หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ

การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางสาวนิภา เกิดแพร่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นายเอ๋ หล้าคำโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายประพันธ์ มอนแก้ววิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกเลขานุการ
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวนิภา เกิดแพร่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมน ลาภวงศ์วัฒนาสมาคมคนหูหนวกกรรมการ
3. นายประพันธ์ มอนแก้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกกรรมการ
4. นางจิราพร ทองดอนง้าวโรงเรียนวัดจอมทอง สพป. พล. เขต1กรรมการ
5. นางสาวพรหมภัสสร ดีเจ้ยวาระโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวนิภา เกิดแพร่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมน ลาภวงศ์วัฒนาสมาคมคนหูหนวกกรรมการ
3. นายประพันธ์ มอนแก้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกกรรมการ
4. นางจิราพร ทองดอนง้าวโรงเรียนวัดจอมทอง สพป. พล.เขต1กรรมการ
5. นางสาวพรหมภัสสร ดีเจ้ยวาระโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุพินดา ตรีสงค์โรงเรียนบ้านหนองคะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสินอัมพร สุวรรณศรีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา อ่อนยิ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสุพินดา ตรีสงค์โรงเรียนบ้านหนองคะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสินอัมพร สุวรรณศรีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา อ่อนยิ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสุพินดา ตรีสงค์โรงเรียนบ้านหนองคะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสินอัมพร สุวรรณศรีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา อ่อนยิ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกุลภรณ์ กมลพัฒน์วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริประภา คร้ามสมอโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา อ่อนยิ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกุลภรณ์ กมลพัฒน์วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริประภา คร้ามสมอโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา อ่อนยิ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางกุลภรณ์ กมลพัฒน์วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริประภา คร้ามสมอโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา อ่อนยิ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายพฤหัส แลสันกลางโรงเรียนกาวีละอนุกูลประธานกรรมการ
2. นางศิริสิน สิงสาครโรงเรียนกาวีละอนุกูลกรรมการ
3. นางฉัตรลดา เขียวอ่อนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายพฤหัส แลสันกลางโรงเรียนกาวีละอนุกูลประธานกรรมการ
2. นางศิริสิน สิงสาครโรงเรียนกาวีละอนุกูลกรรมการ
3. นางฉัตรลดา เขียวอ่อนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายพฤหัส แลสันกลางโรงเรียนกาวีละอนุกูลประธานกรรมการ
2. นางศิริสิน สิงสาครโรงเรียนกาวีละอนุกูลกรรมการ
3. นางฉัตรลดา เขียวอ่อนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมาน เครือแก้วโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นางสาวลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านหนองคะเคียน สพป.พล.เขต1กรรมการ
3. นางกุลภรณ์ กมลพัฒน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกกรรมการ
4. นางสินอัมพร สุวรรณศรีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
5. นางสาวลลิตตา เทือกชัยคำโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมาน เครือแก้วโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ สุขอินทร์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี คำสิงห์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสินอัมพร สุวรรณศรีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต1กรรมการ
5. นางสาวลลิตตา เทือกชัยคำโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เลขานุการ
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ผศ.ดร.รัตนา ยอดหาญสถาบันการพลศึกษา จังหวัดสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาววรพร ฉายกี่สถาบันการพลศึกษา จังหวัดสุโขทัยกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ มากมีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม.39 พิษณุโลกกรรมการ
4. นางละไม มารศรีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม.39 พิษณุโลกกรรมการ
5. นางสาวจีรพร อินต๊ะสถาบันการพลศึกษา จังหวัดสุโขทัยเลขานุการ
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัตนา ยอดหาญสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวรพร ฉายกี่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ มากมีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม.39 พิษณุโลกกรรมการ
4. นางละไม มารศรีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม.39 พิษณุโลกกรรมการ
5. นางจีรพร อินต๊ะสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยเลขานุการ
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมดวงสมร ศิริโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธานกรรมการ
2. นางยุวดี หัสดีวิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นางจิรากัน รัตนทัศนีย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุบล พงษ์พัฒน์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร สพป.พิษณุโลก เขต2ประธานกรรมการ
2. นางนันทยา แสนนรินทร์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
3. นางกรณิญา แจ้งแก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
4. นางกันดา แก้วมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุบล พงษ์พัฒน์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร จ.พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางนันทยา แสนนรินทร์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
3. นางกรณิญา แจ้งแก้วภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นางกันดา แก้วมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมดวงสมร ศิริโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธานกรรมการ
2. นางยุวดี หัสดีวิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นางจิรากัน รัตนทัศนีย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายอดิศร แดงเรือนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรประธานกรรมการ
2. นางนันทิตา คุ้มมาวิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นายประชา คชเดชวิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายอดิศร แดงเรือนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรประธานกรรมการ
2. นายนันทิตา คุ้มมาวิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นายประชา คชเดชวิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวิชา มากเมืองวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวปณาลี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นายเถกิง กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายวิชา มากเมืองวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวปณาลี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นายเถกิง กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ์ พุกทองโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวิชา มากเมืองวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางณภัทร สิงห์สีโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายประยุทธ์ พุกทองโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวิชา มากเมืองวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางณภัทร สิงห์สีโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประยุทธ์ พุกทองโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวิชา มากเมืองวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางณภัทร สิงห์สีโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ บุญกล้าโรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป.พิษณุโลก เขต3ประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรภิรมย์ คงอิ่มโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นางณภัทร สิงห์สีโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ บุญกล้าโรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป.พิษณุโลก เขต3ประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรภิรมย์ คงอิ่มโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นางณภัทร สิงห์สีโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุลโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายส่งศักดิ์ ปัญญาจิระโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางจินตนา เทพสลิตโรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป.พิษณุโลก เขต2เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุลโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายส่งศักดิ์ ปัญญาจิระโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางจินตนา เทพสลิตโรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป.พิษณุโลก เขต3เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุลโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายส่งศักดิ์ ปัญญาจิระโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางจินตนา เทพสลิตโรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป.พิษณุโลก เขต3เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุลโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายส่งศักดิ์ ปัญญาจิระโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางจินตนา เทพสลิตโรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป.พิษณุโลก เขต3เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายประยุทธ พุกทองโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายประพิณ ปินตาคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นายเถกิง กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่โรงเรียนบ้านหนองตะแบกประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ จิตกำเนิดโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ภู่สมบัติขจรวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สพป.พิจิตร เขต2ประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ จิตกำเนิดโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ภู่สมบัติขจรวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ จิตกำเนิดโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร จ.พิษณุโลกกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ภู่สมบัติขจรวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ จิตกำเนิดโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร จ.พิษณุโลกกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ภู่สมบัติขจรวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมดวงสมร ศิริโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธานกรรมการ
2. นางยุวดี หัสดีวิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นางจิรากัน รัตนทัศนีย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยุพา นาคอังโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี สพป.พิษณุโลก เขต2ประธานกรรมการ
2. นายวิชา มากเมืองวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายนวินพรรษ แตงเกิดวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเสาวนีย์ ศรวัฒนาโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ สุขอินทร์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางอรพรรณ จิตกำเนิดโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร จ.พิษณุโลกเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายอดิศร แดงเรือนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรประธานกรรมการ
2. นางนันทิตา คุ้มมาวิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นายประชา คชเดชวิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่เลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายอดิศร แดงเรือนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรประธานกรรมการ
2. นางนันทิตา คุ้มมาวิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นายประชา คชเดชวิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่เลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไทรโยค ดาด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระท้าว ประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ จิตกำเนิดโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร จ.พิษณุโลกกรรมการ
3. นางนางเพ็ญศรี คำสิงห์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายประพันธ์ มอนแก้ววิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไทรโยค ดาด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระท้าว ประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ จิตกำเนิดโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร จ.พิษณุโลกกรรมการ
3. นายประพันธ์ มอนแก้ววิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายไทรโยค ดาด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระท้าว ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี คำสิงห์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายสุชัดร์ จันทรัตน์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายประพันธ์ มอนแก้ววิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกเลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอินทิพย์ พจนพุทธิโชต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์55 จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นางกันดา แก้วมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นางนันทยา แสนนรินทร์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางอินทิพย์ พจนพุทธิโชต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์55 จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นางกันดา แก้วมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นางนันทยา แสนนรินทร์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพรวิวาห์ กึกก้องวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายนพดล วรรณการุณโรงเรียนวังโพงพิทยา สพม.เขต 39 พิษณุโลกกรรมการ
3. นายวีรเชษฐ์ จินวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งแค สพป.สข.เขต1เลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายอิทธิพล ต๊ะศรีโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรประธานกรรมการ
2. นายสมพร สีนวลตาโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ คำวิเศษโรงเรียนกาวิละอนุกูลเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายมานิตย์ มีตาบุญโรงเรียนบ้านนกจั่น สพป.พช.เขต1ประธานกรรมการ
2. นายเอกนรินทร์ รุ่งอินทร์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป.พิษณุโลก เขต1กรรมการ
3. นายมุนินทร์ โอนอ่อนโรงเรียนเทศบาลบ้านสวน เทศบาลสุโขทัยเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายมานิตย์ มีตาบุญโรงเรียนบ้านนกจั่น สพป.พช.เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธมกร จันทร์โยธาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสุนิสา เมฆประดับโรงเรียนบ้านลำภาส เลขานุการ
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุพินดา ตรีสงค์โรงเรียนบ้านหนองคะเคียน สพป.พิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเอกนรินทร์ รุ่งอินทร์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางสุนิสา เมฆประดับโรงเรียนบ้านลำภาสเลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมาน ขาวหนูโรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง สพป.พิจิตร เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงค์นภา อินทร์ใหญ๋โรงเรียนวัดวังเรือน สพป.พิจิตร เขต2กรรมการ
3. นายสมชาย ผาแดงสง่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมาน ขาวหนูโรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง สพป.พิจิตร เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงค์นภา อินทร์ใหญ่โรงเรียนวัดวังเรือน สพป.พิจิตร เขต2กรรมการ
3. นายสมชาย ผาแดงสง่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55 จังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีรวัส นาคประสงค์โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี สพป.พิษณุโลก เขต2ประธานกรรมการ
2. นายบุญชอบ นาคแนมโรงเรียนบ้านหนองตะแบก สพป.พิจิตร เขต2กรรมการ
3. นายวีรเชษฐ์ จินวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งแค สพป.สุโขทัย เขต1เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชัยพร ชุ่มมั่นโรงเรียนชุมชนหนองคล้ายางเพนียดประธานกรรมการ
2. นางวรวรรณ นันทชมภูวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายกำธร ปินตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอุทิตร น้อยใยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางฑิฆัมพร นากกลัดโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
3. นายกำธร ปินตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายอุทิตร น้อยใยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางฑิฆัมพร นากกลัดโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
3. นายกำธร ปินตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ศรีวิชัยโรงเรียนกาวีละอนุกูลประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์โรงเรียนกาวีละอนุกูลกรรมการ
3. นายประสงค์ ปริวัตรสกุลชัยโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายพีรวัส นาคประสงค์โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี สพป.พิษณุโลก เขต2ประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ รอดคุ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวรัศศิญา วงศ์เชียงยืนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางมาลินี วรรณวงศ์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา มงคลทองโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.เขต 39 พิษณุโลกกรรมการ
3. นายภาณุ ทิพย์ธันวาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษา สพม.เขต39 พิษณุโลกเลขานุการ
การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางมาลินี วรรณวงศ์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา มงคลทองโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 พิษณุโลกกรรมการ
3. นายภาณุ ทิพย์ธันวาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เลขานุการ
การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางณัฐชนา ลาวัณยกุลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรประธานกรรมการ
2. นางศุภาพิชญ์ ตาคำมาโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางกรธวัลรัตน์ ไชยวงศ์โรงเรียนกาวิละอนุกูลเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางกาญจนา นิ่มนวลวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางรัชนี บรรทัดทองโรงเรียนบ้านหัววังกร่าง สพป.พิษณุโลก เขต1กรรมการ
3. นางบังอร จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางกาญจนา นุ่มนวลวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางรัชนี บรรทัดทองโรงเรียนบ้านหัววังกร่างกรรมการ
3. นางบังอร จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางนงคราญ ดวงตาโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่านกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐพร ผลจันทร์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาววิรภา พูลทวีวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ ดวงตาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐพร ผลจันทร์วิทยากรท้องถิ่น โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาววิรภา พูลทวีวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางนงคราญ ดวงตาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐพร ผลจันทร์วิทยากรท้องถิ่น โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาววิรภา พูลทวีวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกเลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตราภรณ์ พัฒนาศิริวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายประกิต ทวนธงโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นางจิรพร ทองดอนง้าวโรงเรียนวัดจอมทองเลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวจิตราภรณ์ พัฒนาศิริวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายประกิต ทวนธงโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นางจิรพร ทองดอนง้าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจิตราภรณ์ พัฒนาศิริวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายประกิต ทวนธงโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม.เขต 39 พิษณุโลกกรรมการ
3. นางจิรพร ทองดอนง้าวโรงเรียนวัดจอมทองเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบังอร จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นางอัมพร บุญกล้าโรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป.พิษณุโลก เขต 3กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ อุประปุ้ยมหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลกกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ พรดอนก่อมหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลกกรรมการ
5. นางกาญจนา นุ่มนวลวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบังอร จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นางอัมพร บุญกล้าโรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป.พิษณุโลก เขต3กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ อุประปุ้ยมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ พรดอนก่อมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม กรรมการ
5. นางกาญจนา นุ่มนวลวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

ปฐมวัย

การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางจิราวรรณ พูลเจริญศิลป์โรงเรียนวัดเนินมะคึก จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายนวินพรรษ แตงเกิดวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวศรีวิไล ทองเพ็ชรโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เลขานุการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางจิราวรรณ พูลเจริญศิลป์โรงเรียนวัดเนินมะคึก จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายนวินพรรษ แตงเกิดวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวศรีวิไล ทองเพ็ชรโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เลขานุการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย
1. นางสาวอัจฉราพร แสงโชติโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรประธานกรรมการ
2. นางณภัทร สิงห์สีโรงเรียนกาวีละอนุกูลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ คำวิเศษโรงเรียนกาวีละอนุกูลเลขานุการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางสุภาวรรณ เอมสมบูรณ์โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 ประธานกรรมการ
2. นางกันติยา จันทร์ทิมาโรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายอริยะ เอมสมบุญโรงเรียนชาติตระการวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางสุภาวรรณ เอมสมบูรณ์โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 ประธานกรรมการ
2. นางกันติยา จันทร์ทิมาโรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวภาวิดา ภักดีโตโรงเรียนพุทธชินราชกรรมการ
4. นายอริยะ เอมสมบุญโรงเรียนชาติตระการวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายวิชา มากเมืองวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐินี นาราษฎรโรงเรียนบ้านคลองทำเนียบกรรมการ
3. นายประพิณ ปินตาคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายวิชา มากเมืองวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐินี นาราษฎรโรงเรียนบ้านคลองทำเนียบกรรมการ
3. นายประพิณ ปินตาคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]