หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธีรพงษ์ มาทอง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เจ้าหน้าที่ประมวลผล
2 นายมงคล กัยวิกัยโกศล ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เจ้าหน้าที่ประมวลผล
3 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
4 นางวีระดี กองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
5 นางวิรัตน์ เลิศแตง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
6 นายอรรถพล บัวชุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
7 นางสาวนุสรา ทองนาค ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
8 นางปาริชาต นาคน้อย ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
9 นางจุฑารัฐ เจริญสมบัติ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
10 นางสาวประภาพรรณ พงษ์นิล ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
11 นางชลทิพย์ บางนาค ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
12 นางแสงระวี ละมูลกิจ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
13 นางวิภาวดี เรืองเดช ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
14 นางเพียงใจ พึ่งเพ็ชร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
15 นางสาวเสริมทรัพย์ เพ็ชร์ทูลย์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
16 นายสิรภพ ไสไหม ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
17 นางสาวสายพิน โคกทอง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
18 นางประยูร บัวดี ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
19 นางกฤตติกา มาทอง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
20 นางสาวศุภรัตน์ เลิศมโนกุล ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
21 นางรัตนาภรณ์ บุญเลิศ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
22 นายมงคล กัยวิกัยโกศล ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
23 นายสมเกียรติ ศรีแย้มวงศ์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
24 นายธีรพงษ์ มาทอง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
25 ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ บัวดี ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
26 นางประภาศิริ บัวชุม ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
27 นางสาววิภารัตน์ จันต๊ะ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
28 นางสาวสิริพรรษา เฮงทรัพย์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
29 นางสาวระวีวรรณ ชูเตชะ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
30 นายสมชาย ลือเฟื่อง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
31 นายฉัตรชัย บุญเลิศ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
32 นางสาวลัดดาวัลย์ เฟื่องเพียร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
33 นางสาวพรรณนิภา ทองดี ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
34 นางสาวนันท์นภัส มังกุด ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
35 นายกิตติ์รัฐ ภู่เสม ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
36 นางสาวอรวรรณ แสงพันธ์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
37 นางสาวจรรยา โตกำแพง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
38 นายนิธิพัฒน์ เผือทะนา ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
39 นายสุรศักดิ์ ยศศักดิ์นิรันดร์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
40 นางสาวปทุม คำเลิศ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
41 นางสาวปาริชาติ รุ่งอินทร์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
42 นางสาวกรวิกา ระวังภัย ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
43 นายนพดล ศรีแก้ว ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
44 นางสาวสิรินภา มั่นแดง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
45 นางสาวสุกัญญา คงคล้าย ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
46 นางสาวสิรินทรา พิมสาร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
47 นายนัฐพงศ์ จำนงค์วัย ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
48 นายพิชิตชัย ชาสอน ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
49 นางสาวสมคิด กาวี ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
50 นางสาวอัญชลี สิทธิศักดิ์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
51 นางสาวสุพรรษา ใจทน ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
52 นายจะเด็จ ชาติพจน์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
53 นางน้ำผึ้ง ศรีแย้มวงศ์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
54 นางณิชกานต์ แป้นเกิด ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
55 นางสาวศศิธร เฉยศร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
56 นางสาวศิริพร ษรจิตร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
57 นายพงษ์พันธ์ แป้นเกิด ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
58 นายปัชชา ปานสมบัติ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
59 นายอภิรักษ์ ทองดี ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
60 นายอัครัช พิพัฒเพทาย ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
61 นายวรวัชร วงศ์ปัญญา ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
62 นางสาวกัญญาพร เกิดพินธุ์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
63 นางสาวจุฑามาศ คำชาวนา ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
64 นางสาววีนัส น้อยสมวงษ์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
65 นางสาวสุรัชนี ศรีแก้ว ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
66 นางสาวสุธีรา จันทรา ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
67 นางสาวเมฆขลา นัยเนตร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
68 นางสาววราภรณ์ นัยเนตร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
69 นางสาวดลนภา เฉยศร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
70 นายเจษฎา คำชาวนา ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
71 นางสาวอนงค์ อินต๊ะสาร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
72 นายอัครเดช จันทร์คุ้ม ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
73 นางสาวสิริพรรษา เฮงทรัพย์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
74 นางสาวอนุสรา บุญประสิทธิ์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]