รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายนนทนันท์  นันทวาศ
2. เด็กชายวรัญชิต  สุโกมล
 
1. นายวศิน  มังคลาด
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายคเชนทร์  วิริยสังวรกุล
2. เด็กชายสุรนารถ  สุขี
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายนพัตธร  เจริญพันธ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  คำเขียน
 
1. นายวรวุฒิ  หาญพงศ์เจริญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายธงทอง  สุทธิพันธุ์
2. เด็กชายมกรธวัช  กุลพงษ์
 
1. นายวศิน  มังคลาด
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายธนกริช  คำแสน
2. เด็กชายอวิรุทธิ์   เขยตุ้ย
 
1. นางสาวนันท์ณิภัค  วังแสง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายฑีฆายุ  สุขสม
2. เด็กชายพุฒิชัย  พันธ์พืช
 
1. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงษ์   ท้าวแพทย์
2. เด็กชายภัทรพล  ไชยมงคล
3. เด็กหญิงศิริพร  กำแทง
4. เด็กหญิงเกษฎาภร  มณีวัน
5. เด็กหญิงเขมิกา  กันธิยะ
 
1. นายอัศวิน  กลับมา
2. นางสาวนริศรา  คำหว่าง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงชลณภัทร  นะงอลา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เอื้องคำ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภัทรกรินทร์
4. เด็กหญิงนริศรา  ขันขาว
5. เด็กชายปัญญาวุฒิ  ออประยูร
 
1. นางปานทิพย์  ดวงจันทร์
2. นายสุรพล  ยะคำป้อ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายธัญเทพ  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงพิรมล  อินทะกะ
3. เด็กหญิงรุ่งธิดา  มินชัยสงค์
4. เด็กหญิงอาริยา  ถาแก้ว
 
1. นางปาณิศรา  มโนตั้งวรพันธุ์
2. นายปริวัตร  ศรสุรินทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายธีรพงศ์  ศรีคำ
2. นางสาวพรพิมล  ศรีคำ
3. นางสาวพัชรินทร์  คำลือ
4. นางสาวพัชรี  คำลือ
5. นางสาวอรุณ  ศรีคำ
 
1. นายทรงเผ่า  ธงหิมะ
2. นางเยาวเรศ  รัตนะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายกฤษณ์สกนธ์  นลินรัตน์
2. นางสาวจิริญญา  สุวรรณอินทร์
3. นางสาวปริยาภรณ์  ถีติปริวัตร์
4. นางสาววรดา  สุวรรณรัตน์
5. นายวรุฒ  รุ่งรัตน์
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางประภาวดี  จตุวิริยะพรชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายกันตชาติ  สิริเปี่ยมสุข
2. นายจักรกฤษ  ปังคำ
3. นายนัทธพงค์  วงษ์ยอด
4. นายวินัย  อินวรรณ์
5. นายสุทธิรักษ์  หมื่นลูกท้าว
 
1. นายเพลิน  ประธรรมสาร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันทะชา
2. เด็กชายเมธาพันธ์  ปวิชสิทธิพัฒน์
 
1. นางมณฑา  นนท์ศรี
2. นางสาวมาลัย  ฟักเขียว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายพันธวัสส์  เกียรติพงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงสุวรรณวลี  แก้วกาญจนะวงษ์
 
1. นางสาวชวนพิศ  เจริญพร
2. นางศิริรักษ์  แก้วกุลวโรดม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณณรัตน์  นิลสนธิ
2. เด็กชายธนพล  มุขดา
 
1. นางจันทร์แรม  ต่อสกุล
2. นางสาวอังคณา  คลังเมือง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวณัฐธิดา  สัจจา
2. นายเมธาวี  หุ่นนอนไพร
 
1. นางพิมพ์กุล  เรืองวุฒิฐิติกุล
2. นางกมลพรรณ  สนศิริ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นายธีรศักดิ์  อินเขียว
2. นางสาวสิรีธร  วิละขันคำ
 
1. นางจุรีรัตน์  ม่วงมี
2. นางสาวสิริวลี  พิลา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายธนวัฒน์  แก้ววิเศษ
2. นางสาวสิรินดา  บุญทั่ง
 
1. นางกุลยาดา  เปลี่ยนขำ
2. นางนิศากร  ทองรัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวธันยมัย  เซี่ยงว่อง
 
1. นายวิเชียร  เซี่ยงว่อง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  เมฆเมืองทอง
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงชนกานต์  กิตติยังกุล
 
1. นายถนอม  สุวัฒนา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจตุพร  ฉัตรอักษรานนท์
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายโภคิน  ทองพูล
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ   คำภีร์
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวม่านฟ้า  รักชาวเขา
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายณัฐชนน  นิ่มดิษฐ์
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายรชต  ศรีจาย
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวธันยพร  สุขโต
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายไชยอนันต์  จันต๊ะนัน
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวปัณรวี  สุขทัศน์
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายอภิณพ  สมรูป
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชุนนะวรรณ์
 
1. นางสาวธนิกุล  จงบริบูรณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  อุปนันท์
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวรัตนากร  บัวขาว
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. นายนันทวัตร  บัวประทุม
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชัย 1. นายศิวกร  แผ้วเกษม
 
1. นายสิทธิพร  เจียมจันทร์คุปต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายพิศวัสต์  วรรณฟู
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายศิรวิชญ์  เพ่งผล
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงเพชรดา   คนสูง
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายลัทธพล  ต่ายหัวดง
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นางสาวปวีณา  ธิจินะ
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวนิจิตรา  แป้นจันทร์
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวัชราพร  แก้วปรีชา
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  สกุลมี
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
2. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทกานต์  บานแย้ม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
2. นางสาวรุจิรา  อาจกล้า
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจ๋ามนวล  ลุงจ่าม
2. เด็กหญิงพิมพกา  ติยะ
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาวเสาวนีย์  เบ่อเชกู่
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจินทภา  พันธกิจจกุล
 
1. นายวิเชียร  เซี่ยงว่อง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายเด็กชายสุกฤษฎิ์   สุคำอ้าย
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายชานน  คำมูล
 
1. นางศรีภา  สายซอ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  วงค์แว่น
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายมิตร  ปู่อิน
 
1. นายกฤษณะพงษ์  ธีรตระกูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขอยู่
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ตรีวงษ์
3. เด็กชายวันชนะ  ปริพล
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายธนพล  ชราชิต
2. เด็กหญิงนัฏฐณิชา  ขันทะสีมา
3. เด็กชายวิทยา  พรรณวงศ์
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
2. นายธงชัย  จิตรกว้าง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายกฤษฎา  เกษตรกุลทรัพย์
2. เด็กชายชัชวาล  แสงศรทวีศักดิ์
3. เด็กชายวีระ  เลาว้าง
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวนภัทร  เมืองรุ่งเรือง
2. นางสาววันวิสา  โม้ทองสี
3. นายวีระศักดิ์  พัดเถื่อน
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวปิยะมาส  ธัญญะ
2. นางสาวสิริกัญญา  วิไชย
3. นางสาวสุกัญญา  เตชะนันท์
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
2. นายธงชัย  จิตรกว้าง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายชัยยะ  สักลอ
2. นายสุรชาติ  เบิกเพชร
3. นายอรรคเดช  นาคขาว
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายคมกริช  ทันลา
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถกฤษ   สุขพัฒน์
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   อินทโฉม
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายพงศกร  ราศรี
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายภานุ  แสงโชติ
 
1. นายพรชัย  ไผ่ปาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายธนวัฒน์  อัครสินธนาสิริ
 
1. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายภราดร  กาละศรี
 
1. นายลิขิต  แก้วคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายธนรัตน์    ภมรคล
 
1. นางสาวกุลธิดา   กุลวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวภัทราภรณ์  ปุ่นพันปี
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพล  จันทรังษี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลพร  พันทะ
 
1. นายพรชัย  ไผ่ปาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายทักษินาวัชฟ์  กลิ่นหอม
 
1. นายกำพล  เนตรเชย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายอัษฎา    วันดี
 
1. นางสาวกุลธิดา   กุลวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  ศรียาน
 
1. นางศรีวรรณา  เรือนแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวมณฑิตา  ศรีสุข
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายทนงศักดิ์  หงษ์งาม
 
1. นายประสาร  สุดทำนอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงภัททราภา  ภุมรา
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวปรีณาภา  ไชยวุฒิ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายสุรัฐ  ทับจ๊อก
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวเสาวรส  เนียมนก
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายอิทธิพล  พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายจิรโชติ  ศาลางาม
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายภูวนัย   แตงลิตร์
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายดนุพร  ช่างฟ้อน
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ลอวิภา
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกศิมาพร  สมตน
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายปฏิภาณ   ธนาฟู
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายฐิตากานต์  ธิวงค์
 
1. นางอัญชญา  ต๊ะนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกชกร  ศรีเรือง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายเขมฉัทต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร   เพ็งจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายธีระศักดิ์  แผ่วงค์
 
1. นางสาวณัฐธยา  รังสิยานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกิตติกา   เจดีย์กัน
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติมา  ไชยยากูล
 
1. นายพิษณุการณ์  ทรายแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  สุภานนท์
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นายวรายุทธ  ขวัญอยู่
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายคีตพัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
1. นายพรหมเมศวร์  สรรพศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรสริน   กันทะกาลัง
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายฐากูร  เค้ามูล
 
1. นางจตุพร  วงศ์ฝั้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายประดิพัทธ์  อินทร์ฉ่ำ
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัชรชัย 1. นายกวี  พาพุทธา
 
1. นายกิตติศักดิ์  ประสงค์สุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวนันทกานต์  ก้อนทอง
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  พลอยงาม
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ชมชาติ
 
1. นางจุฬารัตน์  ผ่องจิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุรัสวดี    มุทิตา
 
1. นางสาวกุลธิดา   กุลวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวฐิตินันท์  วัฒนกสิวิชช์
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวธนัชญา  เมืองคำ
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพล  จันทรังษี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชุติมาภรณ์  นิตสร้อย
2. นางสาวฐิตินันท์  วัฒนกสิวิชช์
3. นางสาวณิชาพัชร์  โนนครู
4. นางสาวนันทกานต์  ก้อนทอง
5. นางสาวบุญญานุช  เธียรพิเชษฐพงศ์
6. นางสาวปริยกร  ตรงต่อกิจ
7. นางสาวปวีณรัตน์  กาญจนรัตนสดุดี
8. นายวรายุทธ  ขวัญอยู่
9. นางสาวสุมนทิพย์  ไชยการ
 
1. นางศศิธร  นักปี่
2. นางสาวสุชัญสินี  อิสระชัยเสาวกุล
3. นางสาวสานิลัช  ทิพย์รัตน์มงคล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพล  จันทรังษี
2. นายนรภัทร  พัฒนศิริ
3. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
4. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
5. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
6. นายวีระกร  ผ่องจิตร
7. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
8. นายเมธี  วินทะชัย
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
2. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
3. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกรกฏ  เรือนอินทร์
2. นายณัฐวุฒิ  อ้นรัตน์
3. เด็กชายธนภัทร  คำทัศน์
4. เด็กชายปวริศ  มาดี
5. เด็กชายพีรพล  โสภา
6. เด็กชายพีระพัฒน์  รวยอบกลิ่น
7. นางสาววริศรา  นันชัย
8. เด็กชายวัฒนา  เจียมธนากิจ
9. เด็กชายสรัล  ม่วงเผือก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
2. นายนิลปาน  บูรณารมย์
3. นายชลธร  คงชู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  นาคอินทร์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  พลอยงาม
4. นางสาวชุติมาภรณ์  นิตสร้อย
5. เด็กหญิงธนัชพร  ล้อมจันทร์
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีดกลิ่น
7. นางสาวนธวรรณ  หงษ์ทองคำ
8. นางสาวนันทกานต์  ก้อนทอง
9. นางสาวบุญญานุช  เธียรพิเชษฐพงศ์
10. นางสาวปริยกร  ตรงต่อกิจ
11. นางสาวปวีณรัตน์  กาญจนรัตนสดุดี
12. นางสาวภัทราภรณ์  ปุ่นพันปี
13. นางสาววันทนาพร  มิ่งภูษา
14. นางสาวสุมณทิพย์  ไชยการ
15. นางสาวเสาวรส  เนียมนก
 
1. นางศศิธร  นักปี่
2. นายประทีป  นักปี่
3. นางสาวจันทร์แรม  ม่วงสวน
4. นางสาวสุชัญสินี  อิสระชัยเสาวกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายจักรวาล    นวลจันทร์
2. เด็กชายณัฐพงศ์    แกว่นเขตรวิทย์
3. เด็กชายทศพร    วรรณภักตร์
4. นายธนรัตน์   ภมรคล
5. เด็กชายธวัชชัย    ทิพรส
6. เด็กหญิงนาตาชา    พัดสาริกรณ์
7. เด็กชายมานะ    เอี่ยมเวช
8. เด็กหญิงวิลาสิณี    ร่องมะรุด
9. เด็กหญิงศิริธร    ศักดิ์ขุนทด
10. เด็กหญิงสุนิษา    ปาระมี
11. เด็กหญิงสุรัสวดี    มุทิตา
12. เด็กชายอัษฎา    วันดี
13. เด็กหญิงอาธิติญา    กุลประดิษฐ์
14. เด็กชายเจษฎา    ไวธัญกิจ
15. นางสาวเสาวลักษณ์    เอี่ยมมา
 
1. นางสาวกุลธิดา   กุลวงศ์
2. นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่
3. นายไกรสร   กมุทชาติ
4. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัลยารัตน์  สกุลมา
2. นายณัฐพล  จันทรังษี
3. เด็กชายธนภูมิ  สนจันทา
4. นายธวัชชัย  รอดศรีสมุทร
5. นายพัฒนะ  บุญบาง
6. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
7. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
8. นายวิทวัส  ท้วมเทศ
9. เด็กหญิงวิภาวี   นิ่มจำนงค์
10. นายวีระกร  ผ่องจิตร
11. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
12. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
13. เด็กหญิงสิรินทรา  ทรัพย์สิน
14. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
15. นายเจษฎากร  แสงพุก
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
2. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
3. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
4. นายวีรชน  พูลพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  ถิราวัตร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
3. นายธนภัทร  คุ้มเพื่อน
4. เด็กชายนพเก้า  สุทธินันท์
5. นายพงศกร  ราศรี
6. นายศิริพงษ์  พัฒนศิริ
7. นางสาวสาริศา  พัชรไกรเวท
8. เด็กชายสุทธิพงษ์   อินทโฉม
9. เด็กหญิงสุธารัตน์  อินทรสุวรรณ์
10. นายเขมวัฒน์  คู่อ่อน
11. นายเจนณรงค์  นาคหัสดี
12. นางสาวโยธกา  เหลืองแดง
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
2. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
3. นางวรรณา  พิมพันธุ์
4. นางสาวจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  นาคอินทร์
2. นางสาวฐิตินันท์  วัฒนกสิวิชช์
3. เด็กหญิงธนัชพร  ล้อมจันทร์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีดกลิ่น
5. นางสาวนธวรรณ  หงษ์ทองคำ
6. นางสาวบุญญานุช  เธียรพิเชษฐพงศ์
7. นางสาวภัทราภรณ์  ปุ่นพันปี
8. นางสาวมนสิชา  จันทร์นาคา
9. เด็กหญิงวรรณกร  คร้ามมี
10. นางสาววันทนาพร  มิ่งภูษา
11. นางสาวสุมนทิพย์  ไชยการ
12. นางสาวเสาวรส  เนียมนก
 
1. นางศศิธร  นักปี่
2. นายประทีป  นักปี่
3. นางสาวศิริรัตน์  เจษฎาวุฒิ
4. นางสาวสุชัญสินี  อิสระชัยเสาวกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวจิรารัตน์  เมฆอำพลสุทธิ์
2. นายตะวัน  ปรานสุนทร
3. นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
4. เด็กหญิงพัชรวรรณ  พิมพา
5. เด็กหญิงพัชรวี  พิมพา
6. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงศ์
7. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
8. เด็กชายศรัณย์ภัทร  มีหมื่น
9. เด็กชายศาศวัต   อินทรเกษม
10. เด็กชายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
11. เด็กหญิงสิริยากร  คชขันธ์
12. นายอรรถพล  สุยะวงค์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
2. นายธีริทธิ์  องการ
3. นางปวีณา  นามคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กชายกฤษฎา  ฐานะ
2. นายต่อตระกูล  คำแก้ว
3. เด็กชายธนดล  อุตมา
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ทิศหน่อ
5. นางสาวนฤภร  กองยา
6. เด็กหญิงบุษยา  แดงต๊ะ
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  ถาติ๊บ
8. นางสาวพิมชนก  ปิมปาตัน
9. เด็กหญิงภัทรสุดา  อินค๊ะเหล็ก
10. นายภานุพงศ์  สร้อยศรี
11. นายภูวมินทร์  ใจหลวงคำ
12. นางสาวรติกานต์  บุญราช
13. นายรัฐธรรมนูญ  หน้อยกลาง
14. เด็กชายวรวุธ  อินจ๊อด
15. เด็กหญิงวีรดา  อินนันใจ
16. เด็กหญิงสิริกรณ์  อินจ๊อด
17. เด็กหญิงอธิชา  กันหมุด
18. เด็กหญิงอมลณัฐ  แก้วธรรม
19. นางสาวอังควิภา  ทะนะไชย
20. เด็กหญิงอาภาภัทร  ดีพรม
21. เด็กหญิงเบญญา  วงศ์แก้ว
 
1. นายปิติ  ขาวปลื้ม
2. นายพิสิษฐ์  เชิงแก้ว
3. นายชาญณรงค์  โนทะ
4. นายอภิชัย  ธนบุญเรือง
5. นายกฤษฎาพงษ์  สุตะ
6. นางสุดารัตน์  ถนอมสิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพรสิงห์
2. เด็กหญิงจิราภา  มณีชื่น
3. เด็กชายนพดล  คำจันทร์
4. เด็กชายนพดล  พ่วงจำนงค์
5. เด็กชายนิธิกร  สาจิตร
6. เด็กหญิงพิมพิรารัตน์  ยุทธยงค์
7. เด็กชายภมรเทพ  ฟักทอง
8. เด็กชายภานุวัฒน์  เอี่ยมสอาด
9. เด็กหญิงมณทิชา  ขจรภิรมย์
10. เด็กชายมนุเชษฐ์  พรมแพร
11. เด็กชายราเชนทร์  ทองทา
12. เด็กหญิงวิภาวี  ไชยสอน
13. เด็กชายวีรภัทร  สุขไผ่
14. เด็กชายวีรยุทธ  ชาญนาวา
15. เด็กชายศิวกร  ทับทิม
16. เด็กชายสหัสวรรษ  เม่นอยู่
17. เด็กหญิงสุภาพร  ทองคำนุช
18. เด็กชายสุวัฒน์  นกเผือก
19. เด็กชายอติรุจ  ภูลา
20. เด็กชายอาคิฬา  พาที
21. เด็กหญิงเกวลี  มะโนยานะ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกฤษฎา  คำชม
2. เด็กชายกฤษณะ  มูลอนันต์
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  สมฤดี
4. เด็กชายจิรเมธ  มาตราสนา
5. เด็กชายชโรธร  นวลละออง
6. เด็กชายณัฐพล  จันทร์เสน่ห์
7. เด็กชายณัฐสิทธิ์  รักนา
8. เด็กชายทักษ์  พรมจาด
9. เด็กชายธาราทิพย์  สาวงษ์
10. นายธีรภัทร  คงโต
11. นายบุญบันดาล  พูลพันธ์
12. เด็กหญิงประวีณา  ปานขลิบ
13. เด็กหญิงพรพรรณี  ขำตระกูล
14. เด็กชายพันธวัช  วงษ์นุช
15. นายภิญโญ  พุ่มพฤกษ์
16. เด็กชายศุภรากร  ชื่นจันทร์
17. เด็กชายสุทิวัส  โทวะดี
18. นายสุพกฤษ  ชำนาญรักษา
19. เด็กชายอิทธิชัย  นุ่มสกุล
20. เด็กชายเจริญชัย  ขำสุข
21. เด็กชายเฉลิมพงษ์  มุมทอง
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นายวีรชน  พูลพันธ์
3. นายเสรี  บุญประเทือง
4. นางจริยา  หวังประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายกรวิชญ์  อินแถลง
2. เด็กชายชญานิน  แซ่หลู่
3. เด็กชายทุน  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายปฏิพล  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงสุทธนุช  แสนประเสริฐ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กล่อมปาน
2. เด็กชายกษิติ  ปัดเกษม
3. เด็กหญิงจริญญา  ทองคำ
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  โชคดี
5. เด็กชายภาณุชิต  ชุ่มวิจารณ์
6. เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  หนูเมืองธำรง
 
1. นายพงศธร  อุ่นใจ
2. นายพิสุทธิศักดิ์  หนูเมืองธำรง
3. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กชายดชัย  สิริว่องวัฒนกิจ
2. เด็กหญิงดาวดี   แซ่ว่าง
3. เด็กชายประสิทธิ์   หมื่อโป
4. เด็กชายสรายุทธ์   แสงอุดมสุข
5. เด็กชายอาทิตย์   อุ่นแม
6. เด็กชายโยฮัน   เยอเสาะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
2. นายพิพัฒน์พงศ์  รุ้งดี
3. นายปิยะณัฐ  รัตนวิมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายดนัยภัทร  กวางแก้ว
2. นายนิธิพัฒน์  ไกสรรัตน์
3. นางสาวพิชานันท์  กลิ่นรัตน์
4. นายภาคภูมิ  ศรีสวัสดิ์
5. นางสาวมัลลิกา  กล่อมปาน
6. นายวิศรุต  แผนบัว
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายพงศธร  อุ่นใจ
3. นายมนตรี  สินน้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายกิตติพศ  รัตนพงษ์
2. นายคุณาธร  กิตต์ญาณ
3. นายธนากร  บัวนวล
4. นายปฏิภาณ  นรพักตร์
5. นายอิทธิพัทธ์  จิราพงษ์
 
1. นายยุทธนา  เตชรังศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวชนันทร  ดาวเลิศ
2. นายธนกฤต  กุณาเรือน
3. นายธนภัทร  คุณหลวง
4. นายสิทธิพล  กิจเจริญผล
5. นายสิทธิโชค  ตาสา
6. นายสิทธิโชค  บริบูรณ์คติ
 
1. นายวรพงษ์  ทองเลิศ
2. นางสาวสุพัตร์  จันทร์แดง
3. นางบุญทิวา  ธรรมโม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกนกรดา  ศิริรัตน์
2. นางสาวกมลพร  รัฐอินทร์
3. เด็กหญิงกันยารัตน์  สมบัติทองใบ
4. เด็กหญิงกุลชา  อินทกูล
5. นายขวัญชัย  บุญสอน
6. เด็กหญิงจันทกานติ์  จอมคำสิงห์
7. เด็กหญิงชลิตา  ดิษสวรรค์
8. เด็กหญิงณัฐพร  พวงประดิษฐ์
9. นายทวิภัทร  ฟักแฟง
10. นายทศพล  นิลชาวนา
11. เด็กหญิงทิฆัมพร  ยอดบุตรดี
12. นายธนวัฒน์  อิ่มกระจ่าง
13. นายธนัทพร  อัมพวัน
14. นายธวัชชัย  แกมขุนทด
15. นายธวัชชัย  มากชุ่ม
16. เด็กหญิงธันญากร  บุญชื่น
17. เด็กหญิงนันทิพร  บริจาค
18. นายปฏิภาณ  ศุภมงคลวิวัฒน์
19. เด็กหญิงปัณณพร  ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา
20. นายปิยะราช  วงค์มั่น
21. เด็กหญิงพรพชร  อินไชยเทพ
22. เด็กหญิงพัชรพร  โคตรเพชร
23. เด็กหญิงพาขวัญ  รอดสิน
24. เด็กหญิงพิชยา  รอดเมือง
25. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วเอี่ยม
26. เด็กชายราเชน  เอี่ยมบริสุทธิ์
27. เด็กหญิงรุ่งนภา  ข้ามแปด
28. นางสาววิภารัตน์ศิริ  เกตุปาน
29. เด็กหญิงศจิรัตน์  ย่อมแอ่น
30. นายศรายุทธ  สุขสอาด
31. นายศุภชัย  กลิ่นชาวนา
32. นางสาวสิตานัน  สุขสอาด
33. เด็กชายสิทธิชัย  ทองเดช
34. เด็กหญิงสิริญญา  บุญแจ้ง
35. เด็กหญิงสิรินทรา  ศรีสังข์งาม
36. เด็กหญิงสุธาริณี  ณรงค์พันธ์
37. เด็กหญิงสุพัตรา  องอาจ
38. นางสาวสุภัสสรา  หมื่นส่ง
39. เด็กหญิงอมรภัค  กลิ่นแข
40. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์สีทอง
 
1. นายช่วยชาติ  ตันตระกูล
2. นายมาโนชญ์  ติณสิริสุข
3. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
4. นายสุรศักดิ์  ไกรสอน
5. นายชัยศิริ  กระต่ายเทศ
6. นางนงเยาว์   คุณเฉลียว
7. นางวลีรัตน์  วงศ์สุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
2. นางสาวกรกนก  คำบุญ
3. นายกัมปนาท  เพียรวิชาธวี
4. นายจรัญ  แสงอ่อน
5. นางสาวจารุวรรณ  จันคง
6. นางสาวจิราพร  อ่อนจิตร
7. นายจีรภัทร์  สงขัย
8. นางสาวจุฑารัตน์  ใจสิงห์
9. นางสาวณัฐพร  ชาติโสม
10. นายณัฐพล  พรมที
11. นางสาวณัฐมล  บุญนิยม
12. เด็กชายดนุพล  รักหนู
13. เด็กชายดิษฐกร  ศิริพร
14. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อ้นเกษ
15. เด็กหญิงธิติญา  คำขาว
16. เด็กชายธีรวุฒิ  ถมทอง
17. นายธีระวุฒิ  เพชรทูล
18. นายบวรศักดิ์  ไทยตรง
19. เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญล้ำ
20. นายพัชรพงษ์  อ่อนจิตร
21. นายพัฒนพงษ์  ไพโรจน์
22. เด็กหญิงพิยะดา  ฟักสี
23. เด็กชายพิริยะพงศ์  สังขวรรณะ
24. เด็กหญิงมณีนุช  สมศรี
25. นายวราวุฒิ  วงษ์ท้วม
26. นายวัชรพงษ์  สีพ่วง
27. นางสาววิภาดา  คำอ่ิม
28. นางสาววีรยา  นักรบ
29. นายศรชัย  มะลิพรม
30. เด็กหญิงศศิธร  ดุขุนทด
31. นางสาวศุภลักษณ์  อินเลี้ยง
32. เด็กหญิงสิราวรรณ  เผ่าพันธ์ดี
33. นายสุขสันต์  แก้วเพ็ชร
34. นางสาวสุชาดา  เสกแปลก
35. นายสุธี  สาแช
36. นายสุพจน์  สีเมฆ
37. เด็กชายอธิชา  อินเลี้ยง
38. นายอุกฤษฎ์  ประยูรพันธ์
39. นายเกียรติศักดิ์  ย่วนตรง
40. เด็กชายเอกรัตน์  แป้นห้วย
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
2. นางรัชนิดา  อินทะชุบ
3. นายกนกชัย  มาลัยวงศ์
4. นางสาวพิชามญชุ์  สวนเอก
5. นายสมบัติ  แป้นตระกูล
6. นายภมรชัย  ทัดปอย
7. นางสาวกฤติกา  กาศเจริญ
8. นางณัฐวรรณ  อุดมสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษราวรรณ  รัตนะ
2. เด็กหญิงกาญจนา  ยงบรรทม
3. นางสาวกิตติญา  ญารังษี
4. นางสาวขวัญหทัย  ปันตา
5. เด็กหญิงคนึงนิตย์  พรพิพัฒน์
6. เด็กชายจิรวุฒิ  เสียงเสนาะ
7. เด็กหญิงจุฑานาถ  ทองล้วน
8. นายฉัตรากรณ์๋  เซียงซี
9. นางสาวชนัสดาว  จอมหาร
10. เด็กหญิงชนิดา  ผู้มีทรัพย์
11. เด็กหญิงชนิสสา  นพประภา
12. นายชัชพล  มุสิกพงศ์
13. นายชิตภูมิ  เคหา
14. เด็กหญิงณัชชา  มูลแดง
15. เด็กหญิงณัฐกานต์  เตชะนา
16. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขุนนา
17. นายทวีศักดิ์  ทองแย้ม
18. นายทศพน  สุดสอาด
19. เด็กหญิงธนพร  จายละ
20. เด็กหญิงธัญญา  น้อยหนุ่ม
21. นายนคร  น้อยมา
22. เด็กชายนฐนนท์  แป้นประมุข
23. เด็กชายนฤพาน  แดงโพธิชา
24. นางสาวนัฎสุดา  ผาคำ
25. เด็กหญิงบุรัสกร  ชุติธรรมเมธี
26. เด็กหญิงประกายดาว  ญารังษี
27. เด็กหญิงปุณยภา  เสาร์แก้ว
28. เด็กหญิงพฤกษา  สิทธิบุญเรือง
29. เด็กหญิงพิมพ์ประภัทร  จุ้ยจิตต์
30. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  คำสา
31. นางสาวภรณ์ชนก  คำมา
32. นายภาสกร  ยงบรรทม
33. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  พรหมจารีย์
34. นางสาววรรณวิศา  ศรี
35. เด็กชายวรรธนะ  งุนคำ
36. นายศักดิ์อนันต์  ผู้มีทรัพย์
37. นายศุภกานต์  วาฤทธิ์
38. เด็กหญิงสมใจ  คงคาใส
39. เด็กหญิงสิริภัส  อารีมิตร
40. นางสาวสุทธิกานต์  แผ่นสูงเนิน
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุภาผล
2. เด็กหญิงกัญญานุช  โยมา
3. เด็กหญิงจารุพร  พันนิน
4. นางสาวชไมพร  ช่องท้วม
5. นายณัฐพงษ์   สกุลวงศ์
6. เด็กหญิงณิชากร   เพชรพิจิตร
7. เด็กหญิงทอฝัน  แท่งทอง
8. เด็กหญิงทัตพิชา  วานิ่ม
9. เด็กหญิงทิพวรรณ  พันธ์คง
10. นายธนวัฒน์   พักดี
11. เด็กชายธนาพงศ์   ธนาธิปสุขพัฒน์
12. เด็กชายนครรัตย์   แสงมะณี
13. นายนพเก้า  ชาวเพชร
14. เด็กหญิงนริศรา   นาชัยเพชร
15. นายนัฐพล  กรณ์พรหม
16. นางสาวนันทนัช  จารุฤกษ์
17. เด็กหญิงน้ำฟ้า  มณีศรี
18. เด็กหญิงบุณสิตา  วงษ์เศน
19. เด็กหญิงบุษกร   ด้วงนิ่ม
20. เด็กหญิงภัทรวดี  พงกเชน
21. นายภาสกร  พูลพินิจ
22. นางสาวมินตรา  สีใส
23. นางสาวรัตนา   พรหมอยู่
24. นายวรพงษ์  บุญมา
25. เด็กหญิงวรพรรณ  พัดแสง
26. นายวาทิต  ขันทลักษณา
27. นายวีรยุทธ  สุขโข
28. เด็กหญิงศศิญาพร  อ่อนจันทร์
29. นางสาวศันสนีย์  เกิดนาค
30. นายศิริสิทธิ์  สังครุธ
31. นางสาวสุนิสา  ออมสิน
32. นางสาวสโรชา  มิคมาศ
33. นายอนุชา   วันลดา
34. เด็กหญิงอสมา  ชูแหวน
35. นายเศรษฐวัฒน์  กุลบุตร
 
1. นางสาวไพรินทร์  มีทอง
2. นายประจวบ  ชูจิตร
3. นายกิตติพันธ์  ชาญเชี่ยว
4. นายชาญธิษณ์  คำโสภา
5. นางเตือนใจ  คล้ายแก้ว
6. นางสมพร  กองบุญมา
7. นางอารีรัตน์  โพธิ์คำ
8. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  พุ่มเกตุ
2. เด็กหญิงกรกมล  พิมพ์โคตร์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สงฆ์จันทร์
4. นายกิตติศักดิ์  สกุลณี
5. นางสาวจันทิมา  มันตะรักษ์
6. เด็กหญิงจิดาภา  จันทรกิตติโอภาส
7. เด็กชายจิรพัฒน์  แวงวรรณ
8. เด็กหญิงชณานิษฐ์  เกิดพันธ์ุพงษ์
9. เด็กหญิงชานัญธิดา  ดีมี
10. เด็กหญิงณมน  รัชตาวุฒิกุล
11. นางสาวณัฎฐธิดา  ชูฉ่ำ
12. นายณัฐถัทร  นิลพัฒน์
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทาเกลี้ยง
14. นายณัฐสิทธิ์  รักสุข
15. นายธนากร  หยุ่มไธสงค์
16. เด็กหญิงธนาภรณ์  โหมดมา
17. เด็กหญิงนภัสสร  เมฆโพธิ์
18. เด็กหญิงภรัณยา  มัทธุจัด
19. เด็กหญิงมาติกา  กะลำพัก
20. นายรชต  แพงพันธ์
21. เด็กหญิงระวีวรรณ  พรหมสวัสดิ์
22. เด็กหญิงระวีวรรณ  พรหมสวัสดิ์
23. เด็กหญิงลออง  สุนทรชัย
24. เด็กชายวรพล  วิงพัฒน์
25. เด็กหญิงวริศรา  ศรีพระจันทร์
26. นางสาววัชโรทัย  โกฉิม
27. นางสาววันวิสา  งามลำยอง
28. นายวีรภัทร  แสวงสุข
29. เด็กชายสิทธิชัย  ช้างชู
30. เด็กหญิงสิริวิมล  คงรอด
31. เด็กหญิงสุชานาถ  สุขพัฒน์
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  สกุลณี
33. เด็กหญิงสุปรีดา  บุญจันทร์
34. เด็กหญิงสุปรียา  เพ็ชรล้อมทอง
35. นางสาวสุรีรัตน์  ปลื้มทรัพย์
36. เด็กชายสุวรรณชัย  มีไชยโย
37. เด็กหญิงอทิตย์ติยา  อยู่คล้าย
38. เด็กชายอนวรรษ  ใจชื้น
39. เด็กหญิงอรกาญจน์  มัดทุจัด
40. เด็กชายเวฟ  แจ่มแจ้ง
 
1. นายจสินทร์  ถมยา
2. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
3. นายวีระ  สิงหนารถ
4. นายรักชาติ  นาครัตน์
5. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
6. นายยุทธนา  เตชรังศรี
7. นางสาวปรีดารัตน์  รัตนาคม
8. นางนิตยา  อ่อนจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายกฤตยชญ์  คำแปง
2. นางสาวจารุวรรณ  ฝั้นแก้ว
3. นางสาวจิตรดา  มูลรังษี
4. นายจีณัฏฐ์  ตุลยาทิตย์
5. เด็กหญิงชนนิกานต์  ไตรภพเสาวภาคย์
6. นางสาวชลลดา  เดชวงศ์ญา
7. นางสาวฑิฆัมพร  คำน้อย
8. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อินตาเขียว
9. นายณัฐพงษ์  ตาจันทร์ดี
10. เด็กชายณัฐพล  กันทะอินทร์
11. นายณัฐพันธ์  ปัญโญใหญ่
12. เด็กชายณัฐภัค  อุทัยวรรณ
13. เด็กหญิงณุจีรา  พึ่งทอง
14. เด็กหญิงดวงกมล  สุกใส
15. นางสาวดุษฎี  มายสมิทธิ์
16. เด็กชายธนพล  ไชยยาติ๊บ
17. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีระธุ
18. นายธีรศักดิ์  กาคำ
19. เด็กชายธีระพงษ์  มหุวรรณ
20. เด็กชายนฤชิต  อัมรานนท์
21. เด็กหญิงประภัสรา   มูลขัติ
22. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปันใจแก้ว
23. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินต๊ะล้อม
24. เด็กหญิงพราวนภา  แก้วริน
25. เด็กชายพิพัฒพงศ์  ลุงนะ
26. เด็กชายพุฒิพัฒน์  สุวรรณ์เบญจ
27. นางสาวภัทรภร  วิริยะ
28. นายภาณุพงศ์  เสนาคำ
29. เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษา
30. เด็กชายวิลเลี่ยม ดนัย  คริสเตียนแฮนเซ่น
31. เด็กชายศรีมงคล  หล้าปินตา
32. นางสาวศิริรัตน์  วิสิยา
33. เด็กชายศิวกร  ไตรภพเสาวภาคย์
34. เด็กชายสิทธิโชค  บุญเป็ง
35. นายอภิสิทธิ์  กาวีอิ่น
36. เด็กหญิงอารยา  ยูโด๊ะเนาะ
37. นายเกียรติศักดิ์  ลาน้อย
38. เด็กชายเพชรภิสุทธิ์  แซวหลี
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำลือ
40. เด็กชายเหมันต์   ปัญญาใหญ่
 
1. นายวีระวุฒิ  นามประเสริฐ
2. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
3. นายอภิเเษก  ณ วรรณติ๊บ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สินนาค
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายธนภัทร  สุขเกษม
 
1. นายสัณห์  โกฎญา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายณัฐพงษ์  ธิหนู
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  วงศ์ไชย
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายธนัทพร  อัมพวัน
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายธนภัทร  น้อยยม
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1. เด็กหญิงภาพตะวัน  บ่ายเมือง
 
1. นางพัฒนา  สินมา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปันใจแก้ว
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาวแพรทองธาร    วิศาลทรัพย์
 
1. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นางสาวจุรีรัตน์  ใจหล้า
 
1. นายรุ่งชาย  เย็นตา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวชนันทร  ดาวเลิศ
 
1. นางบุญทิวา  ธรรมโม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสุภัคชญา  รัตน์ใหม่
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนพันธ์  นิยรัตน์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายวริศ  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  เขียวดำ
 
1. นางปอลิณ  หยุ่นตระกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายทัตติพงษ์  วงษ์สวรรค์
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายณัฐพงศ์  คลังศรี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายพลวัฒน์  มีสี
 
1. นายมนตรี  สินน้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ป้อมวงศ์
 
1. นางมารศรี  ลิ้นจี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำลือ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิตกานต์  ศรีเลิศ
 
1. นายพงศธร  มงคล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสุภัคชญา  รัตนใหม่
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวภัคจีรา  เมืองนันท์
 
1. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวญาณินท์  มูลสาร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  วงศ์กรด
 
1. นายนิรุตติ์  อินมา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนพันธ์  นิยรัตน์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายนนทพัทธ์  แก้วสอนดี
 
1. นายนนทกร  ปรอดครบุรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นายอรรควัฒน์  แสงสุวรรณ
 
1. นางศรุตา  อุ่นทุไร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายสันติภพ  สุริยะวงศ์
 
1. นายสุรเดช  ดอกมะลิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายวิทยา  สุมา
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   มาลินันท์
 
1. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   แปงแก้ว
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงมณฑิรา  ต้องใจ
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  ธรรมสงค์
 
1. นายกฤษฎา  แจ้งสันต์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวภัคจีรา  เมืองนันท์
 
1. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสุภัคชญา  รัตนใหม่
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายไตรภูมิ  ไม่มีนามสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์   โทนสังข์อินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายรณชัช  เสียงเย็น
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิตต์  วรรณวนา
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายนิติ   วงศ์มาลา
 
1. นายปิยะ  คณะธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  แก้วลืมไพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์   โทนสังข์อินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายธนภัทร  น้อยยม
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงอารยา  ยูโด๊ะเนาะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นายอดิสร  กัญจนะไชยวรรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสุภัคชญา  รัตน์ใหม่
 
1. นายศศิธร  นักปี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. นางสาวกิรณา  สิริภาณุพงศ์
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปรีชามานพวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนิชกมล  ยะลา
 
1. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชรัตน์   ธิเป็ง
2. เด็กหญิงกชวรรณ   จำลอย
3. เด็กหญิงกัญญาภัค   รัตน์เถลิงศักดิ์
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญมโน
5. เด็กหญิงกุลธิดารัตน์    เพชรคง
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   จินดาชัย
7. เด็กชายฉันทกร   เทพแก้ว
8. เด็กหญิงชนิกานต์   ยศจิรธนากุล
9. เด็กหญิงชุลีกร    จินะวัน
10. เด็กหญิงญาดา    เครือชัยวัฒนา
11. เด็กหญิงญาดา    อ้อยมั่งมูล
12. เด็กชายฐิติโชติ   ชัยกุหลาบ
13. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา   จอมดวง
14. เด็กชายดวงชัย   ยอดพล
15. เด็กชายธวัชชัย    เสมอเชื้อ
16. เด็กชายนนทวัฒน์   วิสัย
17. เด็กชายนพรัตน์   ทาทอง
18. เด็กชายปิยณัฐ   เครือมา
19. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บัวไชยา
20. เด็กหญิงพิชญานิน   โพธิ์มนต์
21. เด็กหญิงพีรดา   วิเศษสุข
22. เด็กชายพีรพัฒน์    ไชยมงคล
23. เด็กชายภัทรดร    ภัทรดรปกรณ์
24. เด็กหญิงภัทรพรรณ   พูลจีน
25. เด็กหญิงวทิยาพร   วงศ์ประสิทธิ์
26. เด็กหญิงวรัชยา  คนการ
27. เด็กชายวรายุทธ   เรือนสอน
28. เด็กหญิงศศิกานต์   เอียงเป้
29. เด็กหญิงสุภาวรรณ    ทองธรรมชาติ
30. เด็กชายอภิสิทธิ์   ศรีงาม
31. เด็กหญิงเกษมณี   ผลมาก
32. เด็กชายเจษณ์พิพัฒติ์   นันตาลิต
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
4. นายพศิน  สาดสาร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1. เด็กหญิงคัทลียา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงจรัลรัตน์  ฉิมประเสริฐ
3. เด็กชายจิตภานุ  ปฐมเจริญโรจน์
4. เด็กชายชนัญญู  ธนากุลนันท์
5. เด็กหญิงชนากานต์  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงชยาภรณ์  พุ่มพวงผล
7. เด็กหญิงชุติมันต์  ศรีชนะ
8. เด็กหญิงณัฐนพิน  สุนันตา
9. นางสาวณัฐวีพร  สุยะต๊ะ
10. เด็กหญิงณิชากร  เทพวรรณ
11. เด็กหญิงณิธิพร  นาโคศิริ
12. นายดารัณ  คอร์ลแฮนด์
13. เด็กหญิงธัญชากร  หงษ์ทองคำ
14. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ขันทราษฎร์
15. เด็กชายบัณทัต  คงสมบัติ
16. เด็กหญิงปรางวลัย  วรรณศรี
17. เด็กชายพณิชพล  บุญช่วยชู
18. เด็กชายพุฒิธาดา  พร้อมเที่ยงตรง
19. นายมินซอง  คิม
20. เด็กหญิงรัชตา  ชัยทวีพร
21. เด็กชายวรวีร์  ทรายคำ
22. เด็กชายอาโรน  จันทร์คำ
23. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ทรายคำ
24. เด็กชายแทนรัก  จิรณรงค์ชัย
25. เด็กชายไพฑูรย์  อนุภาพ
 
1. นายอนันต์  ตันสกุล
2. นายสิทธิชัย  วันควร
3. นายจักรกฤษณ์  ลิ้มโสภาส
4. นางสาวปิยะนุช  พูลศิริ
5. นางสรัลชนา  ปอสี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ระพีเจิดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  เทพบริสุทธิ์
3. เด็กชายคำเกี้ยะ  ลุงบุญ
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริวัฒน์ธนาโชติ
5. เด็กหญิงชมพูนุช  พันมูล
6. เด็กหญิงชยามร  บุญคุ้ม
7. เด็กหญิงณุตตรา  มาเยอะ
8. เด็กหญิงตะวัน  ลุงสุ
9. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แซ่ลี
10. เด็กหญิงธันยนิษย์  แซ่ลี
11. เด็กหญิงนฤมล  แซ่ยะ
12. เด็กหญิงนิศาชล  ภูริบริบูรณ์
13. เด็กหญิงปภาวรินท์  พลดร
14. เด็กหญิงปวีณสมร  เงาศรี
15. เด็กหญิงพนิตนันท์  คำมูล
16. เด็กหญิงพรกนก  มณฑลนที
17. เด็กหญิงพัชราภา  พิทัพษ์ไพร
18. เด็กหญิงพิชชาพร  นิยมกิจ
19. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เสมอวงค์ติ๊บ
20. เด็กหญิงมัณฑิรา  อุตนะวงค์
21. เด็กหญิงมาลีวัล  เจริญทรัพย์อนันต์
22. เด็กหญิงวรพิม  อมรใฝ่ส่องแสง
23. เด็กหญิงวิชุดา  แซ่ยะ
24. เด็กชายวีรพล  ฉิมนาคเงิน
25. เด็กหญิงศรีวรรณ  เชื้อชาติ
26. เด็กหญิงศิริพรรณ  บุญลือ
27. เด็กชายศุภกฤต  ไชยชนะ
28. เด็กชายศุภกิจ  การมั่งมี
29. เด็กชายสรวิชญ์  ยานะ
30. เด็กหญิงสิริวิมล  ปั๋นสา
31. เด็กหญิงสุชาวดี  ลีนวัตร
32. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แซ่ลี
33. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่ยะ
34. เด็กหญิงอนัญญา  แซ่ย่าง
35. เด็กหญิงอภิชญา  คุณณา
36. เด็กหญิงอภิสรา  แซ่ลี
37. เด็กหญิงอัมพรรณ์  แซ่ยั้ง
38. เด็กชายเรวัต  มหาวัน
39. เด็กชายเรืองศักดิ์  รุ่งสิงขร
40. เด็กชายแสงเมือง  คอน
 
1. นายสรรเสริญ  ธรรมคุณ
2. นางสมบัติ  ลัมจันทร์
3. นางสาวเตือนใจ  ทิพย์จันทร์
4. นายเกตุสุริยนต์  กลมเกลียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวกาญจนา  แสนกล้า
2. นางสาวกุสุมา  พรหมพิจารณ์
3. นางสาวกุสุมา  พรหมพิจารณ์
4. นายจารุกันเชียร์  ชัยแดง
5. นายจารุกันเชียร์  ชัยแดง
6. นางสาวจิตรลดา  ภู่เจริญ
7. นายชาคริต  โกษาสุวรรณ
8. นายฐนิสสพงศ์  วงค์ฝั้น
9. นางสาวณัฐธิดา  ภาษิตสกุล
10. นายตวิชวัช  จันต๊ะภา
11. นายธนภัทร  หิรัญวัฒนกุล
12. นางสาวธรรมพร  สมบูรณ์
13. นายธวิชัย  ยาวิลาศ
14. นางสาวธิตินันท์  คำฝาย
15. นางสาวนภสร  ก่ำคำ
16. นางสาวปพิชญา  อมรรัตนโรจน์
17. นางสาวปลายฟ้า  พิสิษฐ์กุล
18. นายปัณธนัสภ์  สุวรรณวัฒน์
19. นางสาวปิยะธิดา  ฟองนวล
20. นายพลวัฒน์  อินต๊ะ
21. นายพันธกร  ทองเณร
22. นางสาวพิชญาภา  ทวีชัย
23. นางสาวภัทรศยา  จำรัสคำ
24. นายยศกร  เรืองชัยเจริญ
25. นางสาววชิรญาณ์  บุญเพิ่มพูล
26. นางสาววิมพ์วิภา  ระดม
27. นายศตนันท์  ปิยะลังกา
28. นางสาวสุนิดา  ไอ้ก๊ะ
29. นางสาวสุพิชชา  นะธัม
30. นางสาวสุพิชฌาย์  เพ็ชรคง
31. นางสาวสุพิชฌาย์  เพ็ชรคง
 
1. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
2. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
3. นางคีตกานต์  โยธามาศ
4. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นายกิตติศักดิ์  โสภา
2. นางสาวกุสุมา  โพธิ์ศรี
3. นางสาวจิรัชญา  ปรารมภ์
4. นายชนาธิป  ยั่งยืน
5. นางสาวชนิชา  ตึงทอง
6. นายชาคริต  พลต้น
7. นายณัฐวุฒิ  อินทร์สูนย์
8. นางสาวดวงฤทัย  ใจเป็ง
9. นายบริหาร  จิตติละอองวงศ์
10. นายปฏิภาณ  สิงห์โตทอง
11. นายพนธกร  ชางวงค์
12. นายพัชรภทร  สุทธิ
13. นางสาวพิชญานิน  พิทยสกุลพงษ์
14. นางสาวภัททิยา  ช่วยบำรุง
15. นางสาวภัทราภรณ์  ทรงธรรม
16. นางสาวภาวิณี  สัตตบุศย์
17. นายวรยศ  มังสา
18. นางสาววลัยรัตน์  เผ่าพันธุ์
19. นายวศิน  สิงห์ชา
20. นางสาววาสิตา  ประสมทอง
21. นายวีรภัทร  เพ็ชรแก้ว
22. นางสาวศกลวรรณ  แดงขาวเขียว
23. นางสาวศิริพร  จันทร์ช่วง
24. นายสนธยา  ขำโอด
25. นายสรณ์สิริ  ไทยประสิทธิ์
26. นางสาวสุนิสา  หลุ่นประพันธ์
27. นางสาวสุพิชญา  สิงห์คราม
28. นางสาวสุวนันท์  รอดชัย
29. นางสาวอภิญญา  จันพินิจ
30. นางสาวอรจิรา  คลังมณี
31. นางสาวเจนจิรา  กองทอง
 
1. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
2. นายอรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว
3. นายภานุวัฒน์  สุขประมาณ
4. นายธนากร  วงค์ลือโลก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  วงศ์เมือง
2. นางสาวกานต์พิชชา   อินตะเสนา
3. นายฉัตริน   แสนศรี
4. นางสาวฉันทิกา   อินทรากูล
5. นางสาวชลิตา   บุญโชติ
6. นางสาวญาณิศา   ชัยศิริ
7. นางสาวฐิตามร   ชัยกุหลาบ
8. นางสาวณัฐวดี  พิลึกเรือง
9. นายธนากร   คำวัง
10. นางสาวธัญวรัตม์   อยู่สบาย
11. นางสาวนนทกานต์   ฟักแก้ว
12. นายนพคุณ   นุขันธ์
13. นางสาวปาณิศา   พลพานิช
14. นางสาวพรทิพย์   ตาหงส์
15. นายภูวนัย  ไฝเครือ
16. นางสาวมาลิกา  อินต๊ะวิชา
17. นางสาวลลิตภัทร   เชี่ยวชาญ
18. นางสาววรินรำไพ   เทพทองคำ
19. นายศตายุ   ไชยวงศ์
20. นางสาวสุจิตราภรณ์   สุริยะ
21. นางสาวสุวรรณา   ธนะวงค์
22. นางสาวหทัยรัตน์   เมืองอินทร์
23. นายอริยะภูมิ   พูลผล
24. นางสาวอาทิตยา  หูเขียว
25. นางสาวเพ็ญพิชชา   หาญจริง
26. นางสาวเวียนนา   สุขเจริญ
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
4. นายพศิน  สาดสาร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กชายจักรี  แก้วแสงทอง
2. เด็กชายชัยวิทย์   มระกรณ์
3. เด็กชายทศพล  ธูปหอม
4. เด็กหญิงนันทวัน  กล้าหาญ
5. เด็กชายประภาวัฒน์  คงหัต
6. เด็กชายมานิตย์  เพชรน้อย
7. เด็กหญิงสุจิตตา  ฉายแสง
8. เด็กหญิงสุชานาฎ  ครองสุข
9. เด็กหญิงสุนิชา  กองเครือวัลย์
10. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีเจริญรุ่งเรือง
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นายผจญ  จันธิดา
3. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ปรางกุลเจริญกิจ
2. เด็กหญิงปาณิกา  เมธาวัชรินทร์
3. เด็กชายพัฒนชัย  ศิริทรัพย์
4. เด็กชายพิษณุ  ฉุนจุ้ย
5. เด็กชายภาณุฑัต  สุดทำนอง
6. เด็กหญิงภาวิกา  เมธาวัชรินทร์
7. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญประดิษฐ์
8. เด็กชายสิทธิพงศ์  ใจแก้ว
9. เด็กชายสุรศักดิ์  คะเชนหาร
10. เด็กหญิงอชิรญาณ์  จันทศร
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายมานะ  บุญเกิด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายชาลี   เปี่ยมเงิน
2. เด็กชายณัฐพร  แรงเขตการณ์
3. เด็กหญิงพิมพิไล   วงษ์ใจ
4. เด็กหญิงภาวิณี    ทองคำขาว
5. เด็กชายภูธร   ทองเหลือง
6. เด็กชายรามสิทธิ์   พรมโต
7. เด็กหญิงศิริวรรณ    พันธ์เกษกรณ์
8. เด็กหญิงสมคิด   เพียนชะกรณ์
9. เด็กชายอาคม   โคกบัว
10. เด็กหญิงเกวลิน   ชูติธวัช
 
1. นางสาวกุลธิดา    กุลวงศ์
2. นายไกรสร    กมุทชาติ
3. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายกฤษดา  แดงวิจิตร
2. นายชัชชัย  พันธุ์อุ่น
3. นายทรงพล  ศรีศักดา
4. นายธนชัย  ศรีมุข
5. นางสาวธรรมสรณ์  พรหมบุญ
6. นางสาวพรรณพร  ยาโต
7. นายพศวัต  เผือกม่วง
8. นางสาววรญา  กองแก้วจินดา
9. นางสาวสุธาทิพย์  คงสุข
10. นางสาวอังศุธร  มิตรศรีสาย
 
1. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
2. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
3. นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกรรณิการ์  พุกวงษ์
2. นายณัฐพล  บุญเปลี่ยน
3. นางสาวพัชราภรณ์  สุขใส
4. นางสาวพิมพิรัตน์  คำตุ้ย
5. นางสาวรวิสรา  อินสม
6. นายวิศิษฎ์  ปัญญามูล
7. นายสุรชัย  นิลขลัง
8. นายอรรถพล  เทียมทะนงค์
9. นางสาวเบญจรี  แสงสุวรรณ
10. นายเมธา  มีหมัน
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
2. นางวัชรี  ปัญจอาม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวณิชกมล  ศรีวรรณ์
2. นายนพดล  เอ็มรัตน์
3. นางสาวปิยะมาศ  บุญเนตร
4. นายพรหมพิริยะ  อ่ำจุ้ย
5. นางสาวพัชรินทร์  พุฒแก้ว
6. นายราเชน  อินทร์น้อย
7. นางสาววนัตดา  จินตะกัน
8. นายศตวรรษ  แดงสิงห์
9. นายอนุชา  ชังชั่ว
10. นางสาวอัญชลี  โต๊ะหมัด
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นางสาวระมิงค์พร  ทองคำฟู
3. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  พรหมายนต์
2. เด็กหญิงปานตะวัน  แสงงาม
3. เด็กหญิงมธุรดา  ดอยกิ่ง
4. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ครุดนัน
5. เด็กหญิงอภิญญา  สิงคำ
6. เด็กหญิงอภิรุจี  สีสด
 
1. นางสาวรัตนา  หล่าสูงเนิน
2. นางบุญยิ่ง  กันทะชัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกัณฑาภรณ์  สมพงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงจีดาภา  สีโอ
3. เด็กหญิงจุฬารักษ์  พรพ่วง
4. เด็กหญิงพิจิตรา  เนตรแก้ว
5. เด็กหญิงพิชญานิน  มหาสิริณัฐ
6. เด็กหญิงภัสอร  อมรมุนีพงศ์
7. เด็กหญิงศรัณยภัทร  ม่วงทอง
8. เด็กหญิงสิริยากร  บุญยนต์
9. เด็กหญิงสุนิตตา  ชัยมีเขียว
10. เด็กหญิงอาริษา  แสนสุข
 
1. นางอารยา  เพชรสวัสดิ์
2. นางณรรฐวรรณ  หนูเผือก
3. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาส  วงษ์วิทยา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชลิตพิรัตน
3. เด็กหญิงมุกดา  อึ่งขวัญ
4. เด็กหญิงสุภาพร  เอี่ยมละออ
5. เด็กหญิงอารียา  นิระภัย
6. เด็กหญิงเกตน์นิภา  คำแพ่ง
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นางสาวระมิงค์พร  ทองคำฟู
3. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
4. นายประสพโชค  กองแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกวินนา  ชาญชำนิ
2. นางสาวขนิษฐา  บุญมา
3. นางสาวธิดารัตน์  บุญมา
4. นางสาวปรารถนา  จันคำ
5. นายวรวัฒน์  ชัยลา
6. นางสาวไอรดา  แก้วพิลา
 
1. นายณัฏฐสันต์  ประดับศิลป์
2. นางอำไพพรรณ  บำรุงนอก
3. นางเครือวัลลิ์  อยู่เย็น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นางสาวจิรวรรณ  ยอดคำ
2. นางสาวณฤทัย  ย้อมแอ่น
3. นางสาวธิดารัตน์  พันธ์เปี่ยม
4. นางสาวพลอยรุ้ง  เพชรมณี
5. นายพีรภัทร  บุญพรม
6. นางสาวภาวีนา  เมืองสุข
7. นายรณชัย  พรศักดิ์
8. นายวายุ  มังคุด
9. นางสาวศศิธร  ทรัพย์สุข
10. นางสาวสุภัสสร  สืบมา
11. นายสุเมธ  ภาที
 
1. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
2. นางรัตนา  วงศ์ปัญติ
3. นางกาญจนา  กุตอินทร์
4. นางมนัสชนก  นุชมี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณัฏฐณิชา  พานิช
2. นางสาวณัฐชนิกุล  ทองน้อย
3. นางสาวภัคจิรา  พุ่มมี
4. นางสาวรังสินี  บุญนะ
5. นางสาวศรารัตน์  อินทร์น้อย
6. นางสาวศุภาวรรณ  ศิริวัฒน์
 
1. นางอารยา  เพชรสวัสดิ์
2. นางณรรฐวรรณ  หนูเผือก
3. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงจันทลักษณ์  ปอแฉ่
3. เด็กหญิงจารียา  มาเยอะ
4. เด็กหญิงพิมพา  เยหลงกกู่
5. เด็กหญิงมลฤดี  พงศ์สิริวิโรจน์
6. เด็กหญิงวศิณี  แสนเหลียว
7. เด็กหญิงสอนทิพย์  แซ่พ่าน
8. เด็กหญิงอรณิช  แซ่ลี
9. เด็กหญิงอัญชนา  จรูญสกุลวงค์
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แซ่ม้อ
 
1. นางณัชชา  นรรัตน์
2. นางสาวจิราพร  หมื่นจี้
3. นางสาวนุจรี  สินธุชัย
4. นางสาวพัชรี  ษมาจิตปิยะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองยอด
2. เด็กหญิงจรินทร์  วีเงิน
3. เด็กหญิงจริยา่  วีเงิน
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แปลกสวัสดิ์
5. เด็กหญิงชลธิชา  ก้อโพชัย
6. เด็กหญิงชลันดา  จองกา
7. เด็กหญิงนิตยา  สุริยาสัก
8. เด็กหญิงอภิศญาภรณ์  บัวบาน
 
1. นายณัฏฐสันต์  ประดับศิลป์
2. นางตุลาพร  กิ่งไทร
3. นางสาวลลิตา  จำปี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. เด็กหญิงคีตภัทร์  ปัตย์บรรจง
2. เด็กหญิงดวงพร  ดีล้วน
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ดอนศรีลา
4. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขเกิด
5. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีเลิศ
6. เด็กหญิงสุปราณี  วังสอน
7. เด็กหญิงอภิษฎา  แต่งแดน
8. เด็กหญิงเนื้อทอง  โภคสมบัติ
 
1. นางสาวขวัญจิตร  หวังมั่นคงสกุล
2. นางตติญา   เสมาทอง
3. นางพัณณ์ชิตา  โภคา
4. นางสาวปาวีณา  ทองดีเขียว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ลิ้นทอง
2. นางสาวธรรมสรณ์  พรหมบุญ
3. นางสาวพรรญพร  ยาโต
4. นางสาวมินตรา  จันทรดี
5. นางสาววรญา  กองแก้วจินดา
6. นางสาวสาวิตรี  หุมแพง
7. นางสาวสุธาทิพย์  คงสุข
8. นางสาวอังศุธร  มิตรศรีสาย
 
1. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
2. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกัญชลิกา  สุนทร
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ภาพติ๊บ
3. นางสาวดรุณี  กองทอง
4. นางสาวธัญลลิต  ทะมองไชย
5. นางสาวธิดารัฐ  แสนทนะ
6. นางสาวปทิตตา  ไชยปรุง
7. นางสาวภัคจิรา  อาป้อง
8. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองนิล
9. นางสาวรัตนากร  ทิพย์คำ
10. นางสาววนิศรา  อินไชย
11. นางสาววัสสิยา  ชาวน่าน
12. นางสาวสุภนิช  พิสอน
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นางสาวขวัญชนก  ลากอก
2. นางสาวธัญพร  เยาวเรศ
3. นางสาวพรรณนารายณ์  ศรีลาวงศ์
4. นางสาวพัณณิตา  จำปี
5. นางสาวมณฑาทิพย์  พลฤทธิ์
6. นางสาววงดาว  ปาตะสะ
 
1. นางสาวณัฏฐชา  คงชัย
2. นายวิษณุ  ทองจันทร์
3. นายประยูร  อินทมาตร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำหล้า
2. เด็กชายชยานันท์  แก้วฤทธิ์
3. เด็กหญิงชลิตา  ชะเต
4. เด็กหญิงชุติสรา  สมเงิน
5. เด็กชายนันทวัฒน์  เกี้ยวเก้า
6. เด็กชายปวริศร์  อินต๊ะกัน
7. เด็กหญิงพรพรรณ  พันธ์เวช
8. เด็กหญิงภาณุมาศ  สุทธการ
9. เด็กชายวัชรพงษ์  พรมมา
10. เด็กชายวิพากษ์  ดำดง
11. เด็กชายวุฒิสิทธิ์  สลีอ่อน
12. เด็กชายศุภวิชญ์  สุทธการ
13. เด็กชายศุภวิชญ์  ตามัย
14. เด็กหญิงสุดธิดา  ไพเราะ
15. เด็กหญิงสุธิมา  สุขแสวง
16. เด็กหญิงสุภัสสรา  ขันทะสีมา
 
1. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์
2. นายสถาพร  จันต๊ะยอด
3. นายประกวด  พายัพสถาน
4. นายธีระพงษ์  ณ น่าน
5. ว่าที่ร้อยโทวิญญู  ศรีบุญเรือง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกมลฉัตร  หลักคำ
2. เด็กชายชาติตระการ  ตินาอุด
3. เด็กหญิงฌาโป  ฟองคำ
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ซาวคำเขต
5. เด็กชายธีรเทพ  รักญาติ
6. เด็กหญิงบุญลิตา  อินต๊ะนิล
7. เด็กชายพัชรพล  ทะรินทร์
8. เด็กชายภัทรพงษ์  ยาแก้ว
9. เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงนา
10. เด็กหญิงสุกัญญา  การเก็บ
11. เด็กชายสุรเดช  สุเดชมารค
12. เด็กหญิงอนัญญา  ใจชื่น
13. เด็กหญิงอินทิรา  เป็งมา
14. เด็กหญิงเกวลิน  ฟูแสง
15. เด็กหญิงเบญจพร  ศิริพจน์กำจร
16. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มหาวงศนันท์
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
3. นายวัชรพงษ์  อินเขียว
4. นางจอมขวัญ  โสภา
5. นายขวัญจิต  ไฝขัน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุปินะ
2. เด็กหญิงธิดาพร  แซ่ลี
3. เด็กหญิงนิล  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงพิมประภา  พุ่มมาลา
5. เด็กหญิงวุฒิพร  แซ่ว่าง
6. เด็กหญิงสุพรรัตน์  สกุลวรภัทร
7. เด็กหญิงอารีย์  เกษมวัฒน์
8. เด็กหญิงเจริญศรี  วงค์เจริญโชค
9. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พาบุญมา
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นางเบญจพร  สักลอ
3. นางสาวพิมพ์ขวัญ  ถาคำ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกนกวรรณ  ทักข์วชิรา
2. นายกฤตภาส  จันทร์ดี
3. นางสาวกวินทิพย์  อุ่นพรม
4. นายจิตติณัฐ  มาดี
5. นางสาวจิราภรณ์  บุญศรี
6. นางสาวชลดา  คงหนองลาน
7. นางสาวบุศรินทร์  ศรีแจ้ง
8. นางสาวประกายเดือน  บางศรี
9. นางสาวพิชญาภา  เกตุหนองโพธิ์
10. นางสาวรัตติพร  เขียวยันต์
11. นางสาววรันยา  โกสาจันทร์
12. นายวิศวะ  พึ่งแย้ม
13. นายศิวกร  พึ่งแย้ม
14. นางสาวศุภานัน  กาวีระ
15. นางสาวสิริกมล  เสวดี
16. นางสาวเนตรนภา  เบ็งยา
 
1. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
2. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพเยาว์  ยะคำ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นายจิตรทิวัส  ยศสมบัติ
2. นายณฐวัฒน์  พรมแตง
3. นางสาวณัฐณพร  เหมือนฤทธิ์
4. นายณัฐพงษ์  พงษ์หนู
5. นางสาวณัฐพร  กันโต
6. นางสาวณัฐพิชา  พิลึก
7. นางสาวดารากร  คงถาวร
8. นางสาวธีรนุช  การป๊อก
9. นางสาวปฐวีการณ์  คงโต
10. นางสาวภาณุมาศ  ช่างจ่าย
11. นายศรัณย์  ศักดิ์วิริยะวัฒนะ
12. นายศิรวีร์  พร้อมวงศ์
13. นางสาวสโรชา  ฟาริก
14. นายอลงกรณ์  อินไข่
15. นายเพทาย  เรืองบุญ
 
1. นายมนตรี  เผือกจีน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชมพูนุช  แผ่นทอง
2. นางสาวชัญญา  คูพรสุวรรณ
3. นางสาวฐิติวรดา  โคตสุภา
4. นางสาวณัฐกาญจน์  วิมลจิตต์
5. นายณัฐชนน  บุญเทพ
6. นางสาวณัฐริกา  สุรัฐติกุล
7. นางสาวณัฐวรา  ธนานุศักดิ์
8. เด็กชายธัญย์ชนก  แควชล
9. นางสาวปติมา  มั่นมงคลจิต
10. นางสาวปราณวรา  เวียงหก
11. นางสาวพัชรี  จองแค
12. นางสาวพิชญาภรณ์  สุวรรณกาศ
13. นางสาวภัททิยา  เป๊กทอง
14. นางสาวศลิษา  เหลืองสมบูรณ์
15. นางสาวศัสยมน  โตดิลกเวชช์
16. นางสาวเชิญจุติ  จิรลิขิตวงศ์
 
1. นางกฤษณา  กาญจนสุระกิจ
2. นายปฐมพงษ์  สันธนประกริติ
3. นายไตรภพ  คนธรรม
4. นายนนทพัฒน์  ถานะวุฒิพงศ์
5. นายณัฐวัตร  ศิริประทุม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  แตงสุวรรณ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  แสงทอง
3. เด็กหญิงรวีวรรณ  กุดแก้ว
4. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  เครือเมือง
5. เด็กหญิงสุภาพร  เกตุปั้น
 
1. นายประเสริฐ  อินทรัพย์
2. นางสาวพรพรรณ  วงค์จันทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  รอดงาม
2. นางสาววิสา  บุญเลี้ยง
3. นายสมภพ  แซ่เอี๊ยะ
4. นายสมาพล  สุขวัฒนา
5. นายอณุวัฒน์  กัณหา
 
1. นายเกริก  กล่ำน้อย
2. นายปัญญา  รุ่งอินทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. เด็กหญิงนิภาพร  อิงชัยภูมิ
2. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญเกิน
3. นายพิชิตชัย  นันทฤทธิ์
4. นางสาวอรวรรณ  ศรีจันทร์
5. นายเมธี   แควชัยภูมิ
 
1. นางสาวขวัญจิตร  หวังมั่นคงสกุล
2. นางสาวณัทญาทิพย์  สหัสสรังสี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงศิรวิทย์  แสวงผล
 
1. นายเตชิษฐ์  ไวทยกุล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นายนัฐวุฒิ  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวนัทตะวัน  กอบทรัพย์
 
1. นายรังสรรค์  ทองห่อ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาเยอะ
2. เด็กหญิงเอสเธอร์  นวลวงค์
 
1. นายสิทธิพงษ์  ชูนราทิพย์
2. นางอมรรัตน์  ปินวรรณา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายจีรพัฒน์  กาญจนเวโรจน์
2. เด็กชายณัฐพล  แซ่เฮ้อ
3. เด็กชายพชรพล  กาญจนเวโรจน์
4. เด็กชายพิศิษฐ์  ไชยวัฒน์สิริ
5. เด็กชายสงบ  แซ่โซ้ง
6. เด็กชายสมบุญ  แสงประเสริฐ
7. เด็กชายสุทัศน์  แซ่เอ้อ
8. เด็กชายเกรียงไกร  กาญจนศิริปกรณ์
 
1. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
2. นายปักธงชัย  สวาสดิ์วงค์
3. นายปัณณธร  อ่อนแก้ว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายณัฐนันท์  ดอนเขียวไพร
2. เด็กชายนพรัตน์  กล่ำสี
3. เด็กชายนรวิชญ์   หมั่นกิจ
4. เด็กชายนิธิพล  อิ่มเอิบ
5. เด็กชายมินทดา  คำค้อม
6. เด็กชายรัชนาท  ปุยสุข
7. เด็กชายสรุพงษ์  ขุนโต
8. เด็กชายอนุเดช  เหมฤดี
 
1. นายสุขะวัฒน์  สุขทั่ง
2. นายจเร  โคกทอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   จักศรี
2. เด็กชายจิรวัฒน์   พุ่มชะเอม
3. เด็กชายณัฐพงษ์   เสนอใจ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจนวิถี
5. เด็กชายวราเทพ  ไม้แดง
6. เด็กชายสุทธิพงศ์   จันทร์ทิพย์
7. เด็กชายเชิดศักดิ์  ป้องคำสิงห์
8. เด็กชายไพฑูรย์   สิงห์จารย์
 
1. นายยุทธนา  นาอุดม
2. นายธาตรี  จันทร์เรือง
3. นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้า
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายคณิศร  คงตัน
2. นายธนโชติ  รุ่งเรือง
3. นายนารเมธ  เข็มทอง
4. นายวสุกิจจ์  พรมพรสวรรค์
5. นายวัชรากร  บัวแก้ว
6. นายศุภานุพงษ์  พานิชวัฒนะ
 
1. นางทองพิน  ทองมั่น
2. นางสาววรมน  วีตะเสวีระ
3. นางพรทิพย์  ศรีพงษ์มิ่ง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. นายชนะชัย  ดวงตานนท์
2. นายชนาธิป  ทวีโต
3. นายพิสิษฐ์  สีทัดแอ
4. นายภูมิพัฒน์  จันทร์ดา
5. นายสุรเชษฐ์  อิ่มชม
6. นายอฑิศร  มอญชัยภูมิ
 
1. นายพัสกร  โตเสน่ห์
2. นางจิดาภา  โตเสน่ห์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. นายณัฐพนธ์  ตาลเยี่ยน
2. นายรณรงค์  บันดิต
3. นายศุภณัฐ  กายถวาย
4. นายสมศักดิ์  วงค์ลาศ
5. นายสหัสวรรษ  มอยบุตร
6. นายสุทธิพงษ์  กาวิระมูล
 
1. นายชูรัตน์  จันทร์สุพัฒน์
2. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัฒน์
3. นายวิษณุรักษ์  หิรัญศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  จิตนิยม
2. เด็กหญิงณัฐฌา  เกิดศิริ
3. เด็กหญิงอัฏฒินันท์  บุญชู
 
1. นายจรัล  งามสม
2. นางพิชญา  งามสม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงดรณี  ยอดคำ
2. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่มั่ว
3. เด็กหญิงศรัญญา  เกียรติไพรสัณฑ์
 
1. นางสาวจันทร์นิภา  ยอดคำ
2. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  มิฟองฟู
2. เด็กชายพงศกร  ทิคำมูล
3. เด็กชายสิทธิชัย  นามพิทักษ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
2. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  วงษ์ตรี
2. นางสาวสมสกุล  เหมืองหม้อ
3. นางสาวอทิตยา  น้อยหมอ
 
1. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชนกานต์  วรรณรินทร์
2. นางสาวเบญจรัตน์  เจนประกอบกิจ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ปานอ่วม
 
1. นางยุวดี  บุตรเพ็ชร
2. นางอุษา  เสริมศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวธนาภา  ญาณะ
2. นางสาวนิชานาถ  นครจันทร์
3. นายราชันย์  ปัญญาเก่ง
 
1. นางสาวจินดา  เครืออินตา
2. นายพิษณุ  ปิจดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  นวลพุ่ม
2. เด็กหญิงนฤมล  สุขมามอญ
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
2. นายสมควร  ทับทิม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เรือนปัน
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ยังศิริ
 
1. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
2. นายภคพล  วัฒนะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายณิวัฒน์ชัย  หวังตระกูลดี
2. เด็กชายธีรดนย์  ชูสงฆ์
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงรีย์อร  แช่มชื่น
2. เด็กชายอิสรานุวัฒน์  ปั้นหยัด
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย
2. นางเยาวลักษณ์  ตุมา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายชวรัตน์   กาวินคำ
2. เด็กชายปณิธาน  ประดับ
 
1. นางสุทิน   ยศยาวิไล
2. นายณภัทร  เมฆอากาศ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุดกัณฐ์มณี  จีนชาวสวน
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ชัยกันทา
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศยิ่ง
2. นางสาวณัฏฐิณี  ปินตา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายปัณณวิชญ์  เกตุวราภรณ์
2. นางสาวเปรมยุดา  ดอกแก้ว
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นายสุรศักดิ์  ธนานุศักดิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายชินกฤต  โตพันปี
2. นางสาวพรนภา  เจริญสุข
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ด่วงภู่ทิม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ประพันธ์กุล
2. นายเกริกเกียรติ  มีทุน
 
1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
2. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายธเนศวร  ช่างนาวา
2. เด็กชายอนุรักษ์  หะจิ
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรกานต์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงสริตา  เครืออินตา
 
1. นางสุพัตรา  ถมยา
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  ปลายนา
2. เด็กชายภูวนนท์  สมบูรณ์ญา
 
1. นางพนิดา  สถาพร
2. นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายศุภวิชญ์  แก้วรุ่งเรือง
2. นายอดิศร  เสือคล้าย
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายณัฎฐพล  ปราบริปู
2. นายนิติภูมิ  อุ่นอารมย์
 
1. นายกิตติพัทธ์  สันป่าแก้ว
2. นางสาววณิชชา  แม่นยำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวบุญสิตา  เจริญบุญ
2. นางสาวเสาวณีย์  พุทธรักษ์
 
1. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ
2. นางสาวณิชกานต์  คุ้มพาล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายยศวรรธน์  จิตวิถี
2. เด็กหญิงอริญชยา  แพ่งสมบูรณ์
 
1. นางเบญญาภา  สอนสุภาพ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ด้วงภู่ทิม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ถึงสุข
2. เด็กชายภาคภูมิ  มากบุญ
 
1. นายบุญญรัตน์  ตั้งประเสริฐ
2. นางสาวชนิตา  หลวงอินทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงทิพรดา   แซ่หว้า
2. นายวรกานต์  พื้นทะเล
 
1. นายรัฏฐวัตร   พลตรี
2. นางสาวรุจี  จันทร์เปา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายพงศ์ตระกุล  วุฒิศักดิ์สกุล
2. เด็กชายศักย์ศิลกาล  เพชรกุลจินดา
 
1. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายกณวรรธน์  มะมุด
2. เด็กชายธเนศวร  อัครโชติวรรณ
 
1. นายบุญส่ง  สัญจร
2. นางสาวเสาวรีย์  คณฑา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภัทรสิทธิ์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงเบญญาภา  การดี
 
1. นายสมชาย  ซอแอ
2. นางภาวิณี  พรหมฟัง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายทินภัทร  สืบพันธ์
2. เด็กหญิงวัลลภา  ทองนาค
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
2. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงพรหมพร  อุดซิว
 
1. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
2. นางกรรณิการ์  ปัฐวี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจินุตา  สการันต์
2. เด็กชายพลเชษฐ์  พุฒพนาทรัพย์
 
1. นายปณวรรต  เล้าคำ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายธนดล  เป็งจันทร์
2. นายธนภูมิ  พรหมนุชานนท์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
2. นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายสรพัศ  ศรีสุวรรณ
2. นายเกียรติศักดิ์  ปานกลิ่น
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นายศิวัช  นาใจ
2. นายเกียรติศักดิ์  สุริยวงศ์
 
1. นายครรชิต  ครูบา
2. นางภัทรานิชฐ์   ตาวงศ์ศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายชวิน  อิงชาติเจริญพร
2. นายนพรัตน์  รองทอง
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกิตติพันธ์  เพ็งแจ้ง
2. นางสาวกุลณัฐ  เกิดเจริญ
 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  รัตนธัมม์
2. นายวรรณชาติ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายชณุภงค์  โคตะมี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายณฐพล  ตันติกุล
2. นายอาทิตย์  โพธิ์ทอง
 
1. นายปกรณ์  ทารัตน์
2. นางนุสลา  รัฐธรรม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายพัสกร  โตวตระกูล
2. นายสรัล  ดีเหลือ
 
1. นางนัทริน  ไชยพูน
2. นายวิเชียร  มหาพรหม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายนกิต  พิมพ์หนู
2. นายสกรรจ์  กมุทชาติ
 
1. นายวัฒนา  เมฆี
2. นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายธนบัตร  เงินศรี
2. เด็กชายธรรมสรณ์  เลือดทหาร
3. เด็กชายสหวรรษ  มนแพวงศานนท์
 
1. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
2. นางชาลินี  พรมแสง
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วคือ
2. เด็กหญิงธนพร  ธนะแก้ว
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  อินธิยะ
 
1. นางอัจฉรารัตน์  ชัยมณี
2. นางอำไพ  หน่อเรือง
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ยาบ้านแป้ง
2. เด็กหญิงธีร์วรา  กลิ่นหนู
3. เด็กชายสรศักดิ์  โพธิ์ดง
 
1. นางสาวศุลิษา  ฟูคำ
2. นางชลันดา  จันทร์มลฑา
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  สิงห์ตัน
2. นางสาวชาลิตรา  เตจ๊ะสา
3. นางสาวปิ่นมนัส  เหลืองสอาดกุล
 
1. นายวัชรินทร์  จันทิมา
2. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายกันตภณ  สมปณิธาน
2. นายกิตติพงษ์  เป่าพิษ
3. นายกิตติพศ  ฐานสิทธิ์นำอุดม
 
1. นายสกลศักดิ์  มีธรรม
2. นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายจารุวัฒน์  อภิพัฒนาชัย
2. นายบุญพิทักษ์  บุญทา
3. นายศุภชัย  มาวงค์
 
1. นางมรกต  ทากัน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายทักษิณ  โทนทา
2. นายอัครชล  อินทร์อิ่ม
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวชลหทัย  ใจคำปัน
2. นางสาวเทพวงศ์  โทเกษ
 
1. นายสุริยา  นิ่มตระกูล
2. นางณัชชา  เตจะโสด
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวธัญญลักษณ์  กล่องพุดซา
2. นายนิกอินทนน  ซาซง
 
1. นางเยาวลักษณ์  ตุมา
2. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายมงคล  ภักดีอาษา
2. นายยุรนันท์  แซ่เจีย
3. นายไพศาล  แตงเขียว
 
1. นายศุภชัย  ตาสาย
2. นางสาวเฉลิมพร  เพชรนิล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายวรากร  ใจสัตย์
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  นาคพันธ์
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เดชนุช
 
1. นายแหลม  เชตนุช
2. นางพัชรา  ศรีสว่างสุข
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายภคพงษ์  นามสุทโท
2. เด็กชายศรัณยู  สระทองยอด
3. เด็กชายสุกฤต  ราชวิจิตร
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นายสมควร  ทับทิม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นายทวีศักดิ์  ค้างศรี
2. นายภากร  ทิพสอน
3. นายไกรสิงห์  สายด้วง
 
1. นางสาวพิมพา   ทิงิ้วงาม
2. นายอนุสรณ์  สุขยืน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  ทองรอด
2. นายดนุพร  จันท์โสภา
3. นายเติมตระกูล  มาเนียม
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นายสุริยา  ทองดอนพุ่ม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายศิวรัฐ  ปาวี
2. นายศุภสิทธิ์  เมืองจันทร์
3. นายเกษมสรรค์  ศรีจันทร์
 
1. นายสาธาร  รวบรัด
2. นายอนุรักษ์  เพชรไทย
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายชัยนรินท์  พูลพิพัฒน์
2. เด็กชายธราธร  เลิศเสม
3. เด็กชายวศวรรธน์  มีคำ
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นายมหาชัย  นุ่มมาก
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกตวรรณ   บุญมี
2. เด็กหญิงธนพร   สายทอง
3. เด็กชายวิศวะ   รักนา
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายทศวรรษ  ถาวร
2. เด็กชายยุคลเดช  แก้วอ้าย
3. เด็กหญิงอัญชิสา  กระบวนแสง
 
1. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
2. นางชลภิรัตน์   แก้วมูล
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายจีรศักดิ์  ยาวิชัย
2. นางสาวธิญาดา  ยารังษี
3. นายศุภชัย  จับใจนาย
 
1. นายชนก  แสนติยศ
2. นางสาวผดุงศรี  คำฮ้อย
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายนฤสรณ์  แซ่ฟุ้ง
2. นายเจนวิทย์  จ้วงกลาง
3. นายเศรษฐี  คุณนนท์
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นายจรัล  ฟังเร็ว
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ผ่องใส
2. นายกิตติพงศ์  ทองมาตรา
3. นายเนติธร  เสาร์คำ
 
1. นางนาฎลัดดา  ธัญญะวานิช
2. นางสาววิสุธิดา  ธัญญะวานิช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  บัวกลั่น
2. เด็กชายธนาวุธ  ผึ่งด่านกลาง
3. เด็กชายไพฑูรย์  คชอินทร์
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายธวัชชัย  วนาสิริเจริญ
2. นายปุ๊คา  วสุธานที
3. นายโซคุล  วนานิเวศ
 
1. นายธนศักดิ์  ซิโน
2. นายภูรินท์  ชนิลกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายทวีรัฐ  แก้วชัย
2. เด็กชายทอแสง  กูนโน
3. เด็กชายพัทธพล  กันทะนันท์
 
1. นายธีรภพ  ส่งศรี
2. นายณัฐนนท์  วงศ์เสือ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นายกวยทู  -
2. นายบรรจง  กมลสดใส
3. นายสาธิต  อุดมสมาธิวัฒน์
 
1. นายชลธาร  สมาธิ
2. นางสาววรรณิศา  วงศ์ษยา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายจิตรดิลก  เกษรมาลา
2. นายธนกิจ  อินทศักดิ์
3. นายบุญมั่น  ประนต
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นายณรงค์  คูรัมย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. นายชัยวัตร  นวลไม้หอม
2. นายมงคล  คำมอน
3. นายสาคร  ช่วยเมือง
 
1. นายจุมพล  ชาอุ่น
2. นางชฎารัตน์  คำวิเศษ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรประภา  เทพพิทักษ์
2. เด็กหญิงรุจรวี  หวิงปัด
3. เด็กหญิงสรัลชนา  ศรีนอก
 
1. นางรุ่งกานต์  ร่างเจริญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. เด็กชายธีรภัทร์  ถึงสุข
2. นางสาวพิมพิศา  อินทะจักร์
3. นางสาวอินทิรา  มาลีกิตติการต์
 
1. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
2. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อยู่เชื้อ
2. เด็กหญิงมนฤดี  ไชยแก้ว
3. เด็กหญิงเกษอารีย์  จำนงค์
 
1. นายทรัพยสิทธิ์  สรรพโชคอนันต์
2. นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นางสาวจันทร์ทรา  เหลี่ยมพิทักษ์
2. นางสาวนิศารัตน์  ศรีโชค
3. นางสาวสุชาวลี  เกิดเกตุ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จั่นเจริญ
2. นางกิติกาญจน์  ฤทธิ์บำรุง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวธันยพร  กุลแก้ว
2. นางสาวธันยพร  สิงห์พร
3. นางสาวน้ำผึ้ง  ศรีสุข
 
1. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
2. นางสาววิรุณยุพา  รักเรือง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายณรงค์กรน์  แสงทรง
2. นางสาวณัฐพร  บุญจันทร์
3. นายสิทธิพงษ์  ทองมี
 
1. นายทรัพยสิทธิ์  สรรพโชคอนันต์
2. นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ภู่ฤทธิ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  สาดอ่ำ
3. เด็กหญิงพรชิตา  วิเศษชาติ
4. เด็กหญิงรุจาภา  กันเกตุ
5. เด็กหญิงลลิดา  หมีนิ่ม
6. เด็กหญิงศุุพัสรา  บำรุงดี
 
1. นางธิติมา  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางประพิณมาศ  ศรีผุย
3. นายสุชาติ  สาดอ่ำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  บรรดาศักดิ์
2. เด็กชายตะวัน  พรมพรสวรรค์
3. เด็กชายนพดล  ถมทอง
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  มีบุตร
5. เด็กชายภาสกร  แพอยู่
6. เด็กชายไกรสร  แสนเฮ้อ
 
1. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
2. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกรพิณ   แซ่เต็น
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  สายบุญสา
3. เด็กหญิงปาริดา  รางแดง
4. เด็กหญิงสุธีมา  ทรงอภิวัฒน์กุล
5. เด็กชายเนติพงษ์  ขระสุ
6. เด็กหญิงแพรวา  แสนนิทา
 
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
2. นางสาวพรทิพา  ภูเลื่อน
3. พระพงษ์พัฒน์   ใจปิง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นายณัฐกมล  ใจมา
2. นางสาวประไพพิมพ์  ฉวี
3. นางสาวปัทมา  กาวีระ
4. นางสาวภัทรา  คงโพธิ์
5. นางสาวศิรินันท์  สุกกลม
6. นายสุธากร  แสนเปา
 
1. นางยุพิน  ชัยชนะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวฉันทชา  ทาติด
2. นางสาวมาติกา  นาคมี
3. นายสิทธิพร  โม้ทอง
4. นายสิทธิศักดิ์  โม้ทอง
5. นางสาวสิวิกา  แซ่ลิ้ม
6. นายอภิวิชญ์  บุญมี
 
1. นางเพ็ญศรี  เสียงดัง
2. นางวิเชียร  ทองใหญ่
3. นางทิพย์นภาพร  ทรัพย์เจริญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. นายณัฐพงษ์  พลอาภา
2. นางสาวน้ำเพชร  เอกวัฒน์
3. นางสาวปฐมพร  สายชาลี
4. นางสาวพัชรี  เอี่ยมโอด
5. นางสาวรลิสา  เพชรเภรี
6. นายวรนนท์  หนองหลวง
 
1. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
2. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  แก้วคำ
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ศรีแดง
3. เด็กหญิงสุกัญญาภัทร์  สนหอม
 
1. นางวิไลพร  ฮดโท
2. นางนาริส  ดิษฐ์น้อย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตพร  เยียะเปียง
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ปลงจิตร
3. เด็กหญิงอารียา  กาเหล็ก
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรธนโชติ  ใจชื่น
2. สามเณรปริญญา  พงษ์ปันแก้ว
3. สามเณรอนันต์  กันทา
 
1. นางสาวนัยนา  สุนะเสน
2. นางสาวอังคณา  กลิ่นหอม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เลิศลักษณ์วิบูลย์
2. นางสาวบุศรินทร์  กิจยศชัยปกรณ์
3. นางสาวเกศญาภรณ์  ลีจา
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  พุฒหอม
2. นางสาวณัฐฌา  ทัตเศษ
3. นางสาวโฉมไฉไล  จงมีสุข
 
1. นางสาวพรทิพย์  อ่อนท้วม
2. นางสาวจารุวรรณ  บุญดา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวนภัสวรรณ  การดื่ม
2. นางสาวพรธิดา  ถาแวง
3. นายวรเมธ  เหล็กเทศ
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงใจ
2. เด็กชายพงษ์พันธ์ุ  จันทร์สอน
3. เด็กชายวาทิน  เอมจัด
 
1. นายภาณุวัตร  จันทร์แดง
2. นางกฤษณา  อุดมโภชน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กชายธนวรรฒ  ขันทะ
2. เด็กชายธมชาติ  เฟือยคำ
3. เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์  พกคำ
 
1. นายสถิตย์  นันทะน้อย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  แสนเรืองเดช
2. เด็กหญิงยลดา  สิทธิ์โภชน์
3. เด็กหญิงฮามีดะห์  ซิตูมปูน
 
1. นายรักษพล  ซิตูมปูน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายจักรี  พุทธโยธา
2. นายศุภกิตต์  แซ่ลี
3. นายเจษฎา  แซ่ย่าง
 
1. นายนิเวศน์  อินตารัตน์
2. นายวิชมัย  เขตสกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายกิติพันธ์  ใจปัน
2. นางสาวปาลิตา  แสนยาเจริญกุล
3. นางสาวพรพิมล  เพ็ญญาหลวง
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายปิยวัฒน์  ขำนาพึง
2. นายสิทธิพงษ์  อารยะศิลปธร
3. นายเอกชัย  ด้วงหม้อ
 
1. นายภิญโญ  แจงทอง
2. นางสาวสุพิศ  มีทรัพย์มั่น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงดุษฎี  ไวเหลี่ยม
2. เด็กชายมิลทดา  มุงคอน
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำแผง
 
1. นางสรัญญา  เรือนคำ
2. นางจรรยา  พุทธา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญชรส  พึ่งวงษ์เขียน
2. เด็กหญิงนฤมล  นาคสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพรรณิภา  ฉิมเชิด
 
1. นางปัทมา  สามลทา
2. นางการเวก  ไชยโอชะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พิมพ์จำนงค์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงงา
3. เด็กหญิงไอยลดา  ไชยราช
 
1. นางวิลาวัลย์  วิเศษโวหาร
2. นายณัฐวุฒิ  เงาะหวาน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวพรวลัย  จุลพันธ์
2. นางสาววิริตรา  อ่อนนวล
3. นายสุรชาติ  ปิติประดิษฐ์
 
1. นางศิริลักษณ์  ไพรสิงขร
2. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  พุ่มไพรจิตร
2. นางสาวพรชฎา  แนบชิด
3. นายสุรเชษฐ์  จันทร์ปาน
 
1. นายอโณชัย  พุ่มสอาด
2. นางภริตพร  พึ่งไชย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวธันภารัตน์  แต้มฉลาด
2. นางสาวนัฐนิชา  เจ้าภักดี
3. นางสาวปรียานุช  แอบอุ่น
 
1. นางสรัญญา  เรือนคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนรดี  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงพีรยา  จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงรัตนา  สนิทผล
 
1. นางสาวสุดสวาท  พุ่มเปี่ยม
2. นางอัญชลี  อัครวงษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  เกตุสกุลณี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  คงทิพย์ธีรศรี
3. เด็กหญิงสุรัชนินนทร์  ภู่มณี
 
1. นางวีระวรรณ์  สาระวรรณ
2. นางสาวยุพิน  จิตรกำเหนิด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   อนุรักษ์วนภูมิ
2. เด็กหญิงสุธิดา  วงค์ดำรงวิวัฒน์
3. เด็กหญิงอังศุมาลี  ขุนคำ
 
1. นางรัชฎาพร  โฉมอินทร์
2. นางสมพร  อิ่นใจ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายคุณานนต์  กันทะวัง
2. นายภาณุวัฒน์  พ่วงพันธ์
3. นายวุฒิชัย  ก้อนศิลป์
 
1. นางลำดวน  ติดทะ
2. นางนพผกามาศ  สายนุวงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  อนุจันทร์
2. นางสาวสุนิสา  ขุนทองไฝ
3. นางสาวอรัญญา  คำภา
 
1. นางศิริลักษณ์  ไพรสิงขร
2. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวชญานิศ  ม่วงไหม
2. นายชินกร  การเลียง
3. นางสาวพิชชาพร  ชมภู
 
1. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
2. นางรุจี  เฉลิมสุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาดา  รักวงค์
2. เด็กหญิงสุภาพร  ตั้งตัว
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ตาเร็ว
 
1. นางจิลาวัล  มหามิตร
2. นางพวงเพชร  ตามัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงลักษิกา  นามวงศ์
3. เด็กหญิงเอ้ย  มูลระ
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวคฑามาศ   เข้าเมือง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  บุศราคำ
2. เด็กหญิงศิรินทรา  ทับทิม
3. เด็กหญิงศิริอาภรณ์  โพธิ์พิเนตร
 
1. นางจุฑามาศ  เกื้อกูลวงศ์
2. นางเรืองรวี  ชัยรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายธีรศักดิ์  อุตมะแก้ว
2. นายอิทธิพัทธ์  อินติใหม่
3. นายเสน่ห์  ธนันชัย
 
1. นางลำดวน  ติดทะ
2. นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. นางสาวนริศรา  บุญส่งธรรม
2. นางสาวนันทพร  นางวรัตน์
3. นางสาวนุ้ยศศิธร  เพ็งสุริยา
 
1. นางพิศมัย  ภูวันนา
2. นายอาทิตย์  วิจบ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวพลอยไพลิน  เที่ยงอยู่
2. นายสมาธิ  อินหันต์
3. นางสาวสุกัญญา  สมหล่าย
 
1. นางศุภรา  ศิลปธร
2. นางณัฐชยาน์  แก้วไพฑูรย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กชายจีราวัฒน์  แก้วคำ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ประสงค์
3. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  เสร็จกิจ
 
1. นางปรียนันทนา  อินปรา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์สิริ  คำนุช
2. เด็กหญิงปภาณิน  จันแสงศรี
3. เด็กหญิงวราเทพ  ชาติสุภาพ
 
1. นางอรพินท์  คงคาสวรรค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายก๊อด  -
2. นายประสงค์  ชัยวงศ์ธนา
3. นายอนุชา  รุกันทา
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
2. นางสาวศิรินทิพย์  อรุณเมือง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นายณัฐนนท์  ชัยมงคล
2. นายภูสมิง  ชื่นบาน
3. นายสิวานันท์  ศรีทัน
 
1. นางปรียนันทนา  อินปรา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  น้อยนคร
2. นางสาวธันยพร  ประสมใจ
3. นางสาวพัณนิตา  จิตรสมัคร
 
1. นางอรพินท์  คงคาสวรรค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. นางสาวผกากรอง  กล่ำเงิน
2. นางสาวสิรินยา  แก่นโงน
3. นางสาวอัมพร  สิงห์ขรณ์
 
1. นางสาวฤดีวรรณ  ภู่อ่ำ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ปัญญากอบ
2. เด็กหญิงจิตรานุช  พรหมณะ
3. เด็กหญิงนิตยา  อภิบาลบรรพต
 
1. นายเสกสรร  เทพยศ
2. นางรภัสวรีย์  สาลีธนสกุล
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายจตุรวิทย์  แสงท้าว
2. นายวิสิทธิ์  วงษ์ธีรภาพ
3. นางสาวอรพิน  แซ่จ้าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
2. นางสาวกรรณิการ์  จันมา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วรเกษ
2. เด็กชายลิขิต  สิงห์โต
3. เด็กหญิงอรนันท์  สุขคำ
 
1. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. นายสมบุญ  คงคา
2. นางสาวสายป่าน  เครือจักร
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ดอนพิมพา
 
1. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวสาวิตรี  วงศ์ยศ
2. นางสาวสิริมาศ  กลิ่นเเย้ม
3. นางสาวอรยา  บุสบงศ์
 
1. นางสาวพรรนิษา  ศรีหุ่น
2. นางสาวประพิศ  พรมศิลา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวศิริพร  จากน่าน
2. นางสาวอรญา  สาสุยะ
3. นางสาวอรพรรณ  คำปาแผง
 
1. นางดรุณวรรณ  แก้วมี
2. นางขวัญใจ  จอมแปง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายบวรเทพ  อุดแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สาริอาภรณ์
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงดุสิตา   แสงเดือน
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายสุทธิชัย  แซ่ท้าว
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายไชยวัฒน์  เทพก่ำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กชายเอกลักษณ์  เสนจี๋
 
1. นางชนาภานิษฐ์  จิตรจง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ช่วยนา
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  สิงห์สม
 
1. นางสาวชนธิชา  ปานแดง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วงศ์แต๋
 
1. นางวิลาวัลย์  ท้าวมณี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายปวริศ  ลงลา
 
1. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวณัฐสุรางค์  สว่างวงศ์
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายฐิติกร  อักขระ
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์  ธนทิพยเนตร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายเขตสยาม  ปวงคำ
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กชายโฆษิต  หาญใจ
 
1. นางสุธิตา  เขื่อนรัตน์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  มั่งมี
 
1. นางชลธิชา  ชลฤทธิ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายสิทธิโชค  ประโลหิต
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เลิศสุวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายสุภกฤตย์  นามสวรรค์
 
1. นางจุฑารัตน์  สมบัติ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองอยู่
 
1. นางสาวอาริยา  ภิรมศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กชายวายุศรณ์  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวอัมพร  ซาวบุญตัน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  โสฬส
 
1. นางสาวสงกรานต์  สุกิน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงจาริยา  มาเยอะ
 
1. นางณัชชา  นรรัตน์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงอรยา  พิมจอง
 
1. นายยุรนันท์  พลพัฒน์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กชายโกมล  ดวงจำลอง
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  จันทร์อุบล
 
1. นายนพรัตน์  แก้วนิคม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. เด็กชายฐานันดร  หมื่นจินะ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  กันจะนะ
 
1. นายวสันต์  แก้วสา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายวีรพงศ์  นามศิริ
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกฤษฎา  อ่วมทอง
 
1. นายอรรถพล  สุวะคุณ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายศุภกร  อินทะกูล
 
1. นางวัชรียา  พันธ์ทอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นายวัฒนา  ทองคำ
 
1. นางเนื้อน้อง  จามา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายพันธ์ธง  วงค์ชมภู
 
1. นายวิทูร  แสนติยศ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายจิตรกร  ใจหาญ
 
1. นางสาววินัฎฐา   นันตะสุข
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายศุภชัย  แข็งฤทธิ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวปิยวรรณ  ฟองคำ
 
1. นางวาสนา  ปาลี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายเอกภพ  การธนมงคล
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นางสาวอัญชลี  จันทะเสน
 
1. นางสาวเกศแก้ว   พุ่มขจร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  ชัยปรัชญาพร
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาววลัยพรรณ  ดวงแก้ว
 
1. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวกันตา  รุทธการ
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายชินกฤตษ์  จุดร
 
1. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายณัฐพล  ใจใส่
 
1. นายสนั่น  ก๋อยฟอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายชัชวาลย์  เบาใจ
 
1. นางสาววินัฎฐา   นันตะสุข
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  ใจปินตา
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  เชียงกาขัน
 
1. นางแพรวไพลิน  ศศิทัตต์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายพิชิตชัย  ทรงวรกุล
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  กอบกุลอาชา
 
1. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
2. นางแก้วมาลา  นิช่างทอง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กชายสราวุฒิ  คำสอาด
2. เด็กชายเจริญโชค  ปะกะตัง
 
1. นางสาวปัญจลักษณ์  เมฆเจริญทรัพย์
2. นางสาวเควิกา  แก่นสงสัย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกรวิชญ์  แสนใจ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉั่วเจริญ
 
1. นางวนิดา  โนนคำ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นางสาวอรณิชา  พันธ์ศรี
2. นายอานันท์  คณฑา
 
1. นายสันติ  ดีเทียน
2. นางณัฐปภัสธ์  พูลทรัพย์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายนนธวัช  ฤทธิรงค์
2. เด็กชายสิทธิภาคย์  ระวังของ
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นายศักดา  สีทา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  สิงห์
2. นางสาววรัญญา  ลัทธิศักดิ์
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
2. นางสาวศุภิสรา  คุณาวิวัฒน์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายธราวิทย์  ฉัตรทอง
2. นายสหัสวรรษ  อุปนันไชย
 
1. นางสาวมณีภัทร  บุญชู
2. นางสาวพิวานันต์   ฝั้นเต็ม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายจักรกฤช  กันธิยะคำ
2. นายอานนท์  สมนึก
 
1. นางณัฎฐธิดา  จองนันตา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายจิรภัทร  คชฤทธิ์
2. เด็กหญิงรวิภา  คำมาเร็ว
 
1. นางสาวจารุณี  ขันใจ
2. นางสาวรัฐการ  ธรรมสิทธิ์