สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุตรดิตถ์ 31 16 4 51 50 5 1 1 56
2 อุตรดิตถ์ดรุณี 25 15 5 45 47 2 1 2 50
3 พิชัย 24 14 7 45 50 2 2 1 54
4 น้ำริดวิทยา 8 7 5 20 29 8 1 4 38
5 ตรอนตรีสินธุ์ 5 4 6 15 22 4 1 0 27
6 ทองแสนขันวิทยา 4 2 7 13 13 2 2 2 17
7 เจริญวิทยา 3 13 5 21 20 7 3 3 30
8 นาอินวิทยาคม 3 5 3 11 17 4 2 3 23
9 บ้านโคนพิทยา 3 2 7 12 20 5 0 2 25
10 ด่านแม่คำมันพิทยาคม 2 1 2 5 11 5 1 3 17
11 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1 4 5 10 16 1 0 1 17
12 ดาราพิทยาคม 1 2 0 3 4 1 0 0 5
13 ภราดานุสรณ์ 1 1 0 2 3 2 0 0 5
14 ทุ่งกะโล่วิทยา 0 2 4 6 10 0 0 0 10
15 ลับแลพิทยาคม 0 1 1 2 5 0 0 1 5
16 แสนตอวิทยา 0 1 0 1 4 3 1 0 8
17 ลับแลศรีวิทยา 0 0 3 3 4 3 0 0 7
รวม 111 90 64 265 325 54 15 23 394