หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชาติ เจิรญชัยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม.39ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณโรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม.39รองประธานกรรมการ
3. นายเลิศพันธ์ุ พิษณุวรรณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม.39กรรมการ
4. นายสมหมาย กรพิทักษ์โรงเรียนขานุวิทยา สพม.41กรรมการ
5. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
6. นายนัฐพล ปลิวศรีแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา คำคูณศรีโรงเรียนจ่านกร้อง สพม.39ประธานกรรมการ
2. นายอภิเชษฐ์ วรบุตรโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม.39รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา สุขชวดมีโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สพม.39กรรมการ
4. นายฐมทัศน์ เข็มพลโรงเรียนอุดมดรุณี สพม.38กรรมการ
5. นายดำริ จิณะโรงเรียนเมืองยมวิทยา สพม.37กรรมการ
6. นายเกรียงศักดิ์ คงไทยโรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายจิรวุฒิ สุเมธเทพานันท์นายช่าง สนง.ประชาสัมพันธ์ เขต 4 พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายศุภกฤต หน่ายจันทร์บริษัทจันทร์เจ้าขา โปรดักชั่น จำกัดรองประธานกรรมการ
3. นายสนาม เอกวิลัยมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นายเอกอนันต์ จันทร์ทิมชมรมหนังน้อย จ.พิษณุโลกกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ บุญทวีโรงเรียนทุ่งช้าง สพม.37กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายจิรวุฒิ สุเมธเทพานันท์นายช่าง สนง.ประชาสัมพันธ์ เขต 4 พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายศุภกฤต หน่ายจันทร์บริษัทจันทร์เจ้าขา โปรดักชั่น จำกัดรองประธานกรรมการ
3. นายสนาม เอกวิลัยมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นายเอกอนันต์ จันทร์ทิมชมรมหนังน้อย จ.พิษณุโลกกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ บุญทวีโรงเรียนทุ่งช้าง สพม.37กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ประสานจิตโรงเรียนเทศบาล 3ประธานกรรมการ
2. นางประนอม คันศรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพเยาว์ ภู่เกิดโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม.39กรรมการ
4. นางกาญจนา ทรงศิริพันธ์โรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
5. นางปาณิศรา มโนตั้งวรพันธ์โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. ผศ.นิศา สุวรรณประเทศข้าราชการบำนาญ ม.ราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. ผศ.อนงค์นาฎ คงประชาม.ราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางฐิติวรรณ กรกชมาศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางเรณู ภู่เอี่ยมข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางวัฒนา เจริญผลโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.39กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวลินดา อินทราลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษีโรงเรียนนครสวรรค์ สพม.๔๐กรรมการ
3. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม.๔๐กรรมการ
4. นางนพรัตน์ พ่วงบุใหญ่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม.๓๙กรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม.๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวลินดา อินทราลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษีครูโรงเรียนนครสวรรค์ สพม.42กรรมการ
3. นายกมล ศรีแก้วครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม.40กรรมการ
4. นางนพรัตน์ พ่วงบุใหญ่ครูโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม.39กรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งครูโรงเรียนวังพิกุลวิทยสึกษา สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ เกษประสิทธิ์มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม.๔๐กรรมการ
3. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอตรดิตถ์ สพม.๓๙กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ผศ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม.๔๐กรรมการ
3. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม.๓๙กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม.39กรรมการ
5. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ก้อนเกตุโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม.38กรรมการ
3. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม.39กรรมการ
4. นายเนรมิตร ศิริโภคาโรงเรียนเแลิมขวัญสตรี สพม.39กรรมการ
5. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ก้อนเกตุโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาคม สพม.38กรรมการ
3. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม.39กรรมการ
4. นายเนรมิตร ศิริโภคาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม.39กรรมการ
5. นายไพรบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคม สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายฐิติ สมบูรณ์เอนกมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัยโรงเรียนตะพานหิน สพม.41กรรมการ
3. นายวิทยา ทองรวมโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม.41กรรมการ
4. นางอารียา สุวรรณพักตร์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม.39กรรมการ
5. นางวรอัญญู ศศิตรานนท์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายฐิติ สมบูรณ์เอนกมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัยโรงเรียนตะพานหิน สพม.41กรรมการ
3. นายวิทยา ทองรวมโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม.41กรรมการ
4. นางอารียา สุวรรณพักตร์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม.39กรรมการ
5. นางวรอัญญู ศศิตรานนท์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ศุภรัก สุวรรณวัจน์มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายภัคพล หล่ำทุ่งโรงเรียนสุโขทัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายพินิจ นุชสวาทโรงเรียนคลองขลุงราษฎรร์รังสรรค์ สพม.41กรรมการ
4. นางรัชนี พรมชูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม.39กรรมการ
5. นางเพชรา อาสมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือพิษณุโลก สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ดร.สมาพร คล้ายวิเชียรมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ตัณติวัฒน์โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม.42กรรมการ
3. นางสาวมาลีรัตน์ เนินพลับโรงเรียนโกรกพระ สพม.42กรรมการ
4. นางวารุณี พูลหน่ายโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม.39กรรมการ
5. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ดร.สมาพร คล้ายวิเชียรมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ตัณติวัฒน์โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม.42กรรมการ
3. นางสาวมาลีรัตน์ เนินพลับโรงเรียนโกรกพระ สพม.42กรรมการ
4. นางวารุณี พูลหน่ายโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม.39กรรมการ
5. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย มาอ่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายวีระ สิงหนารถโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม.41กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ปัทมวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม.40กรรมการ
4. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม.39กรรมการ
5. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมหมาย มาอ่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายวีระ สิงหนารถโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม.41กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ปัทมวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม.40กรรมการ
4. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม.39กรรมการ
5. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม.39กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อินเทศน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายยชอนันต์ อุ่นสกลครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม สพม.38กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายยชอนันต์ อุ่นสกลครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม สพม.38กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย รุ่งระวีศึกษานิเทศก์ สพม.37กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย รุ่งระวีศึกษานิเทศก์ สพม.37กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายทรงเกียรติ จันทร์หอมวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายภูวนาถ เกลาพิมายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายทรงเกียรติ จันทร์หอมวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายธนภัทร ลิมปนารมณ์ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายศรัญญู อะมะมูลโรงเรียนบ้านกงราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ศรีบัววิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ศิริรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต ศรีบัววิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ศิริรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ นวลนุชวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายสุรกิจ เฉลิมวิริยะสกุลโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางจุฑารัตน์ นวลนุชวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายสุรกิจ เฉลิมวิริยะสกุลโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางมัณฑนา จันทร์เสมวิทยลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสินีนาฎ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางมัณฑนา จันทร์เสมวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสินีนาฎ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสายชล ผดุงพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ สุดใจโรงเรียนกงไกลลาศวิทยา สพม.38กรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคม สพม.38กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสายชล ผดุงพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ สุดใจโรงเรียนกงไกลลาศวิทยา สพม.38กรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคม สพม.38กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ สิงเหมวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
3. นางเนตรดาว โพธิ์สาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ สิงเหมวิทยลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
3. นางเนตรดาว โพธิ์สาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ สพม.39กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางฟ้ามุ่ย ศรีบัววิทยลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ศิริวัฒน์โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางฟ้ามุ่ย ศรีบัววิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ศิริวัฒน์โรงเรียนจ่านกร้อง สพม.39กรรมการ
3. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทย สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุตรี สุขปานมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม.38กรรมการ
4. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อินเทศน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายพรชัย ผลนิโครธมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิถต์กรรมการ
5. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายสันติ ศิริคชพันธุ์มหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
3. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย)กรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุตรี สุขปานมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม.38กรรมการ
5. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ดร.กมลธรรม เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายพรเทพ พูลดำริห์โรงเรียนบ้านรังย้อย จ.เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายกรกช อ่ำทิมโรงเรียนกงไกลลาศวิทยา สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. ดร.กมลธรรม เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวดางจันทร์ บุญล้ำวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายพรเทพ พูลดำริโรงเรียนบ้านรังย้อย จ.เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายกรกช อ่ำทิมโรงเรียนกงไกลลาศวิทยา สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายบุญลอย จันทร์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวรัชนก ศรีเจริญวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม.37กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯประธานกรรมการ
2. รศ.กวี ครองแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายบุญลอย จันทร์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวรัชนก ศรีเจริญวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม.37กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.เกรียงไกร ทองจิติมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธาดาพงษ์ ทองหล้าโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม.39กรรมการ
3. นางสาววัฒนา กานต์ธัญลักษณ์โรงเรียนอุตรดิตดรุณี สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ผศ.เกรียงไกร ทองจิตติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธาดาพงษ์ ทองหล้าโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม.39กรรมการ
3. นางสาววัฒนา กานต์ธัญลักษณ์โรงเรียนอุตรดิตดรุณี สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญญรัตน์ อ่ำดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ทัพอาจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม.35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญญรัตน์ อ่ำดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษาโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม.35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายเผชิญ กันธิยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม.35กรรมการ
3. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายเผชิญ กันธิยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม.35กรรมการ
3. Dr.โชติ บดีรัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายนฤมิตร ทับแก้วโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายนฤมิตร ทับแก้วโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ ยูงหนูมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ งามโคกกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ กอบธัญกรณ์โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาววราภรณ์ ยูงหนูมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ งามโคกกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ กอบธัญกรณ์โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑารัตน์ มณีวัลย์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน โลหะการกวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุลโรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม.35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑารัตน์ มณีวัลย์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ ลูกพลับโรงเรียนท่าทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุลโรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม.35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ อินน่วมโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม.38กรรมการ
3. นายภาคภูมิ คงรอดโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชรินทร์ อินน่วมโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม.38กรรมการ
3. นายวจนะ แพ่งสภาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธิปไตย สุนทรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมพร ตรีสงค์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายวจนะ แพ่งสภาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธิปไตย สุนทรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมพร ตรีสงค์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายภาคภูมิ คงรอดโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพิเชฎฐ ศุขแพทย์ประธานสหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรรัตน์ เอี่ยมเจริญอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิลมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นายวรชาติ กิจเรณูสาขาดุริางค์ศาสตร์ตะวันตกกรรมการ
5. นายกมล ทัพคัลไลยกรรมการบริหารสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายพิเชฎฐ ศุขแพทย์ประธานสหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรรัตน์ เอี่ยมเจริญอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิลมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นายวรชาติ กิจเรณูสาขาดุริางค์ศาสตร์ตะวันตกกรรมการ
5. นายกมล ทัพคัลไลยกรรมการบริหารสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิปากรประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยราชมงคงธัญบุรีกรรมการ
3. นายก้องปิยังกูร ทองวัฒน์โรงเรียนประชานุเคราะห์ 23จ.พิษณุโลกกรรมการ
4. นางเปรมจิตร กองมงคลโรงเรียนน่านนคร จ.น่านกรรมการ
5. นางจุฑาทิพย์ จิตกำเนิดโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิปากรประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายก้องปิยังกูร ทองวัฒน์โรงเรียนประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
4. นางเปรมจิตร กองมงคลโรงเรียนน่านนคร จ.น่านกรรมการ
5. นางจุฑาทิพย์ จิตกำเนิดโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนตะพานหิน จ.พิจิตรประธานกรรมการ
2. นายอธิวัฒน์ อุปเวชชมรมนาฎศิลป์เกาะช้าง (องค์กรณ์สาธารณประโยชน์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)กรรมการ
3. นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตรกรรมการ
4. นางสาวธริษตรี ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ จ.อุตรดิถต์กรรมการ
5. นายวสุพล คำเหล็กโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนตะพานหิน จ.พิจิตรประธานกรรมการ
2. นายอธิวัฒน์ อุปเวชชมรมนาฎศิลป์เกาะช้าง (องค์กรณ์สาธารณประโยชน์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)กรรมการ
3. นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตรกรรมการ
4. นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ จ.อุตรดิถต์กรรมการ
5. นายวสุพล คำเหล็กโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ แสงแก้วโรงเรียน จ่านกร้อง จ.พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางกิติยาพร เอื้ออรุณโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตตรดิถต์กรรมการ
3. นางสุจิตรา ศรีสุวรรณโรงเรียนสากเหล็กวิทยา จ.พิจิตรกรรมการ
4. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนคร จ.สุโขทัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา ด่านขุนทดโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ แสงแก้วโรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางกิติยาพร เอื้ออรุณโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตตรดิถต์กรรมการ
3. นางสุจิตรา ศรีสุวรรณโรงเรียนสากเหล็กวิทยา จ.พิจิตรกรรมการ
4. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนคร จ.สุโขทัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา ด่านขุนทดโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา ศรีสุวรรณโรงเรียนสากเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนี พุดซ้อนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัยกรรมการ
3. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกุลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จ.เชียงใหม่กรรมการ
4. นางจันทิรา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
5. นางทวีสุข บัวทองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุจิตรา ศรีสุวรรณโรงเรียนสากเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนี พุดซ้อนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัยกรรมการ
3. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จ.เชียงใหม่กรรมการ
4. นางจันทิรา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
5. นางทวีสุข บัวทองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายชลรวี อ้นอินทร์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม จ.พิจิตรประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยสมโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จ.พิจิตรกรรมการ
3. นายรังสรรค์ ทองห่อโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายชลรวี อ้นอินทร์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม จ.พิจิตรประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยสมโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จ.พิจิตรกรรมการ
3. นายรังสรรค์ ทองห่อโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันทิมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ ลูกพลับรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางชนิดาพร คำมณีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู สพป.ขอนแก่น 1กรรมการ
4. นายดำรงศักดิ์ พิมพ์หานามครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น 1กรรมการ
5. นายอภิณัฐ นาเลาห์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น 1กรรมการ
6. นางวารี จันทิมาพรครู โรงเรียนบ้านแหลมเจดีห์ สพป.พล.1กรรมการ
7. นายสถิรพร เชาว์ชัยครู โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม สพป.พล.3กรรมการ
8. นายศรีพจน์ เชียงวงศ์L.T. สพป.แพร่ 1กรรมการ
9. นายสมภพ ประเสริฐL.T.พม.39กรรมการ
10. นายสมควร จันทร์ทะคุณL.T.สพม.39กรรมการ
11. นายปรารมภ์ ทองบุรีL.T.สพม.39กรรมการ
12. นายสุลักษณ์ กุลเจ๊กL.T.สพม.39กรรมการ
13. นายยงยุทธ รักษาชาติL.T. สพม.๓๙กรรมการ
14. นายพัสกร โตเสน่ห์L.T. สพม.๓๙กรรมการ
15. นายทัน จันทร์คุ้มL.T. สมาคมสโมสรลูกเสือ จ.พิษณุโลกกรรมการ
16. นายชูชีพ สุวรรณพรL.T. สมาคมสโมสรลูกเสือ จ.พิษณุโลกกรรมการ
17. นายสุรศักดิ์ พงษ์ธรรมL.T. สมาคมสโมสรลูกเสือ จ.พิษณุโลกกรรมการ
18. นางสาวสายครีม กลมพุกL.T. สมาคมสโมสรลูกเสือ จ.พิษณุโลกกรรมการ
19. นางกมลลักษณ์ อิ้มอนงค์L.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการ
20. นางวนิดา พงษ์ธรรมA.L.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการ
21. นายต่อศักดิ์ เลี้ยงเพชรL.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการ
22. นายฤกษ์ชัย จักรพรพงศ์L.T. สพม.๓๗กรรมการ
23. นางสมคิด ออมสินL.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการ
24. นายบุญลือ โพธิ์ขำL.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
25. นายวิศิษฐ์พล ฟักเกตุL.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
26. นายวินัย พากเพียรL.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
27. นายไพบูลย์ มันตะสูตรL.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
28. นายศรีทน ละม่อมL.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
29. นายเฉลิม ราชอ่องL.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
30. นายพินิจ ทองดีL.T. สพป.กำแพงเพชร เขต ๑กรรมการ
31. นายสรวุทธิ พิทธยะพงษ์L.T. สพป.กำแพงเพชร เขต ๑กรรมการ
32. นายสุวิทย์ ทองคำL.T. สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
33. นายชิดชนก กลิ่นชั้นL.T. สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
34. นางสาวประเสริฐศรี กำจายL.T. สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
35. นายสุทิน บัวมั่นL.T. สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
36. นายประสิทธิ์ เหมหาญL.T. สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
37. นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์L.T. สพม.๓๘กรรมการ
38. นายประสงค์ เสือคล้ายL.T. สพม.๓๘กรรมการ
39. นายพิสิษฐ์ อุ่นแก้วL.T. สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
40. นางกัทลี คารมปราชญ์L.T. สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
41. นายสุขะวัฒน์ สุขทั่งL.T. สพม.๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุริยา จันทิมาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ ลูกพลับรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศรีพจน์ เชียงวงศ์ครู โรงเรียนบ้านวังหงส์ สพป.แพร่ 1กรรมการ
4. นายวินัย พากเพียรครู โรงเรียนบ้านร่องกาศ (ศรีวิทยาคาร) สพป.แพร่ 2กรรมการ
5. นายทัน จันทร์คุ้มสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
6. นายสมภพ ประเสริฐL.T. สพม.๓๙กรรมการ
7. นายสมควร จันทร์ทะคุณL.T. สพม.๓๙กรรมการ
8. นายปรารมย์ ทองบุรีL.T. สพม.๓๙กรรมการ
9. นายสุลักษณ์ กุลเจ็กL.T. สพม.๓๙กรรมการ
10. นายยงยุทธ รักษาชาติL.T. สพม.๓๙กรรมการ
11. นายพัสกร โตเสน่ห์L.T. สพม.๓๙กรรมการ
12. นายชูชีพ สุวรรณพรL.T. สมาคมสโมสรลูกเสือ จ.พิษณุโลกกรรมการ
13. นายสุรศักดิ์ พงษ์ธรรมL.T. สมาคมสโมสรลูกเสือ จ.พิษณุโลกกรรมการ
14. นางสาวสายครีม กลมพุกL.T. สมาคมสโมสรลูกเสือ จ.พิษณุโลกกรรมการ
15. นางกมลลักษณ์ อิ้มอนงค์L.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการ
16. นายสถิรพร เชาวนชัยL.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการ
17. นางวนิดา พงษ์ธรรมA.L.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการ
18. นายต่อศักดิ์ เลี้ยงเพชรL.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการ
19. นายฤกษ์ชัย จักรพรพงศ์L.T. สพม.๓๗กรรมการ
20. นางสมคิด ออมสินL.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการ
21. นายบุญลือ โพธิ์ขำL.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
22. นายวิศิษฐ์พล ฟักเกตุL.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
23. นางวารี จันทิมาพรL.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
24. นายไพบูลย์ มันตะสูตรL.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
25. นายศรีทน ละม่อมL.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
26. นายเฉลิม ราชอ่องL.T. สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
27. นายพินิจ ทองดีL.T. สพป.กำแพงเพชร เขต ๑กรรมการ
28. นายสรวุทธิ พิทธยะพงษ์L.T. สพป.กำแพงเพชร เขต ๑กรรมการ
29. นายสุวิทย์ ทองคำL.T. สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
30. นายชิดชนก กลิ่นชั้นL.T. สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
31. นางสาวประเสริฐศรี กำจายL.T. สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
32. นายสุทิน บัวมั่นL.T. สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
33. นายประสิทธิ์ เหมหาญL.T. สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
34. นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์L.T. สพม.๓๘กรรมการ
35. นายประสงค์ เสือคล้ายL.T. สพม.๓๘กรรมการ
36. นายพิสิษฐ์ อุ่นแก้วL.T. สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
37. นางกัทลี คารมปราชญ์L.T. สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
38. นางชนิดาพร คำมณีจันทร์L.T. สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
39. นายดำรงศักดิ์ พิมพ์หานามL.T. สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
40. นายอภิณัฐ นาเลาห์L.T. สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
41. นายสุนทร คำโสโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
42. นายรัตน์ เกตุจันทร์L.T.สพม.39กรรมการ
43. นายสุขะวัฒน์ สุขทั่งL.T. สพม.๓๙กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาววารี เกตุอ่อนศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร คุ้มไพรีครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางวิภาวรรณ เงินเมืองครู โรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางเปรมปราณี เทียบตาครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางผาณิต คณะเกษมครู โรงเรียนเตียมอุดมศึกษา ภาคเหนือฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางปวีณา ปานยิ้มศึกษานิทเทศก์ สพป.ตาก เขต.2ประธานกรรมการ
2. นางพิชญา งามสมครู โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดา บุญสุวรรณครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ กุลชาติครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
5. นายปณิธิ ภูศรีเทศครู โรงเรียนบ้านกร่างพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา รุ่งโพธิ์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายวิทยา อยู่แจ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางจงกลณี หอมนานโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา บุญโสภาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรินทร์ พงศ์ศิริวรรณโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นายอดุลย์ คำตันโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางชนกานต์ กฤติธัญกชโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพนิดา นิลดีโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสาคร อยู่นุ้ยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นายคุณากร อิ่มเนยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
4. นายภาคภูมิ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทนิตย์ ท่าโพธิ์โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย จันทะเสนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือกรรมการ
3. นางเรณู เอกกาโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาดโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
5. นางกรรณิกา จันทร์วงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนิธิกร แทบศรีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรพร โอฬารวนาวรรณโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นายพิจารณ์ อุสส่าห์กิจโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายบรรหาญ เดชมาโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายเอกกมล เรืองเดชโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเบญญาภา สอนสุภาพโรงเรียนจ่านกร้องประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นางธิดามาศ สถิตย์อยู่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการ
4. นางพิชามญชุ์ จันทศร โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปวีณา โพธิ์จันทร์ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา วรภูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ทองอ่ำโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุลโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูรโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นายทวิช น้อยดีโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางธนารัตน์ หาญชเลโรงเรียนจ่านกร้องประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ นวลด่อนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงินโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นางสาวลาวัลย์ กันภัยโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางดารารัตน์ มะอิโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ บุตรดาโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางกนกอร ผาสีกายโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นายวัฒนา เมฆีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสิริลักษณ์ สิงขรณ์โรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต แย้มศิริโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นางประเสริฐ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายชลธี แสวงทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพุทธพร อินอ่อนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ กุลทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้นโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ตุมาโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นางวราพร อนันตวงศ์โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล ม่วงน้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ เจริญชัย โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางนงนุช ชัยเนตรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นายมาโนชญ์ แสงศิริโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายจักรวาล ภู่อ่ำโรงเรียนจ่านกร้องประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ธรรมปรีชาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางชาลินี พรมแสงโรงเรียนหล่มสักพิทยาคมกรรมการ
5. นายอานนท์ มากมีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรากร เปรมประสิทธิ์โรงเรียนจ่านกร้องประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร พูลเกษโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวศุลิษา ฟูคำโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางสาวราตรี เทียนบุตรโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววราศิณี สวนสอนโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายภูริลาภ จุฑาวัชระพลมหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพ ฯประธานกรรมการ
2. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.34กรรมการ
4. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.34กรรมการ
5. นายจิตรภร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.36กรรมการ
6. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคม สพม.37กรรมการ
7. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม.37กรรมการ
8. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโทัยวิทยาคม สพม.38กรรมการ
9. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.39กรรมการ
10. นางกมลทิน พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.39กรรมการ
11. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม.40กรรมการ
12. นายพนธ์วศิษฏ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.41กรรมการ
13. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว สพม.42กรรมการ
14. นายมโนชญ์ สุขสมโรงเรียนหนองบัว สพม.42กรรมการ
15. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัว สพม.42กรรมการ
16. นายจิโรจ จิ๋วแหยมโรงเรียนหนองบัว สพม.42กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายภูริลาภ จุฑาวัชระพลมหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯประธานกรรมการ
2. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.30กรรมการ
4. นายวิเชียร มาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.34กรรมการ
5. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.36กรรมการ
6. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคม สพม.37กรรมการ
7. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม.37กรรมการ
8. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโทัยวิทยาคม สพม.38กรรมการ
9. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.39กรรมการ
10. นายกมลทิน พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.39กรรมการ
11. นายพนธ์วศิษฏ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.41กรรมการ
12. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม.40กรรมการ
13. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว สพม.42กรรมการ
14. นายมโนชญ์ สุขสมโรงเรียนหนองบัว สพม.42กรรมการ
15. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัว สพม.42กรรมการ
16. นายจิโรจ จิ๋วแหยมโรงเรียนหนองบัว สพม.42กรรมการ
17. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
18. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
19. นายวัฒนา เจียวรมย์โรงเรียนบ้านจอมพระสุรินทร์กรรมการ
20. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
21. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมืองมหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯประธานกรรมการ
2. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.30กรรมการ
3. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.37กรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคม สพม.37กรรมการ
5. นายอานนท์ มากมีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม.39กรรมการ
6. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม.40กรรมการ
7. นางสาววัลลญา หวังประเสริฐโรงเรียนไพศาลีวิทยา สพม.42กรรมการ
8. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมืองมหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯประธานกรรมการ
2. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.30กรรมการ
3. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.37กรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคม สพม.37กรรมการ
5. นายอานนท์ มากมีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม.39กรรมการ
6. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม.40กรรมการ
7. นางสาววัลลญา หวังประเสริฐโรงเรียนไพศาลีวิทยา สพม.42กรรมการ
8. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
9. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
10. ผศ.ดร.สมชาย ศรีสกุลเตียวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ ม่วงมิตรโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาม อบจ.พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสุณี สว่างวรรณโรงเรียนวัดจอมทอง สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ ด้วงฉุนมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกกรรมการ
4. นายทศภณ ศรีกระจ่างโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพม.39กรรมการ
5. นางฟองรัตน์ เรือนก้อนโรงเรียนพุทธชินราช สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวีรวัฒน์ ม่วงมิตรโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาม อบจ.พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสุณี สว่างวรรณโรงเรียนวัดจอมทอง สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ ด้วงฉุนมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกกรรมการ
4. นายทศภณ ศรีกระจ่างโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพม.39กรรมการ
5. นางฟองรัตน์ เรือนก้อนโรงเรียนพุทธชินราช สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางจรูญศรี มนัสวานิชข้าราชการบำนาญ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย สพป.สงขลา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศริษา ไตรพรมมาครู โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสกล ศรีวงศ์เรือนนักวิชาการอิสระกรรมการ
4. นายอโณชัย พุ่มสอาดโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม.39กรรมการ
5. นายคนอง ทองเมืองโรงเรียนพุทธชินราช สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางจรูญศรี มนัสวานิชข้าราชการบำนาญ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย สพป.สงขลา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศริษา ไตรพรมมาครู โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสกล ศรีวงศ์เรือนนักวิชาการอิสระกรรมการ
4. นายอโณชัย พุ่มสอาดโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม.39กรรมการ
5. นายคนอง ทองเมืองโรงเรียนพุทธชินราช สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จ.ชุมพรประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ รูปงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯกรรมการ
3. นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม.3กรรมการ
4. นายสุรชัย คุดช่วงครู โรงเรียนบ้านโคนวิทยา สพม.39กรรมการ
5. นางพรธนาวดี เพ็ชรมุขครู โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม.38กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จ.ชุมพรประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ รูปงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯกรรมการ
3. นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม.3กรรมการ
4. นายสุรชัย คุดช่วงครู โรงเรียนบ้านโคนวิทยา สพม.39กรรมการ
5. นางพรธนาวดี เพ็ชรมุขครู โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม.38กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเทพรักษ์ เพ็งคุ้มวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ คำจริงผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยา สพม.41กรรมการ
3. นายดบัสวิน จัตวาภักดีครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม.27กรรมการ
4. นายบัณฑิตย์ ธรรมเสถียรครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม.39กรรมการ
5. นางสาวสมพร ฉันทโชติครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พล. สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวฉัตรวนันท์ ดุจเหมือนเพชรประชาสงเคราะห์วิทยา สพม.39ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ คำจริงผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยา สพม.41กรรมการ
3. นายดบัสวิน จัตวาภักดีครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม.27กรรมการ
4. นายบัณฑิตย์ ธรรมเสถียรครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม.39กรรมการ
5. นางสาวสมพร ฉันทโชติครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พล. สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตรมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. ผศ.ประเทือง สง่าจิตรมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลกกรรมการ
3. นายกิจติ อุ่นพรมครู โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม อบจ.พิษณุโลกกรรมการ
4. นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ สิงหะพันธ์ุวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตรมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. ผศ.ประเทือง สง่าจิตรมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลกกรรมการ
3. นายกิจติ อุ่นพรมครู โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม อบจ.พิษณุโลกกรรมการ
4. นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ สิงหะพันธ์ุวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี คงพราหมณ์ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายกษิดิศ ดีวังทองครู โรงเรียนวังหวายวิทยาคม สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวพวงทอง สุทธิสนิทพันธ์ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พล. สพม.39กรรมการ
4. นางทิพาพร ศรีสุธรรมครู โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม.39กรรมการ
5. นางจารุวรรณ เดชคุ้มครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณี คงพราหมณ์ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายกษิดิศ ดีวังทองครู โรงเรียนวังหวายวิทยาคม สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวพวงทอง สุทธิสนิทพันธ์ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พล. สพม.39กรรมการ
4. นางทิพาพร ศรีสุธรรมครู โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม.39กรรมการ
5. นางจารุวรรณ เดชคุ้มครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนวลอนงค์ โพธิ์ปานวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม.39กรรมการ
3. นางกานดา อึ้งศรีวงษ์ครู โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพม.39กรรมการ
4. นางนิ่มนวล ไชยสิทธิ์ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พล. สพม.39กรรมการ
5. นางวลัยพร แจ่มนามครู โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนวลอนงค์ โพธิ์ปานวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นางกานดา อึ้งศรีวงษ์ครู โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพม.39กรรมการ
4. นางนิ่มนวล ไชยสิทธิ์ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พล. สพม.39กรรมการ
5. นางวลัยพร แจ่มนามครู โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายกนกกร อินต๊ะรัตน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางลำแพน เกิดอ่วมสพป.อุตรดิตถ์ เขต1กรรมการ
3. นางสายหยุด กันจูครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม สพม.39กรรมการ
4. นางดวงกมล เรืองเพชรครู โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ สพม.41กรรมการ
5. นางณัฐิดา สุทธาครู โรงเรียนดอนทองวิทยา สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายกนกกร อินต๊ะรัตน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางลำแพน เกิดอ่วมครู โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
3. นางสายหยุด กันจูครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม สพม.39กรรมการ
4. นางดวงกมล เรืองเพชรครู โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ สพม.41กรรมการ
5. นางณัฐิดา สุทธาครู โรงเรียนดอนทองวิทยา สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประธานกรรมการ
2. นายนฤพงษ์ พิมพ์ทองรองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังษี) สพป.อยุธยา เขต 1 กรรมการ
3. นางเพ็ชรีย์ ทองนากครู โรงเรียนบ้านกร่างพระขาวชัยสิทธิ์ สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
4. นางมัลตนา พัทธวณิชครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม.39กรรมการ
5. นางอโณฌา บุญโสภาครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประธานกรรมการ
2. นายนฤพงษ์ พิมพ์ทองรองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังษี) สพป.อยุธยา เขต 1 กรรมการ
3. นางเพ็ชรีย์ ทองนากครู โรงเรียนบ้านกร่างพระขาวชัยสิทธิ์ สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
4. นางมัลตนา พัทธวณิชครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม.39กรรมการ
5. นางอโณฌา บุญโสภาครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม.39กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวีรวรรณ ช่วงชวาลัยโรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา เปี่ยมสัมฤทธิ์โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
4. นางสาวรำพึง เทศะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสุกัญยา พรมอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางอิงอร นะมะหุตโรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ใจมั่นโรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุถัมภ์"กรรมการ
3. นางวรรณศิริ สิงห์มาโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
4. นางกัญญมาศ นิลเต่าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายออมทรัพย์ วิเชียรตนนท์โรงเรียนวังน้ำคู้ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ กุลทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรอุษา สุนทองโรงเรียนหพรหมพิรามวิทยากรรมการ
4. นายภูชิชย์ ใจภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจวรรณ จันตาโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางทัศนวรรณ เหรียญสุวรรณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี พรมชูโรงเรียนพุทธชินราชกรรมการ
4. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายออมทรัพย์ วิเชียรตนนท์โรงเรียนวังน้ำคู้ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิืพงษ์ กุลทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรอุษา สุนทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
4. นายภูชิชย์ ใจภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายออมทรัพย์ วิเชียรตนนท์โรงเรียนวังน้ำคู้ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ กุลทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรอุษา สุนทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
4. นายภูชิชย์ ใจภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจวรรณ จันตาโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางทัศนวรรณ เหรียญสุวรรณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี พรมชูโรงเรียนพุทธชินราชกรรมการ
4. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายเตโชทัย นึบสูงเนินโรงเรียนชุมแสงสงคราม ประธานกรรมการ
2. นายธาดาพงษ์ ทองหล้าโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางนัชชนา พรหมพรโรงเรียนพรหมาพิรามวิทยากรรมการ
4. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวปียาภรณ์ อินทร์ปานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงษ์ จำนงค์วัยโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางปอลิณ หยุ่นตระกูลโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ จินดารัตนวงศ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
4. นางสาวมาลีวัลย์ มีพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ยศหลวงฝั้นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุรภา จันทร์เปล่งโรงเรียนพุทธชินราชประธานกรรมการ
2. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนมะปรางศึกษาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ ปรเสริฐโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นายประวิทย์ เรืองเดชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยกรรมการ
5. นางสาวภณิดา มาตราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกรกช กองเต็กโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นประธานกรรมการ
2. นายวรวิช หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชัย คงเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวสมฤทัย ผูกทองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล แกลัวกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร เนียมเปียโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววาทินี ทรัพย์สมานโรงเรียนราชประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทิยา มูลเที่ยงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายอำพร โคสอนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายเตโชทัย นึบสูงเนินโรงเรียนชุมแสงสงคราม ประธานกรรมการ
2. นายธาดาพงษ์ ทองหล้าโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางนัชชนา พรหมพรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
4. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวปียาภรณ์ อินทร์ปานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายนัฐพงษ์ จำนงค์วัยโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางปอลิณ หยุ่นตระกูลโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ จินดารัตนวงศ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
4. นางสาวมาลีวัลย์ มีพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ยศหลวงฝั้นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสุรภา จันทร์เปล่งโรงเรียนพุทธชินราชประธานกรรมการ
2. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนมะปรางศึกษาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ ประเสริฐโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นายประวิทย์ เรืองเดชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยกรรมการ
5. นางสาวภณิดา มาตราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายกรกช กองเต็กโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นประธานกรรมการ
2. นายวรวิช หล้าจังของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชัย คงเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวสมฤทัย ผูกทองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร เนียมเปียโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววาทินี ทรัพย์สมานโรงเรียนราชประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทิยา มูลเที่ยงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายอำพร โคสอนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางชนาธิป นึบสูงเนินโรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ นวลด่อนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ขันธพินโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
4. นายธนเดช ศักดิ์สุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางชลธิชา วรภูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร ทิมจันทร์โรงเรียนบางระกำกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ด้วงช้างโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษากรรมการ
4. นางพนิดา อุทธาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ แสนนกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางดารารัตน์ มะอิโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษณ์ ผอบทิพย์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
3. นายยศธร ทราฤทธิ์โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษากรรมการ
4. นายจินตวัฒน์ จันทร์น้อยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยกรรมการ
5. นางพรทิวา สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายยุทธนา อยู่ป้อม 0849909568 Email : [email protected]
นายจรูญ เถื่อนกูล 0931959533 Email : [email protected] และ นางธัญชนก มีพยุง 0813026847 Email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]