รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายภูธเนศ  รู้อยู่
2. เด็กชายอนันตชัย  จันโท
 
1. นางสาวกรวิภา  ศิริวัฒน์พงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ยศวิชัย
2. เด็กชายธนสาร  มนทิราลัย
 
1. นายสมพร  หมั่นเจียก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิพล  ประจง
2. เด็กชายเจษฎา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวปรียา  สร้อยระย้าแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายนนทกานต์  รัตนบุตร
2. เด็กชายพชร  คณฑา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาลี  เลินไธสง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายวายุ  ช่างปั้น
2. เด็กชายศุภโชค  ชื่นใจดี
3. เด็กหญิงหญิง  แสงสวย
4. เด็กหญิงอธิชา  เหล่าชำนะ
5. เด็กหญิงอรอุมา  ว่องวิการ
 
1. นายประจักร์  เอี้ยงเถื่อน
2. นางอโนชา  สวรรคโลก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวนิศา  วังหิน
2. นายพีรวัส  สำราญสุข
3. นายวรปราชญ์  ระบอบ
4. นายวรุตม์  เสริมศรีพงษ์
5. นายอภิชาติ  สุริวัน
 
1. นางฉวีวรรณ  ทัพไทย
2. นางสาวแก้วตา  อินทรจักร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นายจิรพันธุ์  อุนวิจิตร
2. นายจิรเดช  อุนวิจิตร
3. นายณัฐวัตร  รัตนรวีวงศ์
4. นางสาวศิริภรณ์  เงินบำรุง
5. นางสาวแก้วกานต์  ปานยิ้ม
 
1. นางสาวกฤตยชญา  แรงเขตกิจ
2. นายจักรพันธ์  พลพัฒน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. เด็กชายยุทธนา  สร้อยศรี
2. เด็กหญิงราชาวดี  ว่องวิการ
 
1. นางกุศลิน  วัชรสรณ์
2. นางเสาวนีย์  ปรีชานนท์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงระวีวรรณ  บุษราคัม
2. เด็กชายศิรดนัย  อ้นอมร
 
1. นางสุมณฑา  คงเอียง
2. นางสาวพรทิพย์  เลี่ยมใจดี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. นางสาวดวงรดา  อยู่สุขดี
2. นายอนุศร  สิงห์สม
 
1. นายชาญณรงค์  รุ่งแสง
2. นางสาวสมบุญ  สว่างศรี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายคธาวุฒิ  พิลึก
2. นางสาวณัฐชา  แหละหมัน
 
1. นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์
2. นางสาวขวัญล่า  อยู่พุ่ม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปูชิตา  พงศ์สุจริต
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. เด็กชายศุภดล  ภูแซมโชติ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มั่นต่าย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวเบญญาภา  ดาทุมมา
 
1. นายสุรชาติ  อ่อนนวล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  ทัศสวาท
 
1. นายธนรัตน  นิลประภา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  รักกสิกรณ์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สัตย์ธรรม
 
1. นายเอกชัย  ไชยประยา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายณัฐพงศ์  วรรณ์เจริญ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายธงไชย  ศรีทัศน์
 
1. นางสาวระมิงค์พร  ทองคำฟู
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  ขุนพิลึก
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาวดี  แคฝอย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  รุทธการ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวบุญเรือน  พูลพันธ์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นางสาวศรัณย์พร  บุญโนนแต้
 
1. นายเอกชัย  ไชยประยา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐา  เจริญธัญกรณ์
 
1. นายสุดเขต  คำแสน
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์ดา  สารีรักษ์
 
1. นางสาวธาริณี  กำเหนิด
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นางสาวอรัญญา  เมืองอินทร์
 
1. นายเอกชัย  ไชยประยา
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายภานุวัฒน์  แสงง้าว
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา  อินทร์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงวาสนา  เฉยรอด
 
1. นายโรจนัสถ์  สุจริต
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  พุ่มทอง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชมภูระย้า
 
1. นางสาวณิชา  จำรัสอรุณ
2. นางสาววาสนา  นิ่มพระยา
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัลย์สุภา  สิทธิรักษ์
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงประภาสิริ  อยู่สุข
 
1. นายประสพโชค  กองแก้ว
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวสาธิกา  พูลกสิวิทย์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  เพียรสันเทียะ
 
1. นางสาวนันทนา  เนมีย์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  หัสแดง
2. เด็กชายพรชัย  บุญโต
3. เด็กชายสุรศักดิ์  หัสแดง
 
1. นายเอกชัย  ไชยประยา
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  หุ่นสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกตุกะพงษ์
3. เด็กชายรัฐนนท์  โพธิ์ศรี
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
2. นายธนรัตน  นิลประภา
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายธนากร  เกิดด้วง
2. นายศักดิ์นรินทร์  สิงห์หร่าย
3. นายโยธิน  สมถะธัญกรณ์
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
2. นายธนรัตน  นิลประภา
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายยุทธนา  นุชถาวรลักษณ์
2. นายสุธี  บุญหนุน
3. นางสาวแพรลัดดา  ปิยะภาค
 
1. นายเอกชัย  ไชยประยา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   อินทโฉม
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายมนตรี  บงเรือน
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายพงศกร  ราศรี
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  อาจยุทธ
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายธวัชชัย    ทิพรส
 
1. นางสาวกุลธิดา   กุลวงศ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายภานุ  แสงโชติ
 
1. นายพรชัย  ไผ่ปาน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายธนรัตน์    ภมรคล
 
1. นางสาวกุลธิดา   กุลวงศ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวปราณี  ม่วงยา
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายอัษฎา    วันดี
 
1. นางสาวกุลธิดา   กุลวงศ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลพร  พันทะ
 
1. นายพรชัย  ไผ่ปาน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายเขมวัฒน์  คู่อ่อน
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวมณฑิตา  ศรีสุข
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายนพเก้า  สุทธินันท์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายมนตรี  บงเรือน
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายเจนณรงค์  นาคหัสดี
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  ล้านทอง
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนาตาชา    พัดสาริกรณ์
 
1. นางสาวกุลธิดา   กุลวงศ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวิลาสิณี    ร่องมะรุด
 
1. นางสาวกุลธิดา   กุลวงศ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายณัฐกฤต  เปรมกิจพรพัฒนา
 
1. นายกวิศร์  โพธิพิทักษ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงโยษิตา  จำปาศรี
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยกร  แกว่นกสิกรณ์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวมณฑิตา  ศรีสุข
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงโยธาฎา  จุลพรรค์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม    
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาภัสรา  สิญจวัตร
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิสา  ไกรรอด
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม    
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจักพงษ์  อาจยุทธ
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงอรญา  สุวัส
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุรัสวดี    มุทิตา
 
1. นางสาวกุลธิดา   กุลวงศ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวทาริกา  ป้อมคำ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวโยธกา  เหลืองแดง
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยกร  แกว่นกสิกรณ์
2. เด็กชายกีรติ  ถิราวัตร
3. นายจักรพันธ์  สัตระ
4. เด็กชายภูมินทร์  ศรีวัตรปาน
5. เด็กชายสาริศา  พัชรไกรเวท
6. เด็กหญิงสุทารัตน  อินทรสุวรรณ์
7. เด็กชายเพชรลำปาว  สิมมารับ
8. เด็กหญิงเพียงพักต์  ราศี
9. เด็กหญิงโยธาฎา  จุลพรรค์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
2. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
3. นางวรรณา  พิมพันธุ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายจักรวาล    นวลจันทร์
2. เด็กชายณัฐพงศ์    แกว่นเขตรวิทย์
3. เด็กชายทศพร    วรรณภักตร์
4. นายธนรัตน์   ภมรคล
5. เด็กชายธวัชชัย    ทิพรส
6. เด็กหญิงนาตาชา    พัดสาริกรณ์
7. เด็กชายมานะ    เอี่ยมเวช
8. เด็กหญิงวิลาสิณี    ร่องมะรุด
9. เด็กหญิงศิริธร    ศักดิ์ขุนทด
10. เด็กหญิงสุนิษา    ปาระมี
11. เด็กหญิงสุรัสวดี    มุทิตา
12. เด็กชายอัษฎา    วันดี
13. เด็กหญิงอาธิติญา    กุลประดิษฐ์
14. เด็กชายเจษฎา    ไวธัญกิจ
15. นางสาวเสาวลักษณ์    เอี่ยมมา
 
1. นางสาวกุลธิดา   กุลวงศ์
2. นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่
3. นายไกรสร   กมุทชาติ
4. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
2. นายธนภัทร  คุ้มเพื่อน
3. เด็กชายนพเก้า  สุทธินันท์
4. นายพงศกร  ราศรี
5. นายศิริพงษ์  พัฒนศิริ
6. นางสาวสาริศา  พัชรไกรเวท
7. เด็กชายสุทธิพงษ์   อินทโฉม
8. เด็กหญิงสุธารัตน์  อินทรสุวรรณ์
9. นางสาวอารยา  ศรีเอี่ยม
10. นายเขมวัฒน์  คู่อ่อน
11. นายเจนณรงค์  นาคหัสดี
12. นางสาวโยธกา  เหลืองแดง
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
2. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
3. นางวรรณา  พิมพันธุ์
4. นางสาวจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  อาจยุทธ
2. นางสาวปราณี  ม่วงยา
3. เด็กหญิงพรธิมา  พรหมสูตร
4. นางสาวพัชรินทร์  ล้านทอง
5. นางสาวมณฑิตา  ศรีสุข
6. เด็กชายมนตรี  บงเรือน
7. เด็กหญิงวรรณิสา  ไกรรอด
8. เด็กหญิงวริยา  จูฑา
9. เด็กหญิงสุพิชชา  ใจฉลาด
10. เด็กชายสุรชัย  จันทร์มี
11. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อิ่มรัง
12. เด็กหญิงเจนจิรา  เหมือนเหลือ
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
2. นางสาวกาญจนา  ศรีบุญเรือง
3. นางสาววาสนา  บางแบ่ง
4. นายภัทรนนท์  สุทธิเพียงคะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วัฒนะพันธ์
2. เด็กหญิงดวงดาว  จูมสีลา
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  เบื้องสุวรรณ์
4. เด็กหญิงนิตยา  หิมานนท์
5. เด็กหญิงพัชรพร  ตรีรถ
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  จ่ามีกร
7. เด็กหญิงภาวิณี  ม่วงทอง
8. เด็กชายมงคลชัย  กุลทิพ
9. เด็กหญิงราชาวดี  ว่องวิการ
10. เด็กหญิงวริษฐา  จูมสีลา
11. เด็กชายวิชาญ  ธรรมชาติ
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงเพชร
13. เด็กชายสรศักดิ์  หมั่นเขตกิจ
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  แพงมี
15. เด็กชายอภิเชษฐ์  เรืองตาตะ
16. เด็กหญิงอรทัย  ขำหนองเต่า
17. เด็กหญิงเจนจิรา  คล้ายพิมพ์
18. เด็กชายเจษฎา  ชาญกระบี่
19. นางสาวเพ็ญนภา  ปรากฏหาร
20. เด็กหญิงแก้วกัลยา  ภู่เพชร
21. เด็กหญิงแพรวพิไล  ชัยโพธิ์
 
1. นางสาวจันทิมา  กุลศรี
2. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
3. นางสาวปัทวรรณ  จำปาทอง
4. นายนพดล  คงป้อม
5. นางเสาวนีย์  ปรีชานนท์
6. นางกุศลิน  วัชรสรณ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. นางสาวจาระวี  มันตะรักษ์
2. นางสาวชนิดา  โพโต
3. เด็กชายณัฐภัทร  พิมพ์สมแดง
4. นางสาวตรีรัตน์  ละครวงษ์
5. นายนทีธร  ปานเงิน
6. นางสาวนันท์นลิน  บุญทัน
7. นายนิรวิทธิ์   บุญอิน
8. นางสาวปริญญา  ครสุวรรณ์
9. นางสาวพัชรินทร์  ดัดธุยะวัฒน์
10. นางสาวรัตติยากร  ทรดี
11. เด็กหญิงวาสนา  ครสุวรรณ์
12. นางสาววิชชุดา  เกษพิจิตร
13. นายศรวิทย์  พิลึก
14. นางสาวสินีนาฎ  บุญชื่น
15. นางสาวสุดารัตน์  บุกลอ
16. นางสาวหนึ่งฤทัย  วัฒนา
17. นายอภิสิทธิ์  เกตุแก้ว
18. นางสาวอังคณา  กาฬภักดี
19. เด็กหญิงเดือนฉาย  เพียงเสมอ
20. นางสาวเพราพิลาศ  สอนสาลี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทองขัน
2. นายสุริยา  หงษ์คำ
3. นายชัยณรงค์  ศรีเดช
4. นางสาวดิศราพา  ศรีนุช
5. นางสาวชนธิชา  ปานแดง
6. นายนิติ  แก้วคำ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงชวนพิศ  สุขยืน
2. เด็กหญิงพิยะดา  อุ่นพิมพ์
3. เด็กชายรชต  ศรีสว่าง
4. เด็กชายรณกฤต  สาแก้ว
5. เด็กหญิงวราภรณ์  มีรอด
6. เด็กหญิงศิริพร  สุขยืน
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายตรงศร  อุ่นอก
2. นายธนาดล  เชียวเกตวิทย์
3. นายนที  เมืองมั่น
4. นายพิทักษ์  พะอวยพร
5. นายสุกฤษฎิ์  บัวสุวรรณ
6. นางสาวสุทิดา  พูลพันธ์
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
2. นางสาวปฐมภรณ์  แสงกระจ่าง
3. นายวชิร  ภุมมา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายชิราวุต  สมนึก
2. นายนราวิชญ์  จันทร์เพ็ง
3. นายนาทธชัย  ยอดมงคุณ
4. นายปิยะ  พุ่มพุก
5. นายภวินท์  โทหนองตอ
6. นายอิศเรศ  โสดา
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายเพิ่มพูน  ประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ยอดพิโรจน์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายทศพล  พงษ์เกษตรการ
 
1. นายประทาน  จินา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายศุภวิชญ์  ศรีสมยา
 
1. นายยุรนันท์  พลพัฒน์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายเขมวัฒน์  คู่อ่อน
 
1. นายปฐมพงศ์  บัวเหมือน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  หมวดธรรม
 
1. นางสาวสุมาลี  โพธิ์พิทักษ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ประทุมเหง่า
 
1. นางสาวเครือวัลย์  พรมเมือง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  เชื้อกสิกรรม
 
1. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นางสาวเพ็ชรรัตน์  บุญมา
 
1. นางสาวกฤษณีนาท  เนียมนงค์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาติสุทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ยอดพิโรจน์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายวัชรพล  จันทา
 
1. นางสาวนฤมล  จุลมุสิก
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายชุติพนธฺ์  สะสีการ
 
1. นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นายเกรียงศักดิ์  พงษ์อุดทา
 
1. นายกฤษฎา  แจ้งสันต์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงภนิมภรณ์  อนุสรณ์
 
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ศิริเดช
 
1. นายนพพร  ศิริวงศ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  รื่นเริง
 
1. นางสินีนาถ  โพธิ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  ธรรมสงค์
 
1. นายกฤษฎา  แจ้งสันต์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาติสุทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ยอดพิโรจน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  มุสิกพันธ์
 
1. นายอภิสิทธิ์  พรหมศิริ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นายชนายุทธ์   แก้วถิ่นดง
 
1. นางใกล้รุ่ง  จัมปะโสม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายนาทธชัย  ยอดมงคุณ
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  สุขยืน
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิริธร  ศักดิ์ขุนทด
 
1. นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นายเฟื่องฟ้า  ธรรมสงค์
 
1. นายกฤษฎา  แจ้งสันต์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  โสภณศิริ
 
1. นายอภิสิทธิ์  พรหมศิริ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายรังสิมันต์  วุฒิพงศ์ชัยสกุล
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายวิชาญ  ขุนรักษ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  รักเกษตร์กรรม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  ภุมรินทร์
 
1. นางสินีนาถ  โพธิ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายธนพัฒน์  คำสอง
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  สุขยืน
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญฑิตา  แก้วถิ่นคง
 
1. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวพนิดา  สมัครเขตรกิจ
 
1. นางสินีนาถ  โพธิ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  ธรรมสงค์
 
1. นายกฤษฎา  แจ้งสันต์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายกษิติ  ตั้งกมลศรี
2. เด็กชายกิตติชัย  ศรีสุข
3. เด็กชายคุณภัทร  เทพสุทธิ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธิริ
5. เด็กชายนพดล  ครุทพันธ์
6. เด็กหญิงบัวชมพู  สนองคล้าย
7. เด็กหญิงพรหมพร  แก้วเขื่อง
8. เด็กหญิงพัชริตา  มาท้วม
9. เด็กหญิงวิไลรัตน์  เดชมูล
10. เด็กชายอภิรักษ์  เกิดไทย
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นางสาวระมิงค์พร  ทองคำฟู
3. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายชาลี   เปี่ยมเงิน
2. เด็กชายณัฐพร  แรงเขตการณ์
3. เด็กหญิงพิมพิไล   วงษ์ใจ
4. เด็กหญิงภาวิณี    ทองคำขาว
5. เด็กชายภูธร   ทองเหลือง
6. เด็กชายรามสิทธิ์   พรมโต
7. เด็กหญิงศิริวรรณ    พันธ์เกษกรณ์
8. เด็กหญิงสมคิด   เพียนชะกรณ์
9. เด็กชายอาคม   โคกบัว
10. เด็กหญิงเกวลิน   ชูติธวัช
 
1. นางสาวกุลธิดา    กุลวงศ์
2. นายไกรสร    กมุทชาติ
3. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายนพดล  เอ็มรัตน์
2. นางสาวปิยะมาศ  บุญเนตร
3. นางสาวพัชรินทร์  พุฒแก้ว
4. นายราเชน  อินทร์น้อย
5. นางสาววนัตดา  จินตะกัน
6. นางสาวศิรประภา  กีตา
7. นายอนุชา  ชังชั่ว
8. นายเกริกพล  อ่ำจุ้ย
9. นางสาวเพ็ญโสภา  กิจสาริกรรณ์
10. นายเสฐียรพงศ์  แก้วมณี
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นางสาวระมิงค์พร  ทองคำฟู
3. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวนัทธมน    บุญประสพ
2. นายนันทวัฒน์    ขยันกสิกรรม
3. นางสาวนุสรา    มุจรินทร์
4. นายพงศ์ชนก    มิ่งเมืองมูล
5. นางสาวพรวรินทร์    อินทสิทธิ์
6. นางสาวพัชราภา    ฟ้าร่มขาว
7. นายสันติภาพ    แม่นธนู
8. นายสุริยการณ์    อัศวภูมิ
9. นางสาวอุษา    ภมรคล
10. นายเกียรติศักดิ์   พูลกสิวิทย์
 
1. นายไกรสร   กมุทชาติ
2. นางสาวกุลธิดา   กุลวงศ์
3. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาส  วงษ์วิทยา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชลิตพิรัตน
3. เด็กหญิงมุกดา  อึ่งขวัญ
4. เด็กหญิงสุภาพร  เอี่ยมละออ
5. เด็กหญิงอารียา  นิระภัย
6. เด็กหญิงเกตน์นิภา  คำแพ่ง
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นางสาวระมิงค์พร  ทองคำฟู
3. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
4. นายประสพโชค  กองแก้ว
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวณิชกมล  ศรีวรรณ์
2. นางสาวปิยะมาศ  บุญเนตร
3. นางสาวพัชรินทร์  พุฒแก้ว
4. นางสาวพิชชาพร  พลแสน
5. นางสาววนัตดา  จินตะกัน
6. นางสาวอัญชลี  โต๊ะหมัด
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นางสาวระมิงค์พร  ทองคำฟู
3. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
4. นายประสพโชค  กองแก้ว
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาส  วงษ์วิทยา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชลิตพิรัตน
3. เด็กหญิงมุกดา  อึ่งขวัญ
4. เด็กหญิงสุภาพร  เอี่ยมละออ
5. เด็กหญิงอารียา  นิระภัย
6. เด็กหญิงเกตน์นิภา  คำแพ่ง
7. เด็กหญิงเกศกนก  พะนาน
8. เด็กหญิงเดือน  ศิริโยธา
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นางสาวระมิงค์พร  ทองคำฟู
3. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  วงษ์รักษ์
2. นางสาวจิราพา  รอดนวล
3. นางสาววรรษิดา  สยาม
4. นางสาวสิริรัตน์  ศิริยศ
5. นางสาวสุภัทรา  พงษ์เกษตรการ
6. นางสาวเกษวดี  สะมะถะเขตการณ์
 
1. นางสาวสุรัตน์วดี  เนียมอ่ำ
2. นายประทาน  จินา
3. นายโรจนัสถ์  สุจริต
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวนันทิยา  ตุ้มทอง
2. นางสาวพุธไทยศรี  ไทรสังขพรดำรง
3. นางสาวอุไรวรรณ  หอรดี
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ยะไข่
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. เด็กชายณฐกร  พงษ์สาริกิจ
2. เด็กชายตะวัน  สมหา
3. เด็กชายพงศกร  ม่งทา
4. เด็กชายศิริวุฒิ  ถึงสุข
5. เด็กชายศุภชัย  นิลเกษม
 
1. นายอนุสิทธิ์  คงคา
2. นายนพดล  คงป้อม
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายคณาวุฒิ  สัปทน
2. นางสาวธัญลักษณ์  คำพิมพ์ปิด
3. เด็กชายวิรชัย  ศรีเกตุสาคร
4. นายอภิวัฒน์  วันทา
5. เด็กชายไกรวิทช์  สิมลา
 
1. นายจักรกฤษ  แกมเงิน
2. นางสาวภัทราวดี  สงฆ์กราณ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นายชนะชัย  แก้วมะไฟ
2. เด็กชายสุรพล  ศิริพัฒน์
 
1. นางใกล้รุ่ง  จัมปะโสม
2. นายทูรย์  โสภาบุตร
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายเกรียงไกร  แสนสุข
2. นางสาวโสภา  เพิ่มทรัพย์
 
1. นางวิไล  ชังชั่ว
2. นางสาวสุกัญญา  คล้อยมาตร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  โยธาสิงห์
2. เด็กชายธนวัฒน์  พูนเพิ่ม
3. เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนสำอาง
4. เด็กชายนุติ  ศรีกรด
5. เด็กชายพงศกร  จิรปาน
6. เด็กชายวริศ  พุ่มจำปา
7. เด็กชายอนุรักษ์  ลบลม
8. เด็กชายโสภณ  แก้วกันหา
 
1. นายศัลย์  สุขเสือ
2. นายใหม่  ภู่จำรูญ
3. นายมนตรี  จันทมา
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กชายจตุพร  เกิดสุวรรณ
2. เด็กชายณัทสารพงษ์  สิทธิ
3. เด็กชายธนวัฒน์  ภมรคล
4. เด็กชายมิถุนา  ภาษยวรรณ
5. เด็กชายวัชรินทร์  เชี่ยวเกตวิทย์
6. เด็กชายอนุพล  ดุลฟักขิม
7. เด็กชายเดชอุดม  รงค์ทอง
8. เด็กชายโสภณ  อินทรจร
 
1. นายธีรพร  โพธิ
2. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
3. นางสินีนาถ  โพธิ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวกชนันท์  บุตรม้วย
2. นางสาวนิรชา  ปิ่นโต
3. นายภูมิสิริ  สมจิตต์
4. นายสราวุธ  จีนพันธ์
5. นายสหรัฐ  รงค์ทอง
6. นายสุทรรศน์  คงสมบัติ
 
1. นายธีรพร  โพธิ
2. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
3. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจิรพัส  จันทร์สิงห์
2. นายนฤนาท  หาไม้ตรี
3. นายลัทธพล  รูปดี
4. นายสุทธิภัทร  ศาลา
5. นายเกียรติศักดิ์  เข็มทอง
6. นายไชยา  ขุนทอง
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
2. นายภัทรนนท์  สุทธิเพียงคะ
3. นายชงคา  เมืองจันทร์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  มามี
2. เด็กหญิงมานิตา  สุนทรพจน์
3. เด็กหญิงอริศรา  ประสิทธิ์เวชศักดิ์
 
1. นางสุรีย์รัตน์  ส่งเสริมภักดี
2. นางสาวเวธนี  พัฒโนทัย
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายชานน  เสือพุก
2. เด็กชายสนธยา  นิ่มพระยา
3. เด็กหญิงเมธาพร  หิรัญศุภโชติ
 
1. นางจิตภานันท์  ฉ่ำแสง
2. นายธราธร  ชูศรี
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวบุษยา  นาคใย
2. นางสาวยุพิน  เกษกิจ
3. นางสาวศศิวรรณ  แจ้งใจดี
 
1. นางชลธิชา  ชลฤทธิ์
2. นางสาวประนัดดา  สงครามศรี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์   ขันชะรี
2. นางสาวธนภรณ์  พิมขาว
3. นางสาวเจนจิรา  ภุมมา
 
1. นางจิตภานันท์  ฉ่ำแสง
2. นายธราธร  ชูศรี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จินตกสิกรรม
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  เจนการนา
 
1. นายอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า
2. นายไพฑูรย์  นพกาศ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพล  ชูวงศ์เลิศ
2. เด็กหญิงศิริพิชา  หมั่นเสมอ
 
1. นายธิติ  พรหมสูตร์
2. นางนิพาพรรณ์  ตั้งจิตปรีดานนท์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธยา  คัธรีรัตน์
2. เด็กหญิงธัญญุตา  กมลรัตนกุล
 
1. นางฤทัยรัตน์  เกษการณ์
2. นางดาวเรือง  เพียรพานิช
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายนันทพงศ์  คงยุทธ์
2. เด็กชายยศภัทร   ซ่องสกุล
 
1. นางสาวเมษา  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวปวีณา  ชูเรือง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายภูติมินทร์  ยอดหล้า
2. นายสรศักดิ์  เส็งแดง
 
1. นายไพรสณฑ์  จันทนูศร
2. นางฤทัยรัตน์  เกษการณ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  ใจเป็นบุญ
2. นางสาวรักษ์สิรีธร  คำแสน
 
1. นายธิติ  พรหมสูตร์
2. นางจงรัก  เทศนา
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายกสิน  เกิดกรุง
2. เด็กชายธนวัฒน์  อ่วมภักดี
 
1. นางสุนันทา  ศิริเบญจา
2. นางสาวบุษรา  ทองไทย
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์เดช  นาดี
2. เด็กชายศรัณย์  น้อยสวรรค์
 
1. นายชาลี  วงษ์รักษ์
2. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  ธูปเงิน
2. นายสิทธิโชค  กลทิพย์
 
1. นางสาวเขมณัฏฐ์  ตรัยคนันธรณ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวสวรรยา  บุษราคัม
2. นางสาวอภัสรา  สิทธิสำรวย
 
1. นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ
2. นางบุรณี  สุวรรณโชติ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายนพคุณ  คำมัน
2. เด็กหญิงภัสส์ศา  วารี
 
1. นายพงศ์ธร  ศรีวัฒนานุพันธ์
2. นายวีระชัย  รัตนโสภา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรีวังยาง
2. เด็กชายพงศ์เทพ  นุชเวช
 
1. นางนิภาพรรณ์  ตั้งจิตปรีดานนท์
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  จังประเสริฐ
2. เด็กหญิงอรนิชชา  ศรีสนอง
 
1. นายไพฑูรย์  นพกาศ
2. นายอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันตา  เจียมเจริญ
2. เด็กหญิงสุปะภาดา  น้อยวินิจ
 
1. นางสาวกุลนารี  แย้มสุข
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  สาที
2. เด็กหญิงอังค์วรา  ต่วนเทศ
 
1. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
2. นางจงดี  คำแสน
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  เนตรอุไรทิพย์
2. เด็กชายเดชาวุธ  กังพิศดาร
 
1. นายบรรฑูรย์  สิงห์ดี
2. นางสาวจันทนา  มณีรัตน์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ชมสน
2. นายพงศภัค  จันทร์ทร
 
1. นางจงดี  คำแสน
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวประกายรุ้ง  โลหะการก
2. นายวรปรัชญ์  ระบอบ
 
1. นางดาวเรือง  เพียรพานิช
2. นางสาวฤทัยรัตน์  เกษการณ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายธนัชชา  สมบูรณ์พันธ์
2. นายสุชิน  บุญธรรม
 
1. นางสาววรางคณา  กำไร
2. นางสาวอารีย์  กาฬภักดี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวนิรมล  ว่องวิการณ์
2. นางสาวลลิตา  ชาญกิจกรรณ์
 
1. นายมงคล   หู้โลหะ
2. นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธฺ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายคุณานนต์  ชุมแสง
2. นายณัฐธชัย  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายชาลี  วงษ์รักษ์
2. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวณิชกมล  พรมพุทธา
2. นายตฤณภพ  ประทีป
 
1. นายบรรหาญ  เดชมา
2. นายอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนงนภัส  สุขแช่ม
2. เด็กหญิงภัชริดา  สวนศิลป์พงศ์
3. เด็กหญิงรุจิรา  ฤกษ์ดี
 
1. นายฉัตรชัย  นาคทอง
2. นางจงดี  คำแสน
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายชวกร  ดอนแก้ว
2. เด็กชายธีรเทพ  ศรีรดล
3. เด็กชายภาณุพัฒน์  บุญโญ
 
1. นายบรรฑูรณ์  สิงห์ดี
2. นางสาวจันทนา  มณีรัตน์
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวจารุภา  ฤหรมย์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ประทุมแมน
3. นางสาวทิพวรรณ  เก่งถิ่นดง
 
1. นายสดใส  แก้วประสงค์
2. นายอำนวย  เกษกิจ
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นายชินโชติ  อ่อนละมูล
2. นายธันยธรณ์  สุตธิ
3. นายอดิศร  ปัญโญ
 
1. นายบรรฑูรณ์  สิงห์ดี
2. นางสาวจันทนา  มณีรัตน์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกนกพร  เก่งสาริการ
2. นายพนิตศักดิ์  ปินตา
 
1. นายบรรหาญ  เดชมา
2. นายอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 1. นางสาวพัชรี  พูลเขตรกรณ์
2. นายเอกรัฐ  เอมแสง
 
1. นางสาวประภัสสร  จุลบุตร์
2. นางนันทิยา  วาณิชกมลนันทน์
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายทศพล  ป้อมโพธิ์
2. เด็กชายนัฐพล  นาสมศรี
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ดรพล
 
1. นายวินัย  คันศร
2. นายอิทธิพล  บางหลวง
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายธีรภัทร  ก๊กศรี
2. นายภาคภูมิ  วันดี
3. นายวีระพงษ์  โตพ่วง
 
1. นายไพฑูรย์  นพกาศ
2. นายบรรหาญ  เดชมา
 
162 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายธาม  ทัศจันทร์
2. เด็กชายปองพบ  แตงทอง
3. เด็กชายอัครพล  ทาอุบล
 
1. นายสุชาติ  โพธิ์มูล
2. นายบรรหาญ  เดชมา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  บัวกลั่น
2. เด็กชายพุทธิพงศ์   ศรีพูนทรัพย์
3. เด็กชายไพฑูรย์  คชอินทร์
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วการไร่
2. เด็กชายราเชนทร์  มะพลี
3. เด็กชายวุฒิ  บุตรพรม
 
1. นายอำนาจ  ปัจฉิม
2. นางบุญชู  งานขำ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นายชัยชนะ  จันทร์ชมยง
2. นายยุทธนา  จรรยาเถื่อน
3. นายศราวุธ  เกษมสุข
 
1. นายอนุสิษฐ์  ปรีชาจารย์
2. นายคมกฤช  พุ่มบุญนาก
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายจิตรดิลก  เกษรมาลา
2. นายธนกิจ  อินทศักดิ์
3. นายบุญมั่น  ประนต
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นายณรงค์  คูรัมย์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ใจดี
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สุขเปี่ยม
3. เด็กหญิงมาริสา  มาตรสิงห์
 
1. นางวัชรี  พูลศรี
2. นางสีดา  สุนทรพงศ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวภาริตา  มาตรสิงห์
2. นางสาวลลิตา  โห้สงวน
3. นางสาวเกษรินทร์  อินสว่าง
 
1. นางวัชรี  พูลศรี
2. นางสาวสุพิไลวรรณ  กสิการ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายณัฐพล  เพ็งอุ่น
2. นายอลงกรณ์  ศรีสุขสาม
3. นายอานันท์  จันทร
 
1. นางสาวสายฝน  บาลนคร
2. นายสมพร  หมั่นเจียก
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  อินทร์ยงค์
2. เด็กชายรุ่งทิวา  ฉลาด
3. เด็กหญิงวิกานต์ดา  เสลา
4. เด็กหญิงศิริธนพร  เพชร์โรจน์
5. เด็กหญิงอาริษา  ทรงรัตน์
6. เด็กหญิงโชติรส  คฤหปาน
 
1. นางสาวมลฤดี  ลำดวน
2. นางสาวพรสุดา  โกมล
3. นางสาวสุรารักษ์  พรมหาชัย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็ญเขตรวิทย์
2. เด็กหญิงจิราพร  แก่นจันทึก
3. เด็กหญิงณัฏชา  บริวาส
4. เด็กชายวันชนะ  เดชทอง
5. เด็กหญิงวิภาวี  หนูกลัด
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ดุสดี
 
1. นายนรินทร์  กสิวิทย์
2. นางรุ่งนภา  กสิวืทย์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  เรืองพูล
2. นางสาวนิตยา  ศรีจันทร์
3. นางสาวสุภาพร  ชวดดา
4. นางสาวอฐิติญา  จันตะบูลย์
5. นางสาวโสรยา  ระหารนอก
6. นางสาวโสรยา  ศรีจรูญ
 
1. นางสาวนลทพร  แสนชะรา
2. นายกวีพัฒน์  ขุมโมกข์
3. ดร.ทศพล  ธีฆะพร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวชนาทิพย์  ขุนณรงค์
2. นางสาวสุจิรา  จันทร
3. นางสาวสุฑามาศ  จันทโชติ
4. นางสาวสุพรรษา  เลิศศิริสวัสดิ์
5. นางสาวสุพิชชา  เฟื่องอักษร
6. นางสาวเกษมณี  เครือวาท
 
1. นางสาวปิยมาศ  นุ่มศรี
2. นางสาวสายฝน  บาลนคร
3. นายสมพร  หมั่นเจียก
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร   มานะการ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ประสาทสิทธ์ิ
3. เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  โพธิน
 
1. นางพัชรา  จิตรเพ็ชร
2. นางฉัตราภรณ์  ว่องธัญกิจ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  เจริญงามโชติสกุล
2. เด็กชายพีรพัฒน์  รัศสุวรรณ
3. เด็กหญิงลลิตา  เพ็งอุ่น
 
1. นางจิราพร  รื่นฤทธิ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  เชิมชัยภูมิ
2. นางสาวนุชรี  คำภักดี
3. นางสาวพิยดา  สมัครเขตรกิจ
 
1. นางอัญชลี  วงศ์ดี
2. นางสุนันทา  โลหะการก
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวดารุณี  สุขเสงี่ยม
2. นางสาวสุทธิดา  ทาจวง
3. นางสาวอภิชญา  สุภารี
 
1. นางสาวพนิดา  ศิริสุวรรณ
2. นายศรีทอง  สวนสำราญ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  แจงทนง
2. เด็กชายอำพล  เกตุพงษ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ดำงาม
 
1. นางสาวนิรมล  สูนประหัตถ์
2. นายสุระ  งามขำ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฑาทิพย์  ชะวะนะศักดิ์
2. เด็กหญิงจันทการติ์  ก้านดอกไม้
3. เด็กหญิงณิชารีย์  ดีเต่า
 
1. นายมานพ  ดีเต่า
2. นายใหม่  ภู่จำรูญ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายปิติพัฒน์  สองสี
2. นางสาวพรรณทนาพร  บรรทับ
3. นายภัทรพงศ์  ปานพรม
 
1. นายสุระ  งามขำ
2. นางสาวนิรมล  สูนประหัตถ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายกมลภพ  ระบอบ
2. นายณัฐนนท์  ซื่อตรง
3. นายธนาวุธ  ผลเศรษฐี
 
1. นายมานพ  ดีเต่า
2. นายศักดิ์สิทธิ์  กัณหา
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงลัดดาพร  พัดสาริกรณ์
2. เด็กหญิงสโรชา  บำรุงเมือง
3. เด็กหญิงอาทิติยา  บุญทอง
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
2. นางสาวสุรัญชนา  ไผ่พงษ์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวณัฐฎาพร  สาโรจน์
2. นายนที  สว่างโลก
3. นางสาวนัฐติญา  หลักเมือง
 
1. นางศิวพร  กาจันทร์
2. นางสาวภคพร  จันทวงษ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวพรวลัย  จุลพันธ์
2. นางสาววิริตรา  อ่อนนวล
3. นายสุรชาติ  ปิติประดิษฐ์
 
1. นางศิริลักษณ์  ไพรสิงขร
2. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงชญานันท์  พิบูลย์
2. เด็กหญิงปัณชลี  อินทรทรัพย์
3. เด็กหญิงเกตสิรี  ร่องมะรุด
 
1. นางสาวพรณิชา  เปมร์จิตต์
2. นางสาววรรณิศา  เพ็ชร์ผึ้ง
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บัวงาม
2. เด็กหญิงชลธิชา  พูลสาริกิจ
3. เด็กหญิงภาวิณี  รื่นรวย
 
1. นางสาวนลทพร  แสนชะรา
2. นางบุญชู  งามขำ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวสุนิตา   พูลเขตรกิจ
2. นางสาวสุพรรษา  ชุ่มเขียวดี
3. นางสาวสุภาพร  สุ่มประดิษฐ์
 
1. นางวรรณา  วรพงศ์ไชย
2. นางสาวภคพร  จันทวงษ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  อนุจันทร์
2. นางสาวสุนิสา  ขุนทองไฝ
3. นางสาวอรัญญา  คำภา
 
1. นางศิริลักษณ์  ไพรสิงขร
2. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ไกรสังข์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  อู่อินทร์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มีสวัสดิ์
 
1. นางอัญชลี  ภู่จำรูญ
2. นางสุชาดา  เดชอินทร์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนาตยา  เขมะสุนะ
2. เด็กหญิงนิตยตา  สะสาร
3. เด็กหญิงสหัสยา  ลาภเวช
 
1. นางสาวปรียา  สร้อยระย้าแก้ว
2. นางสาวอชิรญา  ปาจิตร์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวจรีรัตน์  ศิลป์สมบูรณ์
2. นางสาวมัสยา  เอดโอด
3. นางสาวสุกัญญา  ประสิทธิเขตรกิจ
 
1. นางวรรณา  วรพงศ์ไชย
2. นางสาวอชิรญา  ปาจิตร์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวฐิติมา  คณฑา
2. นางสาวศศิธร  ปั้นเหน่งเพชร
3. นางสาวเบญจวรรณ  ลักทัศน์
 
1. นางศิริลักษณ์  ไพรสิงขร
2. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. เด็กหญิงดาราวดี  ไพลสิงห์
2. เด็กหญิงมีนรดา  คนดี
3. เด็กหญิงราชนก  เรืองเขตการณ์
 
1. นางอารีรัตน์  โพธิ์ศรี
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  ตาลาน
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ป้อมคำ
3. เด็กหญิงแก้วเกศ  สีลา
 
1. นางศิริลักษณ์  ไพรสิงขร
2. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  เสร็จกิจ
2. นายจิรวัฒน์  อยู่สิงห์
3. นางสาวทรงพร  จบศรี
 
1. นางกำจัด  หงษ์สัมฤทธิ์
2. นายอนุชา  วิทยารัตน์
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ประทุมแมน
2. นางสาวขวัญจิรา  ชัยคชสีห์
3. นางสาวสุทธิดา  เรืองเดช
 
1. นางละมัย  ศีลอาภรณ์
2. นางสาวภคพร  จันทวงษ์
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์ดาวรรณ  มนตรีวัน
2. เด็กหญิงปพิชญา  สุขนุ่น
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์  เทียนลำ
2. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายฐานิต  เข็มทอง
2. เด็กชายธนภัทร  แซ่เล้า
3. เด็กชายนพกร  เดชะ
 
1. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
2. นายศักดิ์ชัย  อัมระนันท์
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นายกิตติธัช  บรรทับ
2. นายฐานะวุฑ  กันจุล
3. นายสุวัฒน์  เผ่าโหมด
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
2. นางสาวจรินทร์ทิพย์  เทียนลำ
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวกรชวัล  กสิกิจ
2. นางสาวกันตา  รุทธการ
3. นางสาวเพ็ญนภา  ดำเครือ
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
2. นางอำมลา  กมลมาลย์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพล  บูรณะ
 
1. นางสาวทรายทอง  อุดมสารี
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  สิงห์สม
 
1. นางสาวชนธิชา  ปานแดง
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงสุรีพร  วงศ์สุรีวรรณ์
 
1. นางสาวทรายทอง  อุดมสารี
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 1. เด็กชายวิศรุต  แกมชัยภูมิ
 
1. นางนวรัตน์  พันธุ์เขียน
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  มั่งมี
 
1. นางชลธิชา  ชลฤทธิ์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงอรยา  พิมจอง
 
1. นายยุรนันท์  พลพัฒน์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงฤทัย  รุทธการ
 
1. นายทวีศักดิ์  ชะเราะ
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายพิษณุ  จันทร์ศิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เกตุณรงค์
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิวัฒิ
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวกันตา  รุทธการ
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นางสาวอรณิชา  พันธ์ศรี
2. นายอานันท์  คณฑา
 
1. นายสันติ  ดีเทียน
2. นางณัฐปภัสธ์  พูลทรัพย์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายสถาพร  บุญศรี
2. เด็กชายสิทธิชัย  สุวรรณกิจ
 
1. นายมงคล   หู้โลหะ
2. นายศักดิ์ชัย  อัมระนันท์
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  กิยะแพทย์
2. เด็กชายพิศรุต  ทองเสม
 
1. นางสาวพัชรี  คุณสิน
2. นางสาวรจนา  สวนรัก