หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-utt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายระวีพันธ์ เปรมวิชิตโรงเรียนพิชัยประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อินทร์ทราโรงเรียนอุตรดิตถ์รองประธานกรรมการ
3. นายนัฐพล ปลิวศรีแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอุดม บุญเกตโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายปรานี เสียงดังโรงเรียนน้ำริดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชาญฤทธิ์ เตชาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายผจญ ห่อทองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายวัชรศักดิ์ แย้งจันทร์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเฉลิมเนตร จันนครโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
4. นายสาทร มาต้นโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
5. นางเปล่งศรี จันคุ้มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายผจญ ห่อทองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายวัชรศักดิ์ แย้งจันทร์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเฉลิมเนตร จันนครโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
4. นายสาทร มาต้นโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
5. นางเปล่งศรี จันคุ้มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา เจริญผลโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางชวลี กัลยาณมิตรโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนิดาภา อัศวินิกุลโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นางสายปัญญา สุธีรภิญโญโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายเกษม วิพลชัยโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวัฒนา เจริญผลโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางชวลี กัลยาณมิตรโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนิดาภา อัศวินิกุลโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นางสายปัญญา สุธีรภิญโญโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายเกษม วิพลชัยโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
2. นายสัญชัย ธานีใหญ่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายนิธิวัฒน์ กลิ่นหอมโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสัญชัย ธานีใหญ่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางปัตถมา ศิริประทุมโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นายชลธร คงชูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายชลธร คงชูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางปัตถมา ศิริประทุมโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนิลปาน บูรณารมย์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายนิธิวัฒน์ กลิ่นหอมโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นางมัณฑนา พุ่มไสวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายนิลปาน บูรณารมย์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายนิธิวัฒน์ กลิ่นหอมโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นางมัณฑนา พุ่มไสวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวรชัย ศิริเจริญโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
2. นางอุศนา ธีระวรรณโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวอิสราภรณ์ อ่อนทองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวรชัย ศิริเจริญโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
2. นางอุศนา ีธีระวรรณโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวอิสราภรณ์ อ่อนทองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายชนินทร์ ยะอนันต์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย พันธุ์พิชัยโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมชาย พันธุ์พิชัยโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
2. นายนิธิวัฒน์ กลิ่นหอมโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางจิตราภา สุวรรณ์อร่ามโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นางชมพูนุท มีทองโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
3. นายฝนสั่งฟ้า พาเขียวโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางจิตราภา สุวรรณ์อร่ามโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นางชมพูนุท มีทองโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
3. นายฝนสั่งฟ้า พาเขียวโรงเรียนพิชัยกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้วโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้วโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้วโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้วโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้วโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้วโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้วโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
3. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้วโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
3. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้วโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
3. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้วโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
3. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. ดร.อำนาจ บุญอานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้วโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้วโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
3. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้วโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
2. ดร.อำนาจ บุญอานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้วโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
3. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้วโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
3. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้วโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
3. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้วโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
3. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
4. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธนกร บุญเอ็มโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
3. นางสาวปุยฝ้าย ขุนสุขโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธนกร บุญเอ็มโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
3. นางสาวปุยฝ้าย ขุนสุขโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชวน ตันแก้วโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสมยศ เนาว์กระจ่างโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนพงษ์ เกษศรีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนพงษ์ เกษศรีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนพงษ์ เกษศรีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายธนพงษ์ เกษศรีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่214กรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ แก้วทองโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่214กรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ แก้วทองโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่214กรรมการ
2. นายธนวัฒน์ แก้วทองโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่214กรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ แก้วทองโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาววัฒนา กานต์ธัญลักษณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวพรรณพิชชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาววัฒนา กานต์ธัญลักษณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวพรรณพิชชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววัฒนา กานต์ธัญลักษณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวพรรณพิชชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาววัฒนา กานต์ธัญลักษณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวพรรณพิชชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ สาขาโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วังราชโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นางสุนทร ทั่งมั่งมีโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเริงฤทธิ์ วังราชโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
2. นายสรรเสริญ สาขาโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
3. นางสุนทร ทั่งมั่งมีโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเริงฤทธิ์ วังราชโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
2. นายสรรเสริญ สาขาโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
3. นางสุนทร ทั่งมั่งมีโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเริงฤทธิ์ วังราชโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
2. นายสรรเสริญ สาขาโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
3. นางสุนทร ทั่งมั่งมีโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชวน ตันแก้วโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสมยศ เนาว์กระจ่างโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกิติยาพร เอื้ออรุณโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางจรัสโสม ดีณรงค์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวพรรษาศิริ บุญคุ้มโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรษาศิริ บุญคุ้มโรงเรียนกรรมการ
2. นางกิติยาพร เอื้ออรุณโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางจรัสโสม ดีณรงค์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอรสา ทองพันธุ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายถนัดกิจ ขวัญแก้วโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางราตรีพร ชัยวรรณธรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางอังสุดา สิงห์ใสโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรษาศิริ บุญคุ้มโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางราตรีพร ชัยวรรณธรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางอังสุดา สิงห์ใสโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรษาศิริ บุญคุ้มโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
2. นางณฐวรรณ วันจิ๋วโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางกิตติยาพร เอื้ออรุณโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
2. นางสาวทัตพิชา ประภากรโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางณฐวรรณ วันจิ๋วโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางศิรินุช ศรีเพชรโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวโสรัตยา กันภัยโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายลำธาร ก้อนคลังโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายตนุภัทร สาหร่ายโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายพัลลภ คล้ามนฤมลโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นายชาญฤทธิ์ เตชาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นายจันทรัตน์ ต้นทับทิมทองโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
5. นายเทอดศักดิ์ แสงอรุณโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวธนิตา แสวงลาภโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางอัจฉรา สีสืบวงษ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เชื่อมศรีจันทร์โรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวพจนีย์ สิงห์โตทองโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางยุวดี บุตรเพ็ชรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวสัญลักษณ์ สกุลสังขะพิพัฒน์โรงเรียนกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางจิราพร วงศ์หล้าโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรกมล เชื้อสะอาดโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร ปานธูปโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางเพียงเดือน โล่ห์สุดใจโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางชะนัตร์ตา ตุ้มบุตรโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางสาววิมล สาทิพจันทร์โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายโกมุท แก้วไทรหงวน โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางฑัณทิกา บุญเกตุโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางนงนุช ชัยเนตรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ สว่างทิตย์ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการ
2. นางขวัญมณัฐ รวดพวงโรงเรียนอุรดิตถ์กรรมการ
3. นายณัฎฐชัย ตันใจโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวชิรศักดิ์ แก้วดีโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางเรณู เอกาโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นายพลวิชญ์ วัยวุฒิโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสมหทัย บุญมหาเกื้อกูลโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
2. นางดวงเดือน สัญญะโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ นาคมีโรงเรียนบ้านโคนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรัตน์ ปานศักดิ์โรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางสาวอลิษา ติ๊บคำโรงเรียนน้ำริดกรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาดโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ์ นามอื่นโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขายโรงเรียนบ้านโคนวิทยากรรมการ
3. นายโสภณ สีหะอำไพโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางศุภมาศ สุขวิทย์โรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นางศลิษา ฟูคำโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางกนกอร ผาสีกายโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวอทิตยา เพ็ชรจักร์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางชลันดา จันทร์มลฑาโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ สิทธินันท์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนุกูล การุณประชาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายนิยม เกตุกอโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวสุพร จรัสศรีโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางกมลทิน พรมประไพโรงรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ เทพสุภาโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางนุสลา รัฐธรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางกมลทิน พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ เทพสุภาโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางนุสลา รัฐธรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา อยู่แจ่มโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสุรันต์ อินทะปัญโญโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นายฉัตรชัย โฆสิตโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายตรัยมิตร รูปใสโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายธีระยุทธ เกตุมีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายวิราช น้อยศิริโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายกุลชาติ โกมลกาญจนโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประเสริฐ แก้วพินโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายตรัยมิตร รูปใสโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายธีระยุทธ เกตุมีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายวิราช น้อยศิริโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายกุลชาติ โกมลกาญจนโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประเสริฐ แก้วพินโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายตรัยมิตร รูปใสโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายธีระยุทธ เกตุมีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายวิราช น้อยศิริโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายกุลชาติ โกมลกาญจนโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประเสริฐ แก้วพินโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายตรัยมิตร รูปใสโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายธีระยุทธ เกตุมีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายวิราช น้อยศิริโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายกุลชาติ โกมลกาญจนโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประเสริฐ แก้วพินโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายกัมปนาท สังข์บัวแก้วโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายจำทอง โศจิธาดาเจริญโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นายไวรอน คงแก้วโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุชาติ ศรีโยยอดโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
5. นายมณฑล วังวลศิลป์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายกัมปนาท สังข์บัวแก้วโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายจำทอง โศจิธาดาเจริญโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นายไวรอน คงแก้วโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุชาติ ศรีโยยอดโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
5. นายมณฑล วังวลศิลป์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมัคร มะโหราโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายณัฐพนธ์ ฟูใจโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายนิติพัฒน์ เสนระศัพท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายประเทือง พรมแก้วต่อโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
5. นายดำรง กลมพุกโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมัคร มะโหราโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายณัฐพนธ์ ฟูใจโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายนิติพัฒน์ เสนระศัพท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายประเทือง พรมแก้วต่อโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
5. นายดำรง กลมพุกโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธนวัฒน์ รัตนพันธุ์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
2. นางสุกัญญา ทองอิ่มโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางสาวณัฐวรรณ ศรีรักษ์โรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสายทอง คล้ามนฤมลโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
2. นางสาวรัชดา ทองอ้วนโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางประกอบ ธนวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายกริช พุ่มเทียนโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายพัลลภ คล้ามนฤมลโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นายประสพโชค บัววังโป่งโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
4. นายวิชัย ขันโทโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
5. นางปราณี ชุมพลสุขโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายกริช พุ่มเทียนโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายพัลลภ คล้ามนฤมลโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นายประสพโชค บัววังโป่งโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
4. นายวิชัย ขันโทโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
5. นางปราณี ชุมพลสุขโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ จันทร์แยงโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
2. นายปราโมทย์ คงนวลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เดชพรมโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุธีร์ สัตยาภรณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายเฉลียว ผสมโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นายมานพ ดีอุดมโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี เสียงดังโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสุจิตรา แสนทวีสุขโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นางขวัญจิตร เนตรจันทร์โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
4. นางอุษา จาดเรืองโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี เสียงดังโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสุจิตรา แสนทวีสุขโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นางขวัญจิตร เนตรจันทร์โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
4. นางอุษา จาดเรืองโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอรชร ครุฑผาสุขโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางขันทอง ฝายนันทะโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นางสาววิจิตตรี ภักดีโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นางเฉลา หล่มศรีโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอรชร ครุฑผาสุขโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางขันทอง ฝายนันทะโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นางวิจิตตรี ภักดีโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นางเฉลา หล่มศรีโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเนตรดาว เตชะเรืองรองโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางทิพย์นภาพร ทรัพย์เจริญโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางดวงรัตน์ดา คำเหม็งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเนตรดาว เตชะเรืองรองโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางทิพย์นภาพร มีรอดโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางดวงรัตน์ดา คำเหม็งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนันทิยา จันทิมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางศุภนิชา สิริคุณาลัยโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นางสมันยา มั่นถึงโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุรดา พรชลนิธิชัยโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางลาวัลย์ ย้ายตั้งโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางนันทิยา จันทิมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางศุภนิชา สิริคุณาลัยโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นางสมันยา มั่นถึงโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุรดา พรชลนิธิชัยโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางลาวัลย์ ย้ายตั้งโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลรัตน์ อยู่บางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายวิบูลย์ ทองสุขโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ อยู่บางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายวิบูลย์ ทองสุขโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ อยู่บางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายวิบูลย์ ทองสุขโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ ทองสุขโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ อยู่บางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธนพงษ์ เกษศรีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายธนพงษ์ เกษศรีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]