รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายทักษิณ  คงแก้ว
2. เด็กชายธีรพัฒน์  หาญชนะ
 
1. นายระวีพันธ์  เปรมวิชิต
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนวิทย์  รัตคธา
2. เด็กชายปกรณ์  ปราบสมรชัย
 
1. นายวงกต  จุลรังสี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  หรรษไพบูลย์
2. เด็กหญิงณัฐวศา  ภูริสัตย์
3. เด็กหญิงปฐมาวดี  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วหนู
5. เด็กหญิงวรรณพร  ดิษบรรจง
 
1. นายผจญ  ห่อทอง
2. นางศุภกานต์  จันทร์สิงห์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจิตราพัชญ์  อมรนพรัตนกุล
2. นางสาวตรุษา  เทพมงคล
3. นางสาวตุลย์ปีติ  ทองศรีจันทร์
4. นางสาวพัทธ์ธีรา  บุญกลัด
5. นางสาวอภันตรี  อินกองงาม
 
1. นางสาวนวยนาด  ทิมให้ผล
2. นางฐิติรัตน์  เกษศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงเวธนี  กล่ำทอง
 
1. นางน้ำค้าง  สุขเกษม
2. นางนวลนิภา  นิลกัณหะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายกิตติพงศ์  เกิดโอภาศ
2. นางสาวธนภรณ์  อดทน
 
1. นางสาวอุทิศ  มาดบังอ่อน
2. นางสุมาลี  โสดจำปา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ดิษฐ์เสถียร
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อยู่บาง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวรมย์รวินท์  ตรุษเกตุ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อยู่บาง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงณิชากร  เมืองก้อน
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  อ่อนทอง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาววรรษวรรณ  บัววังโป่ง
 
1. นายสิทธิพร  เจียมจันทร์คุปต์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญมี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อยู่บาง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายศิวกร  แผ้วเกษม
 
1. นายสิทธิพร  เจียมจันทร์คุปต์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายวัชรพล  แสงเมือง
 
1. นายฝนสั่งฟ้า  พาเขียว
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวศุภรัตน์  ยิ้มแฉ่ง
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อยู่บาง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงรตี  สุขมูล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินรุ่ง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ลอบุญ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ดีคำเติม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ทิพย์พรหม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวมัทนมาดา  โอฬาริกานนท์
 
1. นายชูชาติ  โรจนอังกูร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายพลภัทร  เพ็งคง
2. เด็กชายพีรเนตร  โม้ทอง
3. เด็กชายอัคเดช  ปานทอง
 
1. นายวิบูลย์  ทองสุข
2. นายฝนสั่งฟ้า  พาเขียว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นายพรยศ  เม่นวังแดง
2. นายฟิม  ครุฑเพชร
3. นางสาวสุนิตา  คำหล้า
 
1. นายนิธิวัฒน์  กลิ่นหอม
2. นางสาวรัตนาพร  ขาวจ้อย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีตา
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสรัล  ม่วงเผือก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายนัฐวุฒิ  กวนไวยบุตร
 
1. นายเรวัตร  จันทร์แจ่ม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสรัล  ม่วงเผือก
 
1. นายจันทร์ตรา  ดีมูล
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายวันชนะ  มาเทศ
 
1. นายเรวัตร  จันทร์แจ่ม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสรัล  ม่วงเผือก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายวัฒนธรรม  บุญสีมา
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพีรพล  โสภา
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพรเทพ  คำเถื่อน
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายณัฐวุฒิ  อ้นรัตน์
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  รวยอบกลิ่น
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกรกฏ  เรือนอินทร์
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐจิราภรณ์  นนทะ
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวัฒนา  เจียมธนากิจ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายพีระพัฒน์  เลิศรัตน์พัฒนา
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกรกฏ  เรือนอินทร์
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกรกฏ  เรือนอินทร์
2. นายณัฐวุฒิ  อ้นรัตน์
3. เด็กชายธนภัทร  คำทัศน์
4. เด็กชายปวริศ  มาดี
5. เด็กชายพีรพล  โสภา
6. เด็กชายพีระพัฒน์  รวยอบกลิ่น
7. นางสาววริศรา  นันชัย
8. เด็กชายวัฒนา  เจียมธนากิจ
9. เด็กชายสรัล  ม่วงเผือก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
2. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
3. นายชวน  ตันแก้ว
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกรกฏ  เรือนอินทร์
2. นายกฤติธี  บุญพิมพิ์
3. เด็กชายคุณากรณ์  เลี้ยงประเสริฐ
4. เด็กชายชินภัทร์  สิงหา
5. เด็กชายธิติ  พรมสอน
6. เด็กชายปวริศ  มาดี
7. นายพรเทพ  คำเถื่อน
8. เด็กชายพีรภาส  เหรียญเจริญ
9. เด็กชายพีระพัฒน์  รวยอบกลิ่น
10. นายพีระพัฒน์  เลิศรัตน์พัฒนา
11. นางสาววริศรา  นันชัย
12. นายวัฒนธรรม  บุญสีมา
13. เด็กชายวิศรุต  แก้วลอย
14. เด็กชายสรัล  ม่วงเผือก
15. เด็กชายสหรัฐ  สอนสี
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
2. นายชวน  ตันแก้ว
3. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายชัยณรงค์  มีรอด
2. นายณรงค์ศักดิ์  ชาวสวน
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เอี่ยมครอง
4. นายณัฐพล  มีเพ็ชร์
5. เด็กหญิงปุณณสิริ  พ่วงเนียม
6. เด็กหญิงพัชริดา  ขวัญมุข
7. นายภราดร  วอนกล่ำ
8. นางสาวรุจิรา  ทรัพย์เจริญ
9. นายวุฒิชัย  รุ่งเมือง
10. นายศรนรินทร์  ทิมแป้น
11. นายศรัณย์  อารีเอื้อ
12. เด็กหญิงเจนนภา  สุริยันต์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
2. นางทิพสร  จันทร์สุภาเสน
3. นายมิตร  จิ๋วภู่
4. นางจรัสโสม  ดีณรงค์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชินวัตร  กลุ่อมบาง
2. เด็กชายทักษิณ  มั่นใจ
3. เด็กชายธิติ  ทำนุพันธ์
4. เด็กชายนิลพัทธ์  สุวรรณอาศน์
5. เด็กชายภัทรนันท์  นาน้อย
6. เด็กชายศรัณย์  หงษ์ประภาส
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
2. นายชวน  ตันแก้ว
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายณัฐพงศ์  เพ็งถา
2. นายธีรวัฒน์  ปาลาศ
3. นางสาวปานรดา  ธนภัทรธุวานนท์
4. นายสรวิชญ์  แสงภูภาส
5. นายสวราชย์  พลการ
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
2. นายชวน  ตันแก้ว
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ทิมให้ผล
2. นางสาวชนาภา  เภารอด
3. เด็กชายชัยยันต์  คชนิล
4. เด็กหญิงชิดชนก  จันทร์สมัคร
5. นางสาวณัฐณิชาภรณ์  เที่ยงตรง
6. นายณัฐวุฒิ  กวนไวยบุตร
7. นางสาวดวงพร  ขำปู่
8. นางสาวทัศวรรณ  ทรัพพะนะ
9. เด็กชายธนบดี  สาจิ๋ว
10. นายธนพล  สั่งการ
11. เด็กชายธนายุทธ  แก้วจีน
12. นายธนาสาร  บุญคง
13. นางสาวธัญพร  คงทับ
14. นายธันวา  พานทอง
15. นายธีรยุทธ  เปรมโคกสูง
16. นายนนทวัฒน์  สีทอง
17. เด็กหญิงนัชนันท์  ทองพืช
18. นางสาวนัฐริกา  จันทร์ดำ
19. นายนัฒพร  แสงทอง
20. เด็กหญิงพรรพรหม  ปั้นสังข์
21. เด็กชายพรหมพล  ปั้นสังข์
22. นายพีรชัช  ทาศรี
23. นายภาณุวิชญ์  ครุฑอ่ำ
24. เด็กชายภูชิต  แก้วประดิษฐ์
25. นางสาวมนัสนันท์  จีนย้าย
26. เด็กหญิงรดาลักษณ์  อุเทนสุด
27. นายวัชรพงษ์  วังเย็น
28. เด็กหญิงวารุณี  ทองน่วม
29. นางสาวสิริยากร  จันดา
30. นายสุขสันต์  โพธิ์เคน
31. นายหัสนัย  แก้วดวงใหญ่
32. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษา
33. นางสาวเรวดี  เพ็ชรศิริ
34. เด็กชายเอกพัฒน์  ศรีวิกาญจน์
35. นางสาวโสรยา  ใจกล่ำ
36. เด็กหญิงไชยนุช  บัวเข็ม
 
1. นางปัญจนา  ศิวานนท์
2. นางวัชรี  วรินทรีย์
3. นายธีรภัทร  สอนอุทัย
4. นายถนัดกิจ  ขวัญแก้ว
5. นางปริญดา  สอนอุทัย
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชญาพร  ดีบาง
7. นางสาววราภรณ์  บุญสิงห์
8. นางสาวทัตพิชา  ประภากร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายศรัณย์  หงษ์ประภาส
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายสรวิชญ์  แสงภูภาส
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. เด็กหญิงธัญรักษ์  ฉัตรทอง
 
1. นายเริงฤทธิ์  วังราช
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวสุวิตา  ทองก่อ
 
1. นายธีรภัทร  สอนอุทัย
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายศรัณย์  หงษ์ประภาส
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายนันทชัย  เอี่ยมบุรี
 
1. นายธีรภัทร  สอนอุทัย
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงชนน์นิภา  สร้อยคำ
 
1. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวปานรดา  ธนภัทรธุวานนท์
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กชายวีรวิชญ์  ลาดใหล
 
1. นายสายฝน  มีทรัพย์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายปราโมทย์  แก้วมา
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสิรภัทร  บัตรมาก
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวปานรดา  ธนภัทรธุวานนท์
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กชายกิตติธัช  ชื่นชู
 
1. นายสมศักดิ์  แซ่ไล้
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายศุกล  บุญเอ็ม
 
1. นายสมศักดิ์  แซ่ไล้
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสิรภัทร  บัตรมาก
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวปานรดา  ธนภัทรธุวานนท์
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กหญิง ธัยชนก  หันษาริกรณ์
2. เด็กชาย นพดล  ศรีจันทร์มาก
3. เด็กหญิง นรินภรณ์  อยู่ยืน
4. เด็กหญิง รุจิษยา  สุขเกษม
5. เด็กชาย วรวุฒ  ขินโย
6. เด็กหญิง หฤทัย  สิทธิปัญญา
7. เด็กชายกฤตธรรม  สีวัล
8. เด็กหญิงจริยา  มะตัน
9. เด็กหญิงชลธิชา  รอดตลอด
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  ม่วงทอง
11. เด็กชายณัฐรัฐ  ฟักทองพรรณ
12. เด็กหญิงดวงฤทัย  วรรณเอก
13. เด็กชายทวีสิน  สีขาว
14. เด็กชายธีรนัย  แก้วคงขำ
15. เด็กหญิงน้ำฝน  สีวัย
16. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ศรีลา
17. เด็กหญิงปิยาพร  จันทร์อินบัว
18. เด็กชายพงศธร   นาคหลวง
19. เด็กหญิงพรทิพย์  สุวรรณดวง
20. เด็กหญิงภานุมาส  ฝั่นเครือ
21. เด็กชายรักนรินทร์  โสภณธัญญรัชต์
22. เด็กหญิงรัชดากร  คำแสน
23. เด็กหญิงลลิดา  จันทร์ประเสริฐ
24. เด็กชายวิศรุต  ศรีวิชัย
25. เด็กชายวีรภัทร  เรืองชยานันท์
26. เด็กชายศิวกร  สง่างาม
27. เด็กชายศุภสัณห์  บุญมี
28. เด็กชายสถาพร  ยอดมา
29. เด็กชายสนธยา  อุทัยสอน
30. เด็กชายสมเจตน์  มะโนปา
31. เด็กหญิงสุผึ้งฤดี  ปีปวน
32. เด็กหญิงสุพัตรา  สีวันคำ
33. เด็กหญิงอรรวรรณ  หมื่นจินะ
34. เด็กหญิงอารยา  ขวัญอยู่
35. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีรักษ์
36. เด็กหญิงเพ็ญวิไล  อินสองใจ
37. เด็กชายโกมล   ดวงจำลอง
 
1. นางสาวกิ่งสุคนธ์  ไชยวงศ์
2. นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา
3. นายอรรถกร  แก้วเปี้ย
4. นางอังสุดา  สิงห์ใส
5. นางสุจินดา  จิตต์มั่น
6. นางสาวกชกร  คงทัศน์
7. นางปภศร  ดิษบรรจง
8. นายเกรียงศักดิ์  ทิพย์พรหม
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  ยิ้มมี
3. เด็กชายธนัช  เกตุทอง
4. เด็กชายปวเรศ  นาคคชสีห์
5. เด็กชายภานุวัฒน์  แทนเทือก
6. เด็กหญิงมณฑิตา  ทรงจันทร์
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันหอม
8. เด็กหญิงศดานันท์  เรือนทะยา
9. เด็กหญิงสิรินภา  หนุสรณ์
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  เลิศพันธ์
 
1. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
2. นางสาวเยาวนารถ  จิสัณทนนท์
3. นายจำทอง  โศจิธาดาเจริญ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายชัยพงศ์  อ่อนละมูล
2. นายณรงค์ศักดิ์  แก้วน้ำอ่าง
3. นายณัฐวุฒิ  ตาปราบ
4. นางสาวนรลักษณ์  เพ็ชร์เพ็ง
5. นางสาวนริศรา  เกตุทอง
6. นางสาวประกายเพชร  ยานนาวา
7. นางสาวภัทราพร  ทองจันทร์
8. นายวีรภัทร  เชื้อต่าย
9. นางสาวอมรรัตน์  เชื้อโฮม
10. นายเฉลิมเกียรติ  เส็งสอน
 
1. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
2. นางสาวเยาวนารถ  จิสัณทนนท์
3. นายจำทอง  โศจิธาดาเจริญ
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจิราพร  แหยมตั้ง
2. นางสาวณัฐวดี  ชื่นพรม
3. นางสาวธัญลักษณ์  กุเวฬรัตน์
4. นางสาวนุชนาถ  ถนอมสัตย์
5. นางสาวปัญชญา  เกิดส่ง
6. นางสาวพรชนิตว์  พิพิธภักดี
7. นางสาวภัทราภรณ์  ราชเขิน
8. นางสาวมัทธ์ธีรา  ผิวมา
9. นางสาววิภาพร  วงษ์ปี่
10. นางสาวศศิธร  ปิ่นทอง
11. นางสาวสิรินภา  คุ้มสุวรรณ์
12. นางสาวเพ็ญนภา  กังวาน
 
1. นางกิติยาพร  เอื้ออรุณ
2. นายกฤษฎา  อุดทา
3. นางสุวลักษณ์  รัตคธา
4. นางสาวรังสินี  คำผิว
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงณัชธนพร  เชื้อนพคุณ
2. เด็กหญิงธันยพร  มีสิงห์
3. เด็กหญิงนันทัชพร  ศิริชัยพาณิชย์
4. เด็กหญิงพัชรพร  สีลาลาด
5. เด็กหญิงเขมิกา  บัวคำ
6. เด็กหญิงเปมิกา  เขียวกลม
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปานคำ
8. เด็กหญิงโสธิดา  พาจันทร์
 
1. นางจรัสโสม  ดีณรงค์
2. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีมอญ
2. เด็กชายกฤติพงศ์  สังข์อุไร
3. เด็กหญิงกาญจนา  คำหล้า
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุตรบุราณ
5. เด็กชายจักรพงศ์  ยิ้มเพ็ชร
6. เด็กหญิงชลธิชา  รสชุ่ม
7. เด็กหญิงนฤพร  มอญเมือง
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฟักทอง
9. เด็กหญิงปนัดดา  อยู่ดี
10. เด็กหญิงรัตนาวดี  พระแสงแก้ว
11. เด็กชายวสันต์  บุญลือพันธ์
12. เด็กหญิงศรินทิพย์  อัศวพงษ์พันธ์
13. เด็กชายสุทิวัส  จันทร์เพ็ญ
14. เด็กหญิงสุริวิภา  ยิ้มณรงค์
15. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สอสุธรรม
16. เด็กหญิงเสาวรักษ์  ครุฑเมือง
 
1. นางบุญยืน  เจริญลาภ
2. นายปารมิตา  ศักดิ์ดาดวง
3. นางอมรรัตน์  นามเนียม
4. นางแพรววรรณ  โชคมณีวรรณ
5. นางอัฉริยา  คล้ายคลึง
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวกมลรัตน์  สีสา
2. นางสาวกรกมล  มิ่งประเสริฐ
3. นางสาวดวงกมล  ชัยปัน
4. นางสาวปวันรัตน์  เขียวใส
5. นางสาวพัชรา  ศรีบุญเรือง
6. นางสาวพัชรี  ศรีบุญเรือง
7. นางสาวศิริวรรณ  หิรัญงาม
8. นางสาวสุวนันท์  ทับทอง
 
1. นางสาวราตรีพร  ชัยวรรณธรรม
2. นางสาวพรรษาศิริ  บุญคุ้ม
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  แตงสุวรรณ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  แสงทอง
3. เด็กหญิงรวีวรรณ  กุดแก้ว
4. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  เครือเมือง
5. เด็กหญิงสุภาพร  เกตุปั้น
 
1. นายประเสริฐ  อินทรัพย์
2. นางสาวพรพรรณ  วงค์จันทร์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายกนกพล  ขำในเมือง
2. เด็กชายณัฐนนท์  ใจกล้า
3. เด็กชายธีรภัทร  ปั้นบำรุงสุข
4. เด็กชายธีรเดช  เล่งท่อ
5. เด็กชายปรเมษฐ์  ขำกัน
6. เด็กชายพงศธร  เรืองอยู่
7. เด็กชายสุทธิภัทร  เขียวฤทธิ์
8. เด็กชายสุธี  มีลาภ
 
1. นายเอนก  ดีมี
2. นายเฉลิม  หนูชัย
3. นายรัชพล  ศรีริอ่วม
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปริศนา  สุขเณร
2. เด็กหญิงภัคธีรา  เชียงมณี
3. เด็กหญิงศุภภัสสรา  มั่นอิ่ม
 
1. นางอัจฉรา  สีสืบวงษ์
2. นางสาววรรณกนก  เลื่อนลอย
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชนกานต์  วรรณรินทร์
2. นางสาวเบญจรัตน์  เจนประกอบกิจ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ปานอ่วม
 
1. นางยุวดี  บุตรเพ็ชร
2. นางอุษา  เสริมศรี
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  น้อยเจือ
2. เด็กชายอรินธร  สุนิลหงส์
 
1. นายวิทยา  อยู่แจ่ม
2. นายกุลชาติ  โกมลกาญจน
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงทัชพรรณ  จันทร์ไพร
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ชายสุทธิ์
 
1. นางนงนุช  ชัยเนตร
2. นางเพียงเดือน  โล่ห์สุดใจ
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนันทกานต์  ปานหนู
2. นางสาวปาจรีย์  บัวสมบูรณ์
 
1. นายพลวิชญ์  วัยวุฒิ
2. นางเยาวลักษณ์  สิทธินันท์
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวายุวัฒน์  กล่ำสมบูรณ์
2. เด็กชายอรรถพล  เพ็ญธิสาร
 
1. นางนุสลา  รัฐธรรม
2. นายกฤษณพงศ์  พุฒปัญญา
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกรกนก  สีน้อย
2. นางสาวฐิติภา  ภู่วรรณะ
 
1. นายพลวิชญ์  วัยวุฒิ
2. นางเยาวลักษณ์  สิทธินันท์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไชยสถิตย์
2. เด็กชายรัตนพนธ์  คงบุญ
 
1. นางดวงเดือน  สัญญะ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรกมล  เชื้อสะอาด
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เรืองประพัด
2. เด็กหญิงธนวรรณ  คำนุช
 
1. นางชะนัตร์ตา  ตุ้มบุตร
2. นางสาวอนุสรา  แก้วทะวัน
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คะลัม
2. เด็กหญิงพัชริดา   ดอกบัว
 
1. นายอภิเชษฐ์  นามอื่น
2. นางสาวทรรศชนก  ไกรตะโม่
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  มาท้ายน้ำ
2. นางสาวสรวรรณ  จวงแย้ม
 
1. นางชะนัตร์ตา  ตุ้มบุตร
2. นางสาวรัชดา  ทองอ้วน
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวปริชญา  อินเรือน
2. นางสาวหัชนาง  พรบัณฑิตย์ปัทมา
 
1. นางชะนัตร์ตา  ตุ้มบุตร
2. นางชลันดา  จันทร์มลฑา
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายณฐพล  ตันติกุล
2. นายอาทิตย์  โพธิ์ทอง
 
1. นายปกรณ์  ทารัตน์
2. นางนุสลา  รัฐธรรม
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ยาบ้านแป้ง
2. เด็กหญิงธีร์วรา  กลิ่นหนู
3. เด็กชายสรศักดิ์  โพธิ์ดง
 
1. นางสาวศุลิษา  ฟูคำ
2. นางชลันดา  จันทร์มลฑา
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวฑาริกา  รักพงษ์
2. นางสาวนภัสวรรณ  มาประสพ
3. นางสาวภัทรสุดา  เตียเจริญกิจไพศาล
 
1. นางกนกอร  ผาสีกาย
2. นางกมลทิน  พรมประไพ
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวสาวิตรี  เณรรอด
2. นางสาวอรุณวดี  อ่อนคง
 
1. นายพลวิชญ์  วัยวุฒิ
2. นางเยาวลักษณ์  สิทธินันท์
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายบารมี  ทรงวิชา
2. เด็กชายบูรพา  สวนสวรรค์
3. เด็กชายเชาว์วัศ  ทองหาร
 
1. นายวิราช  น้อยศิริ
2. นายทรงยศ  จงเจริญพร
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายธนกาญจน์  คงเพ็ชร
2. นายธนากร  สาบุ่ง
3. นายสราวุฒิ  นิยมสวน
 
1. นายปรัชญาทวี  จันทร์หา
2. นางสุรันต์  อินทะปัญโญ
 
85 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายนันทกร  รุ่งแจ้ง
2. เด็กชายภูวดล  แสนจุ้ย
3. เด็กหญิงศิริประภา  ไกรศรศิริกุล
 
1. นางสาวสุรัตน์  ปานศักดิ์
2. นายพงศธร  ดีมาสู่
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายณัฏฐนนท์  ตรังรัตนจิต
2. นางสาวอธิชา  อรุณเขต
3. นายอัตถพนธ์  อินทร์เทศ
 
1. นางกนกอร  ผาสีกาย
2. นางกมลทิน  พรมประไพ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อันทรัพย์เจริญ
2. เด็กชายธนกร  แก้วเปี้ย
3. เด็กหญิงรุจิรา  คำใส
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา
2. นางสุจิตรา  แสนทวีสุข
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นายนนทชัย  พันปี
2. นายวีรฉัตร  บุญนาค
3. นายอภิชาติ  แก้วเข้ม
 
1. นายสุวัฒน์  จันทร์แยง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. เด็กชายทัศนัย  จำรัส
2. เด็กชายปรเมศวร์  เพชรมาศ
3. เด็กชายสุปะวีณ์  บุญแสง
 
1. นางสาววิจิตตรี  ภักดี
2. นางสาวศุภธิดา  แก้วศรี
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นายวรภพ  แก้วเปี้ย
2. นายศุภเชษฐ์  แก้วใจ
3. นางสาวอาลิสา  หล้าคำ
 
1. นางสายทอง  คล้ามนฤมล
2. นายพัลลภ  คล้ามนฤมล
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็มจิ๋ว
2. เด็กหญิงกนิษฐา  สุน้อง
3. เด็กหญิงทิราภรณ์  เชื้อโฮม
4. เด็กหญิงสุวัจนี  มากมี
5. เด็กหญิงอภิญญา  พินเกตุ
6. เด็กหญิงเสาวรักษ์  ทองบาง
 
1. นางเพ็ญศรี  เสียงดัง
2. นางวิเชียร  ทองใหญ่
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวฉันทชา  ทาติด
2. นางสาวมาติกา  นาคมี
3. นายสิทธิพร  โม้ทอง
4. นายสิทธิศักดิ์  โม้ทอง
5. นางสาวสิวิกา  แซ่ลิ้ม
6. นายอภิวิชญ์  บุญมี
 
1. นางเพ็ญศรี  เสียงดัง
2. นางวิเชียร  ทองใหญ่
3. นางทิพย์นภาพร  ทรัพย์เจริญ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลอยศักดิ์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  โตมาก
3. เด็กหญิงอัญญรัตน์  เอื้ออนุวงศ์
 
1. นางอรชร  ครุธผาสุข
2. นางณัฐมน  ปิ่นเวหา
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวปิยมาศ  เชื้อสวน
2. นางสาววนิตา  สีนวลอิน
3. นางสาวศศินา  อินทิม
 
1. นางสาวรัชดา  ทองอ้วน
2. นางชะนัตร์ตา  ตุ้มบุตร
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราพิทยาคม 1. นางสาวจิตรฤดี  สีกอง
2. นางสาวธนพร  บู่ตั้ง
3. นางสาวรุ่งรวี  โพโม้
 
1. นางชมพูนุท  มีทอง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชนากานต์  ศรีอินทร์
2. นางสาวภาวินี  แสวงลาภ
3. นางสาวศศิธร  ทะมา
 
1. นายณัฐพนธ์  ฟูใจ
2. นางสุประวีณ์  เลิศวิริยะเดชา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงกัลยา  ฉายาพัตร์
2. เด็กหญิงศุภนารี  เนาว์กระจ่าง
3. เด็กหญิงสุธาศิณีย์  บุตรีเพีย
 
1. นางพนิดา  กิ่งรอด
2. นางกฤษฏิ์ปิญธา  กาวิชัย
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นางสาวกมลทิพย์  เกลียวกลม
2. นางสาวณัฐพร  ทับทิมพันธ์
3. นางสาวพรรณวิภา  คุ้มช้าง
 
1. นางสาวฉลอง  จุ้ยศรีแก้ว
2. นางปวีณา  วังเย็น
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนภา  การจ้อย
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  สายบัวต่อ
3. เด็กหญิงสุกานดา  รุ่งเมือง
 
1. นางมยุรี  โกญจนาท
2. นางสาวณิชาภัทร  วงศ์ศืรื
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวธัญลักษณ์  สุขผดุง
2. นางสาวสุธาทิพย์  ปรีชา
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชมเชย
 
1. นางสุกัญญา  ทองอิ่ม
2. นางสาวรัชดา  ทองอ้วน
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงทิพพรัตน์  อยู่สี
2. เด็กชายวัชรพล  สุดรัตน์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  คำมีมา
 
1. นางสุกัญญา  ทองอิ่ม
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  คำแหวน
2. นางสาวดาริภากรณ์  มิ่งมณี
3. นายธีรเมธ  เพ็ชรแบน
 
1. นางขันทอง  ฝายนันทะ
2. นางอุทัยวรรณ  แก้วเปี้ย
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทิมา
2. เด็กหญิงธนัชพร  บุญสนิท
3. เด็กหญิงสุธิดา  ดีคำเติม
 
1. นางพิกุล  อินตายวง
2. นางศุภลักษณ์  เกณฑ์ขุนทด
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวการะเกด  รอดภัย
2. นางสาวบุณยาพร  นิยม
3. นายศราวุธ  ดาอ่ำ
 
1. นางสุุพัตรา  ดีมี
2. นางสาวพรพิมล  นุชพุ่ม
 
105 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กหญิง จริยา  มะตัน
2. เด็กชาย ฤทธิชัย  แก้วเขียว
3. เด็กหญิงวิภารัตน์   มั่นคง
 
1. นางโสภิต  ผดุงโภชน์
2. นางปภศร  ดิษบรรจง
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายพรหมมินทร์  ัจันทร์ดำ
 
1. นายนิรัติ  บัวทอง
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กหญิงรักชนก  ใจงามเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ  นาคมี
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กชายมนัสพงศ์  ทาพรม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ทิพย์พรหม
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายวรวุฒิ  กาดกอเสริม
 
1. นายนิรัติ  บัวทอง
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กชายโกมล  ดวงจำลอง
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายนิคม  พุ่มเทียน
2. เด็กชายปริเยส  อิ่มเพ็ง
 
1. นางสาวขวัญเรือน  พุ่มเทียน
2. นายณรรฐพงษ์  แย้งจันทร์