รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 73.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลุงมู
2. เด็กชายประภาส  มาเยอะ
3. เด็กชายยศกร  โยปันเตี้ย
4. เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่ย่าง
5. เด็กชายวรโชค  พงศ์ประทีปชัย
6. เด็กชายส่วยอ่อง  -
7. เด็กชายเตชิน  บุปผาวิเศษ
 
1. นางสาวอรทัย  ชมภูใส
2. นางสาวนงคราญ  เขื่อนวัง
3. นางสาวยุพา  แซ่โซ้ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงภนัดดา  สาลี
2. เด็กหญิงรักษิณา  เสจาน
3. เด็กหญิงวลัยภรณ์  สายชลศรีจินดา
4. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงสุพนิต  คนหลวง
6. เด็กชายอติเทพ  คำวงพะเนา
7. เด็กชายอำนาจ  ลุงห่าน
 
1. นางสาวจิตรเบญญา  สิทธิ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  โตปินใจ
3. นางสาวพัชรินทร์  วัฒนโชคกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวปฏิญญา  ละวงศ์เยอ
2. นางสาวพั๊ว  แซ่ซ้ง
3. นางสาวภันทิลา  กันทะเนตร
4. นางสาวลัดดาพร  จะฟะ
5. นายศุภกฤต  ทึกจีน
6. นางสาวสุกัญญา  ปันตา
7. นางสาวอวิกา  พรประดิษฐ์พงศ์
 
1. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
2. นางกนกวรรณ  บุญอริยเทพ
3. นายภูริพงษ์  แสนใจบาล
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทวีสกุลรัตน์
2. เด็กหญิงสุภาพร  กิติพงษ์
 
1. นางจันทรา  หรุ่มรื่น
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายธาดาพงษ์  กะวียัง
 
1. นางฉัตรลดา  เขียวออน
2. นางสาวจิตรเบญญา  สิทธิ
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจริยา  กันยะ
2. เด็กชายสุนทร  แซ่โซ้ง
 
1. นางรัชนีวรรณ  บุตรแก้ว
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงญารินดา  สุสินธุ์
2. เด็กชายปิติภัทร  สุสินธุ์
 
1. นางสาวกาญจนา  กันทวงค์
2. นางสาวรัตน์ดา  เลาว้าง
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายสุรศักดิ์  สุจริต
2. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  กาญทนะศักดิ์
 
1. นางจันทรา  หรุ่มรื่น
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายก้องภพ  ราศรีชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  นาใจแก้ว
 
1. นางสุธิตา  ราชพรม
2. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 1. นายราชันย์  สารสมุทร
2. นางสาววิภาวรรณ  คันใจ
 
1. นางสาวสิริประภา  แซ่ซ้ง
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายพิษณุ  อินทรีย์สุข
2. นางสาวศิริลักษณ์  ประสิทธิกสิกร
 
1. นางจันทรา  หรุ่มรื่น
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวจิตสุภา  แซ่ม้า
2. นายนิรชา  ชูเนตร
 
1. นายสมาน  เครือแก้ว
2. นางเพ็ญศรี  สุปันนะเวช
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กุลมัย
2. เด็กชายเทียนชัย  ร่ำเรือง
 
1. นางสาววัลลภา  กินกิฬา
2. นางสาวเกศราพร  พุทธิมา
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวาสิตา  ใจหวาน
2. เด็กชายศุภกิตติ์  นาคเลี้ยง
 
1. นางสายสมร  ปัทมาภรณ์
2. นางรวิวรรณ  โดเคน
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เพ็งพืช
2. เด็กชายศิวพร  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นางสาวพรหมภัสสร์  ดีเจ้ยวาระ
2. นางวรรณรัตน์  ลังกาวงศ์
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายพินิจ  แซ่ลี
2. นางสาวสรินทรา  ได้รัตน์
 
1. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
2. นางสุธิตา  ราชพรม
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายบุญมานะ  ยันสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เอนโด
 
1. นางสาวดาหวัน  เรืองศรีจันทร์
2. นางปริมล  คงดี
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายบุญพิทักษ์  ธรรมพิทักษ์
2. เด็กหญิงอนุรดี  อภิวันทนาการ
 
1. นางสาวพรนพิน  อินต๊ะ
2. นางสาวมัทนา  พรมมี
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกณิการ์  พรมไพร
2. นายคุณานนท์  ดิษฐ์สุนนท์
 
1. นางสายสุนีย์  แสงเมือง
2. นางสาวฐิติภัทร  อิ่นคำ
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายกัมปนาท  เพ็ชรัตน์
2. นางสาวพิมพร  ดีอุโมงค์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สิทธิโอสถ
2. นางสาววันทนีย์  เรียงไรสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายครรชิต  ย่องลั่น
2. นางสาวยุพา  ชุ่มใจรักษ์
 
1. นางภรธิดา  อินาวัง
2. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพรรวษา  ศรีกุณะ
2. เด็กชายสุรชัย  หยกพานิชกิจ
 
1. นางสาวนฤมล  กิ่งกันหา
2. นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  แซ่ซ้ง
2. นายศิวกร  ต๊ะแฝง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา  กาทองทุ่ง
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงจันทรา  จุปะมัดตัง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ด้วงนา
 
1. นางฐานนันท์  ใจเย็น
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 1. นายกานต์  พูนประเสริฐ
2. นางสาวปราณี  แซ่เฮ้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา  กาทองทุ่ง
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายบัญชา  เกียรติสกุลวารี
2. เด็กหญิงมาริสา  ทะนันชัย
 
1. นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
2. นางสาวนฤมล  กิ่งกันหา
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายบดินทร์  แก้วหลวง
2. นางสาวปราณี  กันฟัก
 
1. นางเนื้อน้อง  จามา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายณัฐพงศ์  เครือสาร
2. นายณัฐวุฒิ  หลักฐาน
3. นางสาวบุญอุ้ม  ทองทา
4. นางสาวปฏิญญา  ละวงศ์เยอ
5. นายพชร  วงศ์ษา
6. นางสาวพั๊ว  แซ่ซ้ง
7. นางสาวภันทิลา  กันทะเนตร
8. นางสาวลัดดาพร  จะฟะ
9. นางสาวศิริลักษณ์  แปงชิด
10. นายศุภกฤต  ทึกจีน
11. นายอนุวิทย์  หมื่นแล
12. นางสาวอริศรา  ข้าวก่ำ
13. นางสาวอวิกา  พรประดิษฐ์พงศ์
14. นายเบญจรงค์  อิ่นแก้ว
15. นายเมธัส  -
 
1. นายผดุงเวศน์  กาวิโล
2. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
3. นางนิภาพร  เกิดไทย
4. นางณัฐธิดา  บัวหนา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจินดาพร  นาระต๊ะ
2. นางสาวจีรนันท์  ทองเพ็ง
3. เด็กชายชุติพล  เวียงยิ่ง
4. เด็กชายธนวัฒน์  เลี่ยมประเสริฐ
5. นายนพพล  เลิศหงิม
6. เด็กชายปรีชา  โทปุญญานนท์
7. เด็กชายภัทรพล  มงคลรัตน์
8. เด็กชายมินธาดา  อินทร์เติม
9. นางสาววรรณศรี  ฉิมไทย
10. เด็กชายวายุ  พงษ์วิเศษ
11. นายศุภณัฐ  บุญมี
12. นายสรรชัย  แผนนาม
13. เด็กชายสุรัตน์  ศรีเพชร
14. เด็กหญิงเอลียาห์  แสนสุด
15. นายโยธิน  พิมพา
 
1. นางสาวศิริพร  หนานแก้ว
2. นางสาววันวิสา  แก้วทรัพย์
3. นางสาวมัลลิกา  หัตถา
4. นางสาววรกัญญา  มาเต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วมี
2. นายกิตติศักดิ์  พามา
3. นายคณิศร์  แก้วสีทอง
4. เด็กชายจารุกิตต์  น้อยชิน
5. นายจิรายุส  หล้ารอด
6. เด็กชายชญานนท์  มณีนิล
7. เด็กชายชนาธิป  เขียวฤทธิ์
8. นายชิษณุพงศ์  ทองวัฒน์
9. นายทนาธิป  ศรีทอง
10. นายธีรเมธ  จันแก้วห้าง
11. เด็กหญิงพลอยชมพู  หาญรักษ์
12. นางสาวสุชาดา  มาทอง
13. เด็กหญิงสุพรรษา  แหยมกระโทก
14. นายอนุกูล  มโนวงศ์
15. เด็กชายโชคชัย  เพ็ชรล้ำ
 
1. นางสาวศุภรัตน์  เลิศมโนกุล
2. นางกฤตติกา  มาทอง
3. นางรัตนาภรณ์  บุญเลิศ
4. นายมงคล  กัยวิกัยโกศล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายกิตติชนม์  ปัณพีรพัฒน์
2. เด็กชายชนกันต์  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงชนิดา  จันทร์ธี
4. เด็กชายธนกฤต  ฟองสุภา
5. เด็กชายธรรมศาสตร์  แซ่ซ้ง
6. เด็กชายนันทวัฒน์  ธิคำ
7. เด็กชายปริพัฒน์  จิรดุลพัฒน์
8. เด็กชายปวริศ  นุชนงค์
9. เด็กหญิงพนัชกร  มหาวัน
10. เด็กหญิงพัชปภานันท์  ลภัสมนพงศ์
11. เด็กชายวชิราวุธ  เรือนเที่ยง
12. เด็กชายวรพต  คำมา
13. เด็กชายวิวัฒน์  สูญโญ
14. เด็กชายศรรัก  อบผาย
15. เด็กชายเสกสรร  นันทนัด
 
1. นางสุรางค์  ญานะ
2. นางสาวศุภิญดา  วันละ
3. นางสาวอรทัย  ไชยวงค์
4. นางสาวลลิดา  ไชยชนะ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกัลยา  เวียงคำฟ้า
2. เด็กหญิงชลธิชา  หล้าหม่น
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ย่าง
4. นางสาวยุวดี  แกดู
5. เด็กหญิงสายสุนีย์  สายชลศรีจินดา
6. เด็กหญิงสาริณี  ใจทิศ
7. นางสาวสุตาภัทร  เยอเบาะ
8. นางสาวอจิราภาส์  คาตะนา
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเรือง
2. นางสุทธินี  แสงแสน
3. นางสาวศุภัทติกร  ยศชูเกียรติ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำวะรัตน์
2. นางสาวณิชารีย์  ปะละน่าน
3. เด็กชายดวงกมล  เกิดผล
4. นางสาวธัญญาณี  วงค์จู
5. นายราชันย์  สารสมุทร
6. นางสาววิภาวรรณ  คันใจ
7. เด็กชายสุทธิพงษ์   ทรายมูล
8. เด็กหญิงอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พวยฟุ้ง
2. นางสาวกาญจนา  ถาแก้ว
3. นางสาวสิริประภา  แซ่ซ้ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชมัยพร  เปล่าเปรี่ยว
2. นายฌาณวิทย์  มงคลชัย
3. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
4. นายวีระพร  สถาน
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ธะนะพิมพ์
6. นายอภินันท์  จุระเตา
7. นายอภิวัฒน์  จันจู
8. นายเนติพงษ์  พวงพั่ว
 
1. นางสาวพิชชากร  กันศรีเวียง
2. นางจีราภา  เกษม
3. นางสาวอริสรา  ศศิภัทรกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายคณิต  เกตุกร
2. นายถวิล  หอมหวล
3. นายธนพล  การวิลัย
4. เด็กชายปิยวัฒน์  บุญหล้า
5. นายวิศรุต  อินทรชิต
6. นายเกียรติศักดิ์  วงศ์สุริยะ
7. นายเอนกพงษ์  สุภาผล
8. เด็กชายไกรศร  คงทับ
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีบุญเรือง
2. นายภัทรพงษ์  ชูมาลัยวงศ์
3. นายระบิล  ตระกูลทิพย์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายชานนท์  วงษ์เกตุ
2. เด็กชายนนท์นที  ก๋าติ๊บ
3. นายนิติพล  ต๊ะจักร
4. เด็กชายปกิตตา  แสนทะไชย
5. เด็กชายมิตรภาพ  แซ่ว่าง
6. เด็กชายวรเดช  สมแสน
7. นายอูออน  แซ่ลี
8. เด็กชายเฉลิมชัย  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวจันทร์สิมา  ตุ้ยยวง
2. นางสาวสลักจิต  คำวัน
3. นางสาวสมใจ  เอื้อจิตอารี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายจะยี  จะแสง
2. เด็กหญิงชนัญดา  วงศ์เขื่อนแก้ว
3. เด็กชายภูธิเบศ  ศรเดช
4. นายศักดิ์ชัย  ก้อใจ
5. เด็กหญิงศิริบุตร  มุสิกะโปดก
6. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยวรรณา
7. นางสาวสุทากานต์  สุวรรณมหาวงศ์
8. เด็กชายสุระชัย  หยกพานิชกิจ
 
1. นางสาวสุมาลี  เรือนตื้อ
2. นางสาวอรสราภา  คำบุญปั๋น
3. นางสาวจีรนันท์  อินขาน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันแอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สันวิจิตร
2. นายพนาเวทย์  หว่างปอ
3. เด็กหญิงวรรณภา  ปานชิยา
4. นายสัภยา  แซ่ยะ
5. นายสิทยา  อะมูล
6. เด็กชายอภิเดช  ร่มพนารักษ์
7. เด็กหญิงอาซือเมะ  แซ่หว้าง
8. นางสาวเรวดี  ระวังการ
 
1. นางมณิชญา  ยอดมูลดี
2. นางสาววันทนา  อุดม
3. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกาญจนาพร  แสงจำนงค์
2. นางสาวนฤมล  ปาระมูลวงค์
3. นางสาวน้ำฝน  เอลิกู่
4. นางสาวพรนภา  ภูทองเพชร
5. นางสาววริศรา  คำปัน
6. นางสาวสุธีธิดา  แซ่ซ้ง
7. นางสาวอมรรัตน์  ตะติยะ
8. นางสาวอังคณา  เยเปียงกู่
 
1. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
2. นางสุทธินี  แสงแสน
3. นางสาวกาญจนา  กันทวงค์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำวะรัตน์
2. นางสาวณิชารีย์  ปะละน่าน
3. นางสาวธัญญาณี  วงค์จู
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มุงเมือง
5. นางสาววิภาวรรณ  คันใจ
6. เด็กหญิงอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
7. นางสาวอัญธิรา  มิ่งเชื้อ
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ท้าวศรีชัย
 
1. นางวรรณภา  มั่นเหมาะ
2. นางทองคำ  ชุ่มวิจารณ์
3. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกชพร  สินเมือง
2. เด็กหญิงกรองแก้ว  พิมพ์พา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  กุลมัย
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คงชูศรี
5. เด็กหญิงมีนา  วงค์พุฒ
6. เด็กหญิงวิรัชดา  ศรีคง
7. นางสาวสุชาวดี  แสงศิริ
8. นางสาวสุฑาทิพย์  แพทอง
 
1. นางสุธิดา  ชูมาลัยวงศ์
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  แดงศักดิ์
3. นายรัตนะ  นันเขียว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวกรวิภา  คชวงค์
2. นางสาวณัฐณิชา  ราชมนตรี
3. นางสาวประกายดาว  ณ ลำปาง
4. นางสาวรุ่งทิวา  เชอหมื่อ
5. นางสาวศุภมาศ  หัตถกอง
6. เด็กหญิงสุพรรษา  แหลมจัด
7. นางสาวอรภิมล  เครือใจยา
8. นางสาวอังคณา  อุทธิยา
 
1. นางสาวขวัญดารินทร์  ก้องภพวณิชย์
2. นางสาวณัฐกฤตา  บั้งเงิน
3. นางสาวสมฤทัย  สุจริต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นางสาวกัญญา  แซ่ลี
2. นางสาวทัศยา  ขุนทอง
3. นายพีระพัฒน์  ศรีวิเชียร
4. นางสาวรุ่งนภา  พันธ์ประเสริฐ์
5. นางสาววรรณิภา  บางแก้ว
6. นางสาววรวลัญธ์  พานทอง
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขาวละมูล
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คุ้มครอง
 
1. นางจุฑารัตน์  เจริญสมบัติ
2. นางสาวจุฑามาศ  คำชาวนา
3. นางสาววีนัส  น้อยสมวงษ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกฤษณพงษ์  ทิสุวรรณ
2. นายจะยี  จะแสง
3. นางสาวพรพรรษา  สุวรรณมหาวงศ์
4. เด็กชายภูธิเบศ  ศรเดช
5. เด็กหญิงศิริบุตร  มุสิกะโปดก
6. นางสาวสุทากานต์  สุวรรณมหาวงศ์
7. เด็กชายสุระชัย  หยกพานิชกิจ
8. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  รักษ์คีรีเขต
 
1. นางฟองศรี  มอนไข่
2. นางเรณู  ทรงคำ
3. นางสาวพิชญนันท์  กุลนุชิต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  อาย้อ
2. เด็กชายพิชิต  อำนาจปฏิการ
3. นายสุระเดช  สถิตสถาพรชัย
 
1. นายประสิทธิ์  ชูไว
2. นางสาววรรณผกา  ตาลกูล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกิตติไกร  ใจสิน
2. นายชัยพร  หลวงอินตา
3. นายบุญโชค  ต๊ะนัย
 
1. นายประสิทธิ์  ชูไว
2. นางสาววรรณผกา  ตาลกูล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 1. นายกานต์  พูนประเสริฐ
2. นายภานุวัฒน์  กามินทร์
3. นายอภิสิทธิ์  ปราบทอง
 
1. นายวันใหม่  ก่อมาลัยพันธ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายจุลจักร  คำลือ
 
1. นายอภิชาติ  ปูเขียว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงการะเกด  สมสะอาด
 
1. นางธีราภรณ์  ทรงประศาสน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายวรเมธ  งานวิชา
 
1. นางกมลลักษณ์  อินทรประดิษฐ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายเงาะ  -
 
1. นายประสงค์  ปริวัตรสกุลชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นายเสรีวัฒน์  แฟงอ๊อด
 
1. นางธีราภรณ์  ทรงประศาสน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายอภิเดช  เทพภา
 
1. นายสมบัติ  พวงบุหงา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงโศลดา  โพธิ์อินทร์
 
1. นายสมบัติ  พวงบุหงา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายชัยณรงค์  ล้านคำ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทินมาศ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายทักษิณ  กังเล
 
1. นางวิภาพร  ชาลีชาติ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวอาภัสรา  มั่นอินทร์
 
1. นายสมบัติ  พวงบุหงา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอัมพร  จาจา
 
1. นางสาวฉวีวัลย์  สมบัตินันทน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นายพีรพัฒน์  พรหมเถา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำรัตน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายวศิน  ลุงคำ
 
1. นางมณิชญา  ยอดมูลดี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอฐิตยา  เกียรติไพรยศ
 
1. นางมณิชญา  ยอดมูลดี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายณัฐพงษ์  แซ่ว่าง
 
1. นางมณิชญา  ยอดมูลดี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นางสาววรรณภา  ประจิตร์
 
1. นายสยาม  จันทราภานนท์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูวงศ์
 
1. นายประยงค์  ราชพรม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายชลธี  ทองประจักษ์
 
1. นายเถกิง  กล่ำน้อย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายนิพล  ธนจุฬามณี
 
1. นายภิญโญ  ดวงตา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูวงศ์
 
1. นายประยงค์  ราชพรม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกณิการ์  พรมไพร
 
1. นายวันชนะ  ขันต่อ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายสุชาติ  อาหยิ
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายชัยพฤกษ์  ศรียาบ
 
1. นางสาวพชร  ชัยเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นางสาววรรณภา  ประจิตร์
 
1. นายสยาม  จันทราภานนท์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวเรวดี  ระวังการ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวณิชาภัทร  ตรีแจ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เล็กไพจิตร
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวสาวิตรี  พันธ์ชัยลือ
 
1. นายอภิชาติ  ปูเขียว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายทักษ์ดนัย  รัตนพิทักษ์
 
1. นายจักรพันธ์  เม่นบางผึ้ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์ยา
 
1. นายสยาม  จันทราภานนท์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายอำนาจ  พานเงิน
 
1. นายส่งศักดิ์  ปัญญาจิระ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ไชยสอน
 
1. นางรินรดา  มีเดช
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายสุวรรณ  แซ่เฮ้อ
 
1. นายพงศกาญจน์  คำสีแก้ว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นางสาวสุภาวดี  วงศ์อนุ
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  ไชยคำร้อง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายดารากร  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นางสาวเสาวภา  เพียรจริง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายไชยา  จุนจันทร์
 
1. นางสาวพชร  ชัยเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายภทรกฤต  เบ็ญจรัตน์
 
1. นายเถกิง  กล่ำน้อย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นายวัชรพงษ์  จันทร์โน
 
1. นายวันชนะ  ขันต่อ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวอาภัสรา  มั่นอินทร์
 
1. นายสมบัติ  พวงบุหงา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายศุภกิตติ์  มีเดช
 
1. นางสาวฉวีวัลย์  สมบัตินันทน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวจิตสุภา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทินมาศ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงฉันทวัฒน์  จิตใจเมตตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หล้าหม่น
2. เด็กชายธนชัย  กันทรจามรี
 
1. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
2. นางสาวจิตรเบญญา  สิทธิ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปริญญา  ชมมัย
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ภูเขียว
 
1. นางสาวราตรี  สุทธหลวง
2. นางอัญญารัตน์  สายเพชร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดาภรณ์  บุตรคำ
2. เด็กชายสิทธิกร  แก้วทอง
 
1. นางนันทยา  แสนนรินทร์
2. นางเพ็ญศรี  สุปันนะเวช
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกันต์ฤทัย  กวีวัฒน์
2. นายจีรวัฒน์  ฝั้นลาพิงค์
 
1. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
2. นางกนกวรรณ  บุญอริยเทพ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวจิตสุภา  แซ่ม้า
2. นายบดินทร์  วงษ์โต
 
1. นางนันทยา  แสนนรินทร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายจิรายุทธ  ชัยนิตย์
2. นางสาวพิมพ์นิภา  นาใจแก้ว
 
1. นางสาวราตรี  สุทธหลวง
2. นางอัญญารัตน์  สายเพชร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายจิรายุ  เลายะ
2. เด็กหญิงศิริพร  กันทะแต้
 
1. นางอัจฉรา  ชินกระจ่างกิจ
2. นางดวงสมร  ศิริ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวรี  บุญดิษฐ์
2. เด็กชายเทียนชัย  ร่ำเรือง
 
1. นางสาวดวงกมล  สานนอก
2. นางสาวนภสร  หอมรื่น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายกรกช  แก้วมี
2. เด็กหญิงอัมรา  จีบเพ็ง
 
1. นางสาวกรวิกา  ระวังภัย
2. นางสาวอนงค์  อินต๊ะสาร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นางสาวปิ่นไพร  สุนเจิม
2. นายมานพ  คำสิทธิ์
 
1. นางสาวสุดธิดา  ติณะมาศ
2. นางสาวบุญญาพร  สอนใย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงยุพา  ชุมใจรักษ์
2. เด็กชายรังสิมันต์   มาตย์ผดุง
 
1. นางสาวราตรี  สุทธหลวง
2. นางอัญญารัตน์  สายเพชร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายนพรัตน์  ด่วนเดิน
2. เด็กหญิงปทิตตา  กาศชัยกรรม
 
1. นางณิชกานต์  แป้นเกิด
2. นางสาวศศิธร  เฉยศร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกฤษณพงษ์  ทิสุวรรณ
2. นางสาวสุทากานต์  สุวรรณมหาวงศ์
 
1. นางฟองศรี  มอนไข่
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงสาธิตา  เพชรรัตน์พันธุ์
 
1. นางสาวศิริลภรณ์  กำปนาด
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายสัภยา  ชัยศิลป์
2. นายส้าว  แซ่ย่าง
3. นายอนันตพงษ์  ยาวิชัย
 
1. นางสาวพัชรี  สุเรนทร์
2. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายตะวัน  อรุณการ
2. นายศักดิธัช  มีเดช
3. นายเฉลิมพล  จินาติ
 
1. นายประสงค์  ปริวัตรสกุลชัย
2. นายอภิชาติ  ปูเขียว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นายกิตติชัย  ตาซ้อน
2. นายวันเฉลิม  วงค์แพทย์
3. นายวิบูลรัตน์  ทะแพ่ง
 
1. นายจำลอง  ธรรมมัง
2. นางสาวแสงเทียน  ธารกมลโสภา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชยานันท์  คำสัตย์
2. นายทรงยศ  นาตะเปิ้น
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พะแหละหน่อแฮะ
4. นายศักดิธัช  มีเดช
5. นายศุภกิตติ์  มีเดช
6. นายเงาะ  -
7. นายไกรเพชร  นิพัทธ์สกุล
8. เด็กชายไพธิ์พงศ์  อินจันทร์
 
1. นายอดิศร  แดงเรือน
2. นางสาวจันทร์แรม  แก้วคำหน้อย
3. นางสาวนิภารินทร์  ปาละสอน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำวะรัตน์
2. นายจิรเมธ  ทานุสาร
3. เด็กชายชนาณุพงษ์  วาวแวว
4. เด็กหญิงปัญญาพร  วงค์อะทะ
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มุงเมือง
6. เด็กชายวัชรพล  วัชรชวาลา
7. เด็กชายสุทธิพงษ์   ทรายมูล
8. เด็กหญิงอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
 
1. นางวรรณภา  มั่นเหมาะ
2. นางทองคำ  ชุ่มวิจารณ์
3. นางสาวธิดารัตน์  คำอินบุตร
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอาจู  คำแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายกิตติศักดิ์  พอใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤาษ์  สิงห์โต
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายพิชิต  อำนาจปฏิการ
 
1. นางสาววรรณผกา  ตาลกูล
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 1. นางสาวอิศราภรณ์  จายานะ
 
1. นางสาวไพลิน  เวียงนาค
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงฐิติพร   กิตติวงศ์
 
1. นายวิชาญ  จิตต์ผ่องอำไพ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายอภิสิทธิ์  เฉพาะธรรม
 
1. นายประสิทธิ์  ชูไว
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวศิริวิภา  ศรีชัยตัน
 
1. นาย้เล็ก  ขาวหมื่นไวย์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
 
1. นางภาวนา  จันทราภานนท์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายลัทธพล  มหาสนิท
 
1. นางปนัดดา  จันทร์เกลี้ยง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายชญานนท์  มณีนิล
 
1. นายสุรศักดิ์  ยศศักดิ์นิรันด์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายคณิต  เกตุกร
 
1. นางสาววริศรา  แก้วทอง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายญาณวุฒิ  มะลิทอง
 
1. นายอริญชย์  กุลเจริญ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นายปฏิวัติ  มหาวงศนันท์
 
1. นายพงษ์พันธ์  จิรัตถิติกุล
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นางสาวน้ำผึ้ง  โฉมเขียว
 
1. นายณัฐพงษ์  จำนงวัย
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายกฤษฎาวุฒิ  สะต๊ะยะวงษ์
 
1. นายอริญชย์  กุลเจริญ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นางสาววรรณา  แซ่ย่าง
 
1. นางสุมล  ศรีใจ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สันวิจิตร
2. เด็กหญิงวรรณภา  ปานชิยา
3. เด็กหญิงอาจู  คำแก้ว
4. นางสาวอำพร  แซ่เฒ่า
5. นางสาวเรวดี  ระวังการ
 
1. นายอัศวศิลป์  แผ่นชัยภูมิ
2. นางสาวธนะรัชต์  ศรีเสมอ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายจิรวิทย์  อินทวัง
2. นางสาวปิ่นไพร  สุนเจิม
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อนุไชย
4. นางสาวรัตติยา  ดื่นตา
5. เด็กชายอาชาไนย  รุ่งสิริอนันต์
 
1. นางดวงสมร  ศิริ
2. นางสาวสิริวิมล  สุขจิต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงวรรณษา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงวัชรินทร์  เรืองไชย
4. เด็กหญิงสุพรรษา  แหลมจัด
5. เด็กหญิงไพจิตร  แซ่ท้าว
 
1. นางนิภากร  โภคาสัมฤทธิ์
2. นางสาวสุพรรณิการ์  อินทราภัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นางสาวจิราพร  แก้วมา
2. นางสาวมณีรัตน์  แซ่หลอ
3. เด็กหญิงวริษฐา  ทองบำรุง
4. เด็กหญิงสุพรรษา  แหยมกระโทก
5. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  คุ้มครอง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เฟื่องเพียร
2. นางสาวสิริพรรษา  เฮงทรัพย์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกีรติกา  จิตต์อ่อน
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  พูลแสง
3. นางสาววรรณา  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงศันสนีย์  แซ่ย่าง
5. นางสาวเกสร  ไชรอดแก้ว
 
1. นางสุมล  ศรีใจ
2. นางธนัญชนก  ใจสัก
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริวรรณ
2. นางสาวณัฐกมล  ไชยทอง
3. นางสาวพรปวีร์  มามูล
4. นางสาววรวรรณ  เศรษโฐ
5. นางสาวสุภาพร  ลุงใส่
 
1. นางดาวประกาย  แก้วนพรัตน์
2. นางสุรีย์พร  จ้อยสูงเนิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวประกายดาว  ณ ลำปาง
2. นางสาวศุภมาศ  หัตถกอง
3. นางสาวสาคร  เบาหมี่ยทู
4. นางสาวอรภิมล  เครือใจยา
5. นางสาวอังคณา  อุทธิยา
 
1. นางพัทริกา  โพธิ
2. นางสาวรัชดาวรรณ  ไชยวงศ์ทอน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวณัฐธิดา  ก๋าหล้า
2. นายธีรัช  -
3. นายบุญเกิด  มือเปย
 
1. นายบุญโฮม  จันทร์สมดี
2. นางนิภาพร  เกิดไทย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวกานดา  เพ็งเขียว
2. เด็กชายกิตติโชค  วิชาธรรม
3. นายนิพนธ์  สุวรรณพิมพ์
 
1. นางธนัตถ์กัญจน์  เนตรทิพย์
2. นายกฤติณภัทร  ใจสุบรรณ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นางสาวกัญญารัตน์  เล็กไพจิตร
2. นายสัภยา  ชัยศิลป์
3. เด็กชายอดุลวิทย์  กันทะกาลัง
 
1. นางมาลินี  ทองรอบพิทักษ์
2. นางสาวปุญชรัสมิ์  สุดใจ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายบุญเหลือ  อินมา
 
1. นายวัชชิระ  หาญกล้า
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายไพโรจน์  ศักดิ์สิทธิ์ศรีพร
 
1. นายเสฐียรพงษ์  อาศนะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายพัฒนพงศ์  อาวิโรจน์
 
1. นายอิทธิพล  ต๊ะศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายพงศธร  ธรรมสอน
 
1. นายกฤตภพ  นิลภูศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นางสาววราภรณ์  โปร่งใจ
 
1. นายธงไทย  บุตรที
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวปฐมวดี  อินต๊ะนนท์
 
1. นายสืบศักดิ์  จอมธรรม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฟองคำ
 
1. นายสมพร  สีนวลตา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงสุภาพักตร์  เพ็งพูล
 
1. นายมงคล  กัยวิกัยโกศล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายพงษธร  ธรรมสอน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เครือสาร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายสิทธา  อะมูล
 
1. นายบัณฑัต  ปัญญาธรรม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายภัทรพล  บุญล้อม
 
1. นายมงคล  กัยวิกัยโกศล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสาริณี  ใจทิศ
 
1. นางกรรณิการ์  สีนวลตา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายสลัล  ถาจันทร์
 
1. นายไมตรี  ชมภูศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายวัฒนชัย  แสงมี
 
1. นางสาวบัวเรียม  พรมจีน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายสุทัศน์  มาสวัสดิ์
 
1. นายมงคล  จิตรอาษา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายกิตติกวินทร์  ใจนา
 
1. นายนิติ  ญานะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายอาฟีซี  ยูโซ๊ะ
 
1. นายทวีสิน  จันเทพ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายนพดล  นันทพานิชย์
 
1. นายพิสุทธิพงษ์  ขุมเพ็ชร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายนาวิน  เขียวกล่ำ
 
1. นายธีรพงษ์  มาทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวนภาพร  อ้ายดี
 
1. นางสาวอภิรมย์  เศรษฐสินธ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายธีรพันธุ์  กิตติวรบุตร
2. นายประพันธ์  เพชรสังข์
3. นายวิเวก  กรองทอง
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์บุตร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายธีรเดช  เสือราช
2. นายเนตร  เครือนาค
3. นายเมธี  อัฎฐวรมงคล
 
1. นายนรา  ชาลีชาติ
2. นายกมนทรรศฐ์  โสดี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นางสาวจริยา  กันยะ
2. นายสัภยา  ชัยศิลป์
3. เด็กชายอดุลวิทย์  กันทะกาลัง
 
1. นายโยธิน  พระคุณวิสุทธิ์
2. นางสาวปุญชรัสมิ์  สุดใจ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายกาญจนเศรษฐ์  กุลสุพรรณรัตน์
2. นายณัฐพงษ์  แซ่ว่าง
3. นายวิชัย  เยเปียง
 
1. นายปิยเชษฐ์  โกย
2. นายอัศวศิลป์  แผ่นชัยภูมิ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายณรงค์ชัย  โตชาวนา
2. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  แพรเอม
3. เด็กชายศิวกร  ทิพย์อักษร
 
1. นายเฉลิมพล  อยู่บุญ
2. นางวิภารัตน์  แก้วศรีเมือง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายนนทณรร  เมืองนาค
2. เด็กชายประกฤษฎิ์  ยุงสันเทียะ
3. เด็กชายสุระชัย  พลเอี่ยม
 
1. นายไพรัช  ผ่องแผ้ว
2. นางวิภาพร  ชาลีชาติ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กหญิงชุติภา  แซ่สง
2. เด็กชายณภัทร  อยู่นิ่ม
3. เด็กหญิงปริศนา  ผาแก้ว
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีวิชัย
2. นางณภัทร  สิงห์สี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายถวิล  หอมหวล
2. นายวรวุฒิ  ทองดอนขันธ์
3. นายวิศรุต  อินทรชิต
 
1. นายกฤษณะ  อินสูนย์
2. นายประวิทย์  พาลิตา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายรังสิมันต์  มาตย์ผดุง
2. เด็กชายอาทิตย์  ธาบุตตะ
3. นายเฉลิมชัย  ประเสริฐิ์สิน
 
1. นายนรา  ชาลีชาติ
2. นายกมนทรรศฐ์  โสดี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเรือง
2. เด็กชายกฤติพงศ์  อรุณจิต
3. นายชัยวัฒน์  สุวรรณเสน
 
1. นายกิตติศักดิ์  ถือแก้ว
2. นางกานต์พิชชา  สมรรถการ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายชัยพฤกษ์  ศรียาบ
2. นายเสกสรร  เกตุชรา
3. นายไชยา  จุนจันทร์
 
1. นายคณิศร  ไชครุ่งวัฒธนา
2. นางสาวศุภารัตน์  จอมแสง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายธนพล  การวิลัย
2. นายประสิทธิ์  เจดีย์สถาน
3. นายเกียรติศักดิ์  วงศ์สุริยะ
 
1. นายสันติราษฎร์  สุยะพอ
2. นายยิ่งศักดิ์  ญาณวารี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายชานนท์  วงเกตุ
2. เด็กชายนนท์นที  ก๋าติ๊บ
3. นายสันติ  คำเทพ
 
1. นายธนวรรธน์  ศิริเลิศ
2. นางสาวพัฒน์นรี  ฝายนันชัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวนันทริยา  คำบุญ
2. นางสาวมานี  แซ่โซว
3. นางสาวรุ่งทิวา  อินจันทร์
 
1. นางฐิตาภา  เรืองอร่าม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 1. นางสาวปราณี  แซ่เฮ้อ
2. นางสาวอรพิน  เพ็งนุ่ม
3. นางสาวเบญจวรรณ  เพ็ญวิจิตร
 
1. นางสาวศิริลภรณ์  กำปนาด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวประกายดาว  สุขยิ่ง
2. นายมนตรี  คำมา
3. นายวสันต์   มหาพรม
 
1. นายแปง  โกดแสง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวรัตน์ชฎาพร  มาโน
2. นางสาวรุ่งฤดี  วรรณประเขา
3. นางสาวศิริพร  สมณะ
 
1. นางพิชญาภา  จันทร์โภคทรัพย์
2. นางสาวสุดาพร  สิริพัฒนไพศาล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายธีรเดช  เสือราช
2. นายสุทธิพงศ์  จันทร์หยวก
3. นายเนตร  เครือนาค
 
1. นายดวงเดช  ผาดี
2. นายกมนนทรรศฐ์  โสดี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายทรงพล  อินทร์นาง
2. นางสาวพรทิตย์  หวานชอบ
3. นายวุฒินันท์  บุญตา
 
1. นางรวีวรรณ  กล่ำน้อย
2. นางสาวนภาพร  นันเขียว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นางสาววิไลรัตน์  กุณดี
2. นางสาวสิรามล  แซ่เติ๋น
3. นางสาวเกสรา  สุทธิมา
 
1. นางรวิสรา  อินธิยา
2. นางรุ่งนภา  แสงงาม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวพรทิตย์  หวานชอบ
2. นายวุฒินันท์  บุญตา
3. เด็กหญิงศิรดา  บุญสง่า
 
1. นางสาวเจนจิรา  กล้ารบ
2. นางสาวสายชล  ดำแลลิบ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวกุลณัฐ  บุญเหมือน
2. เด็กหญิงธันยพร  สนิทผล
3. นางสาวพิมพ์ศิริ  คำนวณจิตร
 
1. นางสาวพรหมภัสสร์  ดีเจ้ยวาระ
2. นางชรัญญา  หาญคำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายชนวีร์  แซ่ย่าง
2. นายปิติพล  คำก่อ
3. นายรณเรศ  ไชยแก้ว
 
1. นางสาวธนะรัชต์  ศรีเสมอ
2. นางสาวปวริศา  สุระจิตต์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายณัติธะกรณ์  อ่างคำ
2. นายนิธิพงษ์  ดวงจินา
3. นายพิสิษฐ์   ไชยยอง
 
1. นางกรธวัลรัตน์  ไชยวงศ์
2. นางสาวรุทธ์จิภรณ์  เฉยไธสง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงปูเป้  ก๋าติ๊บ
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  แก้วไพร์
3. นางสาวอ้อมรัก  วิชัยยา
 
1. นางรุ่งนภา  แสงงาม
2. นางสาวณัฐณิชา  ตันตา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นายชาญชัย  ปัทมากร
2. นายพันธชา  ปัญญาปรีชาดี
3. นางสาวพิมลพรรณ  ดีคำ
 
1. นางสุภาพร  น้อยเอี่ยม
2. นางสุภา  เหลาธรรม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาววราพร  เม่นขาว
2. เด็กหญิงศิริบุตร  มุสิกะโปดก
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  รักษ์คีรีเขต
 
1. นายวิทยาคม  ศรีโสภารัตน์
2. นางสุพรีย์  เจริญสินธุ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นายวสันต์  มหาพรม
2. นายศักดิ์สิทธิ์  จันต๊ะ
3. นายอธิป  ใจเหิน
 
1. นายศุภกร  ไชยเดช
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นางสาวสุภาพักตร์  เพ็งพูล
2. นางสาวหงษ์หยก   คำยอด
3. นายเกริกชัย  นะถา
 
1. นางสาวสุกัญญา  คงคล้าย
2. นางวิภาวดี  เรืองเดช
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวฉวีวรรณ  เมฆทา
2. นางสาวฐิติญา  เบาะทอง
3. นางสาวพิมพ์ศิริ  คำนวณจิตร
 
1. นายณัฏฐวี  พิมพาพันธ์
2. นางสาวทวี  แสนนนท์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายณัฐวุฒิ  กันทะวงค์
2. นางสาวบูแผ่  แลเชอร์
3. นายศักดิธัช  มีเดช
 
1. นางณัฐชนา  ลาวัณยกุล
2. นางศุภาพิชญ์  ตาคำมา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายกาญจนเศรษฐ์  กุลสุพรรณรัตน์
2. นายณัฐพงษ์  แซ่ว่าง
3. นายวิชัย  เยเปียง
 
1. นายอัศวศิลป์  แผ่นชัยภูมิ
2. นายรชต  กิจเพื่องฟู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายสุชาติ  อาหยิ
2. นายอาฟีซี  ยูโซ๊ะ
3. นายอาหล่อง  เฌอหมื่อ
 
1. นางสาวรำพัน  คำขา
2. นางสาวกรรณิกา  เมืองมูล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวรุจิษยา  คีรีกุลไพศาล
2. นายรุ่งโรจน์  คำจริงดี
3. นางสาวอรชุดา  พลอยงาม
 
1. นางชรัญญา  หาญคำ
2. นางสุธิตา  ราชพรม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายสุเทพ  แซ่ลี
2. นายอูออน  แซ่ลี
3. นายแก้ง  แซ่วื้อ
 
1. นางอัมพร  ชุ่มวงศ์
2. นางสุพรรณิกา  วิชาเป็ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวทิพวรรณ  รักงาม
2. นางสาวลัดดา  สุขนุ่ม
3. นางสาวสวรรยา  อำพาส
 
1. นางสมถวิล  หมื่นสีเขียว
2. นางอริศรา  สุริวงค์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายณัฐวัฒิ  โฉมแดง
2. นายธนา  กระแสสินธุ์
3. นายอิศรุจน์  อิศรางกูร ณ อยุทธยา
 
1. นางสาวสิรินทรา  พิมสาร
2. นางสาวสิรินภา  มั่นแดง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  หิรัญโรจน์
2. เด็กหญิงภรณ์ทิตา  สุขประเสริฐ์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  จันทร์หยวก
 
1. นางสาวราตรี  สุทธหลวง
2. นางอัญญารัตน์  สายเพชร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวปฐมวดี  อินต๊ะนนท์
2. นางสาวปิยฉัตร  สลีวงค์
3. เด็กหญิงอุษณีย์  นิยมบรรพต
 
1. นายอัศวศิลป์  แผ่นชัยภูมิ
2. นางสาวณัฐณิชา  กองจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กชายวีระศักดิ์  แซ่ตั้ง
2. นางสาวศันสนีย์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทร์อยู่
 
1. นางมาติกา  ศรีอ่อน
2. นางนริศรา  วงศารัตนศีล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นางสาวจีรวรรณ  สิงห์ใจ
2. นายบดินทร์  ธรรมธิ
3. นางสาวสลักรัก  ชมชอบธรรม
 
1. นายวรเศรษฐ์  อมรนันทพัฒน์
2. นางสาววิชุดา  ชินชัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คงชูศรี
2. เด็กชายบุญมา  กสิการ
3. เด็กหญิงวิรัชดา  ศรีคง
 
1. นายเชาวฤทธิ์  แย้มเอม
2. นางสาวดรุณี  โชคเด่นเป็นศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นางสาวสัณห์สมร  วงศ์สายปัญญา
2. นายอภินันท์  จุระเตา
3. นายเนติพงษ์  พวงพั่ว
 
1. นางมาติกา  ศรีอ่อน
2. นางนริศรา  วงศารัตนศีล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายคุณากร  แซ่อึ้ง
2. นางสาวบุญสิตา  อยู่ลือ
3. นางสาวสุพรรษา  คงปา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ชาวส้าน
2. นางสาวศศิวิมล  บุญเทพ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นางสาวณัฐกมล  ไชยทอง
2. นายปฎิพัทธ์  กันทา
3. นางสาววรวรรณ  เศรษโฐ
 
1. นางบัวแก้ว  ใหม่ศรี
2. นางสาวสุภาพร  ทากลม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายรังสิมันต์   มาตย์ผดุง
2. เด็กหญิงลลิดา  ชัยสุระ
 
1. นายณัฏฐวี  พิมพาพันธ์
2. นางสาวทวี  แสนนนท์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ศรีวิเชียร
2. เด็กชายสุรชัย  คุ้ยทอง
 
1. นายกิตติ์รัฐ  ภู่เสม
2. นางสาวศุภรัตน์  เลิศมโนกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายบรรณวิชญ์  น้อยจันทร์
2. เด็กชายสุทธิโรจน์  เขียวสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวอมรา  ศิริโภคาสมบัติ
2. นางสาวขนิษฐา  ดวงแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายกิตติชัย  ปัญญาใจ
2. นายนวมินทร์  เกิดทรัพย์
 
1. นายกิตติ์รัฐ  ภู่เสม
2. นายนพดล  ศรีแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวนงนุช  เสนาพิจิตร
2. นางสาวเมศิณี  อภัยภักดิ์
 
1. นางสุตธิตา  สายสูง
2. นายลิขิต  ถาวร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายปฎิพัทธ์  กันทา
2. นายมานพ  คำสิทธิ์
 
1. นางสมพิศ  ศรีมา
2. นางวิมลรัตน์  รัตนบรรณสกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวปฐมวดี  อินต๊ะนนท์
2. เด็กหญิงวรรณภา  ปานชิยา
 
1. นายอัศวศิลป์  แผ่นชัยภูมิ
2. นางสาวณัฐณิชา  กองจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายอนุสรณ์  แสงประดับ
2. นายอิศรุจน์  อิศรางกูร ณ อยุทธยา
 
1. นายกิตติ์รัฐ  ภู่เสม
2. นางสาวสายพิน  โคกทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายจิรายุทธ  ชัยนิตย์
2. นางสาวฉวีวรรณ  เมฆทา
 
1. นายณัฏฐวี  พิมพาพันธ์
2. นางชวนพิศ  เรืองน้อย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.81 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายจีรวัฒน์  ฝั้นลาพิงค์
2. นางสาวบุญอุ้ม  ทองทา
 
1. นายไพรเดช  บุลกุล
2. นางณัฐชนา  ลาวัณยกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายชัยศิลป์  แก้วบัวดี
2. นางสาวพสุพร  สร้อยสวน
3. นายสิรวิชญ์  เส็งสุวรรณ
 
1. นางเสาวนีย์  ทาอุปรงค์
2. นางทิพย์กัลยา  ภากรณ์วีรวัชร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 1. นายณัฐพงษ์  งิ้วเหล็ก
2. นายรภัส  กล้าณรงค์
3. นายเฉลิมชัย  เครือเทพ
 
1. นางสมพิศ  พร้อมญาติ
2. นายกษิดิศวร์  สายเปียง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายนิพนธ์  สุวรรณพิมพ์
2. นายสุทธิพงศ์  จันทร์หยวก
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำทุม
 
1. นายอานนท์  สีดาพรม
2. นายกมนทรรศฐ์  โสดี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวชลดา  คล้ายบุรี
2. นายอติรุจ  ไชยรัตน์
3. นางสาวอลิษา  แซ่เกอ
 
1. นางเสาวนีย์  ทาอุปรงค์
2. นางสำเนียง  เขม้นกิจ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายธีรัฐพนจ์  จะมะชะ
2. นายนวมินทร์  เกิดทรัพย์
3. นายวันชัย  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีแย้มวงศ์
2. นางน้ำผึ้ง  ศรีแย้มวงศ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายนพเกต  เข็มขาว
2. นายสุรชาติ  แซ่วะ
3. เด็กชายเกษม  กันทะแต้
 
1. นายพฤหัส  แลสันกลาง
2. นางพัทริน  ขุนห้วย
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  จะแล
2. เด็กชายโชคชัย  เลาวือ
 
1. นายอัศวิน  นาจันทร์
2. นางสาวญาณิศา  จันทร์เปียง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายณัฐชนน  อรรควงษ์
2. เด็กชายศุภกร  บางอิ่ม
 
1. นางสาวศิรินภา   ช้างทอง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายชลธี  จันทร์เป็ง
2. เด็กหญิงธีมาพร  สุรนันท์
 
1. นางอทัยรัตน์  คำสุรีย์
2. นางสาวไพลิน  ปุกมะ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ก๋วนพาศ
2. เด็กชายเธียรสิริ  อินทรรักษ์
 
1. นางพนิดา  เวรุริยะ
2. นางพรพิมล  กาบสนิท
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีทรง
2. เด็กหญิงโสรยา  จันเกษม
 
1. นางสาวอัญชลี  สิทธิศักดิ์
2. นางกาญจนา  หุ่นสุวรรณ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายศิริศักดิ์  นีรชาวรี
2. เด็กหญิงอาภัสรา  โชคนิรมิตร
 
1. นางมธุฤดี  ชัยชนะ
2. นางสาววรรณภา  เจริญ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เรืองฉาย
2. เด็กชายวรเมต  มองนาค
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  กันทาทอง
2. นางสาวยุวธิดา  ดาวันดี
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กชายธนกร  แผลงศร
2. เด็กหญิงอลิษา  ต๊ะอ้าย
 
1. นางสาวสุกัญญา  เมืองตั้ง
2. นางสาวชััชชญา  สมงอน
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่    
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายฐิติกร  งามเสมอพันธ์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  เวียงคำฟ้า
 
1. นางสาวอัจฉราพร  แสงโชติ
2. นางสาวอังคณา  ดาวเรือง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กชายกรวิทย์  พิมดอน
2. เด็กหญิงนริศรา  แร่เขียว
 
1. นางจารุณี  กิตติสมร
2. นางสาวจีรวัฒน์  วงค์แสนสี
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายพิษณุ  เนาเหนียว
2. เด็กหญิงวีรภัทรา  บุญสม
 
1. นางสาวอัญชลี  สิทธิศักดิ์
2. นางกาญจนา  หุ่นสุวรรณ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายนที  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายศรัญพงษ์  มีแก้ว
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สงยาง
2. นางสาวนุสรา  จันทะคูณ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายชนภัทร  พิศาลชิโรภาส
2. เด็กหญิงชไมพร  พรหมขันติ
 
1. นางพัชราภรณ์  หิรัญวงศ์
2. นางสาวสุภานันท์  พรหมเสน
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายศาลีภพ  ดังศรีพล
 
1. นางรัศศิญา  เหล็กกล้า
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายสุนิติ  ภูริไพศาล
 
1. นางสาวศิรินภา   ช้างทอง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวรางคณา  ชุ่มมงคล
 
1. นางรวิสรา  อินธิยา
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  มูลเทพ
 
1. นางพนิดา  เวรุริยะ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายวราธร  อินแนน
 
1. นางพุทธชาด  เรืองน้อย
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ปินตายศ
 
1. นางสาวจุฑามาส  แฮดฟองคำ