รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กชายธนวัฒน์   นะมูล
2. เด็กชายธีรภัทร   ต่อมคำ
 
1. นางสาวพรรณวดี   อินทุยศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1. เด็กชายปภินวิทย์  อุปรัตน์ปรีชา
2. เด็กชายภูมิชาย  ศรีจันทร์
 
1. นางวราพรรณ  แก้วมณี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1. เด็กชายมาราธอน  ดาบุตร
2. เด็กชายศรุต  ปาสา
 
1. นายศราวุฒิ  แก้วมณี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายภูตะวัน  อุปปะนะ
2. เด็กชายอาทร  กาสา
 
1. นายมนตรี  อินมา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายณภัทร  ใจหลวง
2. เด็กชายธนวัต  ท่อนเง่าหล้า
 
1. นายมนตรี  อินมา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ตาวันดี
2. เด็กหญิงนฤมล  บุญมาตา
3. เด็กชายปกป้อง  พิมพ์น้อย
4. เด็กชายประภาวิษณ์  สุขเพียง
5. เด็กหญิงพัณณิตา  ลุนบุดดา
 
1. นายธีรโชติ  หล่ายโท้
2. นางสาวชื่นนภา  นาวารี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยะฝั้น
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมสููงเนิน
3. เด็กหญิงรัตนประภา  สีลาพา
4. เด็กหญิงสมฤดี  ผากิม
5. เด็กหญิงสุชาดา  ปังคำ
 
1. นายก่อสกุล  เหี่ยวนา
2. นายไพโรจน์  เสาวภา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงพิมวาลักษณ์  กุนนาคาน
2. เด็กชายเกริกชัย  หลวงใน
 
1. นางสาววิภาพรรณ  ประกอบการ
2. นางสาวอาภัสรา  เสนาธรรม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายทวีชัย  ล้อสินคำ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แดงหา
 
1. นางวราภรณ์  กามินทร์
2. นางสาวปัญจรัศ  ใจนวน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงรุจิเรศ  ดีสุ
2. เด็กชายอาทิตย์  ลักษณพิสุทธิ์
 
1. นางสุลลิตา  แก้วสะอาด
2. นางสาวกมลรัตน์  โพธิ์วันดี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงชนกวนันทฺ์  มงคลเสถียร
 
1. นายประจวบ  ทองชำนาญ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุมข้าม 1. เด็กชายนิธิลภัส  หาคูณ
 
1. นายสมพร  มีเพชร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงสุจารี  ชะนะมา
 
1. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุมข้าม 1. เด็กชายกวินภพ  อ่องแก้ว
 
1. นายสมพร  มีเพชร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  อวดห้าว
 
1. นางสาวประภาพันธุ์  มีหอม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายทักษิณ  เติมมี
 
1. นางสาวภัทริน   หิตมูล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงภัทรพร  วิทรม
 
1. นางณัฐชริกา  คำฟอง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายธนศักดิ์  หลวงมั่ง
 
1. นางสาวภัทริน   หิตมูล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมบัติยา
2. เด็กหญิงพุทธาพร  พุทธิชัย
 
1. นางสาวโสภา  กุลท้วม
2. นางสาวพุทธรักษ์  จันทร์เจียม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแซง 1. เด็กหญิงธนภรณ์    เต้นผม
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์   สายทอง
 
1. นางสาวคำเพียร  อุปรีทอง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วงษ์จักร
2. เด็กชายณัฐกรานต์  พรมฝาย
 
1. นางสาวภัทริน  หิตมูล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. นายทักษ์ดนัย  เขียวปัญญา
 
1. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ทิเริ่ม
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  วิเชียร
3. เด็กหญิงอติกานต์  โลนุช
 
1. นายวิเชียร  ประทุมขันธ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  ประทุมขันธ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  พาทีชอบ
2. เด็กชายอภิศักดิ์  มีสอน
3. เด็กหญิงอรุณภิรมย์  บุญทำ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ประทุมขันธ์
2. นายวิเชียร  ประทุมขันธ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงชุติมา   มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงอรอุมา  คงฤทธิ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อ้นชัยยา
 
1. นางสาวชยากร  ภักดี
2. นางกิติยา  เรือนอินทร์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  จันโสดา
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายธนวัฒน์  ล้อสินคำ
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 76.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายเกื้อกูล  พันธุ์เจริญเกียรติ
 
1. นายพิเชษฐ์  เพ็งเรือง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 70.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายวัชระ  ดาสี
 
1. นางระมิตร  ศรีวิลัย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 77.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายดนุสรณ์  ใจด้วง
 
1. นางระมิตร  ศรีวิลัย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 67.25 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงอรัญญา  ปิวปา
 
1. นางระมิตร  ศรีวิลัย
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงหทยา  นวลมะ
 
1. นายไตรรงค์  อินทะจันทร์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  กลมพรั้ว
 
1. นายกฤช  บุญอุดม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายเจอาร์  บานสีคำ
 
1. นายรณชัย  บุญประเสริฐ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายปิยะพงศ์  หล้าแดง
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  ยะรส
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กิ่งดี
 
1. นางมัลลิกา  ภักดี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงซอฟา  ประธรรมสาร
2. เด็กหญิงญาณิศา  ไชยวัฒนกุลเดช
3. เด็กหญิงณัฐชยา  กิ่งดี
4. เด็กชายดนุสรณ์  ใจด้วง
5. เด็กหญิงดุษฎี  อินนาง
6. เด็กชายธนวัฒน์  ล้อสินคำ
7. เด็กหญิงนภัสนันท์  จันโสดา
8. เด็กชายนันทภพ  เปลี่ยนทัศน์
9. เด็กชายปณัฐชัย  ใจเยือกเย็น
10. เด็กหญิงภัทรวดี  อยู่ยืน
11. เด็กชายวัชระ  ดาสี
12. เด็กหญิงอรัญญา  ปิวปา
13. เด็กชายเกื้อกูล  พันธุ์เจริญเกียรติ
14. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ฟองดา
15. เด็กหญิงเมธาวี  แก้วมี
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
2. นายพิเชษฐ์  เพ็งเรือง
3. นางระมิตร  ศรีวิลัย
4. นางมัลลิกา  ภักดี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีอนุวัฒน์
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  สงค์กา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สมภูมิ
4. เด็กชายชยพล  ทะนะอิน
5. เด็กชายณัฐพล  เพียงฤทัย
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  ข้องแก้ว
7. เด็กหญิงณิชา  ศรีบุญเรือง
8. เด็กหญิงดวงกมล  ยั่งยืน
9. เด็กชายธีราพันธุ์  หลวงแสง
10. เด็กชายนบนที  วัฒนา
11. เด็กชายบุญญวัฒน์  ศรีบุญเรือง
12. เด็กหญิงภัทราภา  พุ่มพวง
13. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีคำ
14. เด็กหญิงลลิตา  อัตถะบูรณ์
15. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ก่อเกียรตินุกูล
16. เด็กหญิงวนัชพร  ปัญญาแก้ว
17. เด็กหญิงวรรณิดา  ครุฑโต
18. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีจำปา
19. เด็กหญิงอริสา  แก้วสว่าง
20. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายคณิต  ทิพย์โอสถ
2. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
3. นางสาวกชกร  ลาวัลย์
4. นางสาวกุหลาบ  ท้าวทะ
5. นางดาวดึงส์  มาลาทอง
6. นางสาวจินดาพร  เศิกศิริ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  วุฒิทา
 
1. นางพิมสุรางค์  ท้าวภักดี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงศุภัทชา  พานทะมะ
 
1. นายบดินทร์  มุกดาจันทร์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดิ่น 1. เด็กชายพีรฎา    ดาดี
 
1. นางกัญกฤษ    เบี้ยวน้อย
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงวรนุช  ทองคำ
 
1. นายทองสุข  คู่ควร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายจตุพงศ์  มีรินทร์
 
1. นางสาวพรชนัน  สมบูรณ์พร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งปุ้น 1. เด็กชายณัฐพล  หาคูณ
 
1. นางสาวสุภัสสรณ์  ติคำ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงภรณ์สกุล  มาดล
 
1. นางสาวพรชนัน  สมบูรณ์พร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุดทะพรม
 
1. นายไตรรงค์  อินทะจันทร์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายอนุกูล  คำเทศน์
 
1. นางอารีย์  ต๊ะถิน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปิ่นน้อย
 
1. นายพงศ์นรินทร์  อินดา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรหมสวัสดิ์
 
1. นายศุภชัย  มาอุ่น
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายศุภกฤต  สมศิลป
 
1. นางสาวทิวาพร  สุวรรณทัต
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  เข็มครุฑ
 
1. นางมาลาตี  เนตรจำนงค์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐชนิญา  ทองอิน
 
1. นางสาวชนัฎฎา  มะโนวัน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 1. เด็กชายพงษ์ทัศนะ  ปาทุม
 
1. นางนิตยา  พวงทอง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วดี
 
1. นางพรศรี  เพ็งเรือง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายกฤษฎา  ขันมูล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  นามณี
3. เด็กหญิงกุรนันท์  ศรีเขื่อนก้ว
4. เด็กชายจิรายุทธ  อิสสระ
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ถีสูงเนิน
6. เด็กหญิงชนิตา  ทองคำ
7. เด็กหญิงชมพูนุท  มูลเงิน
8. เด็กชายชานนท์  ญานะวงค์
9. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มอญเมือง
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันเกตุ
11. เด็กหญิงณัฐลดา  สืบสาย
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  ม่วงงาม
13. เด็กชายธนโชติ  ทั่งตุ่น
14. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ชูวงษ์
15. เด็กชายธีรภัทร  ศรีทองคำ
16. เด็กชายนพปฎล  ยศเกตุ
17. เด็กหญิงนริศรา  กาวิใจ
18. เด็กชายนฤเบศร์  โพธิ์นอก
19. เด็กหญิงนิภาวรรณ  จันจร
20. เด็กหญิงนิรดา  แสวงลาภ
21. เด็กหญิงนิราวรรณ  คำวงษา
22. เด็กชายปฏิพัฒน์  กันดี
23. เด็กชายปฏิภาณ  บุญพุก
24. เด็กหญิงปานรวี  กล้าหาญ
25. เด็กหญิงพลอยวดี  วัฒนเธียรสิน
26. เด็กหญิงพัณณิตา  ธรรมใจ
27. เด็กหญิงมัณฑนา  หลงทอง
28. เด็กชายรัฐภูมิ  อำนวณคณะ
29. เด็กหญิงศิรดา  สกุลงาม
30. เด็กหญิงศิรินยา  พินโย
31. เด็กหญิงสุพิชชา  บัวศรี
32. เด็กหญิงสุรัญญา  ล้วนลุย
33. เด็กหญิงอรณี  สมภา
34. เด็กหญิงอริตา  อ๊อดกัน
35. เด็กชายอัครชัย  ดีมี
36. เด็กชายเขมภูมิ  อภิยะ
37. เด็กชายเจตินิพัท์  อ่องจันทร์
38. เด็กหญิงเจนจิรา  มีรินทร์
39. เด็กชายเจษฎา  มาอ้อม
40. เด็กหญิงเบญจมาศ  เมาลีทอง
 
1. นายไตรรงค์  อินทะจันทร์
2. นางสุขสม  ฤทธิ์แสนตอ
3. นางสุนีย์  อินดี
4. นางสมพร  ไชยแว่น
5. นายทองสุข  คู่ควร
6. นางมาลาตี  เนตรจำนงค์
7. นายดนัย  อู่ทรัพย์
8. นางนภาพรรณ  มาระเสน
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เหมือนอามร
2. เด็กชายกิตติภพ  มีสอน
3. เด็กชายคมชาญ  เหลาเกลี้ยง
4. เด็กหญิงชุลีพร  ขันลื้อ
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  โสประดิษฐ
6. เด็กหญิงธิติมา  แผลงฤทธิ์
7. เด็กชายธีรภัทร   สว่างจันทร์
8. เด็กชายบุญชัย  ขันลื้อ
9. เด็กหญิงพรรพษา  เหมือนอามร
10. เด็กหญิงภาวินี  ภูมพินิจ
 
1. นางจรรยา  อักษร
2. นางวราภรณ์  กามินทร์
3. นางสาวปัญจรัศ  ใจนวน
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายกิตติชัย  ซาบุ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แก้วทุมมา
3. เด็กหญิงชนาภา  เนเร่อร์
4. เด็กชายทนงชัย  บุญมา
5. เด็กหญิงธนพร  เนตรภักดี
6. เด็กหญิงพรธิมล  ขวัญยืน
7. เด็กหญิงพราวพิมล  มีเรือง
8. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  แก้วบุตร
9. เด็กชายศุภกิตดิ์  ป้องไข
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  อะทะเสน
11. เด็กชายอนันตชัย  ดีบาง
12. เด็กหญิงอภิชญา  ทองพราว
13. เด็กหญิงอมลดา  ดีบาง
14. เด็กหญิงเอื้อมพร  ตาเขียว
 
1. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
2. นายวีระพงษ์  ทิแพง
3. นางสาวชนัญธิดา  อินทะยศ
4. นางสาวกฤตญกร  กลำพบุตร
5. นายอาทิตย์  กันนก
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงกิตติธัช    พาทอง
2. เด็กหญิงณัททกมล    เขียวแสน
3. เด็กหญิงดวงฤทัย   กุลธง
4. เด็กชายธยาน์   ปัญญาสงค์
5. เด็กชายเจนภพ    เชิดชูกิตติคุณ
 
1. นางฐิติรัตน์   ย่อมไธสง
2. นายสุมัชญา    ยะขาว
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหิน 1. เด็กหญิงจันทกานต์    พอแฮ้ว
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์   ธนพชรรัชต์
 
1. นายประยุทธ   ดาดี
2. นายอมร   โพธิ์จวง
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงชลลดา  ล้อสินคำ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปันนวน
3. เด็กชายธนากร  มีโส
4. เด็กชายนนทกร  ภุมมาโร
5. เด็กชายภาณุพงศ์  เลี้ยงประเสริฐ
6. เด็กชายวัชริศ  ใจคำ
 
1. นางสมจิต  นาสอน
2. นายทองเพชร  นาสอน
3. นางรวงทอง  บางจั่น
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงกันธิชา   มาจร
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   ขันทะเสน
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์   เทนคำเนาว์
4. เด็กหญิงฉันทิกา   ขันทะเสน
5. เด็กหญิงภาวิดา   ขันทะเสน
6. เด็กหญิงสุภาวิดา   สารแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมใจนึก   ใจหล้า
2. นายวิบูรณ์   ผากิม
3. นางสาวประไพ   ขุนพิพัฒ
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   จันทร์โสดา
2. เด็กหญิงปราณจารี   ตะทะนะ
3. เด็กหญิงปราณี   ตาลชุม
4. เด็กหญิงพรไพลิน   โนวิน
5. เด็กหญิงศันศนีย์   ต่อมคำ
6. เด็กหญิงสกุณา   เกศลา
7. เด็กหญิงอาพาพร   อิสสระ
8. เด็กหญิงอินทิรา   มาจร
 
1. นายคำรณ   ศรีเขื่อนแก้ว
2. นายสุบิน   บางใจ
3. นางสาววิพาภรณ์   แสนปวง
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงปารียาพร  สอนสี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ค้ำคุณ
3. เด็กชายอานนท์  แก้วปาระ
 
1. นางมุกดา  ทองแดง
2. นางสาวสายพิน  กันทา
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงชลิตา  โคกสีนอก
2. เด็กหญิงสุชานันท์  จันต๊ะแฝก
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สายสี
 
1. นางสาวสุขสง่า  นวลมะ
2. นางสาวดวงพร  บุญอิน
 
65 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายธนากร  วงษ์บุตรดี
2. เด็กชายนนทวัฒน์  หันถา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วงษ์ยอด
2. นายจักกริต  กองมา
 
66 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงณัฎฐิกา  สีมา
2. เด็กหญิงรุจิรดา  นาระต๊ะ
 
1. นางวัชรินทร์  นาสา
2. นางสาวสุดากาญจน์  พามา
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. นายภควัต  บุญแท่น
2. เด็กชายอนันตชัย  อิ้วหุ่ย
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วงษ์ยอด
2. นายจักกริต  กองมา
 
68 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงนัฐรินีย์  คำลำ
2. เด็กชายนัฐวัช  จันทร์หอม
 
1. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
2. นางสาวรวิสรา  หมื่นคำ
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายชัยยศ  บุษดี
2. เด็กชายอภิรักษ์  สิงห์ลี
 
1. นางสาวลดาวัลย์  เล็กกระจ่าง
2. นายเทวฤทธิ์  ฝั้นฉิม
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. นายสิทธิชัย  โนวิน
2. เด็กชายอรรถพล  ทัดสี
 
1. นางธัญเกศ  เอี่ยมพิพิธภักดี
2. นางสาววสุรัตน์  พันธวงษ์
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงบุญธิมา  อุ่นกล่อม
2. เด็กหญิงพัชริ  ลัดน้ำหิน
 
1. นางภทรธร  แพ่งไฉน
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  จันทร์กอง
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อินธิเสน
 
1. นางภทรธร  แพ่งไฉน
 
73 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1. เด็กชายกิตติพล  อินมูล
2. เด็กชายพลปกรณ์  แก้วเงิน
 
1. นางจีรนันท์  แก้วบุญมา
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ตันดี
2. เด็กหญิงอัญชิรา  แปงสาย
 
1. นางธัญญารัตน์  สอนสา
2. นางศรีกัญญา  ผาก้อน
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายธีรภัทร  รินทร์คู่
2. เด็กชายปัณณธร  วงค์ราช
 
1. นายวุฒิชัย  แก้วบุญมา
2. นางสาวสมหญิง  เพ็ชรสุวรรณ
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  วิไลพร
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีคำ
3. เด็กชายไตรภพ  คำเบ้า
 
1. นายคณิต  ทิพย์โอสถ
2. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายณัฐชัย  ทองอินทา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เงินน้อย
3. เด็กชายอุดมการณ์  หอมอ่อน
 
1. นายเรวัช  ตามูล
2. นายมนตรี  อินมา
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายณัฐพล  ใจหล้า
2. เด็กชายนพรัตน์  จันทร์ปุย
3. เด็กชายภัทรพล  ขันทะศิลา
 
1. นายทองหมุน  เจริญเรือง
2. นางกนกวรรณ  เจริญเรือง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายทรงภพพชร  คำใจวุฒิ
2. เด็กชายวันชนะ  เขื่อนจะนะ
3. เด็กชายสุวนนทร์  วะระกุมมาร
 
1. นายสำเนียง  ขัตติ
2. นางญวิภา  ขัตติ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงจุรีมาศ   อุตกรรณ์
2. เด็กหญิงชลลดา  ไชยชนะ
3. เด็กหญิงอนัญพร   คำพันธ์
 
1. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
2. นางสาวกมลรัตน์  โพธิ์วันดี
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สิงห์ดา
2. เด็กหญิงสายธาร  ปัญญา
3. เด็กหญิงโยษิตา   ปั้นดี
 
1. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
2. นางสาวภาณิกา  พุฒลา
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงกุลธรา  ชำนิจ
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  อินยา
3. เด็กหญิงปัทมาพร  เที่ยงดี
4. เด็กหญิงพรรณิภา  พากันหา
5. เด็กหญิงพัชราภา  ลีปัสสา
6. เด็กหญิงศุภรานันท์  มีทา
 
1. นางวาสนา  วงค์ชารี
2. นางวนิดา  ขาวค้างพลู
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงกิตติมา  พูลคูณ
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ชะนะมา
3. เด็กหญิงณัฐกมล  พานิชย์เจริญชัย
4. เด็กหญิงตีรณา  มีเรื่อง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมา
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทิแพง
 
1. นางชาคริยา  อ่อนนิ่ม
2. นางสาวกฤตญกร  กลำพบุตร
3. นางสาวสุมนฑา   เพ็งจันทร์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   มาคูณ
2. เด็กหญิงปิยธิดา   มาคูณ
3. เด็กหญิงศศิพรรณ   นาสา
 
1. นางสมพิศ  เกษแก้ว
2. นางสาวธนพร  เกษแก้ว
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชําบอน 1. เด็กชายณัฐทราวุฒิ   จันทร์ดี
2. เด็กหญิงยศวรรณ   บุญยอด
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ    พงษ์ไชย
 
1. นายพสธร   วงค์ชารี
2. นายชิงชัย    สอนสัมฤทธิ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กชายวิสุทธ์   อิสสระ
2. เด็กหญิงสุทัตตา  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงเกษสิรี   พรหมรังษี
 
1. นายสมยศ   ผาริโน
2. นางทัศนีย์   บุญประกอบ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงลลิตา  อินทะจันทร์
2. เด็กหญิงสิรินดา  บุตรโสภา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภาพร  มูลดิษฐ์
 
1. นายจีรพงศ์  ซาซง
2. นางกาญจนา  แดงเขียว
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงนัดติกา  ถาคำ
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เหลาสา
3. เด็กหญิงวีรดา  ถาคำ
 
1. นายสรวิชญ์  ชมสา
2. นางญวิภา  ขัตติ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงกฤติมา  จ่าทองคำ
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  มิลหล้า
3. เด็กหญิงอภิสรา  ทะมา
 
1. นายอรรถพล  แถมครบุรี
2. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 1. เด็กหญิงจินตนา  เมตตา
2. เด็กหญิงประภัสสร  แจ้งจงดี
3. เด็กหญิงพัดชา  บุญคุ้ม
 
1. นางจินดา  ทิมศร
2. นางมะลิ  จงภักดี
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงภาวิตา  แก้วทุมลา
2. เด็กหญิงวิภวา  จันโสดา
3. เด็กหญิงเอมิกา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  สิงห์ตา
2. นางสาวอันธิกา  ทองมา
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พิมพาเรียน
2. เด็กหญิงศิรินธร  นาบุญเพ็ง
3. เด็กหญิงสิริกาญจน์  อินทรคำแก้ว
 
1. นางจินดา  ทิมศร
2. นางสุรางคนา  นวลมะ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงนิตยา  เพชรดี
2. เด็กหญิงอภิรดี  ดวงมะโน
3. เด็กหญิงเพชรดา  คำเบ้า
 
1. นางสาวจินดาพร  เศิกศิริ
2. นางจิราภรณ์  ตันตระกูล
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ศรีบัวรินทร์
2. เด็กหญิงนฤมล  สีสว่าง
3. เด็กหญิงสุทธิชญา  โชตทวีชัยกุล
 
1. นายประชุม  ทองน่วม
2. นางสาวสิริพนา  เพียงตา
 
95 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1. เด็กชายณัฐธาดา  คำมา
2. เด็กหญิงอุดมภรณ์  ทะยะ
3. เด็กชายเฉลิมพล  กล่ำมา
 
1. นางสมจิตร์  ทะยะ
2. นางสาวพรนภา  สุทธิศรี
 
96 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนท์  สานสนธิ
2. เด็กชายชยางกูร  ขิงหอม
3. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีหน่อ
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ขิงหอม
2. นางชนม์ชญาณินท์  ขวานา
 
97 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงภาวดี  ติคำ
2. เด็กชายวชิรวิทย์  นันตา
3. เด็กชายศักดิ์พล  คำบ้านฝาย
 
1. นางศิริพร  ปิตุภูมิสวัสดิ์
2. นางจุฑาลักษณ์  ข้องแก้ว
 
98 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงนุจิรา  พรมคำอ้าย
2. เด็กชายภูชิต  ยะจร
 
1. นางกรรณิการ์  นาสม
2. นางมาลาตี  เนตรจำนงค์
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงพนิดา  ชื่นสุวรรณ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  โพธิหล้า
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายพงศ์พนิช  ทูขุนทด
 
1. นางสาวนารีรัตน์  นวลแก้ว
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นม่วง 1. เด็กชายเจษฏาวุฒิ  มีชัย
 
1. นางสาวสาวณีย์  บุญเหลือ
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วบ้านฝาย
 
1. นางเกศราภรณ์  แก้วทองมา
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กหญิงสุภาวดี   มาบวบ
 
1. นางผุสดี   มูลคำ
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงจิตระดา  สร้อยคำ
2. เด็กหญิงณัฐพร  มีทา
3. เด็กหญิงนาตาลี  ติคำ
4. เด็กหญิงรจนา  ดวงบุบผา
5. เด็กหญิงศุภานัน  ประทุมชาติ
6. เด็กหญิงเย็นฤดี  ซ้อมจันทรา
 
1. นางเอื้อมเดือน  คำภาปล้อง
2. นางสุภาณี  มาซิว
3. นางพิมสุรางค์  ท้าวภักดี
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายสงกรานต์  ต๊ะปึง
 
1. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายธนวัตร  มีสุข
 
1. นางสาวธัญญา  สุดสังข์
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกอง 1. เด็กหญิงนันทนา  หนุนอุด
 
1. นางกิติยากร  มหานิล
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โขขุนทด
 
1. นางลัดดา  ทะนันไชย
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 1. เด็กชายณรงค์ชาญ  ทานะขันธ์
 
1. นางสุรางคนา  นวลมะ
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กันใจ
 
1. นางสุทิม  ทิพย์ลุ้ย
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเมลิตชาฏ์  มั่นระวัง
 
1. นางศิวาพร  อินมา
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงกันตยา  กันทะกะ
 
1. นางพจนีย์  สุขวานิชย์
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงพิชชาพร  สมป้อ
 
1. นางสาวชนัญธิดา  อินทะยศ
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญประทีป  ปิตะวงค์
2. เด็กหญิงดารุณี  ป้อมเปิ้น
3. เด็กชายยศธร  พ่วงกล่ำ
 
1. นางนิตยา  วรสร้อย
2. นางสาวกนกพร  เชื้อคำ
 
115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กหญิงธนากาญจน์  ก่อนสาย
2. เด็กหญิงสาวิกา  ก่อนสาย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โม่งโม๊ะ
 
1. นายสมหวัง  คงสุข
2. นางทองเพียร  โคเกิด
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงกัลยา  อ่ำพูล
2. เด็กหญิงธัญธร  ทะนะ
3. เด็กหญิงพรธิดา  ทองเคลื่อน
 
1. นางสาวภาณิกา  พุฒลา
2. นางสาวพนิดา  อินยา
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายณัฐวัตร   สีแก้วมี
2. เด็กชายธนกร   แก้วบุญมา
3. เด็กชายธนวัชร์    นะฝั้น
 
1. นางสมพร    พุทธา
2. นางญาน์เสิญ   ศรีคำ
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ทิพย์รัตน์
2. เด็กชายวสันต์  ปู่จ้าย
3. เด็กชายอัฑฒกร  คลังกรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักไหล
2. นางจินตนา  บุญประเสริฐ
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉุ่นอิ่ม
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  กุณาจ่าม
3. เด็กหญิงอธิติญา  จันทร์เขียว
 
1. นางสมคิด  ทิพปภาดิลก
2. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1. เด็กชายศรายุทธ  อินทร์งาม
 
1. นางสาวกรรณิกา  จันกัน
2. นางสาวภัทราพร  ใจใหญ่
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แสนหลวงตา
 
1. นายณัฐพล  สุวรรณชื่น
2. นางแฉล้ม  ถาอ้อย
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายทัตเทพ  พิมพ์อุบ
2. เด็กชายรัชชานนท์  ใยจัตุรัส
 
1. นายจักกริต  กองมา
2. นางลัดดาพร  ฟูแสง
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงกังสดาล  พุฒลา
2. เด็กชายกิติวรา  มั่นคง
3. เด็กชายธนากร  กาสอน
 
1. นางโสภิตา  กองทุม
2. นางจิตตมาส  นาทุ่งมน
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กชายกันต์กมน  รังษีสาคร
2. เด็กชายนันทวัฒน์  บุตรดา
3. เด็กชายศิริชัย  แดงนา
 
1. นางนิตยา  ปริมาณ
2. นางสาวแสงเทียน  รินสาร