ ๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
594 นางสาวกรรณิการ์ ป้องท้าว ครูโรงเรียนวัดศรีวนาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
595 นางดวงกมล ธาราศรี ครูโรงเรียนวัดเนินมะคึก คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
596 นางแว่นแก้ว คำบุญมา ครูโรงเรียนวัดศรีวนาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
597 นางนันทวัน กุลสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
598 นายประทีป สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงพระ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวจระเข้ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
599 นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวจระเข้ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
600 นางสาวประนอม พุ่มนาค ครูโรงเรียนวัดบึงพระ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวจระเข้ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
601 นางสาวพัตรา ม่วงทอง ครูโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวจระเข้ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
602 นายสมบัติ บัวสำเริง ครูโรงเรียนวัดบึงพระ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวจระเข้ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
603 นางผ่องพรรณ จินตนา ครูโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวจระเข้ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
604 นางปภาวัตฒ์ ยอดจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวจระเข้ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
605 นายลมัย ทองสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออก คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
606 นายบรรเจิด ศิริปโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมอแข คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
607 นางสุดาภรณ์ สุวรรณเกษม ครูโรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออก คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
608 นางสาวจิตราวรรณ สงทอง ครูโรงเรียนวัดเนินมะคึก คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
609 นางพนารัตน์ เลิศเสม ครูโรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออก คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
610 นายรวิพันธ์ น้อยจันทร์ ครูโรงเรียนวัดเนินมะคึก คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
611 นางสมพร แตงก่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
612 นางสิญาธร นิธิภัทรโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทรีย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
613 นางวราภรณ์ อ่ำพูล ครูโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
614 นางสาวกรรณภัทร ตุลพงษ์ ครูโรงเรียนวัดอินทรีย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
615 นางสาวทัศนีย์ แก้วกำ ครูโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
616 นางสาววราพรรณ ชลวิสูตร ครูโรงเรียนวัดอินทรีย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
617 นางอนงค์เยาว์ ภาษิต ครูโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
618 นางอนงค์ รอดละม้าย เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
619 นางชฎารัตน์ โมสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขับร้องเพลงไทย ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
620 นางอำพร ทองดี ครูโรงเรียนบ้านวังยาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขับร้องเพลงไทย ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
621 นางมะลิวัลย์ อินทร์คุ้ม ครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขับร้องเพลงไทย ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
622 นายดำเนิน ทาบาง ครูโรงเรียนบ้านวังยาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขับร้องเพลงไทย ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
623 นางสุปรียา หล่อฐานนท์ ครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขับร้องเพลงไทย ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
624 นางสาวศิตา ศรีบุญชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดี่ยวขับร้องเพลงไทย ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
625 นายพีรพงษ์ เอี่ยมละมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
626 ว่าที่ ร.ต.ธเนตร ทองสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชักหวาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
627 นางราตรี เพ็ชรโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
628 นางสมร สายอุปราช ครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
629 นางคนึงนิตย์ ศรีแสงฉาย ครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
630 นายอรุณ แสงลพ ครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
631 นายพิเชษฐ์ ทองดอนแฝง ครูโรงเรียนบ้านนาชักหวาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
632 นายโกศล อยู่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
633 นายสว่าง ด้วงบ้านยาง ครูโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
634 นางถิรมาส ธเนศจินดารัตน์ ครูโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
635 นางนรัตน์ สิงห์คง ครูโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
636 นายจรัญ กลิ่นทับ ครูโรงเรียนบ้านย่านใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
637 นางสายใจ ประชาสรรเจริญ ครูโรงเรียนบ้านย่านใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
638 นางณัฐมน จันทร ครูโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
639 นายทองแดง มาดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งชา คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
640 นางสาวสุปรียา โปร่งนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่มะค่าประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
641 นางสาวจารุวรรณ มีสะอาด ครูโรงเรียนบ้านดงยาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
642 นางวัชรินทร์ คำนวณพื้น ครูโรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
643 นางรุ่งทิวา เจียรใจรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
644 นางสาวมธุรส อุไรเวช ครูโรงเรียนวัดทุ่งชา คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
645 นางสาวเมธารัศมี วิจิตรเมธานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
646 นายสุทธิภาพ จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย/หญิง ม.๑-ม๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
647 นายศิริวัฒน์ เนียมสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรับพวง คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย/หญิง ม.๑-ม๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
648 นางสาวพิริยาพร วัชรวดี ครูโรงเรียนวัดกรับพวง คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย/หญิง ม.๑-ม๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
649 นายกิจจา สถิตย์วงศ์วาน ครูโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย/หญิง ม.๑-ม๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
650 นางสาวภัทราวรรณ สกัดทอง ครูโรงเรียนวัดกรับพวง คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย/หญิง ม.๑-ม๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
651 นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย/หญิง ม.๑-ม๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
652 นายโสภณ เขียวแต้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแตน คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
653 นางฐรินดา โตเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแพงพาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
654 นางสุนีย์ สายทอง ครูโรงเรียนบ้านเรืองกระดก คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
655 นางสาวรัชดาพร ดีประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดหนองอ้อ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
656 นางสาวอรนิตย์ ภูเขียว ครูโรงเรียนวัดบ้านดง คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
657 นางสาวสาวิตรี วัยฉิมพลี ครูโรงเรียนวัดแตน คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
658 นายศรีทน ละม่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
659 นางเพชรี วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมบางระกำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
660 นางสุรีพร กะระกล ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
661 นางสุพรรณี มณฑาทิพย์ ครูโรงเรียนนิคมบางระกำ ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
662 นางปิยะวรรณ มีคำ ครูโรงเรียนนิคมบางระกำ ๔ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
663 นางอรพรรณ สุวรรณโณ ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
664 นายเดือน คำสีสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
665 นายชนพัฒน์ เห็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยมะตูม คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
666 นางอนงค์ ปานเพชร ครูโรงเรียนบ้านคุยมะตูม คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
667 นายคำรณ เกิดทุ้ย ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
668 นางยุพิน กองเสียงสังข์ ครูโรงเรียนบ้านคุยมะตูม คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
669 นางสุภัสสรา เกตุดี ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย/หญิง ป.๑-ป.๖ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
670 นายวิรัช พานซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุลา คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
671 นายสุรินทร์ จาดเปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
672 นางพเยาว์ ลีลา ครูโรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
673 นางจารีรัตน์ นทีประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกุลา คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
674 นางนพรัตน์ อัครวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
675 นางสาวปิยนุช เนี่ยมวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกุลา คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
676 นางสาวชุติมา คำวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านหนองกุลา คณะกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย/หญิง ม.๑-ม.๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
677 นายสามารถ กอนอยู่ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
678 นายสุขสันติ์ จิตต์อ่อนน้อม โรงเรียนนครไทยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
679 นายสมพร จันตูม โรงเรียนบ้านบึงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
680 นายสุนันท์ แก้วมาก โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
681 นายสุรศักดิ์ พงษ์ธรรม กรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
682 นางฐิติรัตน์ วงศรีรักษ์ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
683 นายทนาเลิศ กลิ่นแย้ม โรงเรียนวัดวังมะด่าน คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
684 นางสาวเดือนเต็ม รสดี โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
685 นางสาวพิมพ์นารา ทองงามขำ โรงเรียนผดุงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
686 นางสาวจุรีพร กุลคง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
687 นางณัฏฐ์ชุดา วงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
688 นางบุญส่ง โทนแจ้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
689 นางอุมาพร ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
690 นางรัชนีกร อินต๊ะแสน นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
691 นางสาวนิยม สมวาจา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
692 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
693 นายสมชาย พรหมมณี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
694 รองนายแพทย์สาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
695 นายสมชาย พรหมมณี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
696 สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
697 สาธารณสุขอำเภอวังทอง คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
698 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
699 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
700 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
701 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวรอ คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
702 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
703 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
704 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
705 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
706 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาม คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
707 ทพญ. รัชนี จิตสันติวรลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
708 นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
709 นางปัณชญา ดอนปัญญา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
710 ข้าราชการสำนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
711 นายอุทัย ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ผู้แต่งคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก
712 นายอุดม ปิงวงค์ ครู โรงเรียนพรพิกุลพิทยา ผู้แต่งเพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก
713 นางพิกุลทอง สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต ๓ ผู้แต่งออกแบบโลโก้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดระนอง ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางรัชนี จิตต์สว่าง 0812739529
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]