สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 27 4 0 0 31
2 บ้านเจดีย์โคะ 20 2 3 2 25
3 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 18 5 1 0 24
4 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 16 3 0 0 19
5 บ้านแม่ตาว 14 3 4 3 21
6 บ้านแม่ระมาดน้อย 13 5 0 0 18
7 บ้านนุเซะโปล้ 13 1 0 0 14
8 บ้านร่มเกล้า 2 13 1 0 0 14
9 บ้านแม่สละ 13 1 0 0 14
10 บ้านแม่โกนเกน 13 1 0 0 14
11 รวมไทยพัฒนา 4 13 0 1 0 14
12 อรุณเมธา 13 0 0 0 13
13 บ้านห้วยนกกก 12 5 1 0 18
14 บ้านแม่อมกิ 12 1 0 0 13
15 แม่สอด 9 5 1 0 15
16 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 9 1 0 0 10
17 บ้านสันป่าไร่ 9 0 1 0 10
18 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ 8 5 2 0 15
19 บ้านแม่กาษา 8 5 1 0 14
20 บ้านหนองบัว 8 4 0 0 12
21 บ้านห้วยนกแล 8 3 0 1 11
22 บ้านพะเด๊ะ 8 2 3 0 13
23 บ้านค้างภิบาล 8 2 0 0 10
24 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 8 1 1 0 10
25 บ้านปูเต้อ 8 0 1 0 9
26 บ้านวาเล่ย์ 8 0 0 0 8
27 บ้านปางส้าน 7 3 1 2 11
28 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 7 2 2 2 11
29 บ้านแม่กื้ดสามท่า 7 2 0 1 9
30 บ้านแม่กุเหนือ 7 2 0 0 9
31 ห้วยน้ำนักวิทยา 7 1 1 1 9
32 บ้านวังตะเคียน 7 1 0 1 8
33 บ้านแม่ละเมา 7 0 1 0 8
34 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 7 0 0 0 7
35 บ้านขะเนจื้อ 6 6 1 2 13
36 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 6 3 3 2 12
37 รวมไทยพัฒนา 5 6 3 1 0 10
38 ภัทรวิทยา 6 3 0 0 9
39 บ้านร่มเกล้า 4 6 1 1 0 8
40 บ้านท่าอาจ 6 1 0 0 7
41 บ้านธงชัย 6 0 1 1 7
42 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 6 0 1 0 7
43 บ้านห้วยหินฝน 6 0 1 0 7
44 บ้านห้วยม่วง 6 0 0 1 6
45 ชุมชนบ้านพบพระ 6 0 0 0 6
46 บ้านห้วยบง 6 0 0 0 6
47 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 6 0 0 0 6
48 บ้านหัวฝาย 5 4 0 0 9
49 ป่าไม้อุทิศ 4 5 2 1 0 8
50 บ้านอู่หู่ 5 2 1 0 8
51 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 5 2 0 0 7
52 บ้านกล้อทอ 5 1 3 0 9
53 บ้านแม่จะเราสองแคว 5 1 1 0 7
54 บ้านแม่ปะ 5 1 0 0 6
55 บ้านน้ำดิบ 5 0 1 1 6
56 รวมไทยพัฒนา 1 5 0 1 0 6
57 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 5 0 1 0 6
58 รวมไทยพัฒนา 3 5 0 1 0 6
59 บ้านหนองหลวง 5 0 0 1 5
60 บ้านแแม่ระเมิง 5 0 0 0 5
61 บ้านต้นผึ้ง 5 0 0 0 5
62 บ้านแม่ปะใต้ 4 1 1 0 6
63 บ้านขุนห้วยนกแล 4 1 0 0 5
64 บ้านป่าไร่เหนือ 4 1 0 0 5
65 บ้านน้ำหอม 4 1 0 0 5
66 เทศบาลตำบลแม่กุ 4 0 2 0 6
67 บ้านแม่ตาวแพะ 4 0 2 0 6
68 ไทยราษฎร์คีรี 4 0 1 2 5
69 บ้านทุ่งถ้ำ 4 0 0 1 4
70 บ้านแม่วะหลวง 4 0 0 1 4
71 บ้านทีกะเป่อ 4 0 0 1 4
72 บ้านแม่ตื่น 4 0 0 0 4
73 สามัคคีวิทยา 4 0 0 0 4
74 บ้านปะหละทะ 4 0 0 0 4
75 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 3 1 1 0 5
76 บ้านแม่สละเหนือ 3 1 0 0 4
77 บ้านไม้กะพง 3 1 0 0 4
78 บ้านแม่ตาวใต้ 3 0 1 0 4
79 บ้านปรอผาโด้ 3 0 0 1 3
80 บ้านแม่กุหลวง 3 0 0 0 3
81 บ้านร่มเกล้า 3 3 0 0 0 3
82 อิสลามศึกษา 2 2 0 0 4
83 รวมไทยพัฒนา 6 2 1 1 0 4
84 ปรีชาญาณศึกษา 2 1 0 0 3
85 ตชด.บ้านมอเกอร์ 2 1 0 0 3
86 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 2 0 1 1 3
87 ตชด.แสมใหญ่ 2 0 1 0 3
88 บ้านวังผา 2 0 1 0 3
89 บ้านแม่พลู 2 0 1 0 3
90 บ้านช่องแคบ 2 0 0 1 2
91 บ้านห้วยกะโหลก 2 0 0 1 2
92 รวมไทยพัฒนา 2 2 0 0 0 2
93 บ้านแม่อุสุวิทยา 2 0 0 0 2
94 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 2 0 0 0 2
95 บ้านห้วยไม้แป้น 2 0 0 0 2
96 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 2 0 0 0 2
97 บ้านพะละ 2 0 0 0 2
98 บ้านยะพอ 2 0 0 0 2
99 บ้านส้มป่อยศึกษา 2 0 0 0 2
100 บ้านป่าคาใหม่ 1 3 0 0 4
101 ตชด.บ้านถ้ำเสือ 1 2 0 0 3
102 บ้านทุ่งมะขามป้อม 1 1 1 1 3
103 บ้านเซอทะ 1 1 1 0 3
104 บ้านห้วยปลาหลด 1 1 0 0 2
105 คริสเตียนแม่หละโกร 1 1 0 0 2
106 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 1 0 2 0 3
107 บ้านสามหมื่น 1 0 1 0 2
108 สันถวไมตรีศึกษา 1 0 0 2 1
109 ญาณวิศิษฎ์ 1 0 0 1 1
110 บ้านแม่กลองใหม่ 1 0 0 0 1
111 อนุบาลการุณย์ 1 0 0 0 1
112 บ้านถ้ำผาโด้ 1 0 0 0 1
113 บ้านหนองน้ำเขียว 1 0 0 0 1
114 บ้านหมื่นฤาชัย 1 0 0 0 1
115 บ้านแม่จวาง 1 0 0 0 1
116 บ้านแม่ตาวใหม่ 1 0 0 0 1
117 บ้านแม่ออกผารู 1 0 0 0 1
118 วัดสว่างอารมณ์ 1 0 0 0 1
119 ศิริวรรณศึกษา 1 0 0 0 1
120 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1 0 0 0 1
121 บ้านมอเกอ 0 1 2 0 3
122 บ้านแม่กลองเก่า 0 1 0 0 1
123 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 0 1 0 0 1
124 ไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 0 1 0 0 1
125 แม่สอดโฮมสคูล 0 0 0 0 0
รวม 643 126 64 34 867