หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานกรรมการ  
2 นายประมุข ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ  
3 นายแสนชัย พุ่มไสว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการกลาง  
4 นายอดิศร ศิริพันธุ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการกลาง  
5 ว่าที่ร.ต.จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการกลาง  
6 นางสาวดุษฎี ทองปากน้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการกลาง  
7 นายเฉลิมศักดิ์ ดีมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการกลาง  
8 นางดารักษ์ ฟองสุข ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการกลาง  
9 นางนันทิยา จันทิมา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการกลาง  
10 นางสาวจันจิราภรณ์ คำบุญเรือง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
11 นางสาววันเพ็ญ อ้นโทน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
12 นางสาวศุภรดา พันธุ์โท ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
13 นายธนาธิป ศรีปาล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
14 นางสาวชลธิชา ธรรมลังกา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
15 นางนันทิยา จันทิมา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
16 นางสาวปิยะธิดา ทาเหล็ก ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
17 นางสาวจุฬารัตน์ วงศ์สว่าง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
18 นางสาวสุภาพรรณ จิตรเกตุ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
19 นางศิริโสภา พรหมมี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
20 นางสาวกนิษฐา นาพันธุ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
21 นายธีระวัฒน์ เทพสุภา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
22 นายฉัตรชัย บุญส่ง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
23 นางสาวดุษฎี ทองปากน้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
24 นางสาวจุฬารัตน์ วงศ์สว่าง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
25 นางสาววิจิตรา ศรีเขื่อนแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
26 นางสาวสุนิศา สุจาคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
27 นางสาวพีรญา รินสาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
28 นางสาวปาล์ม ฟองเอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
29 นางสาวปรียานุช แจ้มั่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
30 นางสาวแอนนา ใจแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
31 นางสาววิจิตรา รอดพ้นภัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
32 นางสาวสิรินทรา จำปาทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
33 นางสาวคนึงนิจ เงินจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
34 นางสาวชนากานต์ พันธุ์พิศาลสหกิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
35 นางสาวเบญญาภา ประเสริฐพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
36 นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ  
37 นายประมุข ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ  
38 ว่าที่ร.ต.จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ  
39 นายวิเชียร ปั้นม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา กรรมการ  
40 นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย กรรมการ  
41 นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ กรรมการ  
42 นายวีระพันธ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการ  
43 นายบรรชา บุญเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา กรรมการ  
44 นายคำรณ ม่อมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ กรรมการ  
45 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการ  
46 นายธำรงรัฐ จอมสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมการ  
47 นายเจษฎา ปาณะจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา กรรมการ  
48 นายปกิจพจน์ กมลวรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม กรรมการ  
49 นายประจวบ พิมละมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม กรรมการ  
50 นายประสงค์ สินเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา กรรมการ  
51 นางสาวพิสมร วัยวุฒิ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 กรรมการ  
52 นางสาวดุษฎี ทองปากน้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ  
53 นายเฉลิมศักดิ์ ดีมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ  
54 นายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและเลขานุการ  
55 นางดารักษ์ ฟองสุข ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ  
56 ว่าที่ร้อยตรีจิระเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
57 นางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวด รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
58 นายสุทธิชัย ปานเอี่ยม ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
59 นางภิมุขสุดา ไวยกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
60 นางสำรวม กุลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
61 นางนันทิยา จันทิมา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
62 นายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน  
63 ว่าที่ร้อยตรีจิระเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน  
64 นางภิมุขสุดา ไวยกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน  
65 นางวีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน  
66 นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน  
67 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
68 นายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รองประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
69 นางพรรณี ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
70 นายประครอง สิทธินันท์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
71 นางสาวนวยนาด ทิมให้ผล ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
72 นางน้ำค้าง สุขเกษม ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
73 นางประทุมพร สุริยากานนท์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
74 นางสุเพ็ญรัตน์ จานศรีเพ็ญ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
75 นางสาวจันทราภา จินดากุล ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
76 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
77 นายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รองประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
78 นางกนกอร ผาสีกาย ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
79 นายประครอง สิทธินันท์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
80 นางอรชร ครุธผาสุข ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
81 นางกมลทิน พรมประไพ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
82 นางเพียงเดือน โล่ห์สุดใจ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
83 นางนงนุช ชัยเนตร ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
84 นางเยาวลักษณ์ สิทธินันท์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
85 นายประเสริฐ แก้วพิน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
86 นายพลวิชญ์ วัยวุฒิ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
87 นายนุกูล การุณประชา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
88 นายฉัตรชัย โฆสิต ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
89 นายธีระยุทธ เกตุมี ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
90 นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
91 นางภิมุขสุดา ไวยกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
92 นางนวลจันทร์ บัวพิมพ์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
93 นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
94 นายชัยชาญ พรวญหาญ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
95 นายเกริกฤทธิ์ แดงกองโค ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
96 นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา ประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
97 นางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวก รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา รองประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
98 นางสาวนงลักษณ์ จันทราช ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
99 นางสาวกุลชา แก้วน้ำอ่าง ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
100 นายถาวร ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
101 นางสาวลัดดาวัลย์ ลำใย ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
102 นายตุลธร ไหวเคลื่อน ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
103 นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
104 นายสุทธิชัย ปานเอี่ยม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ รองประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
105 นางบุปผา ศรีเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ รองประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
106 นายพงศธร กวางอธิษฐ์โภคิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ รองประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
107 นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ รองประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
108 นางหทัยทิพย์ สมทอง ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ รองประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
109 นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาด ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
110 นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติ ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
111 นางสาวพรทิพย์ จันสะอาด ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
112 นายธนวัฒน์ แก้วทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
113 นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทย ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ กรรมการและเลขานุการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
114 นางสาวสุธามาส บัวคำป้อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฝ่ายสวัสดิการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
115 นางสาววรรณิศา โมเหล็ก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฝ่ายสวัสดิการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
116 นางสาวศรีสุภา โลมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฝ่ายสวัสดิการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
117 นางสาวศุนิสา เภาพาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฝ่ายสวัสดิการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
118 นางสาววิชุดา พิมพ์น้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฝ่ายสวัสดิการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
119 นางสาวจรรยาพร อ้ายชุ่ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฝ่ายสวัสดิการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
120 นางสาวนิศามณี ศรีประมาณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฝ่ายสวัสดิการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
121 นางสาวจิราภรณ์ ธนะปัทม์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฝ่ายสวัสดิการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
122 นายละม่อม ปิ่นอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
123 นางสุภาพรรณ คำสวน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
124 นายมิตร จิ๋วภู่ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
125 นายณัฐพนธ์ ฟูใจ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
126 นางสาวปัทมา ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
127 นายอดิศร ศิริพันธุ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
128 นายปราโมทย์ คงนวล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
129 นายนิติพัฒน์ เสนระศัพท์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
130 นางประกอบ ธนวัฒน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
131 นางสุภาพรรณ คำสวน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
132 นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
133 นางสาวปัทมา ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
134 นางอุษา เสริมศรี ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
135 นางสาวสริญญา เปียจอย พนักงานธุรการ สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
136 นางสาวปัทมา มูลแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
137 นางกิติยาพร เอื้ออรุณ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
138 นายธีระ โอ่งวัลย์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
139 นางสาวรังสินี คำผิว ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
140 นายวิทยา อยู่แจ่ม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
141 นางสาวนริศรา คงทอง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
142 นายพีระพงศ์ ชัยชนะ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
143 นายวชิรศักดิ์ แก้วดี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
144 นายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน  
145 นายประครอง สิทธินันท์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน  
146 นางกนกอร ผาสีกาย ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน  
147 นายธีระยุทธ เกตุมี ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน  
148 นายสุนทร ขอนวงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน  
149 นายดิเรก ดาสี ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน  
150 นางนฤมล ขอนวงค์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน  
151 นางสำรวม กุลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
152 นางภัทณี วงสกุล ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
153 นางเรณู มาย้าย ครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
154 นางสาวปัทมา มูลแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
155 นางสาวสริญญา เปียจอย พนักงานธุรการ สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
156 นางนันทิยา จันทิมา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
157 นายกุลชาติ โกมลกาญจน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
158 นายวิทยา อยู่แจ่ม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
159 นายธีระวัฒน์ เทพสุภา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]