หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 2 4 2
2 003 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 6 10 7
3 004 โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 8 23 11
4 006 โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 4 9 6
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 30 52 38
6 010 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 34 69 54
7 011 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 9 20 13
8 007 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 6 11 9
9 012 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 18 71 36
10 013 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 7 16 11
11 014 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 1 3 2
12 015 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 0 0 0
13 016 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 7 17 12
14 019 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 15 21 17
15 020 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 2 2 2
16 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 10 17 12
17 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 6 14 9
18 023 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 7 13 8
19 024 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 2 5 2
20 017 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 23 49 40
21 018 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 2 5 3
22 025 โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 0 0 0
23 027 โรงเรียนบ้านงอมมด 0 0 0
24 028 โรงเรียนบ้านชําบอน 3 7 4
25 029 โรงเรียนบ้านซําบ้อ 4 9 8
26 033 โรงเรียนบ้านต้นม่วง 6 9 8
27 034 โรงเรียนบ้านทรายขาว 6 8 7
28 036 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 1 1
29 035 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 3 7 5
30 038 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 3 8 4
31 039 โรงเรียนบ้านนาบัว 5 10 7
32 040 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 2 4 3
33 043 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 6 10 9
34 037 โรงเรียนบ้านนาแซง 1 2 1
35 041 โรงเรียนบ้านนาไพร 15 28 20
36 042 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 0 0 0
37 045 โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 3 6 3
38 047 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 0 0 0
39 048 โรงเรียนบ้านน้ำลี 11 29 21
40 049 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 10 20 14
41 046 โรงเรียนบ้านน้ำแพ 6 15 7
42 044 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 4 9 7
43 050 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 25 58 39
44 051 โรงเรียนบ้านปากปาด 9 19 16
45 052 โรงเรียนบ้านปากห้วยฉลอง 0 0 0
46 054 โรงเรียนบ้านปางคอม 2 9 5
47 053 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 13 19 16
48 058 โรงเรียนบ้านม่วง 2 4 3
49 107 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 8 11 11
50 060 โรงเรียนบ้านย่านดู่ 5 6 5
51 062 โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 0 0 0
52 063 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 16 27 22
53 064 โรงเรียนบ้านสุมข้าม 4 4 4
54 065 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 7 15 11
55 066 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 1 1 1
56 067 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 3 7 4
57 069 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 28 71 47
58 068 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สาขาบ้านเพีย 0 0 0
59 072 โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 4 8 6
60 075 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 16 34 25
61 076 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 31 67 47
62 078 โรงเรียนบ้านห้วยยศ 0 0 0
63 079 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 17 52 33
64 080 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 19 47 34
65 082 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 10 27 15
66 071 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 5 11 10
67 073 โรงเรียนบ้านห้วยเนียม 2 4 2
68 077 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 4 10 7
69 074 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 3 4 3
70 070 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 8 17 10
71 032 โรงเรียนบ้านเดิ่น 6 8 7
72 030 โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 0 0 0
73 031 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 23 50 29
74 055 โรงเรียนบ้านโป่งปุ้น 4 4 4
75 056 โรงเรียนบ้านโป่งพาน 4 9 4
76 084 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 14 7
77 061 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 4 9 5
78 085 โรงเรียนประชานิคมวิทยา 0 0 0
79 086 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 31 64 50
80 087 โรงเรียนผาเต่าพัฒนา 1 6 2
81 089 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 13 34 20
82 090 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 4 10 7
83 091 โรงเรียนวัดนาขุม 4 9 5
84 092 โรงเรียนวัดปากไพร 1 3 2
85 094 โรงเรียนวัดวังกอง 6 11 9
86 095 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 12 25 19
87 096 โรงเรียนวัดหนองหิน 4 9 8
88 093 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 2 4 2
89 098 โรงเรียนสว่างวิทย์ 9 19 15
90 099 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 9 23 16
91 100 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 40 77 53
92 101 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 2 6 4
93 102 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 8 17 8
94 005 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 8 15 9
95 088 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1 3 2
96 105 โรงเรียนสหคริสเตียน 26 70 38
97 103 โรงเรียนตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 1 1 1
98 104 โรงเรียนตชด.ยอดโพธิ์ทอง 2 5 4
รวม 758 1650 1129
2779

ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ นางสุกัญญา หอมอ่อน หมายเลขโทรศัพท์ 0946289486 E-mail : sutikan2513@gmail.com ผู้ประสานงาน นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติหมายเลขโทรศพท์ 0931356098 E-mail : anchalee.wattana@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]