สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย,พะเยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายทำนุรัฐ  จะยอ
3. เด็กหญิงบัวชมพู  มาเยอะ
4. เด็กชายพงษ์ไพบูลย์  พงษ์อนันต์กุล
5. เด็กหญิงอาวู  แซ่เจ้า
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีจม
2. นายนัทนันท์   ซอนคำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจะสอ  จะยอ
2. นางสาวจันทิมา   ดงบัง
3. นายประวิทย์  ปั๋นแก้ว
4. นายปิยะพงษ์  แซ่หยัง
5. นายใจ  แซ่ซุง
 
1. นางสาวสุพรรณี  ถูกจิตร
2. นายนัทนันท์   ซอนคำ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วาวีเกียรติขจร
2. เด็กชายเฉลิมพงษ์   หลี่
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีจม
2. นางสาวสุพรรณี  ถูกจิตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.4 เงิน 8 1. นายศุภกานต์  หมื่อแล
2. นางสาวเขมิกา   ไทยใหม่
 
1. นางสาววาสนา   สดใส
2. นางมนสิการ   เชื้อเมืองพาน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวิกา  แซ่ซ่ง
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอามือ  เพียมือ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอินทัช  พลอยตระกูล
 
1. นายวัชชพันธ์  บุญณลัย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นายสุรพล  ดาลา
 
1. นายวัชชพันธ์  บุญณลัย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาววนิดา  มณฑากร
 
1. นายวัชชพันธ์  บุญณลัย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายธนกร  อยู่ลือ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายอนิรุทธ์  นำไทย
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  แซ่หลิ่ว
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายธนกร  อยู่ลือ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายอนิรุทธ์  นำไทย
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  แซ่หลิ่ว
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิภาณ  เต่าทอง
 
1. นายไชยวุฒิ  มาไว
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิดา  ไหมคำ
 
1. นายไชยวุฒิ  มาไว
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร  อยู่ลือ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนิรุทธ์  นำไทย
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  แซ่หลิ่ว
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายปฏิภาณ  เต่าทอง
2. เด็กหญิงปณิดา  ไหมคำ
3. เด็กหญิงฟาติมา   เทพจักร
 
1. นางสาววลัยภรณ์  ต๊ะติ๊บ
2. นางสาวมนัลยา   จินะแปง
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76.8 เงิน 6 1. นางสาวกันติสา  แจรึ
2. นางสาวสิรินทรา  แจรึ
3. นางสาวอรสา  กุลเจิดจำรัส
 
1. นางสาววลัยภรณ์  ต๊ะติ๊บ
2. นางสาวมนัลยา   จินะแปง
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธเนศ   อาดำ
2. เด็กชายศราวุฒิ  วงศ์ศรีวิศาล
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นายพิพัฒน์   สรรพสุข
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายธราดล  สกลวัชรา
2. นายนัฐวุฒิ  ท้าวหลาน
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นายพิพัฒน์   สรรพสุข
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนิตพล   แซ่ลิ้ว
2. เด็กชายพงษ์ไพบูลย์  พงษ์อนันต์กุล
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวสรวีย์   มโนใจ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายศักดิธัช  ชอบธรรมกุล
2. นายสมศักดิ์  วิชศึกษากรณ์
 
1. นายพิพัฒน์   สรรพสุข
2. นางสรวีย์   มโนใจ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 4 1. นายวันชัย  ลุงทุน
2. นายสมชาย  ลุงทุน
 
1. นายพิพัฒน์   สรรพสุข
2. นายโต้ง  หน่อแก้ว
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยี่เจียว  แซ่วุ้ย
2. เด็กชายอาจิ้ง  แซ่วุ้ย
3. เด็กชายอ้ายเป้า  แซ่วุ้ย
 
1. นางสาวสุรีย์  ศรีเลาว์
2. นางสาวภัทรสุดา  รักกล่อง
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุณี  ขุนสุริชัย
2. นางสาวณหทัย  แซ่ซ่ง
3. นางสาวณัฐวิกา  แซ่ซ่ง
 
1. นางสาวสุรีย์  ศรีเลาว์
2. นางสาวพรรษา  เบกากู่
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิ่งดาว  แบ่แหย่
2. นางสาววิภา  กอวิ
3. นายสุรศักดิ์  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  คำฝาเชื้อ
2. นางวรินทร  หน่อแก้ว
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  ทองอิน
2. เด็กหญิงนฤมล   เชอกอน
3. เด็กหญิงอิสริยา  ไทยใหม่
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นายวุฒิไกร  ยาเขต
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 4 1. นางสาวกันยาพร   เชาว์นกุล
2. นางสาวพิมพ์นภา  จูเปาะ
3. นางสาวอรวรรณ  อายี่กุ
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางสาวบุษบา  กูเชอ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีราภรณ์  แซ่หลี่
2. นางสาวนวลนภา  แซ่หลี่
3. นางสาววนิดา  มณฑากร
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางณัชชา  อินทร
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรินยุพา   จะมู
2. เด็กหญิงวาสนา  ปัญญาวงค์
3. เด็กหญิงสายทิพย์  เชหมื่อ
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางสาวลดาวัลย์  นันทาวัง
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปภาดา   ใจเร็ว
2. นางสาวสุนิสา  อาซ่อ
3. นายสุรชาติ  แซ่ลี
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางสาวมินพิชญ์ชา  วรโชติพิศุต