ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 


 
  สพฐ.กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
      กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2559โดยใช้สถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นสนามแข่งขัน  ดาวนโหลดรายละเอียด
 
    รับผลงานคืน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
ร.ร.ผู้เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์ สามารถมารับผลงานคืนได้ที่ชั้นล่างของหอประชุมศรีวชืรโชต เวลา 9.00 -12.00 น. วันที่ 17 ธ.ค. 58 หากไม่สามารถมารับคืนภายในเวลาที่กำหนด สามารถไปรับคืนได้ที่ ศน.ดวงดาว แซ่โง้ว สพป.พิษณุโลก เขต 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0898807080
 
    แจ้งเส้นทางการเข้าร่วมงานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕
     ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ให้ใช้ประตูทางเข้า ประตูที่ ๔  เส้นถนนเลี่ยงเมือง สายสุโขทัย - นครสวรรค์  เนื่องจากประตูที่ ๑ กำลังปิดปรับปรุงถนน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  : แผนผัง ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 
    การเปลี่ยนตัว  การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล การเพิ่ม  ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ณ วันแข่งขัน
     โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ที่ต้องการเปลี่ยนตัว  เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนนั้น ให้ยึดแนวปฏิบัติ ตามเอกสารแนบนี้
ดาวน์โหลด  - ประกาศ , เอกสารสำหรับ สพป.  ,  เอกสารสำหรับ สพม.
 
    การรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน
    โรงเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในการรายงานตัวเข้าแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขันตามตารางอย่างน้อย ๓๐ นาที โดยให้ยื่นเอกสาร ณ จุดรายงานตัว ตามประกาศดังแนบ
ดาวน์โหลดประกาศการรายงานตัว
 
 
    กำหนดการพิธีเปิด - ปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก โดยพิธีเปิด วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ และพิธีปิด วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ดาวน์โหลด
***เสื้อคลุมของ ผอ.เขตพื้นที่ภาคเหนือทุกเขต ทาง สพป.พิษณุโลก เขต ๑ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
 
    แผนที่การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก
แผนที่สนามแข่งขัน จุดนอกเมือง 
แผนที่สนามแข่งขัน จุดในเมือง
- ผังอาคารเรียนสนามแข่งขัน  ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม , ร.ร.พุทธชินราชพิทยา ,ร.ร.จ่านกร้อง , ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี , ร.ร.ท่าทองพิทยาคม , ร.ร.วังทองพิททยาคมร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย , ร.ร.บ้านกร่างพิทยาคม , มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  
  ภาพถ่ายเต้นสถานที่จริงเพื่อการเตรียมพร้อม ของโรงเรียนเข้าแข่งขัน
- ภาพสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านกร่างพิทนาคม   
 
     ให้นำเข้ารูปถ่ายนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในระบบก่อนพิมพ์บัตรประจำตัว
     สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก ต้องนำรูปถ่ายของนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนเข้าระบบ ด้วยการ login ระดับโรงเรียนแล้วแทรกรูปก่อนพิมพ์บัตรประจำตัวทั้งนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  ดาวน์โหลดคู่มือการนำเข้ารูปภาพ
 
   ตารางการแข่งขัน กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (แก้ไข ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
ดาวน์โหลด 
 
      เนื่องด้วย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค นั้น
     จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ดังนี้
๑. 
เปลี่ยนแปลงพิธีเปิด จากเดิมพิธีเปิดวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  เปลี่ยนเป็น ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ส่วนเวลาและสถานที่คงเดิม
๒. 
เปลี่ยนแปลงสนามแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ทีม ก ม.๑-๖ สนามแข่งขันเดิม หอประชุมศรีวชิรโชติ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม เปลี่่ยนเป็น สนามแข่งขัน หอประชุม ม.พิษณุโลก  ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา  ๐๙.๐๐ น. (วันและเวลาเดิม)
 
   เปลี่ยนแปลง กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม พ.ศ. 2558  (แก้ไข ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558) 
ดาวนโหลด
 
   เปลี่ยนแปลง กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม พ.ศ. 2558  (แก้ไข ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558)  แก้ไข  คือ 
รายการที่ 3,4  :  การประกวดภาพยนตรสั้น (สพม.) ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 
รายการที่ 
8,9  :  การประกวดมารยาทไทย (สพม.) ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6

ดาวน์โหลด
 
    หัวข้อ การจับฉลากแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ุ65 ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดาวน์โหลด  
   เปลี่ยนแปลง กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม พ.ศ. 2558  (แก้ไข ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558)  แก้ไข  คือ สถานที่ วัน และเวลาการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับ สพป.
ดาวน์โหลด
 
   เปลี่ยนแปลง กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม พ.ศ. 2558  (แก้ไข ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558) 
รายการแก้ไข (เพิ่มเติม คือ การงานอาชีพ ระดับประถมศึกษาและระดับขยายโอกาส
- ระดับประถม  จากเดิม  วันที่ 16 ธันวาคม 2558 (ภาคเช้า)  เปลี่ยนเป็น วันที่ 15 ธันวาคม 2558 (ภาคเช้า)

- ระดับขยายโอกาส  จากเดิม  วันที่ 17 ธันวาคม 2558 (ภาคบ่าย)  เปลี่ยนเป็น วันที่ 16 ธันวาคม 2558 (ภาคเช้า)
ดาวน์โหลด
 
 
  เปลี่ยนแปลง กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม พ.ศ. 2558  (แก้ไข ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)
***แก้ไขสถานที่แข่งขัน(เพิ่มเติม) คือ ส่วนดนตรี-วงสตริง ม.1-ม.3 (ขยายโอกาส) , ดนตรี-นาฏศิลป์ (สพป.) และการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (สพม.)
ดาวน์โหลด
 
  เปลี่ยนแปลง กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม พ.ศ. 2558  (แก้ไข ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)

ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม
ดาวน์โหลดสถานที่แข่งขันโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  (เนื่องจากมีการแก้ไขห้องแข่งขันของกิจกรรมกลุ่มศิลปะ - ทัศนศิลป์ (สพม.) )
 
   แก้ไขตางรางกิจกรรม  สถานที่  วันเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558  (Update วันที่ 28 ตุลาคม 2558)  ดาวน์โหลด  
 

 logo งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก 

ดาวน์โหลด

 
 

 ตางรางกิจกรรม  สถานที่  วันเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558

ดาวน์โหลด

 
 

 สถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558  ณ  จังหวัดพิษณุโลก วันที่  16 – 18  ธันวาคม  พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด


 
 

 ผลการจัดลำดับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
- สพป.
- สพม.

 
 

แนะนำ สถานที่ พัก เพิ่มเติมในจังหวัดพิษณุโลก สำหรับ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558
หากโรงเรียน หรือหน่วยงานใดประสงค์พัก โรงเรียนและวัดในสถานที่ใกล้การจัดการแข่งขัน
ติดต่อ ศน.วันชัย  แจ่มนาม เบอร์โทร 086-734-6675
ID Line 0867346675 
Email:: [email protected]

 
 

แนะนำ สถานที่ พัก ในจังหวัดพิษณุโลก สำหรับ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558   คลิกที่นี่  http://bit.ly/sillapa65hotel    หรือคลิกดาวน์โหลดที่นี่.....

 

 
สถานที่ พัก ในจังหวัดพิษณุโลก สำหรับ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

แนะนำ สถานที่ พัก ในจังหวัดพิษณุโลก สำหรับ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558   คลิกที่นี่  http://bit.ly/sillapa65hotel    หรือคลิกดาวน์โหลดที่นี่.....

วันพฤหัสบดี ที่ 08 ตุลาคม 2558 เวลา 16:10 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 11
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 11
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 11
เดือนที่แล้ว 11
ปีนี้ 5,140
ทั้งหมด 491,439
 

 

ผู้ดูแลระบบ