ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 21 0 0 21 21 0 0 0 21
2 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 18 6 2 26 27 3 0 0 30
3 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 13 1 0 14 13 1 0 0 14
4 แพร่ปัญญานุกูล 10 4 10 24 28 9 0 0 37
5 พิจิตรปัญญานุกูล 7 8 6 21 29 5 1 0 35
6 กาวิละอนุกูล 7 7 7 21 22 9 2 0 33
7 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 7 3 2 12 16 3 0 0 19
8 พิษณุโลกปัญญานุกูล 5 7 6 18 25 7 2 0 34
9 น่านปัญญานุกูล 5 3 9 17 24 10 1 0 35
10 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 13 9 26 30 5 1 0 36
11 เชียงรายปัญญานุกูล 2 3 4 9 16 4 0 0 20
12 สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 1 6 0 7 5 2 0 0 7
13 โสตศึกษาจังหวัดตาก 1 4 3 8 11 2 2 0 15
14 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 1 4 0 5 6 2 0 0 8
15 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 0 2 4 6 3 3 0 0 6
รวม 102 71 62 235 276 65 9 0 350