หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-utt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายยุทธชัย พันแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงประธานกรรมการ
2. นายเรวัช ตามูลครูโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
3. นางธัญเกศ เอี่ยมพิพิธภักดีครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
4. นายศราวุฒิ แก้วมณีครูโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
5. นายสุดธนู ปัญญาสงค์ครูโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอนุวัฒน์ วิริยานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชุติเดช อยู่สุขครูโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยากรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ จันทวงศ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
5. นายนริศ รณรงค์ฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพินิจ ตัวขยันผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาขุมประธานกรรมการ
2. นายเจริญ แสนย่างครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ นาสาครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายบัณฑิต นันตะเงินครูโรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 78)กรรมการ
5. นางปัทมา พาเหมาะครูโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ปิ่นเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นประธานกรรมการ
2. นางวราพรรณ แก้วมณีครูโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ เตชะสืบครูโรงเรียนสิงห์คอมพิทยากรรมการ
4. นายพณัฐพงษ์ บำรุงกิจครูโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
5. นางหนูเพียร สิมมาครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ปิ่นเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นประธานกรรมการ
2. นางวราพรรณ แก้วมณีครูโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายวชิรวิทย์ เตชะสืบครูโรงเรียนสิงห์คอมพิทยากรรมการ
4. นายพณัฐพงษ์ บำรุงกิจครูโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
5. นางหนูเพียร สิมมาครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอำนวย สีนาคผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา แดนเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2กรรมการ
3. นายจักกริต กองมาครูโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
4. นายกานต์ แกล้วกล้าธุรการกลุ่มโรงเรียนท่าปลากรรมการ
5. นายบุญเกิด มณีอุดมทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านกิ่วเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอำนวย สีนาคผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา แดนเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2กรรมการ
3. นายจักกริต กองมาครูโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
4. นายบุญเกิด มณีอุดมทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านกิ่วเคียนกรรมการ
5. นายกานต์ แกล้วกล้าธุรการกลุ่มโรงเรียนท่าปลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางดาวดึงส์ มาลาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางอารียา ศรีคำขัติครูโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการ
3. นางลำพูน มาปัดครูโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
4. นางวารุณี พิรอดครูโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
5. นางอรพิน ศรีวรวิทย์ครูโรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสนิทชลญ์ รักสัจจาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ภู่เกาะครูโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
3. นางสุภาณี มาซิวครูโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
4. นางจันทน์สิตา รัตนสุวรรณครูโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ปัญญาสงค์ครูโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรเจตน์ ปาประลิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางปราณี ทุมประเสนครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
3. นางลำดวน ทาต่อยครูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ แปงการิยาครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
5. นางสมพิศ เกษแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยครั่งกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายบูลย์ธน มาซิวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ ศรีคำครูโรงเรียนบ้านไร่ตีนตกกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย พรหมมหาชัยครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1กรรมการ
4. นายพงศกร จันทร์ปุยครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นายเอกชัย พิสัยสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายธวัฒน์ เพียงตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวษิญาภา พรมโสภาครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
3. นายสรวิชญ์ ชมสาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
4. นายสมาน สิทธิเจริญครูโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
5. นายสมพร มีเพชรครูโรงเรียนบ้านสุมข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ บุญมีผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78)ประธานกรรมการ
2. นายอนุพันธ์ จันมาครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นายประจวบ ทองชำนาญครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นายวิทยา มีหอมครูโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
5. นางสุธาสินี ตัวขยันครูโรงเรียนวัดนาขุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายปิลันธ์ ปาวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐชริกา คำฟองครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 3กรรมการ
3. นางสาวประภัสสร วงษ์ยอดครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวสุทธิพร หวังศิริเจริญครูโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาพร โยกเกณฑ์ครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายจีระพล สิทธิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ พิมใจครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5กรรมการ
3. นายนิพนธ์ มาซิวครูโรงเรียนบ้านนาผักฮาดกรรมการ
4. นายมานพ มีหอมครูโรงเรียนวัดวังกองกรรมการ
5. นางลำครุฑ นินเป้าครูโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายบุญทัน จูมปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางสะอาด หลวงมั่งครูโรงเรียนบ้านย่านดู่กรรมการ
3. นายสมปอง ปล้องขันครูโรงเรียนสหคริสเตียนกรรมการ
4. นางนาฎสุดา จุลเกตุครูโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการ
5. นายประชุม ทองน่วมครูโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ พรหมฝายผู้อำนวยการโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี อ่อนขาวครูโรงเรียนสว่างวิทย์กรรมการ
3. นางสาวไอริณ สิงห์ดาครูโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ประทุมขันธ์ครูโรงเรียนบ้านปางเกลือกรรมการ
5. นางแก้วอรุณ ดวงตาน้อยครูโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ พรหมฝายผู้อำนวยการโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี อ่อนขาวครูโรงเรียนสว่างวิทย์กรรมการ
3. นางสาวไอริณ สิงห์ดาครูโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ประทุมขันธ์ครูโรงเรียนบ้านปางเกลือกรรมการ
5. นางแก้วอรุณ ดวงตาน้อยครูโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมหมาย พุฒลาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากไพรประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ นนท์ตาครูโรงเรียนบ้านสุมข้ามกรรมการ
3. นางนิลวรรณ สอดแก้วครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
4. นางจินตนา แก้วสุขครูโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
5. นายสากล โพธิ์ศรีครูโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประจวบ อองกุลนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางยุพิน แสงจำนงค์ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นางศิริวัลย์ เพียงตาครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
4. นางวินัย กีกองครูโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
5. นางพิศมัย มีเหมือนครูโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอุดร บุบผามาลาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวใจปอง ไชยมงคลครูโรงเรียนวัดนาขุมกรรมการ
3. จ.ส.อ.จำนงค์ ทั่งคำครูโรงเรียนบ้านต้นม่วงกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ ย่อมไธสงครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นายดนัย อู่ทรัพย์ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ทองเณรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหัวดอยประธานกรรมการ
2. นางสุมัชญา ยะขาวครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ พิมสารครูโรงเรียนเจริญราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางญานิศา ช่างคำครูโรงเรียนบ้านน้ำไคร้กรรมการ
5. นายกิตติชัย สิมมาครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ สิริคุณาลัยผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางกุลนิษฐ์ ภูสมศรีครูโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
3. นางภิญญา ขันลาครูโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
4. นางสาวรัตน์ชา โล่ห์ปรเะเสริฐครูโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
5. นางปรียาภรณ์ โชติชัยเจริญครูโรงเรียนบ้านน้ำแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประทวน กลิ่นพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้วประธานกรรมการ
2. นางไพรมณี ไชยมิ่งครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
3. นางกันต์หทัย เขื่อนแก้วครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
4. นางพรธิดา ศิริอางค์ครูโรงเรียนเจริญราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวปริณัฐ สามงามไฝครูโรงเรียนบ้านห้วยครั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประทวน กลิ่นพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้วประธานกรรมการ
2. นางไพรมณี ไชยมิ่งครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
3. นางกันต์หทัย เขื่อนแก้วครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
4. นางพรธิดา ศิริอางค์ครูโรงเรียนเจริญราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวปริณัฐ สามงามไฝครูโรงเรียนบ้านห้วยครั่งกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายประจวบ ทองแดงครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นายสรสิทธิ์ เหล็กคำครูโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
5. นายธงชัย ลังกาแก้วครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายประจวบ ทองแดงครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำครูโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
5. นายธงชัย ลังกาแก้วครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายประจวบ ทองแดงครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำครูโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
5. นายธงชัย ลังกาแก้วครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายประจวบ ทองแดงครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำครูโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
5. นายธงชัย ลังกาแก้วครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายประจวบ ทองแดงครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำครูโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
5. นายธงชัย ลังกาแก้วครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายประจวบ ทองแดงครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำครูโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
5. นายธงชัย ลังกาแก้วครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายประจวบ ทองแดงครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำครูโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
5. นายธงชัย ลังกาแก้วครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายประจวบ ทองแดงครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำครูโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
5. นายธงชัย ลังกาแก้วครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายพงค์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายประจวบ ทองแดงครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำครูโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
5. นายธงชัย ลังกาแก้วครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายพงค์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายประจวบ ทองแดงครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำครูโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
5. นายธงชัย ลังกาแก้วครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายพงค์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายประจวบ ทองแดงครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำครูโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
5. นายธงชัย ลังกาแก้วครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายประจวบ ทองแดงครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำครูโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
5. นายธงชัย ลังกาแก้วครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายประจวบ ทองแดงครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำครูโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
5. นายธงชัย ลังกาแก้วครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายอรุณ ทองจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งประธานกรรมการ
2. นายทองสุข คู่ควรครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นายถวิล ทำแก้วครูโรงเรียนบ้านปางเกลือกรรมการ
4. นางสาวสุดากาญจน์ พามาครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางสาวกชกร ลาวัลย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายอรุณ ทองจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งประธานกรรมการ
2. นายทองสุข คู่ควรครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นายถวิล ทำแก้วครูโรงเรียนบ้านปางเกลือกรรมการ
4. นางสาวสุดากาญจน์ พามาครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางสาวกชกร ลาวัลย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายดำเนิน ฝั้นถาผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ 5ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งเรือง ทองหลวงครูโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2กรรมการ
3. นางสาวเด่นนภา เพ็งดีครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ เสริฐลือชาครูโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์กรรมการ
5. นางมยุรา จูมปาครูโรงเรียนบ้านเดิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายดำเนิน ฝั้นถาผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ 5ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งเรือง ทองหลวงครูโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2กรรมการ
3. นางสาวเด่นนภา เพ็งดีครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางมยุรา จูมปาครูโรงเรียนบ้านเดิ่นกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ เสริฐลือชาครูโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมดุลย์ ขวานาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางนภัสนันท์ ภู่ระย้าครูโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
3. นางจีรณา เนียมคล้ายครูโรงเรียนบ้านห้วยหูดกรรมการ
4. นางสุจิณ แสงชนินทร์ครูโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
5. นายบดินทร์ มุกดาจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวินัย พวงทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหน่ำประธานกรรมการ
2. นายไตรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นายพีรพงศ์ ไวพยาบาลครูโรงเรียนบ้านโป่งพานกรรมการ
4. นางผุสดี มูลคำครูโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ผายแดงครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมดุลย์ ขวานาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางนภัสนันท์ ภู่ระย้าครูโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
3. นางจีรณา เนียมคล้ายครูโรงเรียนบ้านห้วยหูดกรรมการ
4. นางสุจิณ แสงชนินทร์ครูโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
5. นายบดินทร์ มุกดาจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย พวงทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหน่ำประธานกรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นายพีรพงศ์ ไวพยาบาลครูโรงเรียนบ้านโป่งพานกรรมการ
4. นางผุสดี มูลคำครูโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ผายแดงครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประยูร กิ่งดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแซงประธานกรรมการ
2. นายทองสุข คู่ควรครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นายถวิล ทำแก้วครูโรงเรียนบ้านปางเกลือกรรมการ
4. นางอัญญานีย์ พาโทนครูโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
5. นางแววตา สร้อยระย้าครูโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประยูร กิ่งดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแซงประธานกรรมการ
2. นายทองสุข คู่ควรครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นายถวิล ทำแก้วครูโรงเรียนบ้านปางเกลือกรรมการ
4. นางอัญญานีย์ พาโทนครูโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
5. นางแววตา สร้อยระย้าครูโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายดุสิต พิมพ์ทองรก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ติคำครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. นางพิมพ์สุรางค์ ท้าวภักดีครูโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
4. นางนิตยา พวงทองครูโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
5. นางสาวสุรีวัลย์ แปงการิยาครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูษิต ช่างคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำไคร้ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ ปาชัยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายสวัสดิ์ พรมชัยชนะครูโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
4. นายสถิตย์ ศรีชัยชนะครูโรงเรียนบ้านห้วยครั่งกรรมการ
5. นายเพชร จงสาครูโรงเรียนบ้านต้นม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายดุสิต พิมพ์ทองรก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ติคำครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. นางพิมพ์สุรางค์ ท้าวภักดีครูโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
4. นางนิตยา พวงทองครูโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
5. นางสาวสุรีวัลย์ แปงการิยาครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูษิต ช่างคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำไคร้ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ ปาชัยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายสวัสดิ์ พรมชัยชนะครูโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
4. นายสถิตย์ ศรีชัยชนะครูโรงเรียนบ้านห้วยครั่งกรรมการ
5. นายเพชร จงสาครูโรงเรียนบ้านต้นม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุริยา มาณีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นายกฤช บุญอุดมครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางจลิน สอนสิงห์ครูโรงเรียนบ้านน้ำแพกรรมการ
4. นางอาภรณ์ หอมขจรครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ทิพย์คำครูโรงเรียนผาเต่าพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุริยา มาณีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นายกฤช บุญอุดมครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางจลิน สอนสิงห์ครูโรงเรียนบ้านน้ำแพกรรมการ
4. นางอาภรณ์ หอมขจรครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ทิพย์คำครูโรงเรียนผาเต่าพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุริยา มาณีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางจลิน สอนสิงห์ครูโรงเรียนบ้านน้ำแพกรรมการ
3. นายกฤช บุญอุดมครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางอาภรณ์ หอมขจรครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ทิพย์คำครูโรงเรียนผาเต่าพัฒนากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกิตติยาพร ปิ่นเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ กองปาโรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคีกรรมการ
3. นางมยุรี ผลมะเฟืองโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุุกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี โศจิธาดาเจริญโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 3กรรมการ
5. นางศิวิไล คำศรีโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกิตติยาพร ปิ่นเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกองประธานกรรมการ
2. นางศิวิไล คำศรีครูโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดใจ กองปาครูโรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคีกรรมการ
4. นางมยุรี ผลมะเฟืองครูโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี โศจิธาดาเจริญครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสมยศ เด็ดขาดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหินประธานกรรมการ
2. นายชูฤทธิ์ ทองแตงครูโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ มีชินรก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งพานกรรมการ
4. นายชนะ พุฒลาครูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นายอิชช์กันต์ ศรีวรวิทย์รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสมยศ เด็ดขาดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหินประธานกรรมการ
2. นายชูฤทธิ์ ทองแตงครูโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ มีชินรก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งพานกรรมการ
4. นายชนะ พุฒลาครูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นายอิชช์กันต์ ศรีวรวิทย์รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุทิน สุภาพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอเนก เทศคลังผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือ สพป.อต.เขต 2กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ พันธ์พิชัยผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือ สพป.อต.เขต 2กรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ใจคำสืบผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางเกษร เทศคลังครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ ขิงหอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ประธานกรรมการ
2. นายปิยะ สิงหนาทครูโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
3. นายสุนันท์ ทองอ่อนครูโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ สังข์ทองนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายอดิเทพ บุตรทองครูโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ กองมาผู้อำนวยการโรงเรียนป่ากั้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย เดโชชัยครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13กรรมการ
3. นายยงยุทธ แก้วบุญมาครูโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
4. นายเสารีย์ อินทะชัยครูโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
5. นายสมจิต นาสอนครูโรงเรียนวัดวังกองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสัญชัย ย่อมไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำบอนประธานกรรมการ
2. นางจิตรา ทองประเสริฐครูโรงเรียนบ้านห้วยเนียมกรรมการ
3. นางพินิจ ไทยวัฒน์ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
4. นางกัลยา ปันแดนครูโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี เฉิดฉายครูโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเหล็ง ขันลาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นางจรูญรัตน์ โก๊ะกอยครูโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
3. นางสุนีรัตน์ ขิงหอมครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวพัชรี น้อยมาครูโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
5. นางปรานอม พุฒลาครูโรงเรียนวัดนาขุมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนวพล ศรีพิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแมงประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ นาสา่ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นายกฤชรัตน์ เพ็งพาครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
4. นางสมใจ เตชะสืบครูโรงเรียนบ้านซ้ำบ้อกรรมการ
5. นางกฤษกาญชลี บู่แย้มครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอำนวย สีนาคผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ คำสะใบครูโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
3. นางวิรัญญาพัชร ดีมีครูโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยากรรมการ
4. นายจักกริต กองมาครูโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
5. นายเจริญ แสนย่างครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกิจณรงค์ แก้ววังอ้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย แก้วบุญมาครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นางจิตติมา คำปาครูโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ คำอุดมครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นายชุติพงศ์ เทพอินทร์ครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติขจร ไทยวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสูนประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
3. นางสาวปัทมา จันทร์แก้วครูโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
4. นายปรีชา พุทธอินทราครูโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
5. นายวุฒิชัย แก้วบุญมาครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายยุทธชัย พันแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงประธานกรรมการ
2. นางธัญญารัตน์ สอนสาครูโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
3. นายจักราวุธ แตงแก้วครูโรงเรียนบ้านเดิ่นกรรมการ
4. นางสุจิตรา เพชรป้อครูโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
5. นายนริศ รณรงค์ฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิจณรงค์ แก้ววังอ้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย แก้วบุญมาครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นางจิตติมา คำปาครูโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ คำอุดมครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นายชุติพงศ์ เทพอินทร์ครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาววิชุดา แดนเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี จุมพลศรีครูโรงเรียนบ้านน้ำต๊ะกรรมการ
3. นายสุดธนู ปัญญาสงค์ครูโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
4. นางสาวประภัย สานหล้าครูโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
5. นางศิริพร ปิตุภูมิสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาววิชุดา แดนเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี จุมพลศรีครูโรงเรียนบ้านน้ำต๊ะกรรมการ
3. นายสุดธนู ปัญญาสงค์ครูโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
4. นางสาวประภัย สานหล้าครูโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ จันทวงศ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอุดมวิทย์ ยะจรผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ 4ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี อินมาครูโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
3. นางสาวลดาวัลย์ เล็กกระจ่างครูโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ ฟักตั้วครูโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
5. นางวราพรรณ แก้วมณีครูโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาววิชุดา แดนเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี จุมพลศรีครูโรงเรียนบ้านน้ำต๊ะกรรมการ
3. นายสุดธนู ปัญญาสงค์ครูโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
4. นางสาวประภัย สานหล้าครูโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
5. นางศิริพร ปิตุภูมิสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนวพล ศรีพิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแมงประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ นาสาครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นางกฤษกาญชลี บู่แย้มครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13กรรมการ
4. นางสมใจ เตชะสืบครูโรงเรียนบ้านซำบ้อกรรมการ
5. นายกฤชรัตน์ เพ็งพาครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายนวพล ศรีพิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแมงประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ แก้วมณีครูโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายชุติเดช อยู่สุขครูโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยากรรมการ
4. นายกานต์ แกล้วกล้าธุรการกลุ่มโรงเรียนท่าปลากรรมการ
5. นายจักกริต กองมาครูโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายนวพล ศรีพิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแมงประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ แก้วมณีครูโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายชุติเดช อยู่สุขครูโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยากรรมการ
4. นายจักกริต กองมาครูโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
5. นายกานต์ แกล้วกล้าธุรการกลุ่มโรงเรียนท่าปลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายปัญญา ทองพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นายนลิน คงเกตุครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นางศรีลมัย สัจจากุลครูโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
4. นางอารีย์ พรมชัยชนะครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
5. นางชาคริยา อ่อนนิ่มครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทองพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ 5ประธานกรรมการ
2. นายนลิน คงเกตุครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นางศรีลมัย สัจจกุลครูโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
4. นางอารีย์ พรมชัยชนะครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
5. นางชาคริยา อ่อนนิ่มครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางเชษฐ์สุดา เพ็งยาครูโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษฎากรณ์ กิกิ้งครูโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
4. นางอุษา สิมศรีครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางสาวจินดาพร เศิกศิริครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางเชษฐ์สุดา เพ็งยาครูโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษฎากรณ์ กิกิ้งครูโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
4. นางอุษา สิมศรีครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางสาวจินดาพร เศิกศิริครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสังวาร เอ็บมูลผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคระห์ 13ประธานกรรมการ
2. นายจีรพงศ์ ซาซงครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
3. นางชลฤดี เมืองบัวผันครูโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
4. นายทองเพชร นาสอนครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นายบุญเย็น หอมอ่อนครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสังวาร เอ็บมูลผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคระห์ 13ประธานกรรมการ
2. นายจีรพงศ์ ซาซงครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
3. นางชลฤดี เมืองบัวผันครูโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
4. นายทองเพชร นาสอนครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นายบุญเย็น หอมอ่อนครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายเสถียร พุฒิเมธางกูรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำประธานกรรมการ
2. นางภาสุรีย์ คำปล้องครูโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
3. นางศุภรัตน์ ใจปินครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
4. นางพัชราพรรณ ทองชำนาญครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางพรรณี ชาเทพครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเสถียร พุฒิเมธางกูรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำประธานกรรมการ
2. นางภาสุรีย์ คำปล้องครูโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
3. นางศุภรัตน์ ใจปินครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ ทองชำนาญครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางพรรณี ชาเทพครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายปัญญา ทองพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางนลิน คงเกตุครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นางศรีลมัย สัจจากุลครูโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
4. นางอารีย์ พรมชัยชนะครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
5. นางชาคริยา อ่อนนิ่มครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพล ทุมประเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ อยู่อ่ำครูโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
3. นางนฤนาท จรัสศรีครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางดวงนภา สอนสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านไร่ตีนตกกรรมการ
5. นายเปี้ยง คำปล้องครูโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทองพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางนลิน คงเกตุครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นางศรีลมัย สัจจกุลครูโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
4. นางอารีย์ พรมชัยชนะครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
5. นางชาคริยา อ่อนนิ่มครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ทุมประเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ อยู่อ่ำครูโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
3. นางนฤนาท จรัสศรีครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางดวงนภา สอนสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านไร่ตีนตกกรรมการ
5. นายเปี้ยง คำปล้องครูโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา จันโสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมแจ้งประธานกรรมการ
2. นางเอี่ยมจิต ขีดขินครูโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย รักสัจจาครูโรงเรียนวัดปากไพรกรรมการ
4. นางศิวาภรณ์ อินทะครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2กรรมการ
5. นางวราภรณ์ ทั่งคำครูโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา จันโสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมแจ้งประธานกรรมการ
2. นางเอี่ยมจิต ขีดขินครูโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย รักสัจจาครูโรงเรียนวัดปากไพรกรรมการ
4. นางศิวาภรณ์ อินทะครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2กรรมการ
5. นางวราภรณ์ ทั่งคำครูโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายวันชัย คำเทพผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าปลาประธานกรรมการ
2. นางนารี สิงห์ทองครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2กรรมการ
3. นางกัสมา ทะนันไชยครูโรงเรียนบ้านน้ำไคร้กรรมการ
4. นางบุญช่วย แก้วบุญมาครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางกชพร หอมขจรครูโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวันชัย คำเทพผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าปลาประธานกรรมการ
2. นางนารี สิงห์ทองครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2กรรมการ
3. นางกัสมา ทะนันไชยครูโรงเรียนบ้านน้ำไคร้กรรมการ
4. นางบุญช่วย แก้วบุญมาครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางกชพร หอมขจรครูโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสมชาติ บุญมัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทริน ฝายแดงครูโรงเรียนวัดนาขุมกรรมการ
3. นางสาวอันธิภา ทองมาครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
4. นางพวงเนียร มั่นระวังครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5กรรมการ
5. นางบังอร บุญมาครูโรงเรียนบ้านนาผักฮาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ บุญมัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทริน ฝายแดงครูโรงเรียนวัดนาขุมกรรมการ
3. นางสาวอันธิภา ทองมาครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
4. นางพวงเนียร มั่นระวังครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5กรรมการ
5. นางบังอร บุญมาครูโรงเรียนบ้านนาผักฮาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายเสถียร พุฒิเมธางกูรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำประธานกรรมการ
2. นางภาสุรีย์ คำปล้องครูโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
3. นางศุภรัตน์ ใจปินครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
4. นางพัชราพรรณ ทองชำนาญครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางพรรณี ชาเทพครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวแสงเดือน มีศรีผู้อำนวยการโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพุทธรักษ์ จันทร์เจียมครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
3. นางชนม์ชญาณินท์ ขวานาครูโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ อุปรีทองครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
5. นางจันทราภรณ์ หวลหงษ์ครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายอนนต์ สุขจ่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเกลือประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ ดีทับครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 3กรรมการ
3. นางรัตนา เศวตพันธ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางกิตติยากร มหานิลครูโรงเรียนวัดวังกองกรรมการ
5. นางระวีวรรณ์ พิสัยสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำแพกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายเสมอ นาสอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปาดประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ แสนนกศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางพินิจ ไทยวัฒน์ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
5. นางสาวลักขณา จันทร์ฤทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นางพรทิวา สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุริยะ อยู่สืบผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา จันทร์ฤทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางกุลธิรา ปาประลิตครูโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
4. นางสาวธัญญา สุดสังข์ครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
5. นางสาวลักษณ์นารา ซ้อมจันทาครูโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายบุญมา เรือนอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ 1ประธานกรรมการ
2. นายภูชิชย์ ใจภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเถาวัลย์ ขวานาครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี สิงห์ตาครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
5. นางสาวสว่างจิตต์ จันกลับครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญมา เรือนอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ 1ประธานกรรมการ
2. นายภูชิชย์ ใจภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเถาวัลย์ ขวานาครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี สิงห์ตาครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
5. นางสาวสว่างจิตต์ จันกลับครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบุญมา เรือนอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ 1ประธานกรรมการ
2. นายภูชิชย์ ใจภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเถาวัลย์ ขวานาครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี สิงห์ตาครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
5. นางสาวสว่างจิตต์ จันกลับครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญมา เรือนอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีภรณ์ แสนอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเถาวัลย์ ขวานาครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี สิงห์ตาครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
5. นางสาวสว่างจิตต์ จันกลับครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายบุญมา เรือนอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ 1ประธานกรรมการ
2. นายภูชิชย์ ใจภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางเถาวัลย์ ขวานาครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี สิงห์ตาครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
5. นางสาวสว่างจิตต์ จันกลับครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ จันโสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยครั่งประธานกรรมการ
2. นางสาวรำพึง เทศะศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวอานงค์ ใจรังกาครูโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
4. นางตุลาภรณ์ ดีโท่นครูโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
5. นางมยุรี ยะจรครูโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสง่า มีอินถาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีภรณ์ แสนอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางนัยนา คำด้วงครูโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
4. นางคนึงนิตย์ ฟองใหญ่ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นางสาวกมลชนก วิชัยต๊ะครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสง่า มีอินถาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางนัยนา คำด้วงครูโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
4. นางคนึงนิตย์ ฟองใหญ่ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นางสาวกมลชนก วิชัยต๊ะครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสง่า มีอินถาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางนัยนา คำด้วงครูโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
4. นางคนึงนิตย์ ฟองใหญ่ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นางสาวกมลชนก วิชัยต๊ะครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสง่า มีอินถาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางนัยนา คำด้วงครูโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
4. นางคนึงนิตย์ ฟองใหญ่ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นางสาวกมลชนก วิชัยต๊ะครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสง่า มีอินถาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางนัยนา คำด้วงครูโรงเรียนบ้านนากล่ำกรรมการ
4. นางคนึงนิตย์ ฟองใหญ่ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นางสาวกมลชนก วิชัยต๊ะครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายนิรุจน์ นาสมผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางพวงเพชร กล่ำใยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราพร ไชยสาครูโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิรุจน์ นาสมผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางพวงเพชร กล่ำใยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราพร ไชยสาครูโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนิรุจน์ นาสมผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางพวงเพชร กล่ำใยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราพร ไชยสาครูโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิรุจน์ นาสมผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางพวงเพชร กล่ำใยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราพร ไชยสาครูโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนิรุจน์ นาสมผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางพวงเพชร กล่ำใยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราพร ไชยสาครูโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ นาสมผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางพวงเพชร กล่ำใยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราพร ไชยสาครูโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ นาสมผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางพวงเพชร กล่ำใยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราพร ไชยสาครูโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ นาสมผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางพวงเพชร กล่ำใยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราพร ไชยสาครูโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ นาสมผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางพวงเพชร กล่ำใยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราพร ไชยสาครูโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ นาสมผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางพวงเพชร กล่ำใยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราพร ไชยสาครูโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกประเสริฐ สอนสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ วัฒนวงษ์คีรีศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายสุรชัย คงเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางพรทิวา สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกประเสริฐ สอนสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ วัฒนวงษ์คีรีศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายสุรชัย คงเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางพรทิวา สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ หอมขจรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวพรวิภา หมื่นยาศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ แสนนกศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสมถวิล รณรงค์ฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ หอมขจรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวพรวิภา หมื่นยาศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ แสนนกศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสมถวิล รณรงค์ฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ หอมขจรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ แสนนกศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสมถวิล รณรงค์ฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวพรวิภา หมื่นยาศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกประเสริฐ สอนสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำแพประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก ยอดยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ วัฒนวงษ์คีรีศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายสุรชัย คงเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางพรทิวา สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิจณรงค์ แก้ววังอ้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาววิชุดา แดนเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2กรรมการ
4. นายธีระพันธ์ ยั่งยืนทวีครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
5. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิจณรงค์ แก้ววังอ้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาววิชุดา แดนเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2กรรมการ
4. นายธีระพันธ์ ยั่งยืนทวีครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
5. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิจณรงค์ แก้ววังอ้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาววิชุดา แดนเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2กรรมการ
4. นายธีระพันธ์ ยั่งยืนทวีครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
5. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมั่ง บัวคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวรำพึง เทศะศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวมาลีวัลย์ มีพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสุภัทิรา วารีครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5กรรมการ
5. นางชบา แก้วฟองครูโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมั่ง บัวคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวรำพึง เทศะศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวมาลีวัลย์ มีพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสุภัทิรา วารีครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5กรรมการ
5. นางชบา แก้วฟองครูโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ นางสุกัญญา หอมอ่อน หมายเลขโทรศัพท์ 0946289486 E-mail : sutikan2513@gmail.com ผู้ประสานงาน นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติหมายเลขโทรศพท์ 0931356098 E-mail : anchalee.wattana@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]