หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชัยชุมภู 6 7 7
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 12 37 25
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมป์) 11 24 13
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 19 40 31
5 007 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 15 28 19
6 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 19 58 35
7 009 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 3 4 3
8 003 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 1 3 2
9 015 โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 0 0 0
10 013 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 1 3 1
11 014 โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 2 9 4
12 018 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 18 43 31
13 138 โรงเรียนบ้านควร 7 8 8
14 019 โรงเรียนบ้านควรดง 4 9 7
15 021 โรงเรียนบ้านจำบอน 8 18 12
16 022 โรงเรียนบ้านจุน 9 11 10
17 029 โรงเรียนบ้านดอนมูล 20 46 31
18 030 โรงเรียนบ้านดอนลาว 2 5 4
19 026 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 7 9 7
20 025 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 5 16 9
21 028 โรงเรียนบ้านดอนไชย 4 6 6
22 027 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 13 27 21
23 031 โรงเรียนบ้านดู่ 11 18 16
24 032 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1 3 2
25 033 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 4 10 6
26 037 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 3 13 5
27 038 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 2 4 4
28 040 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 4 10 4
29 041 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 6 9 6
30 043 โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 1 2 1
31 044 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 6 8 6
32 042 โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น 7 19 12
33 039 โรงเรียนบ้านทุ่งแต 6 13 10
34 035 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 4 7 6
35 034 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 3 5 3
36 036 โรงเรียนบ้านท่าม่าน 9 18 14
37 045 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 12 40 23
38 046 โรงเรียนบ้านนาบัว 2 5 3
39 047 โรงเรียนบ้านนาอ้อม 5 7 5
40 048 โรงเรียนบ้านน้ำจุน 6 9 7
41 049 โรงเรียนบ้านน้ำปุก 6 22 11
42 051 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 11 27 19
43 050 โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย 1 3 2
44 053 โรงเรียนบ้านบุญยืน 2 6 4
45 054 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 1 1
46 052 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 5 10 8
47 056 โรงเรียนบ้านปง 3 10 5
48 058 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 3 2
49 057 โรงเรียนบ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 1 2 1
50 059 โรงเรียนบ้านปงใหม่ 18 40 32
51 061 โรงเรียนบ้านปัว 1 3 2
52 146 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 5 7 7
53 063 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 2 5 4
54 141 โรงเรียนบ้านปางผักหม 0 0 0
55 064 โรงเรียนบ้านปางมดแดง 2 6 2
56 140 โรงเรียนบ้านปางวัว 0 0 0
57 066 โรงเรียนบ้านปี้ 4 18 9
58 143 โรงเรียนบ้านป่าคา 1 1 1
59 065 โรงเรียนบ้านป่าสัก 1 1 1
60 062 โรงเรียนบ้านป่าแขม 0 0 0
61 067 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 4 6 4
62 068 โรงเรียนบ้านผาลาด 4 7 5
63 069 โรงเรียนบ้านผาฮาว 6 11 8
64 070 โรงเรียนบ้านฝายกวาง 4 9 7
65 071 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 11 25 16
66 072 โรงเรียนบ้านพวงพยอม 5 12 6
67 073 โรงเรียนบ้านม่วง 6 15 7
68 077 โรงเรียนบ้านยางขาม 13 20 16
69 078 โรงเรียนบ้านร่องค้อม 1 3 1
70 081 โรงเรียนบ้านร่องย้าง 12 17 15
71 082 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 19 48 33
72 080 โรงเรียนบ้านร่องแมด 4 5 4
73 079 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 5 5 5
74 085 โรงเรียนบ้านวังบง 2 3 2
75 084 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 4 7 6
76 089 โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 5 9 8
77 090 โรงเรียนบ้านสถาน 18 31 26
78 091 โรงเรียนบ้านสบขาม 6 13 9
79 092 โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 1 2 1
80 093 โรงเรียนบ้านสบบง 2 6 3
81 094 โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 9 15 13
82 096 โรงเรียนบ้านสระ 24 56 36
83 095 โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 4 7 7
84 097 โรงเรียนบ้านสะแล่ง 5 8 5
85 098 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 4 10 6
86 099 โรงเรียนบ้านสักลอ 8 15 8
87 100 โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 0 0 0
88 101 โรงเรียนบ้านสันติสุข 13 34 25
89 102 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 9 31 16
90 103 โรงเรียนบ้านสันหลวง 6 10 6
91 104 โรงเรียนบ้านสา 2 4 3
92 105 โรงเรียนบ้านสีพรม 0 0 0
93 142 โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 0 0 0
94 107 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 1 2 1
95 108 โรงเรียนบ้านหนุน 0 0 0
96 109 โรงเรียนบ้านหมุ้น 2 2 2
97 110 โรงเรียนบ้านหย่วน 9 13 10
98 111 โรงเรียนบ้านหลวง 1 2 2
99 112 โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 1 6 1
100 113 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 12 22 19
101 117 โรงเรียนบ้านหัวขัว 0 0 0
102 118 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 8 28 18
103 114 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 8 10 10
104 144 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 2 4 2
105 116 โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 3 10 6
106 115 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3 6 3
107 123 โรงเรียนบ้านฮวก 5 12 8
108 083 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 5 11 6
109 086 โรงเรียนบ้านเวียงลอ 4 13 8
110 017 โรงเรียนบ้านแก 6 9 6
111 016 โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม 2 5 3
112 055 โรงเรียนบ้านแบ่ง 0 0 0
113 074 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 12 22 18
114 075 โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 5 15 6
115 076 โรงเรียนบ้านแม่ทาย 4 12 6
116 145 โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 0 0 0
117 088 โรงเรียนบ้านแวน 3 5 4
118 087 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 21 36 25
119 149 โรงเรียนบ้านแฮะ 2 5 3
120 124 โรงเรียนบ้านแฮะ (ปง) 6 11 10
121 023 โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 1 2 1
122 119 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 4 9 6
123 120 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 27 67 41
124 121 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 0 0 0
125 122 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 1 3 2
126 139 โรงเรียนบ้านไชยพรม 0 0 0
127 024 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 8 20 10
128 126 โรงเรียนปัวพิทยา 3 24 9
129 130 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 10 30 20
130 133 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 23 46 34
131 136 โรงเรียนอนุบาลปง 5 6 5
132 137 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 8 16 12
133 134 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 16 22 19
134 135 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 6 15 10
135 001 โรงเรียนปาณัทคุณา 8 16 8
136 127 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 13 25 17
137 128 โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา 0 0 0
138 131 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 2 1
139 132 โรงเรียนหฤทัยวิทยา 7 15 7
140 148 โรงเรียนอนุบาลพรชนะวัฒนา 0 0 0
141 147 โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน 0 0 0
142 011 โรงเรียนเทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 18 35 25
143 012 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 29 70 40
144 129 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 18 45 31
145 010 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน 3 15 8
รวม 893 1964 1320
3284

ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 Tel.0882605939 [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]