หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครู โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ผู้พัฒนาระบบโปรแกรม
2 นายมาโนชญ์ ขุนกอง ศึกษานิเทษก์ สพม.39 คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 นางสุรางค์รัตน์ สิงห์มา โรงเรียนหนองพระยาพิทยา คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4 นางสาวกนิสรา มากงาม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5 นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทษก์ สพม.39 คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
6 ว่าที่ร.ต.สาธิต ธรรมขันทา โรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
7 นางอโณทัย ชื่นใจชน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
8 นายสุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิยาคม คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
9 นางวชิราภรณ์ บุตรดา โรงเรียนบ่อวิทยา คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
10 นายนิมิต เดชสกุลรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
11 นายยุทธนา อยู่ป้อม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
12 นายมาโนช พรามพิทักษ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
13 นางสุปราณี ธาดาภาคย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
14 ดร.มานพ เกตุเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ คอมพิวเตอร์
15 นายธัญพิสิษฐ์ ภู่พงษ์ นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
16 นายเรืองศักดิ์ วัฒนะ นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
17 นายวรากร คำจุมพล นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
18 นายธนาธิป แกล้วกล้า นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
19 นายศรวิษฐ์ คุ้มหุ่น นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
20 นางสาวพรสุรางค์ นาคอัง นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
21 นางสาวสิริมนต์ พุทธสงกรานต์ นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
22 นางสาวเบญญาภา ศาลา นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
23 นางสาวณัฐกาญน์ เพ็งนุ่ม นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
24 นายไพศาล ชนะกุล ครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. 36 (เชียงราย) ผู้ดูแลระบบการบริหารจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคเหนือ
25 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครู โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. 27 (ร้อยเอ็ด) ผู้ดูแลระบบการบริหารจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคเหนือ
26 นายชัยมงคล ขำคม ครู โรงเรียนแวงพิทยาคม สพม. 23 (สกลนคร) ผู้ดูแลระบบการบริหารจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคเหนือ
27 นายนิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม.40 ผู้ดูแลระบบการบริหารจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคเหนือ
28 นายมนตรี ชัยชราแสง ครู โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ผู้ดูแลระบบการบริหารจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคเหนือ
29 นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการอำนวยการ
32 นางสาวพนมอร บุญคง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางณัฏฐิรา อรรถสงเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางสุนิสา ศิวิลัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายมานพ เกตุเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางจิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายช่วยชาติ ตันตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายวิโรจน์ รอดสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายพยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายประชุม ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายเสน่ห์ เทศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายอมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายสุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายสมาน สารีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
53 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายสันติชัย หนูเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายเมธี ศรีรันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” คณะกรรมการอำนวยการ
56 นางเรณู บุญเสรฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
58 นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
59 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
60 นางสาวรสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
61 นายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
62 นายวันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
63 นายชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
64 นายวินัย ชำนาญผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
65 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
66 นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
67 นายชาลี ดายี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
68 นายนวพงศ์ ดวงอุปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ
69 ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
70 จ.ส.อ.ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
71 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
72 นางภคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
73 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
74 นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ
75 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการอำนวยการ
76 นายประมุข ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ
77 นายประสงค์ สินเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
78 นายวิเชียร ปั้นม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
79 นายเจษฎา ปาณะจำนง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
80 นายคำรณ ม่อมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการอำนวยการ
81 นายปกิจพจน์ กมลวรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
82 นายบรรชา บุญเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
83 นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการอำนวยการ
84 นายประจวบ พิมละมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
85 นายธำรงรัฐ จอมสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
86 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
87 นายธงชัย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
88 นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
89 นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
90 นายบันเทิง คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
91 นางอรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
92 นางสาวพิสมร วัยวุฒิ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
93 นางสำรวม กุลศิริ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
94 นายพงษ์เทพ ทองคำพงษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
95 นายอายัติ เอี่ยมบาง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
96 นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
97 นางสาวธันยพร ทรดล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
98 นายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
99 นายประเทือง วงศ์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
100 นางชวนชม นิ่มเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
101 นางโชติกา กุลจู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
102 นางจิณฑ์จุฑา ชูโตศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
103 นางเปรมฤดี เกลาพิมาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
104 นางปาริตา ศรีวิชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ
105 นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ
106 นางณัฐธยาน์ เพ็งสุวรรณ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ชรก.สพม.39 คณะกรรมการอำนวยการ
107 นายสุรัตน์ ขวัญบุญจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
108 นางสายสวาท ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
109 นายเดชา พลกันยิ้ม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
110 นางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
111 นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
112 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 ประธานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 คณะกรรมการอำนวยการ
113 นางสาวสกาวเดือน ฉิมมากรม เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.39 คณะกรรมการอำนวยการ
114 นางอรดี มานักฆ้อง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
115 นางวรรณกร สุวรรณรอ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
116 นางทรงศรี วาณิชย์เจริญชัย ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
117 นางสิริลักษณ์ จันทรังษี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(วงดนตรีสตริง)
118 นางสาวชนทัต ภัควีรภัทร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(วงดนตรีสตริง)
119 นางสุกัญญา ไกรสอน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(วงดนตรีสตริง)
120 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
121 นางจันทร์แรม ขุนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
122 นางธนวัฒน์ รัตนพันธุ์ ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
123 นางรุ่งระพี คัชมาตย์ ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
124 นางสาวสุกัญญา ไชยเหล้ ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
125 นางรัตนา ด้วงทอง ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
126 นางสุรินทร์ มีบางซื่อ ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
127 นายประเทือง พรมแก้วต่อ ครู โรงเรียนแสนตอวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
128 นางสาวอัจฉรา มงคลทอง ึครู โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
129 นางจันทิรา รื่นราตรี ครู โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
130 นางภัทรหทัย ทองอยู่ ครู โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
131 นายสุวัฒน์ น้อยอามาตย์ ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
132 นางอรวรรณ น้อยอามาตย์ ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
133 นางสาวธนัดดา คงเมือง ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
134 นางนันทนิตย์ ท่าโพธิ์ ครู โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
135 นางรัตนา วงศ์สอน ครู โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
136 นางสาวสาวิตรี บุญส่ง ครู โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
137 นางทัดดาว สุวิมล ครู โรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
138 นางกัลญา สวนสอน ครู โรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
139 นางสาวกชกร คงทัศน์ ครู โรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
140 นางเรณู มาย้าย ครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
141 นางสาวฐานิด แจ้งดี ครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
142 นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย ครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
143 นางสาววรรณา บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
144 นางสาวสุดารัตน์ อ้นอยู่ ครู โรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
145 นางจุฑามาศ ช่างต่อ ครู โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
146 นางสาวมลนิภา กันยา ครู โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
147 นางสาวทักษิณา อินมา ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
148 นางสาววันวิสา เนตรชัง ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
149 นางสาวอภิรมย์ เกลี้ยงดี ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
150 นางสาวกาญจนา เชื่อมศรีจันทร์ ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
151 นางสุดใจ เหลี่ยมสมบัติ ครู โรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
152 นางสาวสายันต์ แปดทิศ ครู โรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
153 นางสาวสุธาสินี ปงเทพ ครู โรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
154 นางสาวกนกดาว เดชก้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
155 นางละไม มารศรี ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
156 นางฉวีวรรณ มากมี ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
157 นางนิตยา ชื่นอารมณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
158 นางลักษณา เหล่าอินทร์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฎศิลป์
159 นางสาวกิตติมา กอนเก่า นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
160 นางสุธิดา จันต๊ะวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
161 นางวรวรรณ เพทคุณ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
162 นางสาวปฐมา เตียวตระกูล ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
163 นางประภา บุญยนต์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
164 นางลลิตา ประวันเตา ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
165 นางสาวเมตตา บุญประสพ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
166 นางผาณิต คุณะเกษม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(วงดนตรีสตริง)
167 นางสาวนันทนา ศรีเดช ครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(วงดนตรีสตริง)
168 นางสาวอัจฉรา จันทร์แจ่มแจ้ง ครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(วงดนตรีสตริง)
169 นางสาวปรารถนา พืชเนาวรัตน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(วงดนตรีสตริง)
170 นางสาวจันทร์แรม ม่วงสวน ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
171 นางสาวกนกดาว เดชก้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
172 นางอรดี มานักฆ้อง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
173 นายสุรกิจ เฉลิมวิริยะสกุล ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
174 นางวรรณกร สุวรรณรอ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
175 นางสาวศศิญาพัชร์ ศิริรัตน์นรา ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล และยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
176 นางสาวพีรดา บัวกลิ่น ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล และยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
177 นางสาวกีรติกาญจน์ ไชย์หิรัญญากร ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล และยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
178 นางลลิตา ลี้บุตร ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล และยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
179 นางฉวีวรรณ ศรีนาง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
180 นางสาวยุพิน จิตรกำเนิด ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
181 นางสุธิดา จันต๊ะวงศ์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
182 นางยุเพียร อ่อนสี ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
183 นางวีระวรรณ์ สาระวรรณ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
184 นางสาวณัฐถา พุดลา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - สาระดนตรี(วงดนตรีสตริง)
185 นางกุลธิดา สมโสภา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - สาระดนตรี(วงดนตรีสตริง)
186 นางบุญญมุข ภาคภูมิ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - สาระดนตรี(วงดนตรีสตริง)
187 นางวิวัฒนา วงศ์พุฒิ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - สาระดนตรี(วงดนตรีสตริง)
188 นายเจน อาสมาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล และยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - สาะดนตรี (วงดนตรีสตริง)
189 นางอุบล อั้นทรัพย์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล และยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - สาะดนตรี (วงดนตรีสตริง)
190 นางสาวสุภาพร กางทะวร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล และยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - สาะดนตรี (วงดนตรีสตริง)
191 นางตะวันฉัตร ด้วงสั้น ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
192 นางนิตยา ชื่นอารมณ์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
193 นางฉวีวรรณ มากมี ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
194 นางละไม มารศรี ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
195 นางสาวกนกดาว เดชก้อง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
196 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
197 นายสันติ สานุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
198 นายกีรติ วาณิชยพงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
199 นายชูชาติ รอดถาวร ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
200 นายนิโรจน์ นนท์นา ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
201 นางสาวศศิญาพัชร์ ศิริรัตน์นรา ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
202 นางสาวพีรดา บัวกลิ่น ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
203 นางลลิตา ลี้บัตร ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
204 นางสาวกีรติกาญจน์ ไชย์หิรัญญากร ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
205 นายชูชาติ รอดถาวร ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
206 นายกีรติ วาณิชยพงศ์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
207 นายวิโรจน์ นนท์นา ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
208 นายสันติ สานุ่ม ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
209 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
210 นายอภิสิทธิ์ เม่งตรี ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
211 นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
212 นายนิธิกร แทบศรี ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
213 นายวันเฉลิม จันทร์ทรง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
214 นางมลิวัลย์ บุญดา ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
215 นายปกรณ์ พรหมวิมานรัตน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - สาระดนตรี(วงดนตรีสตริง)
216 นายภานุพล มิ่งกลิ่น ครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - สาระดนตรี(วงดนตรีสตริง)
217 นางสาวมัณฑนา มีมาก ครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - สาระดนตรี(วงดนตรีสตริง)
218 นายเจนพจน์ หวงกำแหง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - สาระดนตรี(วงดนตรีสตริง)
219 นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
220 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
221 นายวินัย ชำนาญผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
222 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
223 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
224 นายชาลี ดายี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
225 นายคำรณ ม่อมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนครอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
226 นายบันเทิง คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
227 นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
228 นายธงชัย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
229 นายวิเชียร ปั้นม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
230 นายประจวบ พิมละมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
231 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
232 นายบรรชา บุญเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
233 นายปกิจพจน์ กมลวรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
234 นายเจษฎา ปาณะจำนง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
235 นายวรพจน์ สราญรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
236 นายวีระชัย แจ้งโม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
237 นายนคเรศ นิลวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
238 นายสุพจน์ ต่อสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
239 ว่าที่ พ.ต. บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
240 นางจันทร์แรม ขุนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
241 นายสันติ ภูพืช รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
242 นายนภดล วรรณละเอียด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
243 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
244 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
245 นางสาวพชรกมล คำไวย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
246 นางสาวณัฐฐินันท์ นวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
247 นางสาววิไล อ่อนตานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
248 นางสาวอัจฉราภรณ์ เสวันนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
249 นางสาวนพเก้า ทองชุมสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
250 นายเดชา พลกันยิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
251 นางชูเนตร อ่อนล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฎศิลป์
252 นางประนอม วิชัยดิษฐ์ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฎศิลป์
253 นางรัตน์วรรณ วิจารัตน์ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฎศิลป์
254 นางเบญจา สุวรรณรอ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฎศิลป์
255 นางสาวดวงเดือน ทองจีน ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฎศิลป์
256 นางสาวชนิดา จันทร์มา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฎศิลป์
257 นางคมคาย ลือราช ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฎศิลป์
258 นางแสงเทียน เพ็งคุ้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
259 นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
260 นางมลิวัลย์ บุญดา ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย
261 นางพัชจิราพร รุ่งแจ้ง ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
262 นางวรนุช ทองเพชร ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
263 นายอมรพันธ์ุ ช่างน้อย ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
264 นางสาวสุพัตรา เอี่ยมดี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
265 นางชมนภัส จั่นฤทธิ์ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
266 นางสาวสุภัค อินทรมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
267 นายอดิเรก อ่อนช่างเหล็ก ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
268 นางสาวจิราวรรณ อินเกิด ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
269 นายจรัญ หนองหลวง ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
270 นางมลิวัลย์ บุญดา ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
271 นางสาวปนัดดา ประทุมมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
272 นางสาวศิริรัตน์ เจษฎาวุฒิ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก
273 นายสมบัติ วัฒนากุล ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม
274 นายกรกฎ ถนอมสิน ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
275 นางศิริลักษณ์ เกษประสิทธิ์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย ๐ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก
276 นางนฤมล ชำนิ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย ๐ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง
277 นางอินทิรา ดาทอง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย ๐ การแข่งขันเดี่ยวซออู้
278 นางรัตนา พ่วงประเสริฐ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย ๐ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้
279 นางจุรี คุ้มญาติ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
280 นางทิพวัลย์ บุญยืน ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย ๐ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง
281 นางประภา บุญยนต์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย ๐ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
282 นาวสมลักษณ์ บุญโห้ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย ๐ การแข่งขันร้องเพลงไทย
283 นางสานิลัช ทิพย์รัตน์มงคล ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย ๐ การแข่งขันวงเครื่องสายเครื่องเล็ก ม.1-6
284 นายวิเชียร เซี่ยงว่อง ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
285 นางสาวปนัดดา ประทุมมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
286 นางสาวสุภัค อินทรมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
287 นางสาวจิราวรรณ อินเกิด ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
288 นางสาวมาณวิกา มีบึงพร้าว ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
289 นางสาวณรัก ชัยวินิจฉัยกุล ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
290 นางดวงรักษ์ ศรีลาพฤกษ์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย ๐ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่งเดียว ม.1-ม.6
291 นางสาววิลาวรรณ สังข์ทอง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีไทย ๐ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
292 นายชาลี ดายี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
293 นายวีระชัย แจ้งโม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
294 นายรัฐสรรค์ ภูมิพัฒนาโสภณ ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
295 นายอุดร ภูสมสี ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
296 นายเลิศพันธุ์ พิษณุวรรณ ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
297 นายพจนารถ จำนงวัย ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
298 นายอุดม บุญเกตุ ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
299 นายสมศักดิ์ แซ่ไล้ ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
300 นายอาทิตย์ ตันติวงศ์ ครู โรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
301 นายเกษม วิพลชัย ครู โรงเรียนแสนตอวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
302 นายสรพงษ์ แสงสุข ครู โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
303 นายกิตติธัส สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
304 นายสัญญา สาโท ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
305 นายเชิดชาย มูลขำ ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
306 นายสกุล จันที ครู โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
307 นายเกรียงศักดิ์ ทิพย์พรหม ครู โรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
308 นายอรรถกร แก้วเปี้ย ครู โรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
309 นายประสพโชค บัววังโป่ง ครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
310 นายสมยศ เนาว์กระจ่าง ครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
311 นายสุนันท์ ทองอ่อน ครู โรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
312 นายไวร่อน คงแก้ว ครู โรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
313 นายสิทธพงษ์ เขียวทอง ครู โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
314 นางสาวสุลีภรณ์ สมร่าง ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
315 นางสาวลัดดาวัลย์ ลำไย ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
316 ว่าที่ พ.ต. บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
317 นายณัฐวุฒิ น้อยใย ครู โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี(ดนตรีสากล)
318 นางพรทิพย์ แสงแก้ว ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
319 นางสมพิศ ภู่เพ็ชร ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
320 นางสาวณฐพร เฮงพลอย อัตราจ้าง โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
321 นางกาญจนา คำคูณศรี ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
322 นางสิวิภา พัฒน์มณี ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
323 นางกัญญา สุขะอาคม ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
324 นางสาวภาพตะวัน คัชมาตย์ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
325 นายเสงี่ยม มั่นชาวนา ลูกจ้างประจำโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
326 นายธีรวัฒน์ ธรรมโลกา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
327 นายรัตน์ เกตุจันทร์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี การขับขานประสานเสียง
328 นายศิริพัฒน์ ทิพยสาร ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี การขับขานประสานเสียง
329 นายวันชัย ปิ่นเกตุ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี การขับขานประสานเสียง
330 นายอุบล บัวอ่อน ลูกจ้างประจำ โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี การขับขานประสานเสียง
331 นายสารัตน์ เครือญาติ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี การขับขานประสานเสียง
332 นางสาวกัลยาณี รจิตรังสรรค์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี การขับขานประสานเสียง
333 นางธนารัตน์ หาญชแล ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี การขับขานประสานเสียง
334 นางวราพร อนันตวงศ์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี การขับขานประสานเสียง
335 นายวัชรากร เปรมประสิทธิ์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี การขับขานประสานเสียง
336 นายภานุพงศ์ เจริญชัย ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี การขับขานประสานเสียง
337 นายเสรี วุฒิศรีเสถียรกุล ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี การขับขานประสานเสียง
338 นางเบญญาภา สอนสุภาพ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี การขับขานประสานเสียง
339 นายภานุพงศ์ เจริญชัย ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี การขับขานประสานเสียง
340 นางศิริพร ช่วงไชยะ อัตราจ้าง โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี การขับขานประสานเสียง
341 นางวรรณฤดี จรชื่น อัตราจ้าง โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี การขับขานประสานเสียง
342 นายวิเชียร เซี่ยงว่อง ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ (ทัศนศิลป์)
343 นางสาวปนัดดา ประทุมมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ (ทัศนศิลป์)
344 นางสาวสุภัค อินทรมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ (ทัศนศิลป์)
345 นางสาวมาณวิกา มีบึงพร้าว ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ (ทัศนศิลป์)
346 นางสาวจิราวรรณ อินเกิด ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ (ทัศนศิลป์)
347 นายยุทธนา อยู่ป้อม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
348 นายจรูญ เถื่อนกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
349 นางสุปราณี ธาดาภาคย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
350 นายนิมิต เดชสกุลรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
351 นายสุวัฒน์ สัตย์ซื่อ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
352 นางสาวมลชยา หวานชะเอม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
353 นางธัญญรัตน์ เต๋มา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
354 นางสาวกนิสรา มากงาม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
355 นางธัญชนก มีพยุง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
356 นายก้องเกียรติ กล่อมแก้ว ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
357 นายพินิจ วัฒนบุตร ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
358 นายจีรพันธ์ เนาวโชติ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
359 นายจตุรงค์ กาญจนนินทุ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
360 นายธนกิจ พลอยสมบูรณ์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
361 นายธวัชชัย เกตุหัวร้อง นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
362 นายสถาพร บุญคำ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
363 นางสุจิตราภรณ์ คงสัมมา ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
364 นางนวลลักษณ์ พุ่มน้อย ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
365 นางสุมิตรา โพธิ์ปลัด ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
366 นางจุรีพร อ้นอ๊อด อัตราจ้าง โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
367 นางสาวพิกุล ด่อนเจ็ก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
368 นางสาวบุณฑริกา ทองคำพงษ์ อัตราจ้าง โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
369 นางศศิธร นักปี่ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ (ดนตรี)
370 นายกรกฎ ถนอมสิน ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ (ดนตรี)
371 นายสมบัติ วัฒนากุล ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ (ดนตรี)
372 นายสุรกิจ เฉลิมวิริยะสกุล ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ (ดนตรี)
373 นางสาวสุชัญสินี อิสระชัยเสาวกุล ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ (ดนตรี)
374 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานการผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฎศิลป์
375 นางสาวจันทร์เพ็ญ หนองทราย ครูโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานการผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฎศิลป์
376 นายวัลลภ มานักฆ้อง ครูโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานการผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฎศิลป์
377 นางสาวนันทพร โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานการผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฎศิลป์
378 นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์ ครูโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานการผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฎศิลป์
379 นายเสรี วุฒิศรีเสถียรกุล ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
380 นางสาวจันทร์จิรา สกุลณมรรคา ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
381 นางนรี สุทธายศ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
382 นางเบญญาภา สอนสุภาพ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
383 นางสุมาลี พรหมมณี ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
384 นางศิริวรรณ ศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการกลางการติดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
385 นายศุภฤกษ์ วังซ้าย ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการกลางการติดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
386 นายศิริชัย กระต่ายเทศ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการกลางการติดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
387 นายสุรศักดิ์ ไกรสอน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการกลางการติดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
388 นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการกลางการติดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
389 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารนอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
390 นายสรยุทธ ปั้นฉาย โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารนอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
391 นายจรูญ เถื่อนกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารนอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
392 นางคนึงนิจ อุทัศน์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
393 นางรุจิราภรณ์ บุญยิ้ม ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
394 นายเผดิม อินทร์นเรศ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
395 นายสมศักดิ์ สวนเอก ลูกจ้างประจำ โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
396 นางวันทนีย์ ดวงอาจ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี (การขับขานประสานเสียง)
397 นายประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารนอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
398 นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารนอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
399 นายอนุสรณ์ จำรัส โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารนอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
400 นางกรเกล้า มนตรี ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
401 นางสอยดาว สุทธิ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
402 นางเรืองไรสิริ กลัดปรี ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
403 นางสาวจิตรวรรณ โตจันทร์ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
404 นายโยธิน น้อยเอี่ยม นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
405 นางสาวรัตติกาล ตันมิ่ง ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
406 นายอายัติ เอี่ยมบาง ศึกษานิเทศก์ สพม.39 คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารนอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
407 นายผจงเกียรติ จีนสลุต โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารนอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
408 นายวิทวัส ชัยบูรณ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารนอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
409 นางศรีสมร หมื่นแก้ว ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
410 นางสาวพรทิพย์ จวบมี ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
411 นางสาวสุกัญญา แดงเรือง ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
412 นางสาวณัฐมน บัณฑุชัย ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
413 นางธัญชนก มีพยุง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารนอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
414 นางสาวดรุณี วิเชียรสรรค์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม.39 คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารนอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
415 นางสาวดรุณี วิเชียรสรรค์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม.39 คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารนอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
416 นางสาวมลชยา หวานชะเอม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารนอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
417 นายสมศักดิ์ ลิ้มคงงาม โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม1-ม.3 และ ม.4-ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารนอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
418 นายเกียรติพงษ์ ญาณวโร โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม1-ม.3 และ ม.4-ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารนอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
419 นายสุวัฒน์ สัตย์ซื่อ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม1-ม.3 และ ม.4-ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารนอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
420 นายชัยวัฒน์ ด้วงช้าง โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ม.4-ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารนอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
421 นางวราพร สุรินทร์ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ม.4-ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารนอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
422 นางธัญญารัตน์ เต๋มา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ม.4-ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงารนอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
423 นายพยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
424 นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
425 นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
426 นายมนูญ ฮวบน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
427 นายพิเชษฐ์ เมืองช้าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
428 นายสมศักดิ์ รัตนธรรมธาดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
429 นายสมยศ พันธ์พิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
430 นางภิมุขสุดา ไวยกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
431 นายภาณุมาศ ธนสัมบันม์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
432 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
433 นายขจร ตาสุยะ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
434 นางปริตา วรรณะศิลปิน ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
435 นายทวีศักดิ์ แตงร่ม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
436 นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
437 นางสายชล สายยิ้ม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
438 นางพรพิศ ยาวิไชย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
439 นายสุชิน เทียมศรี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
440 นายพุทธพร อินอ่อน ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
441 ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย ช่วงบุญศรี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
442 นายวุฒิชัย สุขม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
443 นางพรพิมล มุกสุวรรณ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
444 นายทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
445 นางปิยะมาศ เจริญชัย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
446 นางจิณฑ์จุฑา ชูโตศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
447 นางภิมุขสุดา ไวยกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
448 นายทวีศักดิ์ แตงร่ม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
449 นายจำลอง แจงทอง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
450 นางภาวิณีย์ บุญประสพ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
451 นางดวงใจ พรหมมา ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
452 นายสุชิน เทียมศรี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
453 นางสาวสำราญ สุขขี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
454 นางพรจันทรเพ็ญ จันทร์จำรัส ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
455 นางสิรินาถ ขำคง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
456 นางจิตติภรณ์ คงภาวร ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
457 นางอาทิตยา บุญประสพ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
458 นางสาวพนารัตน์ จงทอง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
459 นางสาวอรัญญา บุญชม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
460 นางสาวปุริมปรัชญ์ คำชนแดน ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
461 นางสาวสุชาดา ศรีแก้ว ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
462 นางสาวณัฐกฤตา ปัญญาปา ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
463 นายช่วยชาติ ตันตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
464 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
465 นายสันติชัย หนูเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
466 นายสันติชัย หนูเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
467 นายจักรพงษ์ วีระมาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
468 นางนงเยาว์ คุณเฉลียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
469 นายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
470 นายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
471 นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
472 นายละม่อม ปิ่นอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
473 นายสุรเดช งามสงวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
474 นางสาวกาญจนา พึ่งเนตร ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
475 นางวันเพ็ญ อ๊อดพันธ์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
476 นางจุรี คุ้มญาติ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
477 นางสมคิด ทองม่วง ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
478 นายมาโนชญ์ ติณสิริสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
479 นางวิไลลักษณ์ ณ เชียงใหม่ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
480 นางสาวธันยพร ทรดล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
481 นางณัฐธยาน์ เพ็งสุวรรณ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ชรก.สพม.39 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
482 นายสาวบุษบา ตาไว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
483 นายสันติชัย หนูเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
484 นายรัตน์ เกตุจันทร์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
485 นางพิมพ์กุล เรื่องวุฒิฐิติกุล ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
486 นายจักรวาล ภู่อ่ำ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
487 นายบันเทิง อิ่มขุนทอง อัตราจ้าง โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
488 นายภานุพงศ์ เจริญชัย ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
489 นายสรายุทธิ เพ็งวัน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
490 นายทวีศักดิ์ ชาติบรรจง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
491 นางสมคิด ทองม่วง ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
492 นายปกรณ์ เกษน้อย ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
493 นายสหชาติ ธรรมพิทักษ์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
494 นางศิริพร ช่วงไชยยะ อัตราจ้าง โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
495 นางนัทธมน คุณคำ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
496 นางวรวิชาการย์ พุ่มสฤษฏ์ อัตราจ้าง โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
497 ว่าที่ร้อยตรีบุญสืบ มะอิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
498 นางศิริพร ดาระสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
499 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
500 นายอัมรินทร์ พันธ์ วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
501 นายไสว เม้ยขันหมาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
502 นายศราวุฒิ สุพัฒน์ รองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
503 นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
504 นายศราวุฒิ สุพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
505 นายประวิทย์ เรืองเดช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
506 นายอนุชิต จันทรอุปรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
507 นายวิทวัส หาหอม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
508 นางสาวปนัดดา เครือทัต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
509 นายพงษ์พิทักษ์ ศรีสุขคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
510 นายณัฐพล สายใจดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
511 นายวัชรพงษ์ ปรากฏ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
512 นายอดิเรก น้อยพานิช ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
513 นายสุรัตน์ คำเอี้ยง ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
514 นายเฉลิมพล แก้วเกตุ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
515 นายสมพร นิติเสถียร ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
516 นายนพพล เล็กพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
517 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
518 ว่าที่ร้อยตรีบุญสืบ มะอิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
519 นางสาววรรณศิริ อินพิทักษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
520 นางสาวพิมพวรรณ สิทธิรักษ์ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
521 นางวงเดือน พรมวิชัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
522 นางสาวชนิกา แก้วนาค ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
523 นางภัฏรพินท์ ใจเพียรทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
524 นางชุดาภรณ์ แพทย์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
525 นางมณีรัตน์ ภานุสนธิ์ ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
526 นางบุญลอย สมบุญมี ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
527 นางสกาย สาระใต้ ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
528 นางสาวกนกวรรณ จันทร์มีเทศ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
529 นางประพิณมาศ ศรีผุย ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
530 นางนงนุช เพชรสุริยา ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
531 นางสนธยา พุทธารัตน์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
532 นางชนากานต์ สกุลหงษ์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
533 ว่าที่ ร.ต.ศิริวัฒน์ ทัดเที่ยง ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
534 นายสิทธิพล เอี่ยมสง่า ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
535 นายพีระ เมฆาจิรพล ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
536 นายสมชัย สินสมุทร ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานและออกเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
537 นางสาวการะเกด วชิรัคกุล ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานและออกเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
538 นายสิรวุฒิ กุลศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
539 นางธนารัตน์ หาญชล ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
540 นางวราพร อนันตวงศ์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
541 นายภานุพงศ์ เจริญชัย ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
542 นางสาวจิรพรรณ พรมสงฆ์ ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการกลางวินิจฉัยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
543 นางพรทิพย์ แสงแก้ว ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
544 นางสิวิภา พัฒน์มณี ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
545 นางสมพิศ ภู่เพ็ชร ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
546 นางสาวณฐพร เฮงพลอย ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
547 นางกาญจนา คำคูณศรี ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
548 นางประภาวดี จตุวิริยะพรชัย ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
549 นางสาวเบญจมาศ คำภาแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
550 นางสุมาลี พรหมมณี ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
551 นางคนึงนิจ อุทัศน์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
552 นางรุจิราภรณ์ บุญยิ้ม ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
553 นายเผดิม อินทร์นเรศ ลูกจ้างประจำโรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
554 นายสมศักดิ์ สวนเอก ลูกจ้างประจำโรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
555 นายกำธร งูทิพย์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
556 นางสาวกัลยาณี รจิตรังสรรค์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
557 นายวัชรากร เปรมประสิทธิ์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
558 นางทศพร มูลหงษ์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
559 นางมาไร มันตะสูตร ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
560 นางนิศา ศาสตร์ศรี ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
561 นายเรวัติ เพ็ชรเอม ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
562 นางกมลพรรณ สนสิริ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
563 นายสมาน สารีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ การงานอาชีพ
564 นายประมุข ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ การงานอาชีพ
565 นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การงานอาชีพ
566 นายธำรงรัฐ จอมสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ การงานอาชีพ
567 นางสาวดุษฎี ทองปากน้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ คณะกรรมการอำนวยการ การงานอาชีพ
568 ว่าที่ร.ต.จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ คณะกรรมการอำนวยการ การงานอาชีพ
569 นายเฉลิมศักดิ์ ดีมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ คณะกรรมการอำนวยการ การงานอาชีพ
570 นายสุรเกียรติ บุญเม่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การงานอาชีพ
571 นางกมลรัตน์ ดอกเกี๋ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การงานอาชีพ
572 นางสุรีรัตน์ บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การงานอาชีพ
573 นางวาสนา ตาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ การงานอาชีพ
574 ส.อ.บุญร่วม หอมสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ การงานอาชีพ
575 นางประพิณมาศ ศรีผุย ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ การงานอาชีพ
576 นางธิติมา วุฒิเนตรเนติรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ การงานอาชีพ
577 นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ การงานอาชีพ
578 นางสาวสกาวเดือน ฉิมมากรม เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.39 คณะกรรมการอำนวยการ การงานอาชีพ
579 ส.อ.บุญร่วม หอมสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การงานอาชีพ
580 นายประสงค์ ศิริธร ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การงานอาชีพ
581 นายธวัชชัย ใจสิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การงานอาชีพ
582 นายลำใย จีนด้วง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การงานอาชีพ
583 นายสุรัตน์ เขียวไทร ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การงานอาชีพ
584 นายอาดูร จันทร์พุฒ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การงานอาชีพ
585 นายพีระ เมฆาจิรพล ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การงานอาชีพ
586 ส.อ.บุญร่วม หอมสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การงานอาชีพ
587 นายกฤษณะ จาดเนือง ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การงานอาชีพ
588 นายสุรพล สาระใต้ ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การงานอาชีพ
589 นายธนิตย์ สุวรรณเจริญ ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การงานอาชีพ
590 นายประสงค์ ศิริธร ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การงานอาชีพ
591 นางกรองทอง ประสานสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การงานอาชีพ
592 นางกาญจนา สุวรรณเจริญ ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การงานอาชีพ
593 นางลำเจียก กมลเพชร ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การงานอาชีพ
594 นางดาราวรรณ เปรมปรีดิ์ ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การงานอาชีพ
595 นางมณี ขิระนะ ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว การงานอาชีพ
596 นายมานพ เกตุเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
597 นายช่วยชาติ ตันตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
598 นายเสน่ห์ เทศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
599 จ.ส.อ.ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
600 ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
601 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
602 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
603 นางเพิ่มศรี เมฆสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
604 . นายไสว เม้ยขันหมาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
605 นายประพันธ์ พุฒตาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
606 นายสุรชาติ คำอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
607 นางพิมพ์นารา นุปิง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
608 นางฤดี อัญชมาภรณ์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
609 นายสวัสดิ์ สุวรรณกิจ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
610 นายระวี ฤทธิเกรียง ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
611 นายโสภณ พันธุ์เพ็ชร ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
612 นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
613 นางสุภัค พุ่มทอง ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
614 นางดวงใจ พุฒตาล ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
615 นางพัชรี ปั้นมูล ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
616 นายยุทธนา อยู่ป้อม ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
617 นางธัญชนก มีพยุง ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
618 นายอายัติ เอี่ยมบาง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
619 นายมานพ เกตุเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
620 นายเสน่ห์ เทศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
621 ว่าที่ร้อยตรีประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
622 นายสุรชาติ คำอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
623 นายไสว เม้ยขันหมาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
624 นายโสภณ พันธุ์เพชร ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
625 นายชูรัฐ พันธุ์จันทร์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
626 นายระวี ฤทธิเกรียง ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
627 นายธเนศ นิยมเดช ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
628 นายบัณฑิตย์ ธรรมเสถียร ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
629 นางภควรรณ อ่ำอ่วม ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
630 นายโฆษิต พุ่มอยู่ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
631 นายพิเนต เม่นคำ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
632 นางสาวสุนันท์ ทับทองดี ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
633 นางอิน นุภาพ แม่บ้าน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
634 นางบัวหลวง อรรถมาส แม่บ้าน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
635 นางถนอม ปัทมะเสวี แม่บ้าน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
636 นางสาวสุรีรัตน์ ตรงต่อกิจ แม่บ้าน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
637 นางสาวประยงค์ คนคล่อง แม่บ้าน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
638 นางสุนทร แสนสีลา แม่บ้าน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
639 นางบุญเยื้อง ตรงต่อกิจ แม่บ้าน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
640 นางสาวบัวตอง นุภาพ แม่บ้าน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
641 นางสาวอรสา พุ่มไม้ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
642 นางสาวชุติกาญจน์ กลิ่นทับ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
643 นางอิน นุภาพ แม่บ้าน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
644 นางพัชรี ปั้นมูล ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
645 นายเฉลิมเกียรติ วิริยานุกูล ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
646 นางสาวเกศริน พุ่มคำ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
647 นางสาวปวีณา คำโปน ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
648 นางสาวสุรีย์พร บุญภักดี ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
649 นางสาวศิวพร โพธิ์ปาน ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
650 นางชุติมา อ่ำขำ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
651 นางสาวเจนจิรา เชยเดช ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
652 นางสาวสุนันท์ ทับทองดี ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
653 นางสาววรลักษณ์ คำหว่าง ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
654 นางสาวเดือนเพ็ญ คงทอง ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
655 นางณพิชญา ตาสาย ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
656 นางสาวจันทิมา ทองแฟง ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
657 นางสาวแคทติยา ทองจีน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ม.นเรศวร) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
658 นางสาวฤทัยรัตน์ ราชแวง นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ม.นเรศวร) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
659 นางดวงใจ พุฒตาล ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
660 นางสาวนุชนาถ ศรีเสริม ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
661 นางพัชรี ปั้นมูล ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
662 นายเฉลิมเกียรติ วิริยานุกูล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
663 นางสาวเกศริน พุ่มคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
664 นางสาวปวีณา คำโปน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
665 นางสาวสุรีย์พร บุญภักดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
666 นางสาวศิวพร โพธิ์ปาน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
667 นางชุติมา อ่ำขำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
668 นางสาวเจนจิรา เชยเดช กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
669 นางสาวสุนันท์ ทับทองดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
670 นางสาววรลักษณ์ คำหว่าง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
671 นางสาวเดือนเพ็ญ คงทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
672 นางณพิชญา ตาสาย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
673 นางสาวจันทิมา ทองแฟง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
674 นางสาวแคทติยา ทองจีน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
675 นางสาวฤทัยรัตน์ ราชแวง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
676 นางดวงใจ พุฒตาล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
677 นางสาวนุชนาถ ศรีเสริม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
678 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
679 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
680 นางภคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
681 นายนวพงศ์ ดวงอุปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
682 นายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
683 นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
684 ว่าที่ ร.ต.นิพัฒน์ พ่วงพร้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
685 นายสนั่น ฝ้ายแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
686 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
687 นางยุพิน คันธาวัตร์ ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
688 นายสังวาล ยะทา ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
689 นางศศิธร ยมเกิด ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
690 นางกาญจนา กัณฑษา ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
691 นางจิดาภา โตเสน่ห์ ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
692 นางสาวเทียมใจ อำไพวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
693 นางรุจิรา จีนทิม ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
694 นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
695 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม.42 คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
696 นางประเสริฐ อ้นบางเขน ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
697 นายชลธี แสวงทอง ครู โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม.38 คณะกรรมการอำนวยการ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
698 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
699 นายนวพงศ์ ดวงอุปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
700 นายสนั่น ฝ้ายแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
701 สิบโทบุญเลิศ กลิ่นจำปาศรี ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
702 สิบเอกสินธพ ใจกล่ำ ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
703 นายนันทชัย พวงทอง ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
704 นายวัลลภ พนัสขาว ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
705 นายอนวัช รัตโนทัย ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
706 นางภคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
707 ว่าที่ ร.ต.นิพัฒน์ พ่วงพร้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
708 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
709 นางยุพิน คันธาวัตร์ ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
710 นายสังวาล ยะทา ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
711 นางศศิธร ยมเกิด ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
712 นางกาญจนา กัณฑะษา ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
713 นางจิดาภา โตเสน่ห์ ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
714 นางรุจิรา จีนทิม ครู โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว หุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
715 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
716 นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรากูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
717 นางชวนชม นิ่มเจริญ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
718 นางสาวสมฤทัย ผูกทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
719 นางวราภรณ์ สอนอยู่กลาง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
720 นางสาวราตรี เขียวสีทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
721 นางสาวรัชนก ยอดยง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
722 นางสาวสุชาวลี บัวนุ่ม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
723 นางสาวภาวิณี คำมณี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
724 นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
725 นางสาวศุภธาดา สอนสิทธิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
726 นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
727 นายศราวุฒิ สุพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
728 ว่าที่ร้อยตรีบุญสืบ มะอิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
729 นายประวิทย์ เรืองเดช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
730 นายอนุชิต จันทรอุปรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
731 นายวิทวัส หาหอม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
732 นางสาวปนัดดา เครือทัต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
733 นายพงษ์พิทักษ์ ศรีสุขคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
734 นายณัฐพล สายใจดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
735 นายสรายุทธิ เพ็งวัน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
736 นายวัชรพงษ์ ปรากฏ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
737 นายทวีศักดิ์ ชาติบรรจง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
738 นายอดิเรก น้อยพานิช ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
739 นายสุรัตน์ คำเอี้ยง ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
740 นายเฉลิมพล แก้วเกตุ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
741 นายสมพร นิติเสถียร ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
742 นายนพพล เล็กพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
743 นายธีรพัฒน์ ดีเทิดเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
744 นางสุวรรณี จันทร์แจ่มแจ้ง ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
745 นางอทิตญา น้อยน้ำใส ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
746 นางสาวสุรวลี อาจกล้า ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
747 นางสาวนุชนาถ แซ่โคว้ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
748 นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
749 นางลัดดาวรรณ แก้วสาคร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
750 นางศุภจิตรา สุทธิ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
751 นางชุติพร เหล็กคำ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
752 นางชนิดา ทุมสะกะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
753 นายพงษ์พิทักษ์ ศรีสุขคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
754 นางสาวณัฐพร ทิมจันทร์ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
755 นายสิรวุฒิ กุลศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
756 นางศิริกร เมฆาจิรพล ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
757 นางสาวจิรพรรณ พรมสงฆ์ ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
758 นางกติกา พระงาม ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
759 นายเกียรติพงษ์ ญาณวโร ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
760 นายสุชาติ สาดอ่ำ ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
761 นายณัฐพล น้อยเลิศ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
762 นายปณิธิ ภูศรีเทศ ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
763 นางศิริกร เมฆาจิรพล ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
764 นางสาวไพรวัน ฉิมพระลี ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
765 นางจุฬาภรณ์ หิรัญพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
766 นายสมาน สารีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
767 นายประมุข ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
768 นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
769 ส.อ.บุญร่วม หอมสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
770 นางศิริกร เมฆาจิรพล ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
771 นางธนัญญ พ่วงสอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
772 นางสุพิมพ์ มะปะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
773 นายลำใย จีนด้วง ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
774 นายธวัชชัย ใจสิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
775 นางธนัญญ พ่วงสอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
776 นางธิติมา วุฒิเนตรเนติรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
777 นางลำเจียก กมลเพชร ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
778 นางกติกา พระงาม ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
779 นางนันทิยา ศุภราชโยธิน ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน การงานอาชีพ
780 นางจิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
781 นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
782 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
783 นางสาวกนกดาว เดชก้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
784 นางสาวจิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
785 นางผกามาศ บุญเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
786 นางแสงเทียน เพ็งคุ้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
787 นางเพ็ญจันทร์ โชติรัตนศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
788 นายณัฐพล ศักดิ์สงวน ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
789 นายวิเชียร เซี่ยงว่อง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
790 นางสาวปนัดดา ประทุมมาศ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
791 นายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
792 นายประเทือง วงศ์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
793 นางสาวกนกดาว เดชก้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
794 นายสันติ สานุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
795 นายวิเชียร เชี่ยงว่อง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
796 นางสาวปนัดดา ประทุมมาศ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
797 นางสาวสุภัค อินทรมาศ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
798 นางสาวจิราวรรณ อินเกิด ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
799 นางสาวมาณวิกา มีบึงพร้าว ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
800 นางสาวกนกดาว เดชก้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
801 นายวิเชียร เซี่ยงว่อง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
802 นางสาวปนัดดา ประทุมมาศ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
803 นางสาวสุภัค อินทรมาศ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
804 นางสาวจิราวรรรณ อินเกิด ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
805 นางสาวมาณวิกา มีบึงพร้าว ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
806 นางสาวสุนทรี เชี่ยงว่อง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
807 นายประชุม ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
808 นางสาวรสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
809 นางเรณู บุญเสรฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
810 นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
811 นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
812 นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
813 นางชูเนตร อ่อนล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
814 พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
815 นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
816 นายพงศธร กวางอธิษฐ์โภคิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
817 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
818 นางกรเกล้า มนตรี ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
819 นางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
820 นางสำรวม กุลศิริ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
821 นายสุนทร มนตรี ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
822 ว่าที่ ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
823 นายเสนาะ แก้วคุ้ม ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
824 นางชมนภัส จั่นฤทธิ์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
825 นางมัณฑนา ศรีคำภา ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
826 นางมัลตนา พัทธวนิช ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
827 นางทิพย์วรรณ คงเนตร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
828 นายพิเชฐ พรมอ้าย ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
829 นายบำรุง อรุณประเสริฐ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
830 นายจีรพันธ์ เนาวโชติ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
831 นายจตุรงค์ กาญจนินทุ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
832 นายธนกิจ พลอยสมบูรณ์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
833 นายธวัชชัย เกตุหัวร้อง นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
834 นายสถาพร บุญคำ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
835 นางวีณา ชิณวงค์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
836 นางชูเนตร อ่อนล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
837 พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
838 นางสาววิไล อ่อนตานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
839 นางสาวธนัสสรณ์ พลอยทับทิม ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
840 นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
841 นางลักษณา เหล่าอินทร์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
842 นางบุษบา กุนนะ ครู โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
843 นางสาวเพ็ญสิณี ผูกโพธิ์ธนา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
844 นางสาวปิยธิดา หอมบุปผา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
845 นางสาววริศรา เมืองจันทร์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
846 นางสาววันวิสา ชาวส้าน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
847 นางสาวกิตติมา กอนเก่า นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
848 นางพัชรี ศรีวงษา ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
849 นางธนภัทร สร้อยเพ็ช ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
850 นางวรวรรณ เทพคุณ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
851 นางชมนาด โฆษิตคณิน ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
852 นางภัคนุช ปันทะธง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
853 นางจิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
854 นายชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
855 นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
856 นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
857 นางสาวกนกดาว เดชก้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
858 นางสาวจิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
859 รองศาสตรจารย์ประทีป นักปี่ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
860 นางผกามาศ บุญเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
861 นางแสงเทียน เพ็งคุ้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
862 นางเพ็ญจันทร์ โชติรัตนศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
863 นางศศิธร นักปี่ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
864 นายสุรกิจ เฉลิมวิริยะสกุล ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
865 นายสุรัตน์ ขวัญบุญจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
866 นางสาวพิสมร วัยวุฒิ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
867 นายพงษ์เทพ ทองคำพงษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
868 นายสันติ สานุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
869 นายวิเชียร เชี่ยงว่อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
870 นางศศิธร นักปี่ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
871 นางสาวสุชัญสินี อิสระชัยเสาวกุล ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
872 นางสาวกนกดาว เดชก้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
873 นายสมบัติ วัฒนากุล ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
874 นางสาวปฐมา เดียวตระกูล ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
875 นางอมรรัตน์ เงารังษี ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
876 นางเบ็ญจวรรณ สว่างทรัพย์ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
877 นางลักษณี โมราสุข ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
878 นางสาวศิริวรรณ ฉิมแย้ม ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
879 นางสาวจิตรวดี โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
880 นางสาวกนกดาว เดชก้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
881 นางสาวเมตตา บุญประสพ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
882 นางศิริลักษณ์ เกษประสิทธ์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
883 นางสาวศิริรัตน์ เจษฎาวุฒิ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
884 นายสมบัติ วัฒนากุล ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
885 นายกรฎ ถนอมสิน ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
886 นางสาววิลาวรรณ สังข์ทอง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
887 นางสาววิลาวรรณ สังข์ทอง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
888 นางนฤมล ชำนิ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
889 นางดวงรักษ์ ศรีลาพฤกษ์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
890 นางอินทิรา ดาทอง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
891 นางรัตนา พ่วงประเสริฐ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
892 นางสาวณรัก ชัยวินิจฉัยกุล ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
893 นางทิพวัลย์ บุญยืน ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
894 นางสานิลัช ทิพย์รัตน์มงคล ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
895 นางสมลักษณ์ บุญโห้ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
896 นางสาวเมตตา บุญประสพ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
897 นายสมบัติ วัฒนากุล ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
898 นายวิโรจน์ รอดสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
899 นายวันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
900 นายธวัช บุญประสพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
901 นายพัฒนศักดิ์ สุมาริธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
902 นายเจน อาสมาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
903 นายเดชา พลกันยิ้ม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
904 นายพัฒนศักดิ์ สุมาริธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
905 นายภูวนาท เกลาพิมาย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
906 นางอัญชลี เจริญทิม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
907 นางวัชรา วัชรวีรวโรตม์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
908 นายอภิรักษ์ ภู่เรือง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
909 นายสาโรช สมโสภา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
910 นางเพชรา อาสมาน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
911 นางสาวเยาวลักษณ์ นันทะ นิสิตฝึกสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
912 นางสาวพัชรินทร์ จำปางาม นิสิตฝึกสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
913 นายธนากร วงค์ลือโลก นิสิตฝึกสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
914 นายพงษ์พัฒน์ ภูภักดี นิสิตฝึกสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
915 นางสาวสุมินตรา จีนเมือง นิสิตฝึกสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
916 นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง นิสิตฝึกสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
917 นางสาวเกตน์สิรี สุวรัตน์ นิสิตฝึกสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
918 นางสาวเบญจรัตน์ ควรเสนาะ นิสิตฝึกสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
919 นางสาวบงกชมาศ แดงมณี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
920 นายจรูญ อินทร์จันทร์ ครู โรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)
921 1. นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
922 2. นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
923 นายวินัย ชำนาญผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
924 4. นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
925 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
926 นายชาลี ดายี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
927 นายคำรณ ม่อมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
928 นายบันเทิง คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
929 นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
930 นายธงชัย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
931 นายวิเชียร ปั้นม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
932 นายประจวบ พิมละมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
933 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
934 นายบรรชา บุญเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
935 นายปกิจพจน์ กมลวรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
936 นายเจษฎา ปาณะจำนง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
937 นายวรพจน์ สราญรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
938 นายวีระชัย แจ้งโม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
939 นายนคเรศ นิลวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
940 นายสุพจน์ ต่อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
941 ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
942 นางจันทร์แรม ขุนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
943 นายสันติ ภูพืช รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
944 นายนภดล วรรณละเอียด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
945 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
946 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
947 นางสาวพัชรกมล คำไวย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
948 นางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวก รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
949 นางสาววิไล อ่อนตานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
950 นางสาวอัจฉราภรณ์ เสวันนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
951 นางสาวศศิธร จันทร์โท ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
952 นางสาวพวงเพชร ภู่ธูป ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
953 นางพจมาน สุปิ ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
954 นางสาวจิรัชญา พรหมแดน ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
955 นางสาวปวีณา โพธิ์จันทร์ ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
956 นายนพดล วรรณละเอียด ครู โรงเรียนตรอนสินธุ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
957 นายสงวน บุญเจริญ ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
958 นางผานิตย์ เกิดศรี ครู โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
959 นายบุญเกลื้อ บุญเสือ ครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
960 นายอัฐสัณห์ นครศรี ครู โรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
961 นางสาวนพเก้า ทองชุมสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
962 นางภควรรณ นาคสิงห์ ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
963 นางสาวกัญญาวีร์ ชายเรียน ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
964 นายเดชา พลกันยิ้ม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
965 นายจรูญ อินทร์จันทร์ ครู โรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
966 นายชาลี ดายี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
967 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
968 นายวีระชัย แจ้งโม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
969 นายรัฐสรรค์ ภูมิพัฒนาโสภณ ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
970 นายอุดร ภูสมสี ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
971 นายเลิศพันธุ์ พิษณุวรรณ ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
972 นายพจนารถ จำนงค์วัย ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
973 นายอุดม บุญเกตุ ครู โรงเรียนตรอนสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
974 นายสมศักดิ์ แซ่ไล้ ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
975 นายอาทิตย์ ตันติวงศ์ ครู โรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
976 นายเกษม วิพลชัย ครู โรงเรียนแสนตอวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
977 นายสรพงษ์ แสงสุข ครู โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
978 นายกิตติธัส สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
979 นายสัญญา สาโท ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
980 นายเชิดชาย มูลขำ ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
981 นายสกุล จันที ครู โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
982 นายเกรียงศักดิ์ ทิพย์พรหม ครู โรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
983 นายอรรถกร แก้วเปี้ย ครู โรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
984 นายประสพโชค บัววังโป่ง ครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
985 นายสมยศ เนาว์กระจ่าง ครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
986 นายสุนันท์ ทองอ่อน ครู โรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
987 นายไวร่อน คงแก้ว ครู โรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
988 นายสิทธิพงษ์ เขียวทอง ครู โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
989 นางสาวสุลีภรณ์ สมร่าง ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
990 นางสาวลัดดาวัลย์ ลำไย ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
991 ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
992 นายณัฐวุฒิ น้อยใย ครู โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
993 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
994 นางจันทร์แรม ขุนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
995 นางธนวัฒน์ รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนตรอนสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
996 นางรุ่งระพี คัชมาตย์ ครู โรงเรียนตรอนสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
997 นางสาวสุกัญญา ไชยเหล้ ครู โรงเรียนตรอนสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
998 นางรัตนา ด้วงทอง ครู โรงเรียนตรอนสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
999 นางสุรินทร์ มีบางซื่อ ครู โรงเรียนตรอนสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1000 นายประเทือง พรมแก้วต่อ ครู โรงเรียนแสนตอวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1001 นางสาวอัฉรา มงคลทอง ครู โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1002 นางจันทิรา รื่นราตรี ครู โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1003 นางภัทรหทัย ทองอยู่ ครู โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1004 นายสุวัฒน์ น้อยอามาตย์ ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1005 นางอรวรรณ น้อยอามาตย์ ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1006 นางสาวธนัดดา คงเมือง ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1007 นางนันทนิตย์ ท่าโพธิ์ ครู โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1008 นางรัตนา วงศ์สอน ครู โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1009 นางสาวสาวิตรี บุญส่ง ครู โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1010 นางทัดดาว สุวิมล ครู โรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1011 นางกัลญา สวนสอน ครู โรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1012 นางสาวกชกร คงทัศน์ ครู โรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1013 นางเรณู มาย้าย ครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1014 นางสาวฐานิด แจ้งดี ครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1015 นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย ครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1016 นางสาววรรณา บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1017 25. นางสาวสุดารัตน์ อ้นอยู่ ครู โรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1018 นางจุฑามาศ ช่างต่อ ครู โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1019 นางสาวมลนิภา กันยา ครู โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1020 นางสาวทักษิณา อินมา ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1021 นางสาววันวิสา เนตรชัง ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1022 นางสาวอภิรมย์ เกลี้ยงดี ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1023 นางสาวกาญจนา เชื่อมศรีจันทร์ ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1024 นางสุดใจ เหลี่ยมสมบัติ ครู โรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1025 นางสาวสายันต์ แปดทิศ ครูโรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1026 นางสาวสุธาสินี ปงเทพ ครู โรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง, สากล และเพลงพระราชนิพนธ์
1027 นายช่วยชาติ ตันตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1028 นายมาโนชญ์ ติณสิริสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1029 นายจักรพงษ์ วีระมาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1030 นางนงเยาว์ คุณเฉลียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1031 นางสาวกาญจนา พึ่งเนตร ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1032 นางวันเพ็ญ อ๊อดพันธ์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1033 นางจุรี คุ้มญาติ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1034 นางสมคิด ทองม่วง ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1035 นางศิริวรรณ ศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1036 นายเดชา พลกันยิ้ม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1037 นางจุรี คุ้มญาติ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1038 2. นางมาไร มันตะสูตร ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1039 นางวนิดา ข่ายเพ็ชร นักการภารโรง โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1040 นางจุรีพร อ้นอ๊อด นักการภารโรง โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1041 นายศิริพัฒน์ ทิพยสาร ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1042 นางศิริวรรณ ศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1043 นางสาวสวาสดิ์ ปานเพ็ง ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1044 นางเบญญาภา สอนสุภาพ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1045 นางสาวชวิศา คำชม อัตราจ้าง โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1046 นางวรรณฤดี จรชื่น อัตราจ้าง โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล : การประกวดขับขานประสานเสียง
1047 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1048 นายอเนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1049 นางสศิตา เหล่าอินทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1050 นางสาวยอกร พุกทอง ครูผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1051 นางสาววิจิตรา ยศหลวงปั้น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1052 นางสาวชลธิชา เปรมปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1053 นางสาวธิดารัตน์ บริรักษ์เลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1054 นายวิทวัส จินะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1055 นางสาวเสาวนีย์ ไตรธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1056 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1057 นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1058 นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1059 นายศราวุฒิ สุพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1060 ว่าที่ร้อยตรีบุญสืบ มะอิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1061 นายประวิทย์ เรืองเดช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1062 นายอนุชิต จันทรอุปรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1063 นายวิทวัส หาหอม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1064 นางสาวปนัดดา เครือทัต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1065 นายณัฐพล สายใจดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1066 นายสรายุทธิ เพ็งวัน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1067 นายวัชรพงษ์ ปรากฏ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1068 นายทวีศักดิ์ ชาติบรรจง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1069 นายอดิเรก น้อยพานิช ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1070 นายสุรัตน์ คำเอี้ยง ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1071 นายเฉลิมพล แก้วเกตุ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1072 นายสมพร นิติเสถียร ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1073 นายนพพล เล็กพันธ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1074 นางกัญญามาศ นิลเต่า ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1075 นางสาวอุทัยวรรณ แสนอุ่น ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1076 นายพงษ์พิทักษ์ ศรีสุขคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1077 นายพงษ์พิทักษ์ ศรีสุขคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1078 นายปรัชญา มีพรหมดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1079 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1080 นางจุฑารัตน์ เรืองเดช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1081 นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1082 นางสาวจันจิรา น่วมนวล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1083 นางปวีณา เล็กพันธ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1084 นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิการ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1085 นางสาวสุพัตรา โตนาค ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1086 นางศิริพร จันทร์แสง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1087 นางสาวสมหมาย หนูเทศ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1088 นางจิตราภรณ์ ใจมูลมั่ง ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1089 นายชนินทร์ หาญไพบูลย์ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1090 นางสมพิศ หาญไพบูลย์ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1091 นางสุนทรีย์ นิติเสถียร ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1092 นายพีระพงษ์ ปัญญา ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1093 นางพัชรีวรรณ ตลับทอง ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1094 นางสาวนันทิยา มูลเที่ยง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1095 นางสาววรรษมน พู่ระย้า ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1096 นางกัญญามาศ นิลเต่า ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1097 นางสาวอุทัยวรรณ แสนอุ่น ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1098 นายสุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1099 นางอรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1100 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1101 นายวิทยา ชนะภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1102 นางสาววัฒนา กันทาเวศย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1103 นายวิสูตร แก้วสวัสดิ์ ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1104 นายสงัด ดาทอง ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1105 นายมานะ กลึงกลิ่น ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1106 นางพัชรินทร์ รั้งท้วม ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1107 นายชาญยุทธ ลูกพลับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1108 นางสายสวาท ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.39 คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1109 นางโชติกา กุลจู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1110 นางปาริตา ศรีวิชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1111 นายชาญยุทธ ลูกพลับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1112 นายสงัด ดาทอง ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1113 นายสาธิต แก้วอ่ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1114 นายทองสุข เทียมราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1115 นางนิตยา ชมพู แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1116 นางบุบผา ยันอินทร์ ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1117 นายสงัด ดาทอง ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1118 นางศิริกุล หอมรักพงษ์ ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1119 นายวิสูตร แก้วสวัสดิ์ ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1120 นางชนิดาพร คำมณีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู สพป.ขอนแก่น 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1121 นายดำรงค์ศักดิ์ พิมพ์หานาม ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1122 นางวารี จันทิมาพร ครู โรงเรียนบ้านแหลมเจดีย์ สพป.พล.1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1123 นายสถิรพร เชาว์ชัย ครู โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม สพป.พล.3 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1124 นายสุนทน คำโส ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1125 นายอภิณัฐ นาเลาห์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น 1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1126 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1127 นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1128 นายอมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1129 นายประสงค์ สินเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1130 นายทรงภรต ภู่กร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1131 นางโสพิศ เทศสลุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1132 นางบุปผา ทองน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1133 นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1134 นางสาวลักษณ์ ปานศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1135 นางชวนชอบ จิสัณทนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1136 นายชะเริงพจน์ พัดจันทร์หอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1137 นายพิสุทธิ์ เจริญกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1138 นายณรงค์ สิงห์รุ่งเรืองกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1139 นางสาวทรงสุดา จันทร์ส่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1140 นายดิเรก ทองหนัก ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1141 นางอนันต์ ชื่นชม ครู โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1142 นางรุ่งรวี อภิชาติธำรง ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1143 นายนุกูล อ่ำอ่วม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1144 นางกมลสรวง คนเฉียบ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1145 นางณัฏฐิรา อรรถสงเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1146 นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1147 นางบุปผา ทองน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1148 นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1149 นายนิทัศน์ คำทา ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1150 นางณัชภัทร วงศ์จีน ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1151 นางอโณฌา บุญโสภา ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1152 นางฟองรัตน์ เรือนก้อน ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1153 นางสาวถุงเงิน แซ่หลวง ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1154 นางนงนุช วิริยานุกูล ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1155 นายคุณกร สนองวงศ์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1156 นางเมธินี ก้านคูณ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1157 นางสมจิต ทองเมือง ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1158 นางกรรณิกา กระแสสินทร์ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1159 นางสาวนนทพร อุดมผล ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1160 นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1161 นางสาวยุพิน คงคอน ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1162 นางสาวนนทพร อุดมผล ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1163 นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1164 นางสาวยุพิน คงคอน ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1165 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1166 นายอนุชา โสสมกบ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1167 นางกุลิสรา เมืองทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1168 นายนฤทธิ์ นาครัตน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1169 นางสาวกรภัทร วังภูสิทธิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1170 นายนคร เถื่อนโต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1171 นายวิทวัส หาหอม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1172 นางสาวชนิดา แก้วนาค ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1173 นางสาวจันจิรา น่วมนวล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1174 นายจิระศักดิ์ แจทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1175 นายจิระศักดิ์ แจทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1176 นางเอกจิตรา โทเอี่ยม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1177 นางสาวจุฑาทิพย์ พ่วงชั่ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1178 นางสาววันเพ็ญ ทองดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1179 นางสุพิชญา พูพวงจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1180 นางนงเยาว์ นามทองดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1181 นางสาวนาถยา อุปศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1182 นางสาวนันทภัค ยตะโคตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1183 นางสาวพรสวรรค์ จันทร์กระจ่าง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1184 นางสาววิภาดา คลังสิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1185 นางสาววรัญญา พระเทพ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1186 นางสาวสมฤทัย พะยอม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1187 นางวิภารัตน์ กองหยอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้แข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)
1188 นางเมธินี ก้านคูณ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1189 นางสมศรี แซ่เล้า ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1190 นางสาวเอื้อมดาว แก้วเทพ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1191 นางกุหลาบ ลอยเวหา ลูกจ้างโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1192 นางปรียาณัฐ มาท้วม ลูกจ้างโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1193 นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1194 นางโสพิศ เทศสลุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1195 นางรัตนา แก้ววงศ์ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1196 นางชลธิชา วรภู ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1197 นางสาวสุชาวดี พิมหานาม ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1198 นางสาวนันทรัตน์ แซ่เฮง ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1199 นางสาวกัลยา พึ่งพาณิชยกุล ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1200 นางสาวนนทพร อุดมผล ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1201 นางพยอม คุ้มฉาย ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1202 นางสมศรี แซ่เล้า ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1203 นางแน่งน้อย ทองน้อย ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1204 นายทรงภรต ภู่กร ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1205 นายบุญส่ง เทียนคำ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1206 นายสมนึก ใยศิลป์ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1207 นายเฉลิมชัย ขำแก้ว ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1208 นางแววตา ไกรสีห์กาจ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1209 นางพรทิพยื บัวเขียว ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1210 นายอุดม ใยยวง ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1211 นายเอกกมล เรืองเดช ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1212 นางชลธิชา วรภู ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1213 นายวีรชัย วาณิชยกุล ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1214 นายธีรพงษ์ นวลด่อน ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1215 นายธีรยุทธ อินไชย ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1216 นางกมลสรวง คนเฉียบ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1217 นางรุ่งรวี อภิชาติธำรง ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1218 นางกรรณิกา กระแสสินทร์ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1219 นางสาวนนทพร อุดมผล ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1220 นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1221 นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมือง ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1222 นางดวงเดือน เร่งเจริญ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1223 นางสาวยุพิน คงคอน ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1224 นางภารณี เสนีวงศ์ฯ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1225 นายพันธพงษ์ อินทรวิเศษ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1226 นางดวงเดือน เร่งเจริญ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1227 นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมือง ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1228 ว่าที่ ร.ต.เสรณีย์ เสนีวงศ์ฯ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
1229 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1230 นางสาวบุษบา ตาไว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1231 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1232 นายกิตติพงษ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1233 นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1234 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1235 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1236 นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1237 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1238 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1239 นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1240 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1241 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1242 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1243 นายปรัชญา มีพรหมดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1244 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1245 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1246 นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1247 นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1248 นายเมธี ศรีรันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1249 นายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1250 นายศราวุฒิ สุพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1251 นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1252 นางชวนชม นิ่มเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1253 นางเปรมฤดี เกลาพิมาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1254 นายสุชน วิเชียรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
1255 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1256 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1257 นางบุญยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1258 นายธีรพัฒน์ ดีเทิดเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1259 นางศศิธร ดาทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1260 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1261 นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1262 นายศราวุฒิ สุพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1263 ว่าที่ร้อยตรีบุญสืบ มะอิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1264 นายประวิทย์ เรืองเดช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1265 นายอนุชิต จันทรอุปรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1266 นายวิทวัส หาหอม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1267 นางสาวปนัดดา เครือทัต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1268 นายพงษ์พิทักษ์ ศรีสุขคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1269 นายณัฐพล สายใจดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1270 นายสรายุทธิ เพ็งวัน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1271 นายวัชรพงษ์ ปรากฏ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1272 นายทวีศักดิ์ ชาติบรรจง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1273 นายอดิเรก น้อยพานิช ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1274 นายสุรัตน์ คำเอี้ยง ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1275 นายเฉลิมพล แก้วเกตุ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1276 นายสมพร นิติเสถียร ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1277 นายนพพล เล็กพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1278 นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1279 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1280 นางสาวฐิติรัตน์ ฟองจางวาง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1281 นางสาวนาตยา วิชิต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1282 นางสาววราภรณ์ นาพิลาด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1283 นายศิริชัย ศิริโส ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1284 นางปาณิศรา มโนตั้งวรพันธ์ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1285 นางวรรณศิริ สิงห์มา ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1286 นางนางปอลิณ หยุ่ยตระกูล ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1287 นางยุพิน พรมใจสา ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1288 นางสุภาพ ม่วงเฟือง ครู ธุรการบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1289 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1290 นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1291 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1292 นางศศิธร ดาทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1293 นางสาวกรภัทร วังภูสิทธ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1294 นางทวีพร ช่วยพล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1295 นางวิมลมาส เชื้อคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1296 นางสาวชนิดา ชัยวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1297 นางสาวเจตน์ศจี สี่หานาท ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1298 นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1299 นายสุรชัย คงนาดุ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1300 นางปัลกร ปราสาททรัพย์ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1301 นางสาวสมหมาย แก้วหนู ครู โรงเรียนบางระกำวิทยาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1302 นางวันเพ็ญ ม่วงสวน ครู โรงเรียนบางระกำวิทยาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1303 นายศราวุฒิ สุพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1304 นางสาวพิรุณรักษ์ อิติปิ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1305 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1306 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1307 นางวัชราภรณ์ ปะสะจัน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1308 นางสาวปิยะวรรณ ตวงเงิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1309 นางสาวชมพู ภู่สีนวล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1310 นางสาวประวีณา โนนุชย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1311 นางณัฐพงษ์ อ่องยิ่ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1312 นางสาวสุพัตรา ยศหลวงฝั้น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1313 นางสาวรำพึง เทศะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1314 นางสาวจุฑาทิพย์ ฟ่วงชัง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1315 นางสาวเพชรัดดา มันตะสูตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1316 นางสาวศรีพรรณ งอกขึ้น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1317 นางสาววิภาดา สัตตบุศย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1318 นายศราวุฒิ สุพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี (โรงเรียนเรียนร่วม)
1319 นางสาวกนกกร บริบูรณ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี (โรงเรียนเรียนร่วม)
1320 นายนคร เถื่อนโต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี (โรงเรียนเรียนร่วม)
1321 นายสิทธิเดช ตติยก้องเกียรติ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี (โรงเรียนเรียนร่วม)
1322 นางสาวจิราภรณ์ ภูมิลา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี (โรงเรียนเรียนร่วม)
1323 นายยุทธนา อยู่ป้อม ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี (โรงเรียนเรียนร่วม)
1324 นางชุดาภรณ์ แพทย์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี (โรงเรียนเรียนร่วม)
1325 นายอิงครัต กังวาลย์ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี (โรงเรียนเรียนร่วม)
1326 นายปริวัตร ศรสุรินทร์ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี (โรงเรียนเรียนร่วม)
1327 นายเกรียงไกร ศรีเจริญ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี (โรงเรียนเรียนร่วม)
1328 นางสาวบังอร ชะเอมจันทร์ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี (โรงเรียนเรียนร่วม)
1329 ว่าที่ร.ต.หญิงพจี อินทรักษา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี (โรงเรียนเรียนร่วม)
1330 นายธีระศักดิ์ เพ็งละมูล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี (โรงเรียนเรียนร่วม)
1331 นายจินตวัฒน์ จันทร์น้อย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี (โรงเรียนเรียนร่วม)
1332 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1333 นายศิริชัย ศิริโส ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1334 นายอานนท์ เขียวแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1335 นางสาวนริสา ทองท้วม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1336 นายวิฑูรย์ โนแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1337 นายจิรยุทธ เขียวมาก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1338 นายปราโมทย์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1339 นายยงยุทธ จันทร์เครือยิ้ม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1340 นายปัถย์ ชัยชญานนท์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1341 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล (โรงเรียนเรียนร่วม)
1342 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล (โรงเรียนเรียนร่วม)
1343 นางสาวสุดารัตน์ เรืองมี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล (โรงเรียนเรียนร่วม)
1344 นางสุพัตรา จันทร์น้อย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล (โรงเรียนเรียนร่วม)
1345 นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล (โรงเรียนเรียนร่วม)
1346 นางสาวรัตน กัลพฤกษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล (โรงเรียนเรียนร่วม)
1347 นางสาวชุติปภา นันตะวงศ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล (โรงเรียนเรียนร่วม)
1348 นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล (โรงเรียนเรียนร่วม)
1349 นางสาวอุทัยวรรณ แสนอุ่น ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล (โรงเรียนเรียนร่วม)
1350 นางจิตราภรณ์ ใจมูลมั่ง ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล (โรงเรียนเรียนร่วม)
1351 นางสาวบังอร ชะเอมจันทร์ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล (โรงเรียนเรียนร่วม)
1352 นางสาวเบญจวรรณ ณ จันตา ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล (โรงเรียนเรียนร่วม)
1353 ว่าที่ร้อยตรีบุญสืบ มะอิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล (โรงเรียนเรียนร่วม)
1354 นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล (โรงเรียนเรียนร่วม)
1355 นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล (โรงเรียนเรียนร่วม)
1356 นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่าง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล (โรงเรียนเรียนร่วม)
1357 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1358 นางปาณิศรา มโนตั้งวรพันธ์ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1359 นายอดิเรก น้อยพานิช ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1360 นายปริวัตร ศรสุรินทร์ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1361 นางสาวณัฐพร ทิมจันทร์ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1362 นางเบญจพร ดีแล้ว ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1363 นางวนิดา พัมนศิริ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม (โรงเรียนเรียนร่วม)
1364 นางนาฎอนงค์ เขียวพฤกษ์ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม (โรงเรียนเรียนร่วม)
1365 นางณัฐธยาน์ เพ็งสุวรรณ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม (โรงเรียนเรียนร่วม)
1366 นางสุรีย์ ศิริรัตน์ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม (โรงเรียนเรียนร่วม)
1367 ว่าที่ร.ต.เลาะ เทียมเมฆ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร (โรงเรียนเรียนร่วม)
1368 นายรัตนกร ไกรฤกษ์ ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร (โรงเรียนเรียนร่วม)
1369 นางดวงดาว จันทร์โต ครู โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร (โรงเรียนเรียนร่วม)
1370 นางสุพัตรา พิมพ์กะภีร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1371 นางสาวพนมพร ชมภูพาน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1372 นางรพีพร สุขใจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1373 นักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1374 นายอรรถ ยุกตานนท์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1375 นางสุพัตรา พิมพ์กะภีร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1376 นางสาวพนมพร ชมพูพาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1377 นางรพรพร สุขใจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1378 นายอรรถ ยุกตานนท์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1379 นางมาลัยสวรรค์ สุนเกตุทรัช ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1380 นางวรฉัน พึ่งม่วง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1381 นางแววดาว เลิกนุช กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1382 นางจิรนันท์ คุ้มบัว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1383 นางสาวกุสุมา แก้วกองทรัพย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1384 นางสาวฤทัย สมบัติเจริญไทย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1385 นางสาวพิกุล น้อยกรัด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1386 นางสาวสายธาธ มั่นยุติธรรม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1387 นางสาวลลิตา ผดุงฤกษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1388 นายวิษณุ บุญมาก นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1389 นายธีรศานต์ แซ่อ๊วง นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1390 นางสุปราณี ธาดาภาคย์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1391 นางมาลัยสวรรค์ สุนเกตุทรัช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1392 นางวรฉัน พึ่งม่วง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1393 นางแววดาว เลิกนุช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1394 นางจิรนันท์ คุ้มบัว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1395 นางสาวกุสุมา แก้วกองทรัพย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1396 นางสาวฤทัย สมบัติเจริญชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1397 นางสาวพิกุล น้อยกรัด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1398 นางสาวสายธาร มั่นยุติธรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1399 นางสาวลลิตา ผดุงฤกษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1400 นายวิษณุ บุญมาก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1401 นายธีรศานต์ แซ่อ๊วง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1402 นางสุปราณี ธาดาภาคย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1403 นายศิวัช อินทะศร นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1404 นายศุภวิชญ์ ทองโต นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1405 นายสหรัฐ นุชนารถ นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1406 นายกานต์ชนก รัศมีจันทร์ นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1407 นายเชษฐา เจิมขวัญ นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1408 นายธนกฤต เด็ดแก้ว นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1409 นายพันธวัช เพ็งนิ่ม นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1410 นายธวัชชัย มะโยธี นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1411 นายณัฐฉัตร เตี่ยสกุล นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1412 นายชัยพร พรมชาวนา นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1413 นางนิศาชล ทุ่งโพธิแดง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1414 นายประพันธ์ พุฒตาล ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1415 นางศศิภัทร วิไลรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1416 นางนิสยา ภูพิชิต กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1417 นางมัลลิกา ภู่ประดิษฐ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1418 นางนงเยาว์ ก้อนทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1419 นางธัญชนก มีพยุง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1420 นายประพันธ์ พุฒตาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1421 นางมัลลิกา ภู่ประดิษฐ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1422 นางนิสยขา ภูพิชิต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1423 นางศศิภัทร วิไลรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1424 นางนงเยาาว์ ก้อนทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1425 นางธญชนก มีพยุง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1426 นายสวัสดิ์ สุวรรณกิจ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1427 นายสมศักดิ์ เทียบตา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1428 นางสาวลักษณ์พร เข้มขัน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1429 ว่าที่ร.ต.ประทีป พึ่งศรีศัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1430 นางสุรภี รักษ์กำปั่น กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1431 นายสัมพันธ์ สัจจะเดช กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1432 นางสาวพับภา เถื่อนด้วง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1433 นายภัทรพล จันทรสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1434 นายอรรถพร สุวิเชียร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1435 นายสุริยา ล้อมเพ็งเทียร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1436 นายสมศักดิ์ สุขเจริญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1437 นายชูรัฐ พันธ์จันทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1438 นายวิฑูรย์ เต๋มา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1439 คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1440 นายบัณฑิตย์ ธรรมเสถียร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1441 นายสวัสดิ์ สุวรรณกิจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1442 นายสมศักดิ์ เทียบตา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1443 นางสาวลักษณ์พร เข้มข้น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1444 ว่าที่ร.ต.ประทีป พึ่งศรีศัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1445 นางสุรภี รักษษ์กำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1446 นายสัมพันธ์ สัจจะเดช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1447 นางสาวพับภา เถื่อนด้วง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1448 นายภัทรพล จันทรสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1449 นายอรรถพร สุวิเชียร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1450 นายสุริยา ล้อมเพ็งเทียร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1451 นายสมศักดิ์ สุขเจริญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1452 นายชูรัฐ พันธ์จันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1453 นายวิฑูรย์ เต๋มา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1454 นายบัณฑิตย์ ธรรมเสถียร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มสาระการเรียรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
1455 นายธเนศ นิยมเดช ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
1456 นางนราวรรณ พันธ์แก้ว รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
1457 ครูและบุคลากรฝ่ายบริการที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
1458 คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายพยาบาล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
1459 นายเริงชัย เถื่อนสอน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
1460 นายวินัย กลั่นปาน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
1461 นายสมหมาย ทองแฟง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
1462 นายบุญส่ง สอนสาย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
1463 นายหนุ่ม อรรถมาส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
1464 นางวันทนา ทวีลาภ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
1465 นายธเนศ นิยมเดช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
1466 นางนราวรรณ พันธ์แก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
1467 นายเริงชัย เถื่อนสอน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
1468 นายวินัย กลิ่นปาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
1469 นายสมหมาย ทองแฟง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
1470 นายบุญส่ง สอนสาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
1471 นายหนุ่ม อรรถมาส โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
1472 นางวันทนา ทวีลาภ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
1473 นายยุทธนา อยู่ป้อม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1474 นายจรูญ เถื่อนกูล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1475 นางอโณทัย ชื่นใจชน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1476 นางสาวมลชยา หวานชะเอม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1477 นางสุปราณี ธาดาภาคย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1478 นางธัญญรัตน์ เต๋มา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1479 นางสาวกนิสรา มากงาม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1480 นางสาวพรวดี ใจเที่ยงธรรม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1481 นางสาวสุภาวดี เชื้อณรงค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1482 นางสาวศิริพร สกุลมา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1483 นางธัญชนก มีพยุง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1484 นายภากร พิทักษ์สฤษดิ์ นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1485 นายวายุพล สิงหเดช นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1486 นายคมชิต วุทธา นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1487 นายนฤบดินทร์ สุขจันทร์ นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1488 นายธรรมรัตน์ ฤทธิเกริกไกร นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1489 นายอนุวัตร สารใจ นิสิตฝึกประสบการณ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1490 นายอนุสรณ์ จำรัส ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1491 นายวิทวัส ชัยบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน คอมพิวเตอร์
1492 นายนิมิตร เดชสกุลรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน คอมพิวเตอร์
1493 นายสุวัฒน์ สัตย์ซื่อ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน คอมพิวเตอร์
1494