สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กชายธนวัฒน์   นะมูล
2. เด็กชายธีรภัทร   ต่อมคำ
 
1. นางสาวพรรณวดี   อินทุยศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กชายจักรกฤษ  ทราพงษ์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  วงษาแก้ว
 
1. นางมุกดา  ทองแดง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายธีรพันธ์  ทิมา
2. เด็กชายวีระภาพ  ทะวงษ์
 
1. นางสุธินา  เข็มครุฑ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.36 ทอง 4 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ถีจันทร์
2. เด็กชายอภิวัช  เรือนเพ็ง
 
1. นายวชิรวิทย์  เตชะสืบ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 92.44 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายภูบดินทร์  ศรีจำปา
2. เด็กชายระชานนท์  สุนาเคน
 
1. นางสาวกมลชนก  วิชัยต๊ะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.25 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กชายบุญยเนตร  เอี่ยมเอม
2. เด็กชายปริญญา  โพธิ์ศรี
 
1. นายวลี  มาทำมา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.98 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำแพ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ริโยธา
2. เด็กชายธนกร  กรมกระโทก
 
1. ว่าที่ร้อยเอกประเสริฐ  สอนสิงห์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.75 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายชัชวาลย์  วันนุบล
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  พรานไพร
 
1. นายอิทธิเดช  ทาต่อย
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.57 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กชายสรวีย์   ทาย่อม
2. เด็กชายสรัช   บุญเจริญ
 
1. นางภาวดี   พุฒลา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76.84 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กชายนภสินธุ์  ลักษณะพิสุทธิ์
2. เด็กชายพัชรพล  เผื่อนยิ้ม
 
1. นายพณัฐพงษ์  บำรุงกิจ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.41 เงิน 11 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปัญญา
2. เด็กชายอภิชิต  ธนูเรียน
 
1. นายอนุวัฒน์  วิริยานุกูล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 71.89 เงิน 12 โรงเรียนวัดวังกอง 1. เด็กชายจุฑาพงศ์  มหานิล
2. เด็กชายธนภัทร  ดวงดีประเสิรฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  นาสม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 71.85 เงิน 13 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิพพา
2. เด็กชายธีรภัทร  มิ่งท้วม
 
1. นางประนอม  หุ่นลำภู
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.17 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายพาฝัน  กองจร
2. เด็กชายวีรพงศ์  จูมดอก
 
1. นายสันติสุข  มาทำมา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 59.6 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายชวัลกร  มีทา
2. เด็กชายชัชยศ  จันทาบ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วงษ์ยอด
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1. เด็กชายปภินวิทย์  อุปรัตน์ปรีชา
2. เด็กชายภูมิชาย  ศรีจันทร์
 
1. นางวราพรรณ  แก้วมณี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชําบอน 1. เด็กชายชนาธิป    ลาสนธิ
2. เด็กชายธวัฒชัย    ขันทะเสน
 
1. นายพสธร    วงค์ชารี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทุดปอ
2. เด็กชายธนพนธ์  วันนาหม่อง
 
1. นางสิริทศพร  เพียรพิศเนตร
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.46 ทอง 4 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 1. เด็กชายกิติกวิน   พันทอง
2. เด็กชายเมธิชัย   แสงทอง
 
1. นายบัณฑิต  นันตะเงิน
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75.79 เงิน 5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1. เด็กชายปัญญา  ธรรมใจ
2. เด็กชายอนันต์  สารศิริ
 
1. นายสุริยันต์  พิมใจ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75.09 เงิน 6 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายณัฐกานต์  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายศราวิน  อินแจ้
 
1. นางสาวกนกเรขา  นาสอน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.35 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สิงห์ล้ำ
2. เด็กชายวีรวุฒ  ขันตี
 
1. นายนวพล  ศรีพิชัย
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.24 ทองแดง 8 โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 1. เด็กชายธเนศพล  พรมรังษี
2. เด็กชายวีรวัฒน์  แก้วผัด
 
1. นายสุรพล  ถายา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.73 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายทนงชัย  บุญมา
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สิงห์ดา
 
1. นายวีระพงษ์  ทิแพง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.04 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายธนกฤต  สีหอม
2. เด็กชายภานุพงษ์  คำบุทอง
 
1. นางหนูเพียร  สิมมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62.1 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านต้นม่วง 1. เด็กชายสิทธิโชค  พรมฝาย
2. เด็กหญิงโชติกา  ลีกา
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ตระกูล
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.87 ทองแดง 12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กชายชาญณรงค์  ตันใจ
2. เด็กชายเจษฎา  สังข์ไทย
 
1. นางสาวจุฑามณี  คชสาร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายพิทักษ์  ป้องสา
2. เด็กชายวุฒิพัสตร์   คำผาเต่า
 
1. นายวิเชษฐ  ผากิม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยเนียม 1. เด็กชายภูตะวัน  มงคลเข็ม
2. เด็กชายวุฒิชัย  คำยะอุ่น
 
1. นางจิตรา  ทองประเสริฐ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1. เด็กชายมาราธอน  ดาบุตร
2. เด็กชายศรุต  ปาสา
 
1. นายศราวุฒิ  แก้วมณี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงธนัชชา  รัตนอาจ
2. เด็กหญิงสุธีธิดา   จันต๊ะมูล
 
1. นางสาวรพีพร  มีโพธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.21 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1. เด็กชายภานุ  สมภา
2. เด็กชายศิวกร  เชื้อคำอ่อน
 
1. นางสุรินธร  พันแพง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69.13 ทองแดง 4 โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 1. เด็กชายกฤษณา  ชมภูน้อย
2. เด็กชายวรพงค์  หลวงปา
 
1. นายสุรพล  ถายา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 1. เด็กชายวโรดม   บุญคำ
2. เด็กชายโจณธาร   วงษ์พรม
 
1. นายคมสัน  พิมพ์ทุม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.83 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดีบาง
2. เด็กชายภูวนัย  ทิพย์ปัญญา
 
1. นางสาวธัญญา  สุดสังข์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.61 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ฟั่นบ้านไร่
2. เด็กชายสันติยศ  นันทติ
 
1. นายวลี  มาทำมา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.71 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  หมื่นแก้ว
2. เด็กหญิงภัคธีมา  วงษาก้อ
 
1. นายมนตรี  อินมา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.06 ทองแดง 9 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ผาดแสง
2. เด็กชายพีรเดช  คำพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรนภา  สวนแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.93 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายกฤษฏา  กองมา
2. เด็กชายสุเทพ  พรมจวง
 
1. นายนริศ  รณรงค์ฤทธิ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.58 ทองแดง 11 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  ศรีเขื่อนแก้ว
2. เด็กชายวีรศักดิ์  จันทร์ต๊ะมูล
 
1. นางสาวกนกเรขา  นาสอน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านชําบอน 1. เด็กชายสาธิต    เพียอา
2. เด็กหญิงอรพัน  จันทร์ใจวงศ์
 
1. นายพสธร   วงค์ชารี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยเนียม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คำยะอุ่น
2. เด็กชายธนทัต  นันทา
 
1. นางจิตรา  ทองประเสริฐ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านย่านดู่ 1. เด็กชายรัตธภูมิ  สายรัตน์
2. เด็กชายสัถยา  อินอ่อน
 
1. นายละเมียน  พรมไพร
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายภูตะวัน  อุปปะนะ
2. เด็กชายอาทร  กาสา
 
1. นายมนตรี  อินมา
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 1. เด็กชายสุรศักดิ์  วงษ์ชัย
2. เด็กชายอนัญชัย  แสนวิใจ
 
1. นายชุติเดช  อยู่สุข
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.49 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายคุณากร  วงษ์ภักดี
2. เด็กชายตะวัน  หมื่นอภัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศญาภรณ์  โรจน์ธนปัญญากุล
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.25 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายภูวดล  จันต๊ะพงษ์
2. เด็กชายวรวิช  อินแจ้
 
1. นายไชยวัฒน์  ดวงสุภา
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กชายปริญญา  บัวใบ
2. เด็กชายภูษิต  คำบุญมา
 
1. นายกิตติพันธ์  พระพลทัพ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายณภัทร  ใจหลวง
2. เด็กชายธนวัต  ท่อนเง่าหล้า
 
1. นายมนตรี  อินมา
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายชินวัตร  ทับแทน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจโสภา
 
1. นายอำนาจ  ชนะโลก
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70.08 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  วีระธิ
2. เด็กชายสมหวัง  ตันใจ
 
1. นายชุติเดช  อยู่สุข
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.02 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายณัชวรงค์  ยอดหนูน้อย
2. เด็กชายวรเวช  ทองสี
 
1. นายวีระพงษ์  ทิแพง
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 59.71 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กชายวีรวัฒน์   เอี่ยมศรีพันธ์
2. นายสุรศักดิ์  ทาปล้อง
 
1. นายชาตรี  ศรีคำ
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 56.48 เข้าร่วม 6 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายกาญจนโรจน์  แก้วปาละ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   จันต๊ะมูล
 
1. นางสาวจีรารัตน์  ตุ้ยหล้า
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53.31 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ศิลปขจรเดช
2. เด็กชายเทพอรุณ  คำนนท์
 
1. นางมยุรี  ยะจร
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กชายบดินทร์  อยู่ยืน
2. เด็กชายวชิระ  คำมีมา
 
1. นายกิตติพันธ์  พระพลทัพ
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง    
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายกรชัย  ทองพันธุ์
2. เด็กชายชานนท์  ชัยอำนาจ
 
1. นางสาวชยากร  ภักดี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ตาวันดี
2. เด็กหญิงนฤมล  บุญมาตา
3. เด็กชายปกป้อง  พิมพ์น้อย
4. เด็กชายประภาวิษณ์  สุขเพียง
5. เด็กหญิงพัณณิตา  ลุนบุดดา
 
1. นายธีรโชติ  หล่ายโท้
2. นางสาวชื่นนภา  นาวารี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายกัลยกร  แก้วสอง
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฟองดา
3. เด็กชายพีระพัฒน์  จันทร์คำ
4. เด็กชายราชันย์  อ่ำพรม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำอ้าย
 
1. นายนริศ  รณรงค์ฤทธิ์
2. นางเกศราภรณ์  แก้วทองมา
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โนวังหาร
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  คงวงษ์วาลย์
3. เด็กหญิงวาสนา  กันใจ
4. เด็กหญิงอริญชญา  เชิดทอง
 
1. นายเอก  ชมภู
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยะฝั้น
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมสููงเนิน
3. เด็กหญิงรัตนประภา  สีลาพา
4. เด็กหญิงสมฤดี  ผากิม
5. เด็กหญิงสุชาดา  ปังคำ
 
1. นายก่อสกุล  เหี่ยวนา
2. นายไพโรจน์  เสาวภา
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แม่งมา
2. เด็กชายพิทักษ์ชัย  ดูสันเทียะ
3. เด็กชายพีรภัทร์  ฟักเจริญ
4. เด็กหญิงรัชดาพร  พรโคกสูง
5. เด็กหญิงศยามล  นิตตะ
 
1. นายมนตรี  อินมา
2. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักใหล
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงพิมวาลักษณ์  กุนนาคาน
2. เด็กชายเกริกชัย  หลวงใน
 
1. นางสาววิภาพรรณ  ประกอบการ
2. นางสาวอาภัสรา  เสนาธรรม
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กหญิงปทิตา  จันทร์แสนตอ
2. เด็กชายวายุ  แดนไธสง
 
1. นางสังเวียน  สุขจ่าง
2. นางเชษฐ์สุดา  เพ็งยา
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  นาคเกษม
2. เด็กชายศุภัชญา  เมืองดี
 
1. นางจรรยา  อักษร
2. นางสาวลิขิตตา  โคกมา
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จะวะนะ
2. เด็กชายเอกอมร  มูลเงิน
 
1. นางวิไลลักษณ์  แปงการิยา
2. นางทัศนียา  แก้วคงขำ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  คงดอนทอง
2. เด็กชายพงศกร  สามอ่อน
 
1. นางวัชรินทร์  โพธิ์ศรี
2. นางสาวดาราภรณ์  โลมา
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายจรณชัย  สีเทศ
2. เด็กหญิงเบญญา  คำปาน
 
1. นายไพบูลย์  จุลญาติ
2. นายวิศิษฐ์  เสียงโต
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ใจปินตา
2. เด็กหญิงอภิชญา  ขันนา
 
1. นางสุภัทิรา  วารี
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  จันรุณ
2. เด็กหญิงอาภิชญา  มาเพ้า
 
1. นางนิตยา  พวงทอง
2. นางสุรีย์มาศ  พุฒลา
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สารถ้อย
2. เด็กชายชัชวาล  ชื่นชม
 
1. นางเทวิน  สาแก้ว
2. นางสาวพักตร์กมล  ทองคำโฮ้ง
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 1. เด็กชายชยังกูร   มาคูณ
2. เด็กหญิงธัญชนก   มาคูณ
 
1. นางสมพิศ  เกษแก้ว
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายธนกฤต  อูบแก้ว
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  บุตรดาจันทร์
 
1. นายเสน่ห์  ดีมี
2. นางสมจิต  นาสอน
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขันทะ
2. เด็กชายรชต  จันทร์กลับ
 
1. นางสุวรรณา  ศรีวิคำ
2. นางสาวมนรดา  ลาปิ
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงกรกนก  เงินชูศรี
2. เด็กชายอภิเดช  อินทร์แต้ม
 
1. นางจินตนา  บุญประเสริฐ
2. นางสาวพรชนัน  สมบูรณ์พร
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 1. เด็กชายธนวรรณ  พรมพิลา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  รองคำภีร์
 
1. นางนิตยา  ผาเจริญ
2. นางสาวธณฐพรสรณ์  พิชัย
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 1. เด็กชายฐิติกรณ์  จันทร์ขจร
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เจริญราษฎร์
 
1. นางสาวจันทรี  วิชัยสุนทร
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายทวีชัย  ล้อสินคำ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แดงหา
 
1. นางวราภรณ์  กามินทร์
2. นางสาวปัญจรัศ  ใจนวน
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงนัทชา  ฉัตรสุวรรณ
2. เด็กชายประเสริฐ  คันธชมภู
 
1. นางพิมพ์กุล  ปภัสร์ธนันท์กุล
2. นายวันชนะ  เมืองมา
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงกฤติยา  พาพิมพ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์เงิน
 
1. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
2. นางสาวพรชนัน  สมบูรณ์พร
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.25 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กหญิงนิรชา   จินดาวงศ์
2. เด็กชายเจษฎา    คำอ้าย
 
1. นางภาวดี   พุฒลา
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงจิตตภัทรา  สุขแช่ม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แจ้งพร
 
1. นางนงนภัส  เกตุภันฑ์
2. นางสาวไอริณ  สิงห์ดา
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำแพ 1. เด็กชายวงษ์อมร  กำมาแสน
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แพงขาว
 
1. นางจลิน  สอนสิงห์
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.25 ทอง 7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1. เด็กชายศุภโชค  ยกจำนวน
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เทพนะ
 
1. นางสุภัทิรา  วารี
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กหญิงธันยพร  แปงการิยา
2. เด็กชายรัชชานนท์  สุตาขัน
 
1. นางอารียา  ศรีคำขัติ
2. นางสาวปัทมา  เวียงทอง
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.75 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงฉันชนก  ขันปล้อง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาน้อย
 
1. นางสาวดาราภรณ์  โลมา
2. นางสาวอภิรดา  บุณโยประการ
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.75 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงปวีนา  พงษาวดี
2. เด็กชายศุภกร  เรืองศักดิ์
 
1. นางสุลลิตา  แก้วสะอาด
2. นางจารุวรรณ  จันทร์ศิริ
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.75 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  มาปัด
2. เด็กชายอาภัสรา  สุทธิเรือง
 
1. นางสาววิราวรรณ  ไชยสี
2. นางนฤนาถ  ยาเขียว
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.75 ทอง 12 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ถาคำ
2. เด็กชายเจษฎา  ทิแพง
 
1. นางสาววสุรัตน์  พันธวงษ์
2. นางธัญเกศ  เอี่ยมพิพิธภักดี
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 1. เด็กชายธนากรณ์  สอนสี
2. เด็กหญิงสุทัตตา  ดามา
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  พลอยแก้ว
2. นางปาริฉัตร  แก้วบุญมา
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.25 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ริศคำ
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พรมทิตย์
 
1. นางสาวดวงใจ  พรมไพร
2. นายอนันต์  กิตติยังกุล
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เกตุอินทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยราช
 
1. นางสาววนิดา  มะลิวงษ์
2. นางกรรณิการ์  พรมพุก
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงรุจิเรศ  ดีสุ
2. เด็กชายอาทิตย์  ลักษณพิสุทธิ์
 
1. นางสุลลิตา  แก้วสะอาด
2. นางสาวกมลรัตน์  โพธิ์วันดี
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงปริฉัตร  แก้วเข็ม
2. เด็กชายศุภราช  วงษ์พันธ์
 
1. นางวารุณี  พิรอด
2. นางวิไล  พงศ์อนันต์ปัญญา
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กชายรชานนท์  พันแพง
2. เด็กหญิงวันวิสา  จันโสดา
 
1. นายเผชิญ  แพงผม
2. นายสิทธิชัย  แพงผม
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงขวัญดาว  คำดี
2. เด็กชายธนวัฒน์  วันดี
 
1. นางสาววิภาพรรณ  ประกอบการ
2. นางสาวอาภัสรา  เสนาธรรม
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กชายสุรพิชญ์  แป้นทับทิม
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  อินแต้ม
 
1. นางอารินทร์  หอมคำวะ
2. นางสาวปรียฉัตร  กิกลิ้ง
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จูมจันทร์
2. เด็กชายคัจฉภพ  พอแฮ่ว
 
1. นายไชยวุฒิ  แสนศิริวงศ์
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ขัติยา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ปัญญา
 
1. นางสาวพรชนัน  สมบูรณ์พร
2. นางสาวสุพรรษา  แก้วกองทรัพย์
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายบุญทวี  ปล้องสา
2. เด็กหญิงสุขกมลรัตน์  แพงผม
 
1. นายไพบูลย์  จุลญาติ
2. นายวิศิษฐ์  เสียงโต
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กชายจักรพรรดิ   กอกกาวงษ์
2. เด็กหญิงจันทมณี   วิเชียรซอย
 
1. นางน้อย   ทองม่วง
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงนิศาชล  ก่อแก้ว
2. เด็กชายวรัญญู  กาป่า
 
1. นายธวัช  การะเกตุ
2. นางสาวฤดี  ชะนิดไทย
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  ถาคำ
2. นายวิทวัส  อินใจ
 
1. นางชลัยภรณ์  บุตรฟองคำ
2. นายบดินทร์  ฟองใหญ่
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญใหญ่
2. เด็กชายวีรยุทธ  รัดน้ำหิน
 
1. นางวิรมล  ภู่เกาะ
2. นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงชนกวนันทฺ์  มงคลเสถียร
 
1. นายประจวบ  ทองชำนาญ
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุมข้าม 1. เด็กหญิงศุภาทิพย์  เมาดา
 
1. นายสมพร  มีเพชร
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำบุญมา
 
1. นางสาวนารีรัตน์  นวลแก้ว
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังกอง 1. เด็กหญิงณัญธิฏาภรณ์  คำแก้ว
 
1. นางสาวน้ำมนต์  กันทะกอง
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ถาคำ
 
1. นายสรวิชญ์  ชมสา
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิมพาเรียน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ประทุมขันธ์
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง 7 โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  คำถาเครือ
 
1. นางนิตยา  มณีศรี
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงชญาภา  เจริญสุขมงคล
 
1. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑามาส  สิงษาลา
 
1. นางสาวสายทิพย์  คงนุ่น
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 1. เด็กหญิงวาสนา  กันใจ
 
1. นายเอก  ชมภู
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุมข้าม 1. เด็กชายนิธิลภัส  หาคูณ
 
1. นายสมพร  มีเพชร
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 1. เด็กหญิงวันสาข์  แก้ววังอ้อ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ศรีคำ
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กหญิงศศินิภา  ดาบบัง
 
1. นางนิตยา  มณีศรี
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต้นม่วง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทำมาสี
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ตระกูล
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ท้าวน้อย
 
1. นางสาวประภาพันธุ์  มีหอม
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภาชล  จันทร์มณี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  นวลแก้ว
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดวงสิมมา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ประทุมขันธ์
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1. เด็กหญิงปมิตรา  โมอินทร์
 
1. นายสุริยันต์  พิมใจ
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงแพรวพราว  รังษีสาคร
 
1. นางสมจิต  จันรุน
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงปัญจพร  อินติ๊บ
 
1. นายพงศกร  จันทร์ปุย
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธาร  หมวกคำ
 
1. นางสาวดวงใจ  พรมไพร
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กชายธนกร  ประทุมวัน
 
1. นายมานพ  มีมา
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงสุจารี  ชะนะมา
 
1. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงอรุณิกา  มาดีคาน
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กชายณัฐดนัย  อินปาจร
 
1. นางสาวษิญาภา  พรมโสภา
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91.8 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขวิชัย
 
1. นางสาวสุรีวัลย์  แปงการิยา
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงปิ่นเพชร  ทองเล็ก
 
1. นางณัฐชริกา  คำฟอง
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุมข้าม 1. เด็กชายกวินภพ  อ่องแก้ว
 
1. นายสมพร  มีเพชร
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเดิ่น 1. เด็กหญิงกชพร    อิ่นติ๊บ
 
1. นางมยุรา    จูมปา
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงชนิภา  พรมมา
 
1. นางสาวนารีรัตน์  นวลแก้ว
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงวรกาญจน์  วงค์ดอน
 
1. นางสาวเกศริน  ทองเกล็ด
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายชนชล  อ้นไหว
 
1. นายไพโรจน์  เสาวภา
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใยดี
 
1. นางสาวแพรวสุดา  ฟองดา
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงอธิลดา  ฟองใหญ่
 
1. นางรัตนา  มาสิงห์
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงธารารัตน์  อินป๊อก
 
1. นายอนุพันธ์  จันมา
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำปล้อง
 
1. นางลัดดาวัลย์  ทรัพย์สังข์
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1. เด็กหญิงไข่มุก  หลงทอง
 
1. นางสาวนุชชลี  กิตติลาภ
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านย่านดู่ 1. เด็กหญิงปาลิตา  อำนวนคณะ
 
1. นางสะอาด  หลวงมั่ง
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ภู่พุ่ม
 
1. นายสมปอง  ปล้องขัน
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กหญิงรัฐวาพร  ทองโสภา
 
1. นางสาวปริญญาพร  ชนะจน
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แซ่ผ่าน
 
1. นายนิพนธ์   มาซิว
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 1. เด็กหญิงปณิตา  โมรา
 
1. นายเอก  ชมภู
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  อวดห้าว
 
1. นางสาวประภาพันธุ์  มีหอม
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุมข้าม 1. เด็กชายจิราพัชร  ชาน้อย
 
1. นายสมพร  มีเพชร
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้นม่วง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำเด่นเหล็ก
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ตระกูล
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเดิ่น 1. เด็กหญิงภัทรมน    ดาทา
 
1. นางมยุรา   จูมปา
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78.2 เงิน 5 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงเพชรดา  เพชรสุวรรณ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  งามวิลัย
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 1. เด็กชายศราวุธ  ช่างคำ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  มาทำมา
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77.4 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงดารณี  ภาสุวรรณ
 
1. นางอรทัย  สุดบับ
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76.8 เงิน 8 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงวรัญญา  เจนชัด
 
1. นายอนุพันธ์  จันมา
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76.2 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงพรศิริ  โครตบุตร
 
1. นางนุชนาฎ  คำเทพ
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76.2 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ปัญญาดี
 
1. นางสาววิภาวดี  ธูปแดง
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายปิยะพงษ์  อารีเอื้อ
 
1. นายสรวิชญ์  ชมสา
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 1. เด็กชายพิทักษ์  ดาเทียน
 
1. นางนาฏสุดา  จุลเกตุ
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงอริสรา  กาวิใจ
 
1. นางปราณี  อินทะสอน
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านย่านดู่ 1. เด็กชายธนายุ  คณะมิ่ง
 
1. นางสะอาด  หลวงมั่ง
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายทักษิณ  เติมมี
 
1. นางสาวภัทริน   หิตมูล
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงอรุณ  แก้วปาระ
 
1. นางณัฐชริกา  คำฟอง
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    อิสสระ
 
1. นางสาวสุรีวัลย์  แปงการิยา
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78.32 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กหญิงวารินี  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวจิราพร  ไชยสา
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72.65 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายกิตติชัย  ซาบุ
 
1. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64.99 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายธนากรณ์  บุญพันธ์
 
1. นางสาวอนัญญา  จันทะคูณ
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62.31 ทองแดง 7 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  นวนหมวก
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  ยะรส
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60.65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  โพธิ์ศรี
 
1. นางเถาวัลย์  ขวานา
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงภัทรพร  วิทรม
 
1. นางณัฐชริกา  คำฟอง
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงวิไลพร  สาทอง
 
1. นางสาวศิรัญญา  นาระต๊ะ
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ชะนะมา
 
1. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงวารุพร  จันจร
 
1. นางสาวสุดากาญจน์  พามา
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงธนัชพรศรณ์  กิติศักดิ์
 
1. นางสาวชนัฎฎา  มะโนวัน
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เขียวสุขใหม่
 
1. นายสรวิชญ์  ชมสา
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงพิมพ์นรา  กอบแก้ว
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวราภรณ์  คำสน
 
1. นางชบา  แก้วฟอง
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ์  หลักรัตน์
 
1. นายสราวุธ  พงศ์อนันต์ปัญญา
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายธนศักดิ์  หลวงมั่ง
 
1. นางสาวภัทริน   หิตมูล
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงณศิกานต์  ปัญญาเลิศ
 
1. นายสรวิชญ์  ชมสา
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  อินทะจันทร์
 
1. นางสาวชนัฎฎา  มะโนวัน
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมบัติยา
2. เด็กหญิงพุทธาพร  พุทธิชัย
 
1. นางสาวโสภา  กุลท้วม
2. นางสาวพุทธรักษ์  จันทร์เจียม
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กชายทิชานนท์  สารี
2. เด็กหญิงภิภัสภรณ์  พรมมี
 
1. นางนิตยา  มณีศรี
2. นางสาวจุฑามณี  เฮียงฉิมมา
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังกอง 1. เด็กหญิงดวงทิวา  มูลสา
2. เด็กหญิงวิชญาดา  อินทราบูรณศักดิ์
 
1. นายมานพ  มีหอม
2. นางสาววิรัตน์ดา  คาถา
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงปริชญา  มาประกอบ
2. เด็กหญิงปวริศา  มาประกอบ
 
1. นางสุมัชญา  ยะขาว
2. นางฐิติรัตน์    ย่อมไธสง
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันรุณ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โนฝาง
 
1. นางแก้วอรุณ  ดวงตาน้อย
2. นางสาวจริญาพร  ชัยวงค์
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 1. เด็กหญิงบุญญิสา  สิงห์วี
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ทัศนา
 
1. นางญาณิศา  ช่างคำ
2. นางวันรงค์  โพธิ์เจริญ
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 7 โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 1. เด็กหญิงพนิดา  สิงห์ภา
2. เด็กหญิงอาริษา  คำพิลา
 
1. นางจินดา  ทิมศร
2. นางมะลิ  จงภักดี
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงมนชิชา  สุขจำปา
2. เด็กหญิงศิริกร  มูลคำก้อน
 
1. นางบังอร  ขุนแก้ว
2. นางสุวรรณา  ศรีวิคำ
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านต้นม่วง 1. เด็กหญิงกรมาศ  พิทักษ์ชัยสมบัติ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  พระวงษ์วัน
 
1. จ.ส.อ.จำนงค์  ทั่งคำ
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ตระกูล
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงรุจิรา  เข็มทอง
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  ขวานา
 
1. นางสมพร  อินทกุศล
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงธาดารัศมิ์  วันคำ
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  แก้วปัดชา
 
1. นางยุพิน  แสงจำนงค์
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงยุพา  บุญพันธ์
2. เด็กหญิงศศินิภา  สอนบุญมา
 
1. นางสาวจีราวรรณ  ฝั้นเต็ม
2. นางสาวศิวพร  มากทรัพย์
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนันธิดา  ใจเมือง
2. เด็กหญิงลลิตา  มีเพ็ง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พิมสาร
2. นางพรธิดา  ศิริอางค์
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดนาขุม 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  สุขเกตุ
2. เด็กชายณัฐพล  หวังเจริญ
 
1. นายสมเกียรติ  อินอ่อน
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแซง 1. เด็กหญิงธนภรณ์    เต้นผม
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์   สายทอง
 
1. นางสาวคำเพียร  อุปรีทอง
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เป็งใจ
2. เด็กหญิงมุฑิตา  จันกันยา
 
1. นางนงลักษณ์  ฝอยทอง
2. นางสาวธนิดา  บุญมี
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้นม่วง 1. เด็กชายภาณุพงศ์  บุตรพา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์วันดี
 
1. จ.ส.อ.จำนงค์  ทั่งคำ
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ตระกูล
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงชนิดารา  สมอ่อน
2. เด็กหญิงชุติมน  สีกัน
 
1. นางแก้วอรุณ  ดวงตาน้อย
2. นางสาวประภาพันธุ์  มีหอม
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กหญิงกานดา  จันทร์อ่ำ
2. เด็กหญิงอัฐฉราภรณ์  พิษกระโทก
 
1. นางนิตยา  มณีศรี
2. นางสาวจุฑามณี  เฮียงฉิมมา
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนวัดนาขุม 1. เด็กชายก้อง  จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงภีมภัทร  สุดแดน
 
1. นายสมเกียรติ  อินอ่อน
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงชญาฎา  เงินจอย
2. เด็กหญิงสุชาดา  สุขมั่น
 
1. นางสาววิราวรรณ  ไชยสี
2. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ  สีก้อน
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดวังกอง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พูลเกตุกิจ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ผดุงกลิ่น
 
1. นายมานพ  มีหอม
2. นางสาวขวัญฤทัย  เสาร์เพ็ง
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงณิชา  ยศคำลือ
2. เด็กหญิงมธุริน  พิมพ์งาม
 
1. นางสาวจีราวรรณ  ฝั้นเต็ม
2. นางสาวศิวพร  มากทรัพย์
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ดำมะนิลศรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดำมะนิลศรี
 
1. นายสากล  โพธิ์ศรี
2. นางปัทมา  พาเหมาะ
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 1. เด็กหญิงพรชนิตย์  ขัดจา
2. เด็กหญิงรติมา  ถ้ำบุญ
 
1. นางนงค์นุช  ไพรสนธิ์
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมณฑิรา  ใจเมือง
2. เด็กชายศิริโชค  ทองคำนุช
 
1. นางพรธิดา  ศิริอางค์
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  นะมูล
2. เด็กชายศุภโชติ  ปิ่นน้อย
 
1. นางประภา  ประกิจ
2. นางสาววสุรัตน์  พันธวงษ์
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงนฤชา  มีดา
2. เด็กชายศิริพงศ์  ปัญญาทรง
 
1. นางรัตนา  ซ้ายงาม
2. นางนุชนาฎ  คำเทพ
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วงษ์จักร
2. เด็กชายณัฐกรานต์  พรมฝาย
 
1. นางสาวภัทริน  หิตมูล
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  เรียนรังษี
2. นางสาวศศิธร  เขื่อนจะนะ
 
1. นางประภา  ประกิจ
2. นางธัญเกศ  เอี่ยมพิพิธภักดี
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงปณิตา  แก้วเงิน
2. เด็กหญิงมัญทิชา  คำมา
 
1. นางสาวนลินาสน์  ธนารีย์จิรโชติ
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายธารินทร์   ขันทะเสน
2. เด็กหญิงอารยา  บัวคำป้อ
 
1. นางนฤมล  กรรณิการ์
2. นางสาวอัจฉรา  เลี้ยงเชื้อ
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงวรรณิภา  เลี่ยมกระโทก
2. เด็กหญิงสิริวิมล  ผินสูงเนิน
 
1. นางกรรณิการ์  ขีดขิน
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กหญิงกรณิการ์  แก้วธรรม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จำเนียรผล
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  วงษ์แก้ว
2. นางสาวจิราพร  ไชยสา
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผิวมา
2. เด็กชายวัชรพล  มาพัวะ
 
1. นางเถาวัลย์  ขวานา
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงศิรินภาพร  วงษ์บู่
2. เด็กหญิงอาภัสรา  มาผิว
 
1. นางนฤนาถ  ยาเขียว
2. นางสุกัญญา  ขัตติ
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายฐิติพันธ์  คำพา
2. เด็กชายวีระพงศ์  หลวงแสง
 
1. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
2. นางสาวกรพินธุ์  ศรีบุญเรือง
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงพัชรพร  ม่วงจันทร์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองวิเศษ
 
1. นางสาวจีราวรรณ  ฝั้นเต็ม
2. นางวัชรินทร์  โพธิ์ศรี
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. นายทักษ์ดนัย  เขียวปัญญา
 
1. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงนิสาชล  พระจำรงค์
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  ยะรส
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  อินทิม
 
1. นางชบา  แก้วฟอง
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาไพร 1. นางสาวธมลวรรณ  มาบวบ
 
1. นายธนา  กองทุม
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายประกาศิต  ลอดลา
 
1. นางสาวอนัญญา  จันทะคูณ
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กชายยศพร  ทองแก้ว
 
1. นางปราณี  อินทะสอน
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายจริวัฒน์  ศรีแก้ว
 
1. นางธัญญารัตน์  ตามูล
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ก้อนแก้วมูล
 
1. นางสาวสุรีวัลย์  แปงการิยา
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงธิราวรรณ  คงเขียน
 
1. นายประดิษ  คำไท้
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายอภิชัย  คลังสีดา
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ทิเริ่ม
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  วิเชียร
3. เด็กหญิงอติกานต์  โลนุช
 
1. นายวิเชียร  ประทุมขันธ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  ประทุมขันธ์
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจเอื้อ
2. เด็กชายธวัชชัย  ศรีโชติ
3. เด็กชายธันยพัต  จวงตุ่น
 
1. นางสมถวิล  รณรงค์ฤทธิ์
2. นางสุนีรัตน์  ขิงหอม
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  จำปาทอง
2. เด็กชายฐิตินันท์  ขันฮูม
3. เด็กชายวรพงศ์  ดวงทุม
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  พลอยแก้ว
2. นางปาริฉัตร  แก้วบุญมา
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงพิมพิกา   เต็มบาง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พนอมศาสตร์
3. เด็กหญิงศิราลักษณ์  ศิริโชคติกุล
 
1. นางสาวมิรันตี  พาทอง
2. นางสาววิไลลักษณ์  ทาต่อย
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 1. เด็กหญิงฐานัดดา  สมดี
2. เด็กหญิงนันทิชา   อินแก้ว
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ภูวิแสง
 
1. นางรจนา  คำพิลา
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายนพกร  ธิอินแก้ว
2. เด็กชายสิทธิกร  ใจเมือง
3. เด็กชายโชคชัย  สุขคำปา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พิมสาร
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   ถวิลเพชรสกุล
2. เด็กหญิงดุจสิตา   ไพรสนธ์
3. เด็กหญิงพัชรี   ศรีคำ
 
1. นางสุจิณ    แสงชนินทร์
2. นางมยุรี  ผลมะเฟือง
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กชายชยากร  นันใจ
2. เด็กหญิงทิยาทร  อินทะจันทร์
3. เด็กชายธรรมนูญ  ลุแล
 
1. นางสาวพุทธรักษ์  จันทร์เจียม
2. นางสาวโสภา  กุลท้วม
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ใจดี
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ปัญญา
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จันทรา
 
1. นางสาวภัทราพร  ใจใหญ่
2. นางสาวกรรณิกา  จันกัน
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายธนบูลย์  กลมพรั้ว
2. เด็กชายธนภูมิ  กลมพรั้ว
3. เด็กหญิงปาลิตา  จองญาติ
 
1. นางรัตนา  มาสิงห์
2. นางสาวนภาวรรณ์  สร้อยจันทร์ดา
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 11 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงปวีร์ธิดา  เขื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงพรรณพิศา  ทัดสี
3. เด็กหญิงอนุชรา  ถาติ๊บ
 
1. นางกันต์หทัย  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวกนกเรขา  นาสอน
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 1. เด็กชายธนกฤต  สีอุ่น
2. เด็กชายธนภัทร  วงษ์ฤทธิ์
3. เด็กชายวาริต  ทะนะ
 
1. นางยุพิน  แสงจำนงค์
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  พาทีชอบ
2. เด็กชายอภิศักดิ์  มีสอน
3. เด็กหญิงอรุณภิรมย์  บุญทำ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ประทุมขันธ์
2. นายวิเชียร  ประทุมขันธ์
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กชายทรงภพ  ปังคำ
2. เด็กชายธวัชชัย  มังสั้น
3. เด็กชายวันชัย  อินลา
 
1. นางสาวประภัสสร  วงษ์ยอด
2. นางสมถวิล  รณรงค์ฤทธิ์
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1. เด็กชายชลชาติ  แก้วผัด
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมมี
3. เด็กหญิงวิชุตา  ยะฝั้น
 
1. นางจีรนันท์  แก้วบุญมา
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทร์ทอง
2. เด็กหญิงดวงวิภา  สุทธิ์วงษ์ชัย
3. เด็กชายภัคพล  อะริยแก้ว
 
1. นางสุรินธร  พันแพง
2. นางสมจิตร์  ทะยะ
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงปรีญาดา  เนตรแสงสี
2. เด็กหญิงอรนันท์  สมปานวัง
3. เด็กหญิงอาริษรา  มีเบี้ยว
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  พลอยแก้ว
2. นางสาวกชพร  แก้วบุญมา
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  อ้นทอง
2. เด็กหญิงศิรินภา  บางแท้
3. เด็กชายเมธี  ปัญญาทา
 
1. นางรจนา  คำพิลา
2. นายชุมพล  สุขคำมี
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนกมล  ด้วงประไพ
2. เด็กชายธีรพล  คำกว้าง
3. เด็กชายสิรวิทย์  ทองน้อย
 
1. นางกุลนิษฐ์  ภูสมศรี
2. นางสาวดวงใจ  พรมไพร
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แก้วนิล
2. เด็กชายชยุต  นันใจ
3. เด็กหญิงวศินี  วิมล
 
1. นางสาวทิวารัตน์  ราชยะ
2. นางสาวโสภา  กุลท้วม
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มีหอม
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ปัญโสม
3. เด็กหญิงภัคจีรา  ขันปล้อง
 
1. นางสาวอภิรดา  บุณโยประการ
2. นางสาวดาราภรณ์  โลมา
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายชาติชนะ   เกศลา
2. เด็กชายพัชรพล   ตี้พุต
3. เด็กหญิงลักษิกา   โสคำ
 
1. นางสาวรัตน์ชา   โล่ห์ประเสริฐ
2. นางสาววราพร  สุวรรณศรี
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 1. เด็กชายณัฐกร  อุ่นคำ
2. เด็กชายวีระภัทร  จุลทร
3. เด็กชายศิรชัช  สอนงอก
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ศรีคำ
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กชายฐปกรณ์   สิทธิกรม
2. เด็กชายนาถวัฒน์   หนูเครือ
3. เด็กชายสถาพร   เงินโพรง
 
1. นายวิทยา   มีหอม
2. นายมานพ    มีมา
 
254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงชุติมา   มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงอรอุมา  คงฤทธิ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อ้นชัยยา
 
1. นางสาวชยากร  ภักดี
2. นางกิติยา  เรือนอินทร์
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  จันโสดา
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายธนวัฒน์  ล้อสินคำ
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 76.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายเกื้อกูล  พันธุ์เจริญเกียรติ
 
1. นายพิเชษฐ์  เพ็งเรือง
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 70.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายวัชระ  ดาสี
 
1. นางระมิตร  ศรีวิลัย
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 77.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายดนุสรณ์  ใจด้วง
 
1. นางระมิตร  ศรีวิลัย
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 67.25 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงอรัญญา  ปิวปา
 
1. นางระมิตร  ศรีวิลัย
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงหทยา  นวลมะ
 
1. นายไตรรงค์  อินทะจันทร์
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงญาณิศา  ไชยวัฒนกุลเดช
 
1. นางมัลลิกา  ภักดี
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  กลมพรั้ว
 
1. นายกฤช  บุญอุดม
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายเจอาร์  บานสีคำ
 
1. นายรณชัย  บุญประเสริฐ
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงซอฟา  ประธรรมสาร
 
1. นางมัลลิกา  ภักดี
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายปิยะพงศ์  หล้าแดง
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  ยะรส
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กิ่งดี
 
1. นางมัลลิกา  ภักดี
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงซอฟา  ประธรรมสาร
2. เด็กหญิงญาณิศา  ไชยวัฒนกุลเดช
3. เด็กหญิงณัฐชยา  กิ่งดี
4. เด็กชายดนุสรณ์  ใจด้วง
5. เด็กหญิงดุษฎี  อินนาง
6. เด็กชายธนวัฒน์  ล้อสินคำ
7. เด็กหญิงนภัสนันท์  จันโสดา
8. เด็กชายนันทภพ  เปลี่ยนทัศน์
9. เด็กชายปณัฐชัย  ใจเยือกเย็น
10. เด็กหญิงภัทรวดี  อยู่ยืน
11. เด็กชายวัชระ  ดาสี
12. เด็กหญิงอรัญญา  ปิวปา
13. เด็กชายเกื้อกูล  พันธุ์เจริญเกียรติ
14. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ฟองดา
15. เด็กหญิงเมธาวี  แก้วมี
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
2. นายพิเชษฐ์  เพ็งเรือง
3. นางระมิตร  ศรีวิลัย
4. นางมัลลิกา  ภักดี
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีอนุวัฒน์
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  สงค์กา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สมภูมิ
4. เด็กชายชยพล  ทะนะอิน
5. เด็กชายณัฐพล  เพียงฤทัย
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  ข้องแก้ว
7. เด็กหญิงณิชา  ศรีบุญเรือง
8. เด็กหญิงดวงกมล  ยั่งยืน
9. เด็กชายธีราพันธุ์  หลวงแสง
10. เด็กชายนบนที  วัฒนา
11. เด็กชายบุญญวัฒน์  ศรีบุญเรือง
12. เด็กหญิงภัทราภา  พุ่มพวง
13. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีคำ
14. เด็กหญิงลลิตา  อัตถะบูรณ์
15. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ก่อเกียรตินุกูล
16. เด็กหญิงวนัชพร  ปัญญาแก้ว
17. เด็กหญิงวรรณิดา  ครุฑโต
18. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีจำปา
19. เด็กหญิงอริสา  แก้วสว่าง
20. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายคณิต  ทิพย์โอสถ
2. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
3. นางสาวกชกร  ลาวัลย์
4. นางสาวกุหลาบ  ท้าวทะ
5. นางดาวดึงส์  มาลาทอง
6. นางสาวจินดาพร  เศิกศิริ
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  วุฒิทา
 
1. นางพิมสุรางค์  ท้าวภักดี
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายอนุกูล  คำเทศน์
 
1. นายเทียนชัย  วงษ์ภักดี
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กชายนนทวัฒน์  มาทำมา
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ข้องแก้ว
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายณัฐพล  โท่นดี
 
1. นางสาวนฤมล  นวลต่อม
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายสิทธิพร  ดีบาง
 
1. นายบดินทร์  มุกดาจันทร์
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.4 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กชายอภิชาติ  ยศต๊ะสา
 
1. นางนภัสนันท์  ภู่ระย้า
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายวิสันต์  คำมีศรี
 
1. นางสาวเด่นนภา  เพ็งดี
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทะคร
 
1. นางนัยนา  คำด้วง
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงศุภัทชา  พานทะมะ
 
1. นายบดินทร์  มุกดาจันทร์
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงศรุตา  ชาญวาทิก
 
1. นางสาววรนุช  ปานคุ้ม
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปินตาเครือ
 
1. นายศุภชัย  มาอุ่น
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงจันสุดา  อินทรานนท์
 
1. นางสาวเด่นนภา  เพ็งดี
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  แก้วทับทิม
 
1. นางนัยนา  คำด้วง
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธนะปัทม์
 
1. นางสาวนฤมล  นวลต่อม
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทราพร  อินผาจุก
 
1. นางนภัสนันท์  ภู่ระย้า
2. นางนภัสนันท์  ภู่ระย้า
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  คำไวย์
 
1. นางพิมสุรางค์  ท้าวภักดี
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงพรพิมล  หิตมูล
 
1. นางธิดารัตน์  ผาวันดี
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดิ่น 1. เด็กชายพีรฎา    ดาดี
 
1. นางกัญกฤษ    เบี้ยวน้อย
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายธนวัฒน์  ฆ้องชัย
 
1. นางวิไลวรรณ์  ขานโฮง
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  เปิ้นปัญญา
 
1. นางปาริฉัตร  แก้วบุญมา
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  พองจันทร์
 
1. นางสาวกัญญณัช  คนดี
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายพีรภัทร์  จี่พิมาย
 
1. นางพิศมัย  มีเหมือน
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายพงศกร  สามอ่อน
 
1. นางสาวจีราวรรณ  ฝั้นเต็ม
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  พรานไพร
 
1. นางลำดวน  ทาต่อย
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  วังคีรี
 
1. นางพิมสุรางค์  ท้าวภักดี
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.6 เงิน 9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 1. เด็กชายวงศพัทธ์  ละคำ
 
1. นางกุลตรี  แกล้วกล้า
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.4 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 1. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  สรวยคำ
 
1. นางนิลวรรณ  สอดแก้ว
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76.6 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กชายสิรวิชญ์  แสนวิลัย
 
1. นายสมหมาย  สาแก้ว
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทาคำ
 
1. นายถวิล  ทำแก้ว
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายวราวุฒิ  พรหมมา
 
1. นางลำพึง  คำบุญเรือง
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงวรนุช  ทองคำ
 
1. นายทองสุข  คู่ควร
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงเกตุกนก  สีนา
 
1. นางกัญญณัช  คนดี
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงธนิตา  วงผง
 
1. นายณรงค์  ชาเทพ
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.7 ทอง 4 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงอรัญญา  บุตรดี
 
1. นางพิศมัย  มีเหมือน
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.7 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงวงศ์สิริ  ประกอบผล
 
1. นางพิมสุรางค์  ท้าวภักดี
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงฌาย์นุกานต์  ยะขาว
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ข้องแก้ว
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.3 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมาริณี  ริศคำ
 
1. นางนิตยา  วรสร้อย
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.1 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มูลพร้อม
 
1. นางจุฑามาศ   ตรีวิมล
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.1 ทอง 8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงมนัสนันฒ์  ชำนาญดู
 
1. นางยุพิน  แสงจำนงค์
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.9 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีคำ
 
1. นางจิราภรณ์  ตันตระกูล
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงกันธิชา  อินสา
 
1. นายศุภเกียรติ  กุลพงศ์เสรี
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กหญิงปฑิตตา  ทองขุนด่าน
 
1. นายถวิล  ทำแก้ว
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.7 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงสุพิชญา  กองมา
 
1. นางประเสริฐศรี  ซ้อมจันทา
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สารแก้ว
 
1. นางสาววรนุช  ปานคุ้ม
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายจตุพงศ์  มีรินทร์
 
1. นางสาวพรชนัน  สมบูรณ์พร
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กชายอัศม์เดช  ทาโทน
 
1. นางรัชดาภรณ์  ฝั้นเต็ม
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กชายปฏิภาณ  สีอุ่น
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สิญจวัตร์
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายอนันตชัย  ดีบาง
 
1. นางสาวสุภาวดี  ติคำ
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งปุ้น 1. เด็กชายณัฐพล  หาคูณ
 
1. นางสาวสุภัสสรณ์  ติคำ
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กชายพศวัต  เกตุปราช
 
1. นายถวิล  ทำแก้ว
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กชายพุทธินนท์  วงษ์ษา
 
1. นางสาวสิริพนา  เพียงตา
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81.2 ทอง 4 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายนภัส  พรมลา
 
1. นางสาวกัญญณัช  คนดี
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76.6 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  วังคีรี
 
1. นางสุภาณี  มาซิว
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75.4 เงิน 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายเอกพล  คำแสน
 
1. นายสมพร  ทองศรีอ้น
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายพีรภัทร์  จี่พิมาย
 
1. นางพิศมัย  มีเหมือน
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  แก้วดวงน้อย
 
1. นางลำพิงค์  หลวงมั่ง
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ละม่อม
 
1. นายทักษิณ  ประสารศรี
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงภรณ์สกุล  มาดล
 
1. นางสาวพรชนัน  สมบูรณ์พร
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. นางสาวพิมพิไล  แก่นเพิ่ม
 
1. นางสาววิราวรรณ  ไชยสี
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงพินัทศิกานต์  มาบวบ
 
1. นางจิราภรณ์  ตันตระกูล
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงศิรินทร์  มีปล้อง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จำปาไพร
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  ฉิมพาลี
 
1. นายชูฤทธิ์  ทองแตง
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงอารียา  จูมจันทร์
 
1. นายกฤช  บุญอุดม
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงณศิกานต์  ปัญญาเลิศ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ปาชัย
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. นางสาวพิธุศรา  ตาวันดี
 
1. นางสาวทิวาพร   สุวรรณทัต
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงนลินนิภา  นวนหมวก
 
1. นางลำพึง  คำบุญเรือง
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กหญิงจินตนาการณ์  ปันนวน
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  วงษ์แก้ว
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุดทะพรม
 
1. นายไตรรงค์  อินทะจันทร์
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  คงจริง
 
1. นายสงบ  ขิงหอม
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  แก้วมี
 
1. นางกัญญณัช  คนดี
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ลักษณะยศ
 
1. นางนิตยา  พวงทอง
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.75 ทอง 5 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนัฐริกา  หงษ์เขียว
 
1. นายทักษิณ  ประสารศรี
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.8 ทอง 6 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงจิตราพร  ปรามิตร
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  พลอยแก้ว
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงชลลดา  โถชาลี
 
1. นางณัฐณิชานันท์  อัครานุรัตน์
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.2 ทอง 8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงเมธาวินี  เพ็ชรสุวรรณ
 
1. นายสมพร  ทองศรีอ้น
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้ำแพ 1. เด็กหญิงอภิชญา   ผึ้งเบ้า
 
1. นางรวีวรรณ   พิสัยสวัสดิ์
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.8 ทอง 10 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงกัณยารัตน์  บุญธรรม
 
1. นายพงศ์นรินทร์  อินดา
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาซิว
 
1. นางสุภาณี  มาซิว
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กหญิงมุกไพลิน  เกินพา
 
1. นายถวิล  ทำแก้ว
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันทะจุ่ม
 
1. นางลัดดา  ทะนันไชย
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายอนุกูล  คำเทศน์
 
1. นางอารีย์  ต๊ะถิน
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กชายสุธี  แดงม่วง
 
1. นางนภัสนันท์  ภู่ระย้า
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายธนพล  สีดาเขียว
 
1. นางลำพึง  คำบุญเรือง
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กชายปฏิพล  ไก่แก้ว
 
1. นางนัยนา  คำด้วง
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปิ่นน้อย
 
1. นายพงศ์นรินทร์  อินดา
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงศุภัทชา  พานทะมะ
 
1. นายบดินทร์  มุกดาจันทร์
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงสิรีธร  โมอิน
 
1. นายเทียนชัย  วงษ์ภักดี
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรสา  แก้วสน
 
1. นางนภัสนันท์  ภู่ระย้า
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงศิมัลลิกา  คำปาน
 
1. นางสุภาณี  มาซิว
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.75 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงลัดดา  เอี่ยมฤทธิ์
 
1. นางนัยนา  คำด้วง
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงสุจิรา  วงษ์พิมพ์
 
1. นางสาวเด่นนภา  เพ็งดี
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรหมสวัสดิ์
 
1. นายศุภชัย  มาอุ่น
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กชายฐิรวัฒน์  ทิเขียว
 
1. นางชบา  แก้วฟอง
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายพงศกร  พุทธมูล
 
1. นางสุวรรณา  ศรีวิคำ
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.31 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายอนุวรรตน์  ดีสอน
 
1. นายบดินทร์  มุกดาจันทร์
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กชายสุริยา  เรืองโรจน์
 
1. นางนัยนา  คำด้วง
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายทวีกานต์  ใจเงิน
 
1. นางลำพึง  คำบุญเรือง
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายศุภกฤต  สมศิลป
 
1. นางสาวทิวาพร  สุวรรณทัต
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายสราวุฒิ  อัฐวงศ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ผายแดง
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กชายนนทกร  จันทยศ
 
1. นางสาวไอริณ  สิงห์ดา
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81.6 ทอง 4 โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายปกป้อง  พิมพ์น้อย
 
1. นางสาวสุภัชชา  ทองแบบ
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กชายมติ  พาทอง
 
1. นางสาวประภัสสร  วงษ์ยอด
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กชายเจษฎา  ยานิน
 
1. นายถวิล  ทำแก้ว
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่งพาน 1. เด็กชายจิรยุทธ  พงษ์ป้าน
 
1. นายพีรพงศ์  ไวพยาบาล
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 74.4 เงิน 8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายภัทรพล  พรหมรังษี
 
1. นางวิไลวรรณ์  ขานโฮง
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  พิมพาเรียน
 
1. นางลำพึง  คำบุญเรือง
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  เข็มครุฑ
 
1. นางมาลาตี  เนตรจำนงค์
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สีพิมพ์
 
1. นางสาวไอริณ  สิงห์ดา
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  บุตรวงค์
 
1. นางสาวสกุณี  พรมจวง
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  อิสสระ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ปาชัย
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คุณศรี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  คำบุทอง
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงวาสนา  ดวงจำปา
 
1. นางลำพึง  คำบุญเรือง
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  ไชยโสภา
 
1. นายสงบ  ขิงหอม
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญฤชา  อินพิมพ์
 
1. นางศิวาพร  อินมา
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงนัฐกมล  ชมภู
 
1. นางสาวอรุณทิพย์  จันทร์ฤทธิ์
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดวงสิมมา
 
1. นายถวิล  ทำแก้ว
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 1. เด็กหญิงพัชรีรัช  อยู่ทิม
 
1. ส.ต.ท.เกียรติชัย  สิริวัฒนาเดชา
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงสัจพร  เนตรพวง
 
1. นางญาน์เสิญ  ศรีคำ
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโป่งปุ้น 1. เด็กหญิงกชกร  สิงหราช
 
1. นางสาวสุภัสสรณ์  ติคำ
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐชนิญา  ทองอิน
 
1. นางสาวชนัฎฎา  มะโนวัน
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปิ่นน้อย
 
1. นายพงศ์นรินทร์  อินดา
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกสร  ใจแก้ว
 
1. นายชูฤทธิ์  ทองแตง
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.64 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงกุลนันท์  บรรณานุวงศ์
 
1. นางสาวณัฐพร  เต็มบาง
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.64 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงอารียา  จูมจันทร์
 
1. นายกฤช  บุญอุดม
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.64 ทอง 5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงปรียดา  ยศต๊ะสา
 
1. นางอารีย์  ต๊ะถิน
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.31 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  คำไวย์
 
1. นางสมคิด  ผิวมา
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุระทัด
 
1. นางจิราภรณ์  ตันตระกูล
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงกิตติมา  คำมา
 
1. นางนัยนา  คำด้วง
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 1. เด็กชายพงษ์ทัศนะ  ปาทุม
 
1. นางนิตยา  พวงทอง
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายคมกริช  อนันติ
 
1. นางประเสริฐศรี  ซ้อมจันทา
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายภานุพงษ์  เปลี่ยนสุข
 
1. นายทักษิณ  ประสารศรี
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายพีรภัทร์  จี่พิมาย
 
1. นางพิศมัย  มีเหมือน
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง 5 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายธีรไนย  แก้วสีโน
 
1. นางพรศรี  เพ็งเรือง
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79.99 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งปุ้น 1. เด็กชายวัธนวุฒิ  พรมนูน
 
1. นายสุพัฒน์  ภูสี
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79.66 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ตำคำภา
 
1. นายจเร  เพียงตา
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กชายปฐวีกานต์  โยยรัมย์
 
1. นายถวิล  ทำแก้ว
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 70.33 เงิน 9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายธนวัฒน์  ฆ้องชัย
 
1. นางสุกัญญา  สกุลงาม
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเดิ่น 1. เด็กชายพงศภัค    อินแจ้
 
1. นางสาววราภรณ์   ใจนวล
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วดี
 
1. นางพรศรี  เพ็งเรือง
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสนพรมปัญญา
 
1. นางนิตยา  พวงทอง
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นะถา
 
1. นางนิตยา  มณีศรี
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีมูล
 
1. นางญาน์เสิญ  ศรีคำ
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงปนัสดา  ขิงหอม
 
1. นางสมคิด  ผิวมา
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83.34 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงอรัญญา  บุตรดี
 
1. นางพิศมัย  มีเหมือน
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงวัลวิสา  วิรักษ์
 
1. นางนัยนา  คำด้วง
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.99 ทอง 8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ชมภูรส
 
1. นางลัดดา  ทะนันไชย
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.99 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงธนธรณ์  บุญกัน
 
1. นายสงบ  ขิงหอม
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.67 ทอง 10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงจิราภา  แก้วตา
 
1. นางสุกัญญา  สกุลงาม
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโป่งปุ้น 1. เด็กหญิงชลลดา  แก้วเงิน
 
1. นางสาวพรธิมล  ทำมาสี
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงเจนสุภา  โพธิ์ศรี
 
1. นายบดินทร์  มุกดาจันทร์
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  คลังกรณ์
 
1. นางสาวปัทมา  จันทร์แก้ว
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายกฤษฎา  ขันมูล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  นามณี
3. เด็กหญิงกุรนันท์  ศรีเขื่อนก้ว
4. เด็กชายจิรายุทธ  อิสสระ
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ถีสูงเนิน
6. เด็กหญิงชนิตา  ทองคำ
7. เด็กหญิงชมพูนุท  มูลเงิน
8. เด็กชายชานนท์  ญานะวงค์
9. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มอญเมือง
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันเกตุ
11. เด็กหญิงณัฐลดา  สืบสาย
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  ม่วงงาม
13. เด็กชายธนโชติ  ทั่งตุ่น
14. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ชูวงษ์
15. เด็กชายธีรภัทร  ศรีทองคำ
16. เด็กชายนพปฎล  ยศเกตุ
17. เด็กหญิงนริศรา  กาวิใจ
18. เด็กชายนฤเบศร์  โพธิ์นอก
19. เด็กหญิงนิภาวรรณ  จันจร
20. เด็กหญิงนิรดา  แสวงลาภ
21. เด็กหญิงนิราวรรณ  คำวงษา
22. เด็กชายปฏิพัฒน์  กันดี
23. เด็กชายปฏิภาณ  บุญพุก
24. เด็กหญิงปานรวี  กล้าหาญ
25. เด็กหญิงพลอยวดี  วัฒนเธียรสิน
26. เด็กหญิงพัณณิตา  ธรรมใจ
27. เด็กหญิงมัณฑนา  หลงทอง
28. เด็กชายรัฐภูมิ  อำนวณคณะ
29. เด็กหญิงศิรดา  สกุลงาม
30. เด็กหญิงศิรินยา  พินโย
31. เด็กหญิงสุพิชชา  บัวศรี
32. เด็กหญิงสุรัญญา  ล้วนลุย
33. เด็กหญิงอรณี  สมภา
34. เด็กหญิงอริตา  อ๊อดกัน
35. เด็กชายอัครชัย  ดีมี
36. เด็กชายเขมภูมิ  อภิยะ
37. เด็กชายเจตินิพัท์  อ่องจันทร์
38. เด็กหญิงเจนจิรา  มีรินทร์
39. เด็กชายเจษฎา  มาอ้อม
40. เด็กหญิงเบญจมาศ  เมาลีทอง
 
1. นายไตรรงค์  อินทะจันทร์
2. นางสุขสม  ฤทธิ์แสนตอ
3. นางสุนีย์  อินดี
4. นางสมพร  ไชยแว่น
5. นายทองสุข  คู่ควร
6. นางมาลาตี  เนตรจำนงค์
7. นายดนัย  อู่ทรัพย์
8. นางนภาพรรณ  มาระเสน
 
422 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เหมือนอามร
2. เด็กชายกิตติภพ  มีสอน
3. เด็กชายคมชาญ  เหลาเกลี้ยง
4. เด็กหญิงชุลีพร  ขันลื้อ
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  โสประดิษฐ
6. เด็กหญิงธิติมา  แผลงฤทธิ์
7. เด็กชายธีรภัทร   สว่างจันทร์
8. เด็กชายบุญชัย  ขันลื้อ
9. เด็กหญิงพรรพษา  เหมือนอามร
10. เด็กหญิงภาวินี  ภูมพินิจ
 
1. นางจรรยา  อักษร
2. นางวราภรณ์  กามินทร์
3. นางสาวปัญจรัศ  ใจนวน
 
423 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  สานหล้า
2. เด็กชายกิตติพศ  เรืองมั่น
3. เด็กหญิงชมชนก  ชัยวิชิต
4. เด็กหญิงฐิตาภา  ล้อสินคำ
5. เด็กชายณัฐภัทร  คำขันตี
6. เด็กชายณัฐภัทร  เวรอักษร
7. เด็กชายธนพนธ์  มาวัน
8. เด็กชายพชรพล  ไหมบัวเขียว
9. เด็กหญิงวารุณี  คำพันธ์
10. เด็กหญิงหนึ่งชนก  มั่งมี
 
1. นางลำแพน  ร่วมศรี
2. นางเบญจวรรณ  วันนาหม่อง
3. นางพรศรี  เพ็งเรือง
 
424 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 1. เด็กชายกิฤติพงศ์  ชื่นพิมาย
2. เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงธนัชพร  คำจันทา
4. เด็กชายธีรพงษ์  แหยมบุรี
5. เด็กหญิงพัชราพร  ประชานันท์
6. เด็กชายภูธเนศ  วัดเมือง
7. เด็กหญิงเบญจาพร  พิมพาเรียน
8. เด็กหญิงแพรวา  ลือโฮ้ง
 
1. นางจิรภาส์  เหมืองหม้อ
 
425 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายญาณวิทย์  นินสนธิ
2. เด็กหญิงณัฏฐินิชา  ขันปล้อง
3. เด็กหญิงประติภา  ทาต่อย
4. เด็กหญิงพรรณิดา  ชำนาญ
5. เด็กหญิงวีนัส  บัวทอง
6. เด็กชายสิทธิ์พงศ์   คำสิทธิ์
7. เด็กชายเกรียงไกร  แสนจันที
8. เด็กชายไนยชน  วงษ์ลา
 
1. นางสาวจีราวรรณ  ฝั้นเต็ม
2. นางสาวดาราภรณ์  โลมา
3. นางวัชรินทร์  โพธิ์ศรี
 
426 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายกิตติชัย  ซาบุ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แก้วทุมมา
3. เด็กหญิงชนาภา  เนเร่อร์
4. เด็กชายทนงชัย  บุญมา
5. เด็กหญิงธนพร  เนตรภักดี
6. เด็กหญิงพรธิมล  ขวัญยืน
7. เด็กหญิงพราวพิมล  มีเรือง
8. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  แก้วบุตร
9. เด็กชายศุภกิตดิ์  ป้องไข
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  อะทะเสน
11. เด็กชายอนันตชัย  ดีบาง
12. เด็กหญิงอภิชญา  ทองพราว
13. เด็กหญิงอมลดา  ดีบาง
14. เด็กหญิงเอื้อมพร  ตาเขียว
 
1. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
2. นายวีระพงษ์  ทิแพง
3. นางสาวชนัญธิดา  อินทะยศ
4. นางสาวกฤตญกร  กลำพบุตร
5. นายอาทิตย์  กันนก
 
427 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงกิตติธัช    พาทอง
2. เด็กหญิงณัททกมล    เขียวแสน
3. เด็กหญิงดวงฤทัย   กุลธง
4. เด็กชายธยาน์   ปัญญาสงค์
5. เด็กชายเจนภพ    เชิดชูกิตติคุณ
 
1. นางฐิติรัตน์   ย่อมไธสง
2. นายสุมัชญา    ยะขาว
 
428 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายจุฬาพันธ์  มูลคำก้อน
2. เด็กชายวรวิช  อินแจ้
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เรือนมูล
 
1. นางสมจิต  จันรุน
 
429 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กชายจารุวิทย์  ปัญาคำ
2. เด็กชายณัฐภัทร  ดำจันทร์
3. เด็กชายนันท์ธร  อินทะจันทร์
4. เด็กชายวุฒิไกร  ตะมาแก้ว
5. เด็กชายสุวิจักร  อินจันทร์
 
1. นายธงชัย  ลังกาแก้ว
2. นายลือชา   โรจน์พัฒนจัทร์
 
430 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 70.66 เงิน 4 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายกนต์ธร  ทอนแสง
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ชิมโพธิ์คลัง
3. เด็กชายจิรเมธ  ม่วงมุด
4. เด็กหญิงดุษฎี  อินนาง
5. เด็กหญิงปริฉัตต์  คนดี
 
1. นางคำพา  ปาดีธีรโชติ
2. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
431 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กชายจิตรเทพ   วงษ์อินทะ
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ใจเขียนดี
3. เด็กชายทิวา  ท้าวอิน
4. เด็กหญิงธัญยพร  รัตนวีรพงษ์
5. เด็กชายธีรพันธ์  ขันลา
 
1. นางศิริพร  ปิตุภูมิสวัสดิ์
 
432 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหิน 1. เด็กหญิงจันทกานต์    พอแฮ้ว
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์   ธนพชรรัชต์
 
1. นายประยุทธ   ดาดี
2. นายอมร   โพธิ์จวง
 
433 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงชลลดา  ล้อสินคำ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปันนวน
3. เด็กชายธนากร  มีโส
4. เด็กชายนนทกร  ภุมมาโร
5. เด็กชายภาณุพงศ์  เลี้ยงประเสริฐ
6. เด็กชายวัชริศ  ใจคำ
 
1. นางสมจิต  นาสอน
2. นายทองเพชร  นาสอน
3. นางรวงทอง  บางจั่น
 
434 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กชายชัยพฤกษ์  ยอดขำ
2. เด็กหญิงปภัสราภรณ์  ปินเตป
3. เด็กหญิงพรพิมล  ศุริศักดิ์
4. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  โมอินทร์
5. เด็กชายสิทธิชล  ชมภูง่าว
6. เด็กหญิงสุภารัตน์  อ้อยหวาน
 
1. นางวรัญญา  เสียงโต
2. นางสาวอาริษา  ลีกา
 
435 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายกล้าณรงค์  เกษแก้ว
2. เด็กชายชยุตพงศ์  บุญครอง
3. เด็กชายธนิสร  ปานเขียน
4. เด็กชายนวพล  เมาลีทอง
5. เด็กชายวรวุฒิ  ยศต๊ะสา
6. เด็กชายศุภกิตติ์  นาคไธสงค์
 
1. นายสิทธิโชค  ทานะขันธ์
2. นายสวง  พวกซื่อ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  คำเงิน
 
436 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงณัฐฑิดา   วันสันเทียะ
2. เด็กชายธนดล   สมุณี
3. เด็กหญิงประกายพฤกษ์   แก้วกล้า
4. เด็กหญิงพิมวรรณ   แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงวิภาวินี   ศรีใต้
6. เด็กหญิงไอริน   นะหล้า
 
1. นางสาวกมลชนก   อินทะนะ
2. นางศศิมาพร   ท่าสะอาด
3. นางทัศนีย์   บุญประกอบ
 
437 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76.5 เงิน 5 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายณัฐวัต  จันรุณ
2. เด็กชายนราวิชญ์  มุ่นเชย
3. เด็กชายปิยะมินทร์  จันทร์จร
4. เด็กชายภัทรพล  ศรีวิลัย
5. เด็กชายอัครพล  จันทร์คำ
6. เด็กชายเกียรติกุล  คำจีน
 
1. นางขัตติยา  ปัญญาสงค์
2. นายลำแพน  คำจีน
3. นายประดิษฐ์  ชนะจน
 
438 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายณัชพล  เพชรดำ
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  มะลิวงษ์
3. เด็กหญิงพฤกษา  เพชรน้อย
4. เด็กชายศิริชัย  โนรี
5. เด็กชายอชิตะ  อินดวง
6. เด็กหญิงเพชรรินทร์  เพชรดำ
 
1. นายวิศิษฐ์  เสียงโต
2. นางสาวธิลาวรรณ์  มีชิน
 
439 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านน้ำแพ 1. เด็กชายธนพนธ์  น้อยนาฝาย
2. เด็กชายธนากร  กรมกระโทก
3. เด็กหญิงพิชญานิน  บุญพันธ์
4. เด็กหญิงศรัณย์พร  กำมาแสน
5. เด็กหญิงเพียงฟ้า  แก้วทองมี
6. เด็กชายโรจน์สารินท์  พิริยศิลป์
 
1. นางปรียาภรณ์   โชติชัยเจริญ
 
440 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68.5 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กชายคามิน  มุขแสง
2. เด็กชายชินวัตร  มูลเชื้อ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมี
4. เด็กชายธนายุต  สีรักษ์
5. เด็กชายนพเก้า  สีโคอุ่น
6. เด็กชายสุทธินันท์  ชลไพร
 
1. นางตุลาภรณ์  ดีโท่น
2. นายทองอยู่  ดีโท่น
3. นายอนันต์  กิตติยังกุล
 
441 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 56.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กชายจิรภัทร  ลาดใหล
2. เด็กชายบูรณ์พิภพ  ก่อนสาย
3. เด็กชายศักรินทร์  อินป๊อก
4. เด็กชายศาสตราวุธ  หอมคำ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตาวงค์
6. เด็กชายเขมนัส  ราบรื่น
 
1. นายกิตติ  กลัดเจริญ
2. นายนิติชัย  กวางศรี
3. นายเกรียงศักดิ์  ธรรมจันทร์
 
442 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายกิตติพศ  บุญพันธ์
2. เด็กหญิงนันทนัช  แซวใจดี
3. เด็กหญิงพิชญวดี  ภัทรวัน
4. เด็กชายวรวัฒน์  ประสงค์
5. เด็กหญิงศิริพรรษา  ศรีนิล
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสาวรส
 
1. นางสาวพร้อมพันธ์  ฝั้นเต็ม
2. นางคนึงนิตย์  ฟองใหญ่
3. นางสาวนภาวรรณ์  สร้อยจันทร์ดา
 
443 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กชายณชพล  สุผาวัน
2. เด็กชายธนกิจ  วงศ์แก้ว
3. เด็กชายธีรภัทร์   อินทร์วัล
4. เด็กชายนราวิชญ์  ดามา
5. เด็กชายระพีพัฒน์  พลศักดิ์
6. เด็กชายอนุภัทร  วงศ์สุวัฒน์
 
1. นายจิรวัฒน์  เทพอินทร์
 
444 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายนนทกานต์  ทิแพง
2. เด็กชายยศพนต์  ดีบาง
3. เด็กหญิงวรินทร  พุฒลา
4. เด็กหญิงวริศรา  ทิแพง
5. เด็กหญิงศิวพร  ตาดี
6. เด็กหญิงเนตรนภา  ดีบาง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  กัลยา
2. นางสาวสุมนฑา   เพ็งจันทร์
3. นายอาทิตย์  กันนก
 
445 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงกันธิชา   มาจร
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   ขันทะเสน
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์   เทนคำเนาว์
4. เด็กหญิงฉันทิกา   ขันทะเสน
5. เด็กหญิงภาวิดา   ขันทะเสน
6. เด็กหญิงสุภาวิดา   สารแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมใจนึก   ใจหล้า
2. นายวิบูรณ์   ผากิม
3. นางสาวประไพ   ขุนพิพัฒ
 
446 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางคอม 1. เด็กชายกวิน  คำบุทอง
2. เด็กชายธีรภัทร  ลิขิตศิริ
3. เด็กชายปรเมษฐ  ดาแว่น
4. เด็กชายพรภวิษย์  ดามา
5. เด็กหญิงสาวิตรี  สุวรรณชาตรี
6. เด็กชายเขมทัต  มาลา
 
1. นายสมพิศ  แจ้งเพิ่ม
2. นายบุญช่วย  ป้องกัน
3. นางสาวนิตยา  แย้มสรวล
 
447 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติธัช  หลงทอง
2. เด็กชายณรงค์รัตน์  ทองจันทร์
3. เด็กชายนพวิชญ์  พรมดี
4. เด็กชายพรรณ์ลพ  อินสกุล
5. เด็กชายพลาธิป  แป้นทับทิม
6. เด็กชายภัทรพงษ์  สุทธิจักร
 
1. นายทองอยู่  ดีโท่น
2. นางสาวอัญชลี  มีพันธุ์
3. นางตุลาภรณ์  ดีโท่น
 
448 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายฉัตรปพน  ทาย่อม
2. เด็กชายติณณภพ  มาณี
3. เด็กชายนรากร  ย่อมไธสง
4. เด็กชายพัทธดนย์  แก้วพามา
5. เด็กชายภัทรวิทย์  เสาร์เพ็ง
6. เด็กชายศุภกฤต  พาจันทร์
 
1. นายทองเพชร  นาสอน
2. นางสมจิต  นาสอน
3. นายเสน่ห์  ดีมี
 
449 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายกิตติชัย  ตุ่นกอง
2. เด็กชายธนา  กิจสวน
3. เด็กชายนนทวัฒน์  วิเวก
4. เด็กชายราเชน  แพงมา
5. เด็กชายศิริวัฒน์  ดามัง
6. เด็กชายเจษฎา  ก่ำเมือง
 
1. นายทวีศักดิ์  อินสุ
2. นางพิมพ์ใจ  อินสุ
3. นางคำเพ็ญ  รอดอ่อง
 
450 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   จันทร์โสดา
2. เด็กหญิงปราณจารี   ตะทะนะ
3. เด็กหญิงปราณี   ตาลชุม
4. เด็กหญิงพรไพลิน   โนวิน
5. เด็กหญิงศันศนีย์   ต่อมคำ
6. เด็กหญิงสกุณา   เกศลา
7. เด็กหญิงอาพาพร   อิสสระ
8. เด็กหญิงอินทิรา   มาจร
 
1. นายคำรณ   ศรีเขื่อนแก้ว
2. นายสุบิน   บางใจ
3. นางสาววิพาภรณ์   แสนปวง
 
451 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงปารียาพร  สอนสี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ค้ำคุณ
3. เด็กชายอานนท์  แก้วปาระ
 
1. นางมุกดา  ทองแดง
2. นางสาวสายพิน  กันทา
 
452 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงเกวลิน  รอดลา
2. เด็กชายเอกวัตร  บุญแท่น
3. เด็กหญิงโชติกา  ขิงหอม
 
1. นายไพบูลย์  จุลญาติ
2. นางสาวธิลาวรรณ์  มีชิน
 
453 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงจันทิมา  โมคทิพย์
2. เด็กหญิงพรรณพัชร  พรมมา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  จะทะพินิจ
 
1. นางสาวดวงพร  บุญอิน
2. นางสาวสุขสง่า  นวลมะ
 
454 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  ศรีพระจันทร์
2. เด็กหญิงมนณิชา  วงภูธร
3. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  น้อยคำลี
 
1. นางสาวลักษณา  สุทธนะ
2. นางสาววิลาวัลย์  ปีปวน
 
455 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 1. เด็กหญิงธนพร  โพธิ์วันดี
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  กมลงาม
3. เด็กหญิงรสิตา  สอดแก้ว
 
1. นางอาภรณ์  หอมขจร
 
456 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คำมาละ
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ขาวสม
3. เด็กหญิงสุกันยา  บุญชื่น
 
1. นางสาวปัทมา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวดวงใจ  พรมไพร
 
457 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  พันธุ์ป้อง
2. เด็กชายณัฐพล  จันทร์สิงห์
3. เด็กชายสรยุทธ  เขียวไชย
 
1. นางชาคริยา  อ่อนนิ่ม
2. นางสาวประกายเดือน  ปี่กลอง
 
458 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดนาขุม 1. เด็กหญิงประภัสสร  กันนก
2. เด็กหญิงปัณณิกา  สุขเพียง
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทำโรง
 
1. นายทนงศักดิ์  พุฒลา
2. นางปรานอม  พุฒลา
 
459 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 1. เด็กหญิงศิรประภา   กล่อมตัน
2. เด็กหญิงหทัยวรรณ   นันสอน
3. เด็กหญิงเปรมนิสา   ชะเอมไทย
 
1. นางสาวณัฐิกานต์  วังเทียน
2. นางสาวเพ็ญนภา  ฟักถาวร
 
460 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงปิรัญพร  คำเหมย
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  ชนันชัย
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  สอนสี
 
1. นางเพ็ญศรี  อองกลุนะ
2. นางนฤนาท  จรัสศรี
 
461 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกชพรรณ   แสงเพ็ชร
2. เด็กหญิงทิพานัน   ไพรสนธิ์
3. เด็กหญิงปิยะลักษณ์  ลีกา
 
1. นางสาวณัฐพิมล   นินเป้า
2. นางสุรีฉาย   สายสุวรรณ
 
462 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงธัญรดา  ขันทะศิลา
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์กลับ
3. เด็กหญิงมินตรา  คำหล้า
 
1. นางสาวสว่างจิตต์  จันทร์กลับ
2. นางจิตรตา  ใจหล้า
 
463 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 1. เด็กหญิงนัทชรินทร์  แพงวงษ์
2. เด็กหญิงปัญญาพร  บัวมา
3. เด็กหญิงมนัสยา  พาลี
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  มาทำมา
2. นางญาณิศา  ช่างคำ
 
464 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงชลิตา  โคกสีนอก
2. เด็กหญิงสุชานันท์  จันต๊ะแฝก
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สายสี
 
1. นางสาวสุขสง่า  นวลมะ
2. นางสาวดวงพร  บุญอิน
 
465 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงบูรพา  มาซิว
2. เด็กหญิงวิภาวี  แก้วแพง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มะลิวงษ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วงษ์ยอด
2. นายวิศิษฐ์  เสียงโต
 
466 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายนพณัฐ  คำมีศรี
2. เด็กหญิงศิราพร  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายสาธิต  ศรีบุญเรือง
 
1. นางนพรัตน์  คำเพ็ง
2. นางสาววิไลลักษณ์  โพธิหล้า
 
467 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอริสา  ทองดี
2. เด็กหญิงอารียา  ชื่นศิริ
3. เด็กชายอำพล  ปัญญาศักดิ์ชัย
 
1. นางชบา  แก้วฟอง
2. นางสาววีรญา  วิรัชชัย
 
468 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีสุข
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  บัวคำป้อ
3. เด็กหญิงสุภาพร  โนราช
 
1. นางพัชรมาศ  ทองหลวง
 
469 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายชัชวาล  กลมพลั้ว
2. เด็กชายศุภวัตร  ไพรวงษ์
3. เด็กหญิงสิริวิมล  พิมพ์อูป
 
1. นางสาวอนัญญา  จันทะคูณ
2. นางสาวศิรัญญา  นาระต๊ะ
 
470 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงภัทรียา  ผุยดา
2. เด็กหญิงราตรี  ดีทา
3. เด็กหญิงอวัสดา   มณฑา
 
1. นางจินตเนติ์  อินชัย
2. นางวราภรณ์  ทั่งคำ
 
471 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เขียวสุขใหม่
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  อ่ำนวล
3. เด็กหญิงมยุรฉัตร  ด้วงทา
 
1. นางสาวกนกเรขา  นาสอน
2. นายสรวิชญ์  ชมสา
 
472 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงนิจวรีย์  วงค์อินต๊ะ
2. เด็กหญิงวรรณษา  ลีปัสสา
3. เด็กหญิงอภิชญา  ศิลบุตร
 
1. นางนงลักษณ์  ขิงหอม
 
473 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายธนากร  วงษ์บุตรดี
2. เด็กชายนนทวัฒน์  หันถา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วงษ์ยอด
2. นายจักกริต  กองมา
 
474 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายดุสิต  สาคูณ
2. เด็กชายพงศกร  ศรีบุญเรือง
 
1. นายเจริญ  แสนย่าง
2. นายคณิต  ทิพย์โอสถ
 
475 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงปณิตา  กุฎีศรีพลาย
2. เด็กหญิงอัญชิสา  ผูมเงิน
 
1. นายธีระพันธ์  ยั่งยืนทวี
2. นางเจนกีลา  ยั่งยืนทวี
 
476 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.25 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายวิจารณ์  หิรัญประภา
2. เด็กหญิงอารียา  ใจเปี้ย
 
1. นายมนตรี  อินมา
 
477 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงณัฎฐิกา  สีมา
2. เด็กหญิงรุจิรดา  นาระต๊ะ
 
1. นางวัชรินทร์  นาสา
2. นางสาวสุดากาญจน์  พามา
 
478 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายธีระภัทร  ยั่งยืนทวี
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สุวรรณะ
 
1. นางสาวธัญวรัตน์  ธีระวัฒนชาติ
2. นายอิทธิเดช  ทาต่อย
 
479 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุกใส
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พลทะนี
 
1. นายณัฐพล  สุวรรณชื่น
2. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
 
480 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86.32 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงนุวธิดา  สาแก้ว
2. เด็กหญิงยุวธิดา  สาแก้ว
 
1. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
2. นางอรทัย  สุดบับ
 
481 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84.31 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงณัฐฐาวีรานุช  โถชารี
2. เด็กหญิงพัชรกมล  โถชารี
 
1. นางกรรณิการ์  พรมพุก
2. นายดุสิต  พิมพ์ทอง
 
482 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78.33 เงิน 6 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงกุลนิภา  พันธ์แย้ม
2. เด็กหญิงแพรวา  สาระเกตุ
 
1. นายวุฒิชัย  แก้วบุญมา
2. นางสาวกมลชนก  โนวังหาร
 
483 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76.31 เงิน 7 โรงเรียนบ้านซําบ้อ 1. เด็กหญิงมลธกาลณ์  อ่อนศรี
2. เด็กชายศิริพงษ์  จันทาพูน
 
1. นางสมใจ  เตชะสืบ
2. นางบุญเสริม  ทองพันธุ์
 
484 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75.32 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กชายภูวดล  มูลติ๊ด
2. เด็กหญิงสุภัสที  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวนวรัตน์  ฟักตั้ว
 
485 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.99 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  แจงมุ้ย
2. เด็กชายพรพิภัทร  คุ้มภัยพาล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักใหล
 
486 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายนฤเศรษฐ์  ดีบาง
2. เด็กหญิงพิมภิกา  ดีบาง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  โมพันธ์
2. นางสาวกฤตญกร  กลำพบุตร
 
487 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72.32 เงิน 11 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ขันลา
2. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  พรมกอง
 
1. นายเฉลิมพงศ์  ศรีคำ
 
488 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71.32 เงิน 12 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กะบองแก้ว
2. เด็กหญิงกาสะลอง  ชะวิงรัมย์
 
1. นางประนอม  หุ่นลำภู
 
489 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70.32 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ขุนศิริ
2. เด็กชายรชตะ  จันทร์กลับ
 
1. นางจิตรตา  ใจหล้า
2. นางสุวรรณา  ศรีวิคำ
 
490 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำแพ 1. เด็กชายธีรพล  บุญมี
2. เด็กหญิงลัดดา  ไม้งาม
 
1. นางรวีวรรณ   พิสัยสวัสดิ์
2. นางสาวปริณัฐ  สามงามไฝ
 
491 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. นายภควัต  บุญแท่น
2. เด็กชายอนันตชัย  อิ้วหุ่ย
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วงษ์ยอด
2. นายจักกริต  กองมา
 
492 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงปาลิตา  เป็งใจ
2. เด็กหญิงลินนิภา  ทะแพ่ง
 
1. นายธีระพันธ์  ยั่งยืนทวี
2. นางเจนกีลา  ยั่งยืนทวี
 
493 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายอดิลัดษณ์  ข้องแก้ว
2. เด็กชายเชษฐพงษ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
2. นายคณิต  ทิพย์โอสถ
 
494 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงนัฐรินีย์  คำลำ
2. เด็กชายนัฐวัช  จันทร์หอม
 
1. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
2. นางสาวรวิสรา  หมื่นคำ
 
495 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงชลธิดา  นามชู
2. เด็กหญิงนารีนาฎ  โคกศรี
 
1. นายมนตรี  อินมา
 
496 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญตาสี
2. เด็กชายอดิลักษณ์  ข้องแก้ว
 
1. นายคณิต  ทิพย์โอสถ
2. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
 
497 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงกุลยา  คำมิล
2. เด็กหญิงพิมพร  จินนะคำ
 
1. นายวรชัย  วริทธิ์วุฒิกุล
2. นางจงรัก  การะเกตุ
 
498 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายชัยยศ  บุษดี
2. เด็กชายอภิรักษ์  สิงห์ลี
 
1. นางสาวลดาวัลย์  เล็กกระจ่าง
2. นายเทวฤทธิ์  ฝั้นฉิม
 
499 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีอนุวัฒน์
2. เด็กหญิงวรรณิดา  ครุฑโต
 
1. นายคณิต  ทิพย์โอสถ
2. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
 
500 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แพงไข่
2. เด็กชายศรราม  ฟองดา
 
1. นางสาวศุพิชญ์ฌา   สียา
 
501 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงพิชญาภา  แคล้วอาวุธ
2. เด็กหญิงเมธินี  แปงแก้ว
 
1. นายวุฒิชัย  แก้วบุญมา
2. นางสาวรัชดาวรรณ  แก้วปา
 
502 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงวิภาวินี  ผัดหน้า
2. เด็กหญิงเสาวรส  ต้นมณี
 
1. นายวรชัย  วริทธิ์วุฒิกุล
2. นางสาวอำพัน  โก๊ะกอย
 
503 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งพาน 1. เด็กหญิงปุณยพร  จงปัน
2. เด็กหญิงอิสตรี  บุญมา
 
1. นางอัญธิกา  ชัยสุขศรีส่องฟ้า
 
504 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 1. เด็กชายกฤษณะ  นาสม
2. เด็กชายธนากร  คำคุ้ม
 
1. นายสิทธิชัย  แก้ววังอ้อ
 
505 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. นายสิทธิชัย  โนวิน
2. เด็กชายอรรถพล  ทัดสี
 
1. นางธัญเกศ  เอี่ยมพิพิธภักดี
2. นางสาววสุรัตน์  พันธวงษ์
 
506 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ทะนะอิน
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  คำมีศรี
 
1. นายคณิต  ทิพย์โอสถ
2. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
 
507 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. นางสาวจามจุรี  ขันปล้อง
2. นายจุลศักดิ์  บุญพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศญาภรณ์  โรจน์ธนปัญญากุล
 
508 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรวดี  อินยา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทรัพย์ชำนาญ
 
1. นายวรชัย  วริทธิ์วุฒิกุล
2. นายศิรศักดิ์  กันกา
 
509 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายธีรภัทร  อ้นมี
2. เด็กชายสุวรรณ  ใจรัก
 
1. นางสาวสุพัตรา  นอมี
 
510 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงบุญธิมา  อุ่นกล่อม
2. เด็กหญิงพัชริ  ลัดน้ำหิน
 
1. นางภทรธร  แพ่งไฉน
 
511 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงอรยา  เพ็ชรอ่อน
2. เด็กหญิงอัญชนากาญจน์  ขันอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักใหล
 
512 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงวาสนา  ฉิมวิหค
2. เด็กหญิงเจนจิรา  มีรินทร์
 
1. นายวุฒิชัย  แก้วบุญมา
2. นางสาวน้ำฝน  บุญแหยม
 
513 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  จันโสดา
2. เด็กหญิงสุตภาวี  ใจนวน
 
1. นางสาวพิพาภรณ์  ปัญญาวงศ์
 
514 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  แก้วมี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาวดร
 
1. นางกรรณิการ์  พรมพุก
2. นางสาววนิดา  มะลิวงษ์
 
515 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงภคพร  อินอ่อน
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองไสย์
 
1. นางสาวลดาวัลย์  เล็กกระจ่าง
2. นายเทวฤทธิ์  ฝั้นฉิม
 
516 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมจวง
2. เด็กหญิงพัชรพรรณ  คำเครี่อง
 
1. นายนริศ  รณรงค์ฤทธิ์
2. นางเกศราภรณื  แก้วทองมา
 
517 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงกันติชา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงพัชรพร  จงสา
 
1. นายศิริชัย  น้อยเทศ
 
518 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดหนองหิน 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    สุลา
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์    ไพรสนธิ์
 
1. นายยุทธนา    ปาดี
2. นางสาวประภัสสร    พรมผา
 
519 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทุมป้อม
2. เด็กชายวัชระพล  คำเติม
 
1. นางสาวชื่นนภา  นาวารี
2. นายธีรภรณ์  เกตุหลู้
 
520 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านซําบ้อ 1. เด็กหญิงธนัญญา  อุตตะมะ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทิพย์รัตน์
 
1. นางสมใจ  เตชะสืบ
2. นายจรัญ  อู่รอด
 
521 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงฉันทิกา  เป็งใจ
2. เด็กหญิงนวลฤทัย  นะถา
 
1. นายธีระพันธ์  ยั่งยืนทวี
2. นายจีรพงศ์  ซาซง
 
522 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร  นพจนมา
2. เด็กหญิงนิตยา  อิสสระ
 
1. นางธัญเกศ  เอี่ยมพิพิธภักดี
2. นางสาววสุรัตน์  พันธวงษ์
 
523 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 1. เด็กชายสุภชัย  จันทาแก่น
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันตัน
 
1. นายสิทธิชัย  แก้ววังอ้อ
 
524 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  จันทร์กอง
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อินธิเสน
 
1. นางภทรธร  แพ่งไฉน
 
525 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  คำใส
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กันทะกอง
 
1. นางจิตติมา  คำปา
 
526 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุยา
2. นางสาวเพชรภรณ์  ขันแก้ว
 
1. นายรุ่งโรจน์  ดีมี
2. นางวิรัญญาพัชร  ดีมี
 
527 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวัตร  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงธนัชพร  จักรขัด
 
1. นางชบา  แก้วฟอง
2. นางสาวกรรณิการ์  แก้วมูลา
 
528 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ทาป้อง
2. เด็กหญิงอธิชา  กำทอง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  โมพันธ์
2. นางสาวกฤตญกร  กลำพบุตร
 
529 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงกาญจนา   เกศลา
2. เด็กหญิงมลฤดี   พุทธศร
 
1. นางกฤษกาญชลี   บู่แย้ม
 
530 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ชมภู
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มะโนแสง
 
1. นายมนตรี  อินมา
 
531 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาไพร 1. นายจิรวัฒน์  รัตนวีรพงษ์
2. นายนรชน  เทพจันที
 
1. นางสาวพัชรี  น้อยมา
2. นางศิริพร  ปิตุภูมิสวัสดิ์
 
532 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงศิริพร  มะโนรัตน์
2. เด็กหญิงสุวิมล  ตนภู
 
1. นายศิริชัย  น้อยเทศ
 
533 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1. เด็กชายกิตติพล  อินมูล
2. เด็กชายพลปกรณ์  แก้วเงิน
 
1. นางจีรนันท์  แก้วบุญมา
 
534 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ดีน้อย
2. เด็กชายธนา  ฟองดา
 
1. นายนริศ  รณรงค์ฤทธิ์
2. นางเกศราภรณ์  แก้วทองมา
 
535 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงฐิตาพร  พันแพง
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  ภูทำนอง
 
1. นางศิริพร  ปิตุภูมิสวัสดิ์
2. นายเชาวฤทธิ์  มีโส
 
536 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซําบ้อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปานใส
2. เด็กชายไชยภพ  ปิ่นสิงห์โต
 
1. นางสมใจ  เตชะสืบ
2. นายจักรกฤษ  หลวงมั่ง
 
537 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงจันทกานต์  นาสม
2. เด็กชายปรมินทร์  ปัญญาสงค์
 
1. นางวัชรินทร์  นาสา
2. นางสาวสุดากาญจน์  พามา
 
538 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สว่างทิตย์
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  สร้อยแก้ว
 
1. นางรัฐนันท์   รอดสุข
2. นางบังอร  ขุนแก้ว
 
539 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  กันทิยา
2. เด็กหญิงปทิตตา  น้อยขัน
 
1. นางวิรัญญาพัชร  ดีมี
2. นายกิตติชัย  ป๊อกหลง
 
540 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1. เด็กชายก้องภพ  หมื่นราช
2. เด็กหญิงภูริชาญา  ผุยดา
 
1. ส.ต.อ.กลอยใจ   จันแหล้
2. ดาบตำรวจนพดล  เพ็ญสุภา
 
541 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนวัดนาขุม 1. เด็กชายกุลวัฒน์  วะสะติ
2. เด็กชายชัยพร  บุญชม
 
1. นายวรัญญู  สุขเพียง
 
542 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายคมเพชร  พาพิมพ์
2. เด็กชายอภิเดช  หันถา
 
1. นางกรรณิการ์  พรมพุก
2. นายเกียรติพงษ์  ฟูแสง
 
543 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายกรวิชญ์  เฟื่องอักษร
2. เด็กชายถิรายุทธ  คำจีน
 
1. นางสาวพิพาภรณ์  ปัญญาวงศ์
 
544 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  พุดอ่อน
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  เมาลีทอง
 
1. นายวุฒิชัย  แก้วบุญมา
2. นางสาวโสรยา  อินอ่อน
 
545 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ตันดี
2. เด็กหญิงอัญชิรา  แปงสาย
 
1. นางธัญญารัตน์  สอนสา
2. นางศรีกัญญา  ผาก้อน
 
546 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงจินตนา  คำมิล
2. เด็กหญิงอริสา  ปัญญาคำ
 
1. นายธีระพันธ์  ยั่งยืนทวี
2. นางเจนกีลา  ยั่งยืนทวี
 
547 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายธีรภัทร  รินทร์คู่
2. เด็กชายปัณณธร  วงค์ราช
 
1. นายวุฒิชัย  แก้วบุญมา
2. นางสาวสมหญิง  เพ็ชรสุวรรณ
 
548 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงฌาณิกา  วงษ์ชัยบุตร
2. เด็กหญิงวนัชพร  วงษ์ชัยบุตร
 
1. นายไพบูลย์  จุลญาติ
2. นายจักกริต  กองมา
 
549 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงพฤษภา  หิตมูล
2. เด็กหญิงพัชรพร  กองมา
 
1. นายนริศ  รณรงค์ฤทธิ์
2. นางเกศราภรณ์  แก้วทองมา
 
550 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 71.5 เงิน 4 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงปนัดดา  หล้าคำ
2. เด็กหญิงพิยดา  ธิมาจร
 
1. นายธีระพันธ์  ยั่งยืนทวี
2. นางเจนกีลา  ยั่งยืนทวี
 
551 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทพจันที
2. เด็กชายวรพล  บุษดี
 
1. นางสาวลดาวัลย์  เล็กกระจ่าง
2. นายเทวฤทธิ์  ฝั้นฉิม
 
552 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ข้องแก้ว
2. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีอนุวัฒน์
 
1. นายเจริญ  แสนย่าง
2. นางสาววิไลลักษณ์  โพธิหล้า
 
553 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70.5 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองหิน 1. เด็กหญิงศศินา    ตะคุณนะ
2. เด็กหญิงอนัญญา  ดีสอน
 
1. นายยุทธนา    ปาดี
2. นางสาวพรรณิภา    ป้องขัน
 
554 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70.5 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงฉัตรชวาณี  ปั่นปอ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  มิลหล้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักใหล
 
555 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 1. เด็กชายวิทวัส  แก้วฟอง
2. เด็กชายวิทวัส  ด้วงแด
 
1. นายสิทธิชัย  แก้ววังอ้อ
 
556 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  วิไลพร
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีคำ
3. เด็กชายไตรภพ  คำเบ้า
 
1. นายคณิต  ทิพย์โอสถ
2. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
 
557 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กชายกฤษฎิ์  แก้วโพธิ์กลาง
2. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  เกิดมั่น
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เล็กกระจ่าง
 
1. นายขวัญณรงค์  ฝายนันทะ
2. นางนิตยา  มณีศรี
 
558 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายพัสกร  นันชม
2. เด็กชายพิชิต  ชมพูน้อย
3. เด็กชายวีรวัฒน์  โพธิ์คำ
 
1. นายเรวัช  ตามูล
2. นายมนตรี  อินมา
 
559 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ขาวสม
2. เด็กชายอัมรินทร์  น้อยทา
3. เด็กชายเรวัตร  คำฟัก
 
1. นายมนต์สะกันฑ์  เท็นผม
2. นายมานิตย์  สุภาโท้
 
560 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายณัฐชัย  ทองอินทา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เงินน้อย
3. เด็กชายอุดมการณ์  หอมอ่อน
 
1. นายเรวัช  ตามูล
2. นายมนตรี  อินมา
 
561 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายจิรภัทร  ขันแก้ว
2. เด็กชายศิลา  ผาพาเพชร
 
1. นายอำนาจ  ชนะโลก
2. นางสาวดวงพร  บุญอิน
 
562 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายณัฐพล  ใจหล้า
2. เด็กชายนพรัตน์  จันทร์ปุย
3. เด็กชายภัทรพล  ขันทะศิลา
 
1. นายทองหมุน  เจริญเรือง
2. นางกนกวรรณ  เจริญเรือง
 
563 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  รินสาร
2. เด็กชายบูรณ์พิภพ   เยี่ยมไธสง
3. เด็กชายศรายุธ  ขันทะจุ่ม
 
1. นายไสว  อุ่นแก้ว
2. นายดำเนิน  ฝั้นถา
 
564 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซําบ้อ 1. เด็กชายธนวันต์  นาคพิกุล
2. เด็กชายปฏิพล  ยอดสาร
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  ประสบโชคลาภ
 
1. นายจรัญ  อู่รอด
2. นายจักรกฤษ  หลวงมั่ง
 
565 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโป่งพาน 1. เด็กหญิงธีรดา  สีชาดา
2. เด็กชายภัทรพล  วสิกรัตน์
3. เด็กชายเจษฎา  ลือคำหาร
 
1. นายอุเทน  ปาดี
 
566 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  คำนุช
2. เด็กชายวิทวัส  ขันตี
3. เด็กชายอิษฎา  ขัดสี
 
1. นายเชาวลิต  เจริญเรือง
2. นายวิโรจน์  หวายยอด
 
567 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปางคอม 1. เด็กหญิงดวงพร  ดีสอน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขัตรมงคลชัย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปุกโสม
 
1. นางสาวนิตยา  แย้มสรวล
2. นายบุญช่วย  ป้องกัน
 
568 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายจักรกรี  จันทร์เขียว
2. เด็กชายปุณณวิช  คำห้อง
3. เด็กชายรัชชานนท์  ซองดี
 
1. นายประจวบ  ทองแดง
2. นายศิริพงศ์  คล้ายบุญส่ง
 
569 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายพิริยากร  บัวทอง
2. เด็กชายอติวิชญ์  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายอิทธิพล  พิมพาลัย
 
1. นายพงศกร  จันทร์ปุย
 
570 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 1. เด็กชายกิตติทัต  พิมทุม
2. เด็กชายพงษ์ไพร  มีหล้า
3. เด็กหญิงอศัลยา  สอนงอก
 
1. นางดวงนภา  สอนสัมฤทธิ์
2. นางพรเพ็ญ  พิมทุม
 
571 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงพัชริดา   แก้วฟอง
2. เด็กชายสุกัลย์  ดอกคำ
3. เด็กหญิงสุภาวิณี    แก้วฟอง
 
1. นางสมพร  พุทธา
2. นางญาน์เสิญ  ศรีคำ
 
572 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายทรงภพพชร  คำใจวุฒิ
2. เด็กชายวันชนะ  เขื่อนจะนะ
3. เด็กชายสุวนนทร์  วะระกุมมาร
 
1. นายสำเนียง  ขัตติ
2. นางญวิภา  ขัตติ
 
573 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมมาอินทร์
2. เด็กหญิงภาวนา  ขันปล้อง
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  วิตาละภา
 
1. นายถริม  ขวาขันธ์
2. นางสาวจีระพร  มาเพลิง
 
574 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงจุรีมาศ   อุตกรรณ์
2. เด็กหญิงชลลดา  ไชยชนะ
3. เด็กหญิงอนัญพร   คำพันธ์
 
1. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
2. นางสาวกมลรัตน์  โพธิ์วันดี
 
575 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สุทะ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  มีล้อม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ใจหล้า
 
1. นางพวงเนียร  มั่นระวัง
2. นายเสน่ห์  น้อยขัน
 
576 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทาโคก
2. เด็กหญิงรวิสรา  คำปาน
3. เด็กหญิงเขมจิรา  คำบ้านฝาย
 
1. นางพจนีย์  คำดี
2. นายสมาน  แก้วบ้านฝาย
 
577 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 1. เด็กชายกฤษดา  ยะหัน
2. เด็กชายจิรเมธ  ผัดพันธ์
3. เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์ด้วง
 
1. นายเฉลียว  พิรอด
2. นางญาณิศา  ช่างคำ
 
578 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดวังกอง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  แพงผม
2. เด็กหญิงพรกนก  อินทะยศ
3. เด็กชายวีรภัทร  ตระบุตร
 
1. นายมานพ  มีหอม
2. นางกิติยากร  มหานิล
 
579 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 1. เด็กชายณัฐรินทร์  สนิทมูล
2. เด็กชายอัครชัย  สิงเสริม
3. เด็กชายเนติธร  นาทัน
 
1. นายสยาม  นาทัน
 
580 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สิงห์ดา
2. เด็กหญิงสายธาร  ปัญญา
3. เด็กหญิงโยษิตา   ปั้นดี
 
1. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
2. นางสาวภาณิกา  พุฒลา
 
581 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงกุลธรา  ชำนิจ
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  อินยา
3. เด็กหญิงปัทมาพร  เที่ยงดี
4. เด็กหญิงพรรณิภา  พากันหา
5. เด็กหญิงพัชราภา  ลีปัสสา
6. เด็กหญิงศุภรานันท์  มีทา
 
1. นางวาสนา  วงค์ชารี
2. นางวนิดา  ขาวค้างพลู
 
582 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผาเต่าพัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กรีพจนีย์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เงินพรวน
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ใหม่สุภา
4. เด็กหญิงปณิตา  อยู่รอง
5. เด็กชายภูวดล  สมพงษ์
6. เด็กหญิงสุวิชาดา  เขียวนิล
 
1. นางสาวปาณิสรา  เตชนันท์
2. นางนงลักษณ์  ทิพย์คำ
 
583 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงกิตติมา  พูลคูณ
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ชะนะมา
3. เด็กหญิงณัฐกมล  พานิชย์เจริญชัย
4. เด็กหญิงตีรณา  มีเรื่อง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมา
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทิแพง
 
1. นางชาคริยา  อ่อนนิ่ม
2. นางสาวกฤตญกร  กลำพบุตร
3. นางสาวสุมนฑา   เพ็งจันทร์
 
584 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงกัลยากร  คำทุม
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขันทอง
3. เด็กหญิงธัญทิพ  บุสดี
4. เด็กหญิงปนัดดา  บุญพันธ์
5. เด็กหญิงลดาวรรณ  นาคเครือมี
6. เด็กหญิงสุดา  มีต่อม
 
1. นางวาสนา  วงค์ชารี
2. นางวนิดา  ขาวค้างพลู
 
585 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  มูลดิษฐ์
2. เด็กหญิงกิตติกา  พรมท้วม
3. เด็กหญิงพัชรา  ธิมาจร
4. เด็กหญิงมานิตา  มะลิใจ
5. เด็กหญิงราตรี  คำมิ่ง
6. เด็กหญิงสงวนพร  ตันทิพย์
 
1. นางสาวชนัฎฎา  มะโนวัน
2. นางสาวษิญาภา  พรมโสภา
3. นางนงลักษณ์  ฝอยทอง
 
586 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายจิรายุ  ไชยภา
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงพรริชา  ปังคำ
4. เด็กหญิงอุษณีย์  ศรีคำ
5. เด็กหญิงเกวลิน  วงษ์ยอด
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หิตมูล
 
1. นางธิดารัตน์  ผาวันดี
2. นางเกตุธิมล  ระภาเพศ
 
587 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   มาคูณ
2. เด็กหญิงปิยธิดา   มาคูณ
3. เด็กหญิงศศิพรรณ   นาสา
 
1. นางสมพิศ  เกษแก้ว
2. นางสาวธนพร  เกษแก้ว
 
588 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 1. เด็กหญิงกันภัทร์  นันใจ
2. เด็กชายธีระวุฒิ  ตุละพุฒิ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ใจปินตา
 
1. นางวสาน  สว่างจืตร์
 
589 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงปภาณิน  อินแจ้
2. เด็กชายพิรุณ  จันหมี
3. เด็กหญิงอินทิรา  อินแจ้
 
1. นายสรวิชญ์  ชมสา
2. นางญวิภา  ขัตติ
 
590 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กหญิงชยากร  อารินทร์
2. เด็กหญิงชยานันท์  แปงการิยา
3. เด็กหญิงชุติมา  โม่งโม๊ะ
 
1. นางสาวจิราพร  ไชยสา
2. นายวิษณุ  เขียวอ่อน
 
591 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชําบอน 1. เด็กชายณัฐทราวุฒิ   จันทร์ดี
2. เด็กหญิงยศวรรณ   บุญยอด
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ    พงษ์ไชย
 
1. นายพสธร   วงค์ชารี
2. นายชิงชัย    สอนสัมฤทธิ์
 
592 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  พุทธอินทรา
2. เด็กหญิงธนัชชา  ชมภูน้อย
3. เด็กหญิงสาลินี  คล้ายสุวรรณ
 
1. นางนิตยา  ปริมาณ
2. นางสาวแสงเทียน  รินสาร
 
593 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทรัพย์เมฆ
2. เด็กหญิงธัญรัช  บุญพันธ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  โนกุญชร
 
1. นายกิตติชัย  สิมมา
2. นางหนูเพียร  สิมมา
 
594 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.1 ทอง 4 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สอนสี
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  โสภาใจ
3. เด็กหญิงธันยมัย  ทองเฟือย
 
1. นางสาววันวิสาข์  วงษ์ยอด
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจมาน  พุ่มไม้
 
595 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.1 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีสมุดคำ
2. เด็กชายภคนันท์  สานหล้า
3. เด็กหญิงลลิตพรรณี  สายพา
 
1. นางสิริทศพร  เพียรพิศเนตร
2. นายสุรพล  เนตรขันทอง
 
596 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ทรายขาว
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ภูมิฟากท่า
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุทัน
 
1. นางอรุณ  ขันมาสมย์
 
597 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.7 ทอง 7 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงรัชนิดา  เทพจันที
2. เด็กชายวรปรัชญ์  ปัดไธสง
3. เด็กหญิงเจริญขวัญ  อุดมคำ
 
1. นางจินดารัตน์  เสริฐลือชา
2. นางสาวกชพร  แก้วบุญมา
 
598 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เขียวสุขใหม่
2. เด็กหญิงพรชนัน  ขันลื้อ
3. เด็กหญิงรัตนา  ด้วงรักษา
 
1. นายสรวิชญ์  ชมสา
2. นางสาวกนกเรขา  นาสอน
 
599 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เม้ามูล
2. เด็กหญิงหวานตา  คำแสน
3. เด็กหญิงอารยา  อำนวนคณะ
 
1. นางสาวปุณนภา  จรมา
2. นายสนิท  จรรยานะ
 
600 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กัญญา
2. เด็กหญิงภัคจีรา  ศรีวรรณ
3. เด็กหญิงวรัญญา  พิมพ์อูป
 
1. นายถริม  ขวาขันธ์
2. นางสาวจีระพร  มาเพลิง
 
601 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86.7 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยา  แก้วสอน
2. เด็กหญิงนิตยา  คงประเสริฐ
3. เด็กชายวีระยุทธ  เรียงเรือง
 
1. นางนิตยา  วรสร้อย
2. นางสาวทิพวรรณ  ยะรส
 
602 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กหญิงนิชาทิพย์  หาดคันทุง
2. เด็กชายวิภาวดี  มาทำมา
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ผาแดง
 
1. นางรัชนีย์พร  ทำแก้ว
2. นางวิลาวรรณ์  คำเหมือดแอ่
 
603 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กชายวิสุทธ์   อิสสระ
2. เด็กหญิงสุทัตตา  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงเกษสิรี   พรหมรังษี
 
1. นายสมยศ   ผาริโน
2. นางทัศนีย์   บุญประกอบ
 
604 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรชิตรา  มาน้อย
2. เด็กหญิงละอองทิพย์  อินทจักร์
3. เด็กหญิงอภิศรา  ทัพหน้า
 
1. นางชบา  แก้วฟอง
2. นายชูฤทธิ์  ทองแตง
 
605 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงจิราพร  เชียงเฉย
2. เด็กหญิงศรุตา  ศรีเทพ
3. เด็กหญิงอรปรียา  ทองเฟือย
 
1. นายอำนาจ  ชนะโลก
2. นางสาวสุขสง่า  นวลมะ
 
606 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กหญิงกรณิการ์  แก้วธรรม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขันน้อย
3. เด็กหญิงวิยะดา  ทาแก้ว
 
1. นายจิราพร  ไชยสา
2. นางสาวหทัยกาญจน์  วงษ์แก้ว
 
607 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงลลิตา  อินทะจันทร์
2. เด็กหญิงสิรินดา  บุตรโสภา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภาพร  มูลดิษฐ์
 
1. นายจีรพงศ์  ซาซง
2. นางกาญจนา  แดงเขียว
 
608 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  จันต๊ะพงษ์
2. เด็กชายภูษิต  มูลมีมา
3. เด็กหญิงเสาวรักษ์  กระพือพงษ์
 
1. นายทองหมุน  เจริญเรือง
2. นางกนกวรรณ  เจริญเรือง
 
609 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วันเกลี้ยง
2. เด็กหญิงปนัดดา  มีสอน
3. เด็กหญิงเพชรดา  อินมี
 
1. นางสิริทศพร  เพียรพิศเนตร
2. นางประมวล  บับพา
 
610 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงนภาพร  รัตนอาจ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พรมสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนสุภา
 
1. นายชูชาติ  โก๊ะกอย
2. นางจรูญรัตน์  โก๊ะกอย
 
611 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.9 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขันเงิน
2. เด็กหญิงณัญวดี  ภูมี
3. เด็กหญิงนัฐเนตร  ขันเกตุ
 
1. นางชบา  แก้วฟอง
2. นางสาววีรญา  วิรัชชัย
 
612 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกาญจนา  พิมพ์อูป
2. เด็กหญิงวราพร  เรืองทองศรี
3. เด็กหญิงเมธาพร  มีสอน
 
1. นายถริม  ขวาขันธ์
2. นางสาวจีระพร  มาเพลิง
 
613 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กชายธีระศักดิ์  เทพอินทร์
2. นายวรากร  อ่อนบัตร
3. เด็กชายเกียรติพงษ์  ฤทธิ์กล้า
 
1. นางไพรมณี  ไชยมิ่ง
 
614 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. นายชุติภา   สุระโท
2. เด็กหญิงธนพัต    ขันใจ
3. เด็กชายปฎิภาณ    วิรัชลาภ
 
1. นายยงยุทธ    แก้วบุญมา
2. นางสาวปาจรีย์    อินสุ
 
615 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงนัดติกา  ถาคำ
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เหลาสา
3. เด็กหญิงวีรดา  ถาคำ
 
1. นายสรวิชญ์  ชมสา
2. นางญวิภา  ขัตติ
 
616 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงกฤติมา  จ่าทองคำ
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  มิลหล้า
3. เด็กหญิงอภิสรา  ทะมา
 
1. นายอรรถพล  แถมครบุรี
2. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
 
617 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองหิน 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล   พิมพ์อูป
2. เด็กหญิงพิมพกานต์    วันดี
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์   กันธิยะ
 
1. นางภิญญา   ขันลา
2. นางจันทน์สิตา    รัตนสุวรรณ
 
618 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกัลยา  นันต๊ะ
2. เด็กหญิงสุภา  อุตมูล
3. เด็กหญิงเยาวเรศ   หาญยิ่ง
 
1. นางกนกวรรณ  เจริญเรือง
2. นายทองหมุน  เจริญเรือง
 
619 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 1. เด็กหญิงจินตนา  เมตตา
2. เด็กหญิงประภัสสร  แจ้งจงดี
3. เด็กหญิงพัดชา  บุญคุ้ม
 
1. นางจินดา  ทิมศร
2. นางมะลิ  จงภักดี
 
620 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยนภา  อินแจ้
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินแจ้
3. เด็กหญิงอริยา  เขื่อนจะนะ
 
1. นางชลัยภรณ์  บุตรฟองคำ
2. นายสรวิชญ์  ชมสา
 
621 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1. เด็กหญิงปาลิตา  มุนินสาร
2. เด็กหญิงพรรพศา  มีอินถา
3. เด็กหญิงพรรพศา  คำมา
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์อำไพพงศ์
2. นางสมจิตร์  ทะยะ
 
622 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทะโมคา
2. เด็กหญิงนุชนาถ  กองมา
3. เด็กชายฤดีพร  ปล้องสา
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  ใจจันทร์
2. นางสาวจิราภรณ์  คำหอม
 
623 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 73.75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ฉิมมา
2. เด็กหญิงสุมิตรา  เกณฑา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชาติรัมย์
 
1. นางนงลักษณ์  ขิงหอม
 
624 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 1. เด็กหญิงนงนภัส  อินธรรม
2. เด็กหญิงพัชริดา  ฟองมี
3. เด็กหญิงสุพรรณรัตน์  พรหมทอง
 
1. นางอารีย์  พรมชัยชนะ
 
625 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงจรรยาพร   ล่ามแก้ว
2. เด็กชายชินดนัย   แก้วบุตร
3. เด็กหญิงปัญญาพร   มูลสองแคว
 
1. ดาบตำรวจวสันต์   ครุฑเงิน
2. ดาบตำรวจนพดล  เพ็ญสุภา
 
626 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงภาวิตา  แก้วทุมลา
2. เด็กหญิงวิภวา  จันโสดา
3. เด็กหญิงเอมิกา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  สิงห์ตา
2. นางสาวอันธิกา  ทองมา
 
627 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายกำพล  มะหมุด
2. เด็กชายคณิน  โนวังหาร
3. เด็กหญิงณัฐญา  มีรินทร์
 
1. นายทองหมุน  เจริญเรือง
2. นางกนกวรรณ  เจริญเรือง
 
628 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายต้นตการต์  ติคำ
2. เด็กหญิงปานตะวัน  มิยา
3. เด็กหญิงมานิตา  พ่วงศรี
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  ใจจันทร์
2. นางสาวจิราภรณ์  คำหอม
 
629 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พิมพาเรียน
2. เด็กหญิงศิรินธร  นาบุญเพ็ง
3. เด็กหญิงสิริกาญจน์  อินทรคำแก้ว
 
1. นางจินดา  ทิมศร
2. นางสุรางคนา  นวลมะ
 
630 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยแมง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โคกน้อย
2. เด็กหญิงฉัตรนภา  ติละ
3. เด็กชายธนากร  เกินพา
 
1. นางวรรณา  เบ้าพิมพา
2. นางภัทรสม  ฝั้นถา
 
631 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 1. เด็กหญิงธนัชพร  พัจนา
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มาเงิน
3. เด็กหญิงพิชยา  จันทร์เต็ม
 
1. นางจุฑามาศ  คำสะใบ
2. นายกิตติศักดิ์  แก้วพุฒ
 
632 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1. เด็กหญิงกีรติกาญจน์  บานชื่น
2. เด็กชายภราดร  ละขะไพร
3. เด็กหญิงเมธาวี  ขันทะเสน
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์อำไพพงศ์
2. นางสาวกรรณิกา  จันกัน
 
633 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงนัฎธิดา  สนิทมูล
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ฉายฉลาด
3. เด็กหญิงอริสา  นาระดี
 
1. นางจินดารัตน์  เสริฐลือชา
2. นางสาวศุภลักษณ์  พลอยแก้ว
 
634 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ขันเงิน
2. เด็กหญิงจิติมา  คำฟัก
3. เด็กหญิงอินทุภา  ถนอมศรี
 
1. นางสาวปัทมา  จันทร์แก้ว
2. นางศิวาพร  อินมา
 
635 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงปทิตตา  โคกมา
2. เด็กหญิงภัครมัย  หันถา
3. เด็กหญิงศิริณีย์  สิทธิโชติ
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  ใจจันทร์
2. นางสาวพิชชาพร  ด้วงนาค
 
636 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงกัณยารัตน์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงจันทร์นิมล  ลิ่มดุลย์
3. เด็กหญิงชัญญา  อินแจ้
 
1. นายสรวิชญ์  ชมสา
2. นางญวิภา  ขัตติ
 
637 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  เพ็งพา
2. เด็กหญิงมนปวรรณ  แก้วกำพล
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  พันชน
 
1. นายกิตติชัย  สิมมา
2. นางหนูเพียร  ิสิมมา
 
638 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงภรณีนิภา  ชัยง้าว
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชินรัตน์
3. เด็กหญิงสุวรรณษา  สีเนียม
 
1. นางญาน์เสิญ  ศรีคำ
2. นางชลธิชา  บัวบาน
 
639 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงนิตยา  เพชรดี
2. เด็กหญิงอภิรดี  ดวงมะโน
3. เด็กหญิงเพชรดา  คำเบ้า
 
1. นางสาวจินดาพร  เศิกศิริ
2. นางจิราภรณ์  ตันตระกูล
 
640 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พุทธิมา
2. เด็กหญิงวิภาวนี  อินใจ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมงาม
 
1. นางบุหงา  ไชยสมบูรณ์
2. นางพรนภัส  แปงการิยา
 
641 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  เจริญโชติกุล
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วงษ์ยอด
3. เด็กหญิงอุษา  กูดมา
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  สิงห์ตา
2. นางสาวเตือนใจ  อุปรีทอง
 
642 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  อินแจ้
2. เด็กหญิงนัฐริกา  โคสา
3. เด็กหญิงพรนภา  ปานานนท์
 
1. นางชลัยภรณ์  บุตรฟองคำ
2. นายสรวิชญ์  ชมสา
 
643 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงจันทิมา  ขิงหอม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทาบ
3. เด็กชายเชษฐา  พากันหา
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  ใจจันทร์
2. นางเอื้อมเดือน  คำภาปล้อง
 
644 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงพรพิไล  คำสุข
2. เด็กชายสราวุฒิ  พรมบ่อ
3. เด็กหญิงโสริยา  มาผิว
 
1. นางนงลักษณ์  ขิงหอม
 
645 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ศรีบัวรินทร์
2. เด็กหญิงนฤมล  สีสว่าง
3. เด็กหญิงสุทธิชญา  โชตทวีชัยกุล
 
1. นายประชุม  ทองน่วม
2. นางสาวสิริพนา  เพียงตา
 
646 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำแสน
2. เด็กหญิงมนัสนันฒ์  ชำนาญดู
3. เด็กหญิงวิชญาพร  พรทุม
 
1. นางยุพิน  แสงจำนงค์
2. นางสาวปุณนภา  จรมา
 
647 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1. เด็กชายณัฐธาดา  คำมา
2. เด็กหญิงอุดมภรณ์  ทะยะ
3. เด็กชายเฉลิมพล  กล่ำมา
 
1. นางสมจิตร์  ทะยะ
2. นางสาวพรนภา  สุทธิศรี
 
648 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กชายนรวิชญ์  ดาให้
2. เด็กชายบารมี  ศรีสมศักดิ์
3. เด็กชายสิตานัน  คงปันนา
 
1. นางดารารัตน์  จันทร์กาย
2. นางรุ่งอรุณ  ยศเสือ
 
649 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงนภัสสร  เรืองเจริญ
2. เด็กหญิงสุดาพร  สีมา
3. เด็กหญิงสุนันทา  กันยา
 
1. นางฤทัยรัตน์  พิมใจ
2. นางลำพึง  คำบุญเรือง
 
650 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินทร์ใจดี
2. เด็กหญิงณัทฐาพร  แสนคุณา
3. เด็กหญิงอิงนภา  จันทร์เป็ง
 
1. นางสาววารุณี  สังเวียนวงษ์
2. นางสาวสมจิตร  แก้วตา
 
651 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76.75 เงิน 5 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายกิตติกวิน  สานต๊ะ
2. เด็กชายพชร  ยอสม
3. เด็กชายอนุวัฒน์  มีศิริ
 
1. นางศิริพร  สานต๊ะ
2. นางนิภาพร  เสาวภา
 
652 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายจิรายุ  ติคำ
2. เด็กหญิงธนัชพร  มีทา
3. เด็กหญิงเบญจมาพร  ลื้อแก้ว
 
1. นางพิมสุรางค์  ท้าวภักดี
2. นางสาวพันธกานต์  กาศเกษม
 
653 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76.25 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 1. เด็กหญิงกาญจนรัตน์  นุเวที
2. เด็กชายภากร  แสงปัญญา
3. เด็กชายอนุภพ  ประทุม
 
1. นางอัญญานีย์  พาโทน
2. นางสาวอภิสรา  ราศรี
 
654 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75.5 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กชายชนะชล  บุญปอด
2. เด็กชายธนากร  ครอบสวย
3. เด็กชายอัครพล  ผุยขันธ์
 
1. นางวิไล  พงศ์อนันต์ปัญญา
2. นางสุกัญญา  ขัตติ
 
655 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายณัฏฐปวี  สุกิจเจริญผล
2. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์  มีทอง
 
1. นางปราณี  เมืองพุ่ม
 
656 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเดิ่น 1. เด็กชายธเนศ    แก้วฟอง
2. เด็กหญิงยุพารัตน์    ดาทา
3. เด็กหญิงสายฝน    ปล้องขัน
 
1. นางสาวพรอุมา    ทาออน
2. นางมยุรา  จูมปา
 
657 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญนานเที่ยง
2. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  พรมจวง
3. เด็กชายธวัชชัย  ปล้องขัน
 
1. นางกานดา  วงศ์น้ำเพชร
2. นางลำพิงค์  หลวงมั่ง
 
658 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68.5 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโป่งพาน 1. เด็กชายจารุวัฒน์  มดแสง
2. เด็กหญิงสุคนธ์  ริตนันท์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  มาเพลิง
 
659 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68.25 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดปากไพร 1. เด็กหญิงจินตนา  วันมา
2. เด็กชายทัตพงษ์  เต็มบาง
3. เด็กชายพงษ์วรินทร์  ศรีเงินงาม
 
1. นางสาวรจนา  เดชกำจร
2. นางสาวชรินทร์พร  คำรังษี
 
660 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67.75 ทองแดง 14 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงกวินตา  อินใจ
2. เด็กชายชินดนัย  เรียนรังษี
3. เด็กชายศิรศักดิ์  ถาติ๊บ
 
1. นางสาววรรณภา  ปาชัย
2. นางกันต์หทัย  เขื่อนแก้ว
 
661 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65.75 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงภัทรศยา  มูลยา
3. เด็กชายโชคทวี  ขาวสม
 
1. นางกุลนิษฐ์  ภูสมศรี
2. นางสาวดวงใจ  พรมไพร
 
662 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนท์  สานสนธิ
2. เด็กชายชยางกูร  ขิงหอม
3. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีหน่อ
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ขิงหอม
2. นางชนม์ชญาณินท์  ขวานา
 
663 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กชายชนกันต์  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงนันตพร   มาสอน
3. เด็กหญิงศศิภา  ทองมหา
 
1. นางสาวเตือนใจ  อุปรีทอง
2. นางปราณี  ฟุ้งสมุทร
 
664 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กหญิงชญานันท์  ดวงตาน้อย
2. เด็กหญิงชนิภา  พาอ่ำ
3. เด็กหญิงนิชาภา  นนทวงษ์
 
1. นางรุ่งอรุณ  ยศเสือ
2. นางดารารัตน์  จันทร์กาย
 
665 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80.8 ทอง 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงชญานี  วงษ์ชัย
2. เด็กชายธันชัย  เมืองภา
3. เด็กหญิงบุณยาพร  ยะจร
 
1. นางกิติยา  เรือนอินทร์
2. นางสาวพรทิพย์  มงคลเสถียร
 
666 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74.8 เงิน 5 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1. เด็กชายกิตติ  พุทธานุ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภูตา
3. เด็กหญิงนภาพร  เขียววงษ์
 
1. นางสาวพรนภา  สุทธิศรี
2. นางสมจิตร์  ทะยะ
 
667 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74.2 เงิน 6 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายจิรกร  อิสสระ
2. เด็กชายณัฐกานต์  วันทา
3. เด็กหญิงวรกานต์  ภูสอน
 
1. นางสาววรรณภา  ปาชัย
2. นางกันต์หทัย  เขื่อนแก้ว
 
668 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงตวงทอง  ทุมลา
2. เด็กหญิงนันทิดา  กันทะกอง
3. เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ติคำ
 
1. นางลำพิงค์  หลวงมั่ง
2. นางกานดา  วงศ์น้ำเพชร
 
669 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ลิตตะสาร
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ลือโฮ้ง
3. เด็กชายรวิภาส  ทองฤทธิ์
 
1. นางสาวสมจิตร  แก้วตา
2. นางสาววารุณี  สังเวียนวงษ์
 
670 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินทวงษา
2. เด็กหญิงณัฐชภรณ์  ระหาร
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  จูมจันทร์
 
1. นางสาวจีราวรรณ  ฝั้นเต็ม
2. นางวัชรินทร์  โพธิ์ศรี
 
671 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65.2 ทองแดง 10 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  มาลาวงศ์
2. เด็กหญิงพลอยแก้ว  ปิ่นมณี
3. เด็กหญิงรัฐนันท์  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พิมสาร
 
672 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63.8 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กชายนนทกาญ  ผุยขันธ์
2. เด็กชายปรเมศร์  มงคลเสถียร
3. เด็กหญิงเขมิกา  ชัยยงยศ
 
1. นางวิไล  พงศ์อนันต์ปัญญา
2. นางสุภาภรณ์  สอนดี
 
673 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63.8 ทองแดง 11 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงกรรญดา  แดงจันทร์
2. เด็กหญิงฤทธิดาภรณ์  ต๊ะนา
3. เด็กหญิงสิริธิดา  พลทะนี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
2. นางแฉล้ม  ถาอ้อย
 
674 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63.6 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายภูบดี    ชัยวัง
2. เด็กหญิงอรนภา    หาคูณ
3. เด็กหญิงไปรยา   ศรีมูล
 
1. นางจุฑามาศ    ตรีวิมล
2. นางนิลเนตร    สายยืด
 
675 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 1. เด็กหญิงพริมพกานต์  อโนวุฒิ
2. เด็กหญิงศรรตนวรรณ  ผาดี
3. เด็กหญิงศศิธร  ทองมา
 
1. นางอัญญานีย์  พาโทน
2. นางสาวอภิสรา  ราศรี
 
676 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายชัยรัตน์  วุทธา
2. เด็กหญิงวรกานต์  พรมนุ่น
3. เด็กหญิงวรินทร  แก้ววังอ้อ
 
1. นางกรรณิการ์  พรมพุก
2. นางสาววนิดา  มะลิวงษ์
 
677 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงภาวดี  ติคำ
2. เด็กชายวชิรวิทย์  นันตา
3. เด็กชายศักดิ์พล  คำบ้านฝาย
 
1. นางศิริพร  ปิตุภูมิสวัสดิ์
2. นางจุฑาลักษณ์  ข้องแก้ว
 
678 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงนุจิรา  พรมคำอ้าย
2. เด็กชายภูชิต  ยะจร
 
1. นางกรรณิการ์  นาสม
2. นางมาลาตี  เนตรจำนงค์
 
679 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายนนทวุฒิ  ทิมา
2. เด็กหญิงพิริสา  รินทร์ครู่
 
1. นางนวลจันทร์  พรหมเสนา
2. นางสุทิม  ทิพย์ลุ้ย
 
680 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 1. เด็กชายกิตติพศ  น้อยทัน
2. เด็กหญิงสุวภัทร  ดีสอน
 
1. นางนิตยา  พวงทอง
2. นายเกียรติศักดิ์  แก้วพุฒิ
 
681 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำแพ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  แซ่เตีย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กำพา
 
1. นางจลิน  สอนสิงห์
 
682 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.4 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญประทีป  ปิตะวงศ์
2. เด็กชายอนุชา  หิรัญสูตร
 
1. นายเฉลิม  โพเนตร์
2. นางศิวาพร  อินมา
 
683 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายณัฐนนท์    ประทุมผาย
2. เด็กหญิงอลิสา   บุตรสาลี
 
1. นายเสน่ห์   ดีมี
2. นางญาน์เสิญ   ศรีคำ
 
684 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายวีระกิตต์  เต็งมีศรี
2. เด็กหญิงสุนิสา  เขื่อนวิชัย
 
1. นางพวงรัตน์  มีดา
2. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
685 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กชายวันเฉลิม  เกิดนวล
2. เด็กหญิงสุณิตรา  อารินทร์
 
1. นางสาวชนากานต์  พรมพันธ์
2. นางอารียา  ศรีคำขัติ
 
686 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายกิตติพศ  คำใจวุฒิ
2. เด็กหญิงจันทกานต์  เขื่อนจะนะ
 
1. นางสาววสุรัตน์  พันธวงษ์
2. นางพวงเพชร  กล่ำใย
 
687 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงวิลาสินี  พรมลา
2. เด็กชายวีรศักดิ์  กองสิงห์
 
1. นางสาวรัตนาพร  พาพิมพ์
 
688 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วบ้านฝาย
 
1. นางเกศราภรณ์  แก้วทองมา
 
689 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายวสันต์  ปู่จ้าย
 
1. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
690 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายพงศ์พนิช  ทูขุนทด
 
1. นางสาวนารีรัตน์  นวลแก้ว
 
691 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงพนิดา  ชื่นสุวรรณ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  โพธิหล้า
 
692 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นม่วง 1. เด็กชายเจษฏาวุฒิ  มีชัย
 
1. นางสาวสาวณีย์  บุญเหลือ
 
693 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กหญิงสุภาวดี   มาบวบ
 
1. นางผุสดี   มูลคำ
 
694 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 1. เด็กชายวศิน  มณีรัตน์
 
1. นางสาวณิดาวรณ  ปันยศ
 
695 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายไกรวิชญ์  จันทร์คำ
 
1. นางเกศราภรณ์  แก้วทองมา
 
696 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายวีระ  อินแก้ว
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ทิศศรี
 
697 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กชายศรธเรศ  อิสสระ
 
1. นายวิบูรณ์   ผากิม
 
698 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงธิตินา  ปัญญาคำ
 
1. นางสาวษิญาภา  พรมโสภา
 
699 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงณัชชา  เทมา
 
1. นางสาวพนิดา  อินยา
 
700 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงศภิสรา  พุทธา
 
1. นางแสงดาว  ทองศิริ
 
701 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านย่านดู่ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  รักษา
 
1. นายละเมียน  พรมไพร
 
702 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินภา  โนนด้วง
 
1. นางสาวลักษณ์นารา  ซ้อมจันทา
 
703 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงเณชญา  ศักดิ์แสงไทย
 
1. นางกรรณิการ์  นาสม
 
704 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนพันธ์
 
1. นางกุลตรี  แกล้วกล้า
 
705 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านย่านดู่ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  รักษา
 
1. นายละเมียน  พรมไพร
 
706 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงจิตระดา  สร้อยคำ
2. เด็กหญิงณัฐพร  มีทา
3. เด็กหญิงนาตาลี  ติคำ
4. เด็กหญิงรจนา  ดวงบุบผา
5. เด็กหญิงศุภานัน  ประทุมชาติ
6. เด็กหญิงเย็นฤดี  ซ้อมจันทรา
 
1. นางเอื้อมเดือน  คำภาปล้อง
2. นางสุภาณี  มาซิว
3. นางพิมสุรางค์  ท้าวภักดี
 
707 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ลาปิ
2. เด็กชายฐิติกร  ลีกา
3. เด็กชายติณณภพ  แก้วเปี้ย
4. เด็กชายพัชรพล  คำขันตี
5. เด็กหญิงวาสนา  ขาวมา
6. เด็กชายสุรสีห์  วงษ์ชาลี
7. เด็กหญิงเนตรนภา  สุทธี
 
1. นางลำพิงค์  หลวงมั่ง
2. นางสาวนันทิกา  เมืองบัวผัน
 
708 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายสงกรานต์  ต๊ะปึง
 
1. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
709 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงเนตรธารา  น้อยจร
 
1. นางนงลักษณ์  ฝอยทอง
 
710 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายธนวัตร  มีสุข
 
1. นางสาวธัญญา  สุดสังข์
 
711 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงเสา
 
1. นางพจนีย์  สุขวานิชย์
 
712 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อินเทพ
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
 
713 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกอง 1. เด็กหญิงนันทนา  หนุนอุด
 
1. นางกิติยากร  มหานิล
 
714 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเดิ่น 1. เด็กหญิงวิรมณ    ผาลี
 
1. นางกัญกฤษ    เบี้ยวน้อย
 
715 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โขขุนทด
 
1. นางลัดดา  ทะนันไชย
 
716 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ชัยมงคล
 
1. นางสาวดวงใจ  พรมไพร
 
717 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 1. เด็กชายณรงค์ชาญ  ทานะขันธ์
 
1. นางสุรางคนา  นวลมะ
 
718 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงคณิศร  สุทธฤธิ์
 
1. นางพจนีย์  สุขวานิชย์
 
719 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อินแจ้
 
1. นางบุหงา  ม่วงไทย
 
720 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กันใจ
 
1. นางสุทิม  ทิพย์ลุ้ย
 
721 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายสัจจา  แสนยาวิจัย
 
1. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
722 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเมลิตชาฏ์  มั่นระวัง
 
1. นางศิวาพร  อินมา
 
723 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงกันตยา  กันทะกะ
 
1. นางพจนีย์  สุขวานิชย์
 
724 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงพิชชาพร  สมป้อ
 
1. นางสาวชนัญธิดา  อินทะยศ
 
725 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงเกศริน  รักษาเมือง
 
1. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
726 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญประทีป  ปิตะวงค์
2. เด็กหญิงดารุณี  ป้อมเปิ้น
3. เด็กชายยศธร  พ่วงกล่ำ
 
1. นางนิตยา  วรสร้อย
2. นางสาวกนกพร  เชื้อคำ
 
727 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กหญิงธนากาญจน์  ก่อนสาย
2. เด็กหญิงสาวิกา  ก่อนสาย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โม่งโม๊ะ
 
1. นายสมหวัง  คงสุข
2. นางทองเพียร  โคเกิด
 
728 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายณัฐวัตร   สีแก้วมี
2. เด็กชายธนกร   แก้วบุญมา
3. เด็กชายธนวัชร์    นะฝั้น
 
1. นางสมพร    พุทธา
2. นางญาน์เสิญ   ศรีคำ
 
729 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กชายกวินท์  หนองโศรก
2. เด็กชายธรรมธัช  จันทร์กัน
3. เด็กชายสุทิวัส  ต๊ะปัญญา
 
1. นายขวัญชัย  หุ่นลำภู
2. นายเดช  หาญคำตัน
 
730 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงกัลยา  อ่ำพูล
2. เด็กหญิงธัญธร  ทะนะ
3. เด็กหญิงพรธิดา  ทองเคลื่อน
 
1. นางสาวภาณิกา  พุฒลา
2. นางสาวพนิดา  อินยา
 
731 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายณัฐนนท์  นพศิริ
2. เด็กชายพงศกร  สุขอภัยธนพร
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  อินทรีย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักใหล
 
732 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงวิริศรา  อนิพงษ์
2. เด็กหญิงอนุพนธ์  สมทอง
3. เด็กชายเมธัส  มาปัด
 
1. นางลัดดาพร  ฟูแสง
2. นางเอื้อมเดือน  คำภาปล้อง
 
733 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ทิพย์รัตน์
2. เด็กชายวสันต์  ปู่จ้าย
3. เด็กชายอัฑฒกร  คลังกรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักไหล
2. นางจินตนา  บุญประเสริฐ
 
734 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายธนกร  พุทธิมา
2. เด็กชายปาน  ใจจะนะ
3. เด็กชายอานัณย์   มิลหล้า
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ทิศศรี
2. นางสาวกนกเรขา  นาสอน
 
735 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กชายกวินท์  หนองโศรก
2. เด็กชายธรรมธัช  จันทร์กัน
3. เด็กชายสุทิวัส  ต๊ะปัญญา
 
1. นายขวัญชัย  หุ่นลำภู
2. นายเดช  หาญคำตัน
 
736 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉุ่นอิ่ม
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  กุณาจ่าม
3. เด็กหญิงอธิติญา  จันทร์เขียว
 
1. นางสมคิด  ทิพปภาดิลก
2. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
737 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1. เด็กชายศรายุทธ  อินทร์งาม
 
1. นางสาวกรรณิกา  จันกัน
2. นางสาวภัทราพร  ใจใหญ่
 
738 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายจิรภัทร  ศิริน้อย
2. เด็กชายธนาวุฒิ  สมจ๋อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักใหล
 
739 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงจีระดา  จันทร์ฉาย
2. เด็กหญิงรัตน์ชดาพร  แท่นเทพ
 
1. นางเยาวเรศ  คำปิน
2. จ.ส.อ.นพมาศ  อินทัศสิงห์
 
740 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แสนหลวงตา
 
1. นายณัฐพล  สุวรรณชื่น
2. นางแฉล้ม  ถาอ้อย
 
741 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงคณิศร  สุทธฤทธิ์
2. เด็กชายเจษฎากร  สุทธฤทธิ์
 
1. นายศิริชัย  น้อยเทศ
2. นางพจนีย์  สุขวานิชย์
 
742 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายทัตเทพ  พิมพ์อุบ
2. เด็กชายรัชชานนท์  ใยจัตุรัส
 
1. นายจักกริต  กองมา
2. นางลัดดาพร  ฟูแสง
 
743 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงภันฑิลา  ไข่มุก
2. เด็กหญิงอรณิชา  ปัญญาบุญ
 
1. นางสาวสุดากาญจน์  พามา
2. นางวัชรินทร์  นาสา
 
744 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงจีระดา  จันทร์ฉาย
2. เด็กหญิงรัตน์ชดาพร  แท่นเทพ
 
1. นางเยาวเรศ  คำปิน
 
745 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 4 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายณพณัฐ  สมพันธ์
2. เด็กชายภัทรพล  บุญประเสริฐ
 
1. นายจตุรงค์  เขียวมณีวรรณ
 
746 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 1. เด็กชายจิรายุ  สง่าอินทร์
2. เด็กชายธนากร  หลวงนวน
 
1. นายสนิท  จรรยานะ
2. นางสาวปุณนภา  จรมา
 
747 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กชายจิรายุทธ  สั้นจันดา
2. เด็กชายชัยเชษฐ์  คุ้มไพฑูรย์
 
1. นายศิริชัย  น้อยเทศ
2. นางพจนีย์  สุขวานิชย์
 
748 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  พูลคูณ
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ราชแขวง
 
1. นางสาวธัญญา  สุดสังข์
2. นางสาวชนัญธิดา  อินทะยศ
 
749 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผากิม
2. เด็กชายอภิชาติ  ลาปิ
 
1. นางจิตติมา  คำปา
 
750 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายณัฐนันท์  บัวเทพ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  อ่อนเรือง
 
1. นายวุฒิชัย  แก้วบุญมา
2. นางสาวกรองกาญจน์  มังคละ
 
751 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงกังสดาล  พุฒลา
2. เด็กชายกิติวรา  มั่นคง
3. เด็กชายธนากร  กาสอน
 
1. นางโสภิตา  กองทุม
2. นางจิตตมาส  นาทุ่งมน
 
752 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กชายกัมพล  อ๊อดกัน
2. เด็กชายจักรินทร์  จีรี
3. เด็กหญิงสิรีธร  บุรีวรรณ
 
1. นายปิลันธ์  ปาวิชัย
2. นางนิตยา  ปริมาณ
 
753 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงณัฐธนิดา  พละเสน
2. เด็กหญิงธนัชพร  คำแก้ว
3. เด็กชายปภาวิชญ์  นาอิ่น
 
1. นางสาววันวิสาข์  วงษ์ยอด
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจมาน  พุ่มไม้
 
754 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายณัฐพล  ศิริน้อย
2. เด็กชายนันทวุฒิ  ทิเขียว
3. เด็กชายภานุวัฒน์  อินชูรันต์
 
1. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
2. นางสาวณัฐฑิชา   บุญมาพิลา
 
755 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายนบนที  วัฒนา
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ชัยสิทธ์
3. เด็กชายราชันย์  สุวรรณขัน
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  โพธิหล้า
2. นายเจริญ  แสนย่าง
 
756 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กชายกันต์กมน  รังษีสาคร
2. เด็กชายนันทวัฒน์  บุตรดา
3. เด็กชายศิริชัย  แดงนา
 
1. นางนิตยา  ปริมาณ
2. นางสาวแสงเทียน  รินสาร
 
757 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ทิพย์รัตน์
2. เด็กชายอนุศักดิ์  เพชรพรม
3. เด็กหญิงเบญจมาพร  ยิ้มเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักใหล
2. นางสาวอรุณทิพย์  จันทร์ฤทธิ์
 
758 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายธนากร  ผิวผัน
2. เด็กชายปภาวินท์  นาอิ่น
3. เด็กชายสุรศักดิ์  จันทร์ทุม
 
1. นางสาววันวิสาข์  วงษ์ยอด
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจมาน  พุ่มไม้