ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 30 5 1 0 36
2 พิจิตรปัญญานุกูล 29 5 1 0 35
3 แพร่ปัญญานุกูล 28 9 0 0 37
4 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 27 3 0 0 30
5 พิษณุโลกปัญญานุกูล 25 7 2 0 34
6 น่านปัญญานุกูล 24 10 1 0 35
7 กาวิละอนุกูล 22 9 2 0 33
8 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 21 0 0 0 21
9 เชียงรายปัญญานุกูล 16 4 0 0 20
10 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 16 3 0 0 19
11 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 13 1 0 0 14
12 โสตศึกษาจังหวัดตาก 11 2 2 0 15
13 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 6 2 0 0 8
14 สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 5 2 0 0 7
15 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 3 3 0 0 6
รวม 276 65 9 0 350