รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายธันปกรณ์  เคหะไตรรัตน์
2. เด็กชายอนุวัช  ทองสง่า
 
1. นางสาววิมลา  ดีแท้
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโพ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  จุ้ยมาก
2. เด็กชายธนโชติ  กลิ่นท้วม
 
1. นางศิรินภา  บุญอินเขียว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโพ 1. เด็กชายปณิธาน  เรืองเที่ยง
2. เด็กชายสัณหณัฐ  ปามิ
 
1. นายวงศธร  ทิพย์บุตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายสหภาพ  คำคงสม
2. เด็กชายสหรัฐ  เนตรจ๋อย
 
1. นางสุวรรณา  สิงห์อรุณ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายนพณัฐ  ชาน้อย
2. เด็กชายสุวรรณชาติ  พงษ์สม
 
1. นางสุชิดา  สมุทรหล้า
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกาลัญญุตา  มาประสพ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ไทยทองหลาง
3. เด็กหญิงดารารัตน์  อยู่นุช
4. เด็กชายพีรพล  มอญสิน
5. เด็กชายภานุพงศ์  ขุนบุญ
 
1. นางชิดาพร  อินใจ
2. นายสุภาพ  เชียงรอด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กชายนัธรุจน์  อ่อนเรือง
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  มิ่งขวัญ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  หมื่นราชา
4. เด็กชายสงกรานต์  บุญแก้ว
5. เด็กชายอภิรักษ์  โพธิ์สมบัตร
 
1. นางเชาวนี  อานุภาพ
2. นางสมคิด  ติ่งหมาย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กชายธรณิศวร์  ปัญญา
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญกลม
 
1. นางมยุรี  คงนุ่น
2. นายบุญชุม  มีรัตน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  คล้ายโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงภัคจิรา  มีเกิดมูล
 
1. นางบุญเศก  ปาลาศ
2. นายประสาน  กัลยาณมิตร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  มาบ้านไร่
2. เด็กชายภาสกร  ยศทา
 
1. นางอรัญญา  ขำวีระ
2. นางยุพิน  กันยะมี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  เชื้อบุญมี
 
1. นายประเดิม  นินเป้า
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ฝ้ายเยื่อ
 
1. นายปิยะศักดิ์  ชูช่วย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงอาภาศิริ   มาบุญ
 
1. นางปวีณา   กุลสิทธิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชนิษฐา  เกื้ออารีนันทวุฒิ
 
1. นางสาวนนท์ธิญา  อริวันนา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สีคำทา
 
1. นายสมบูรณ์  อินใจ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พูลสงวน
 
1. นายสรรค์นาท  รุ่งจรูญ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงกฤษณา   ปานสิงห์
 
1. นายอิทธิพล   ศรีจันทร์ทับ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงเจนจิรา   คงฟู
 
1. นางปวีณา   กุลสิทธิ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงเจสสิกา  มาปิง
2. เด็กหญิงแซนดร้า  มาปิง
 
1. นางน้ำฝน  ดีณรงค์
2. นายปรีชา  สิงห์อรุณ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงชลิดา  สีธิจู
2. เด็กหญิงวิภาดา  บุญจันเจือ
 
1. นางน้ำฝน  ดีณรงค์
2. นางสาววิณิกา  อินศรี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงชุติภา  ติคำ
2. เด็กหญิงศศิภา  ติคำ
 
1. นางน้ำฝน  ดีณรงค์
2. นางพิไลลักษณ์  จู่คำสี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายศิริยศ  กาวินันท์
 
1. นายสรรค์นาท  รุ่งจรูญ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงบุณยาพร  หิรัญสวรรค์
2. เด็กหญิงพรนิภา  พัตตา
3. เด็กชายสิทธิโชติ  อุตส่าห์
 
1. นางแสงดาว  ทิพยาวงศ์
2. นางรุ่งรักษ์   รังสิยานนท์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำโม 1. เด็กชายนิภัทร์  พันธ์อินทร์
2. เด็กชายวสันต์   อ้นกลม
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  โม้ทอง
 
1. นางจุรีรัตน์  โตรัตน์
2. นางสาวเบญจพร  อนุเคราะห์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงพจณิชา  จันดา
2. เด็กชายวรรณพงษ์  มากคล้าย
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ฟ้าคุ้ม
 
1. นายดนุวัศ  นันตา
2. นางพัฑฒิดา   นันตา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  สุทธิอาจ
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานกกก 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  มาต้น
 
1. นายบรรยงค์  ภูมิอรัญ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงบุญญานุช  บุญสมัคร
 
1. นายอักฤทธิ์  ถนอมคุณ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายฐปนรรฆ์  ทิพย์เลิศ
 
1. นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. นายพันกร  วรโพด
 
1. นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กชายกฤษณะ   รุ่งบาง
 
1. นางระพีพร   ระโส
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุวรรณวัฒนะ
 
1. นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงปภาดา  แสงศร
 
1. นางวิภาพรรณ  สุนะ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายพีระพัฒน์  พรมรัตน์
 
1. นางวิภาพรรณ  สุนะ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  รามแก้ว
 
1. นายประดับ  สุวรรณศรี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปรียานัฎถ์  อุปหล้า
 
1. นายอักฤทธิ์  ถนอมคุณ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กหญิงปุณยพร  แว่นแก้ว
 
1. นายธงชัย  แว่นแก้ว
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงวริศรา  วิทยางกูล
 
1. นางวิภาพรรณ  สุนะ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กชายพงศธร  อนันตวิเชียร
 
1. นางสมจิตร  มากมี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กหญิงปรีดาวรรณ  วงศ์แก้ว
 
1. นางลัฐิกา  ผาบไชย
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงพาวรวีย์  อยู่เกษม
 
1. นายศุภชัย  สิงห์โต
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองโค 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ดีเพ็ง
2. เด็กหญิงกฤษรัตน์  ไชยฮะนิจ
3. เด็กหญิงกัญจพร  ทองพืช
4. เด็กชายจรัญ  แก้วเขียว
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองพืช
6. เด็กหญิงชยาภรณ์  เพ็ชร์น้อย
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองโชติ
8. เด็กชายนฤมิต  หมอกนุ่ม
9. เด็กหญิงนันทัชพร  ดีกองสิน
10. เด็กหญิงบุณยวีย์  ท้วมดี
11. เด็กชายพงศพัทธ์  กรอบทอง
12. เด็กหญิงมณีรัตน์  ควรจาม
13. เด็กชายมานุชาติ  จันทร
14. เด็กชายวายุบุตร  สมพันธ์
15. เด็กหญิงวิราวรรณ  นุ่มสีหมอก
16. เด็กหญิงศศินิภา  พัฒโท
17. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทำไถ
18. เด็กหญิงสกลวรรณ  โคเกิด
19. เด็กหญิงเจตปรียา  สหตระกูล
20. เด็กชายไพบูลย์  บุญสุวรรณ
 
1. นายบรรเทิง  เครือบคนโท
2. นายณัฐวุฒิ  เกิดเชื้อ
3. นายสิทธิชัย  รุ่งรังษี
4. นางสาวอรชร  กวนไวยบุตร
5. นางสาวบุญเกลียว  รอดคง
6. นางเสาวนีย์  ปานเกิด
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงกัลยกร  ยันวิเศษต์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  คำสี
3. เด็กหญิงขนิษฐา  เพ็ชรพินิจ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลอดลา
5. เด็กชายจิรพงษ์  ฟักถาวร
6. เด็กหญิงจิรพรณ์  แสงสิน
7. เด็กหญิงชัญญานุช  ประดิษฐ์สกุลชัย
8. เด็กหญิงชื่นกมล  อบอุ่น
9. เด็กหญิงฐติพร  สิงห์ตา
10. เด็กหญิงฒิรณัฐ  แก้วคงขำ
11. เด็กชายทศดล  รัตนพล
12. เด็กหญิงทิพย์จุฑา  สิงห์ลอ
13. เด็กชายธวัชชัย  นวลพุ่ม
14. เด็กหญิงธัญจิรา  จันทร์สุข
15. เด็กชายนัยวัต  บุญทมา
16. เด็กชายนำโชค  คำแช่ม
17. เด็กหญิงนิลนา  จันทร์ทอง
18. เด็กหญิงน้ำฝน  จีวัง
19. เด็กหญิงปวลี  เรือนจันทร์
20. เด็กหญิงพรทิพย์  ไตรอุโฆษ
21. เด็กหญิงพิมพ์ปฎิภาณ  การประเสริฐ
22. เด็กหญิงพิมลพรรณ  นครไทย
23. เด็กชายพีรดล  พรมโต
24. เด็กหญิงรัชฎาภร  เลี้ยงประเสริฐ
25. เด็กชายวชิรพันธ์  พรวนประมูล
26. เด็กหญิงวราภรณ์  อุ่นมาก
27. เด็กหญิงวราภรณ์  สีดอกไม้
28. เด็กชายวัชรพล  อุ่นภา
29. เด็กหญิงวาสนา  เที่ยงผดุง
30. เด็กหญิงศิลารัตน์  ตรึกตรองรัมย์
31. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญกอแก้ว
32. เด็กหญิงสุนิษา  ครุฑทอง
33. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  จันทร์หมื่น
34. เด็กชายอธิบดี  ชูเนียม
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  เนียมจุ้ย
36. เด็กหญิงเนย  รักพวก
37. เด็กหญิงเบญจมาพร  ค้ำชู
38. เด็กชายเพชรรัตน์  ภาษี
39. เด็กหญิงเรณู  ทองเงิน
40. เด็กชายเรวัฒน์  หอมสุ่ม
 
1. นางมาธินี  ส่งแสงเติม
2. นายพิศาล  ฉวีศักดิ์
3. นายปิยะ  สิงหนาท
4. นางปิยะมาศ  รุ่งจรูญ
5. นางร่มไทร  สำเภาทอง
6. นางราตรี  พรหมทัศน์
7. นางสาวภาวิดา  จงณรงค์ชัย
8. นายฉกรรจ์  ราชยะ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่อ้อย 1. เด็กชายกรประเสริฐ   สายบัวต่อ
2. เด็กหญิงกฤติยา   คำนุช
3. เด็กชายกฤษดา   แกมนิล
4. เด็กชายจริญ   บุญพร
5. เด็กหญิงจันทิมา   ภู่สกุล
6. เด็กชายจีรศักดิ์   ทองนวม
7. เด็กหญิงจุทารัตน์   ชูโชติ
8. เด็กหญิงชลธิชา   บางสิงห์
9. เด็กหญิงชลนิชา   ทับทิม
10. เด็กหญิงชลลดา   บางสิงห์
11. เด็กหญิงชาลิสา   บัวเข็ม
12. เด็กหญิงฑิฆัมพร   วิเศษ
13. เด็กหญิงณัฐนิชา   แกมนิล
14. เด็กหญิงณัฐลิณี   สายบัวต่อ
15. เด็กชายณัฐวุฒิ   นามศรี
16. เด็กชายตะวัน   ปิ่นแก้ว
17. เด็กหญิงทิพาพร   ดอกไธสง
18. เด็กชายธนาวินท์   ทับทิม
19. เด็กชายนภสินธุ์   นะราชา
20. เด็กหญิงประดิษฐา   สังเรือง
21. เด็กหญิงปลายฟ้า   ปานฟัก
22. เด็กหญิงปวีณา   นามศรี
23. เด็กหญิงพรมพร   เลิศวรากูล
24. เด็กหญิงพรรณนิภา   ศรีรักแก้ว
25. เด็กหญิงพิมลมาศ   ทองนวม
26. เด็กชายพีรพงษ์   สุขผดุง
27. เด็กหญิงรมย์ชลี   ทองศิริ
28. เด็กหญิงวรรณภา   ปลั่งเมฆ
29. เด็กหญิงศรัณย์พร   ดอกไธสง
30. เด็กหญิงศศิธร   เจียมจริต
31. เด็กหญิงศิริพร   มาศรี
32. เด็กหญิงศิริวรรณา   บุญยัง
33. เด็กชายศุภากร   ลาเกี้ยว
34. เด็กหญิงสุนิสา   ตาขัน
35. เด็กชายอธิวัฒน์   แตงช้าง
36. เด็กชายอนัญพร   จันธิมา
37. เด็กชายอรรคพล   บุตรีเพีย
38. เด็กหญิงเพชราภรณ์   ทองศิริ
39. เด็กชายเมธี   จันทร์ส่อง
 
1. นายพิษณุ   เกษรจันทร์
2. นายสามารถ   กลัดเพ็ชร
3. นายโชคชัย   มาศสรรค์สกุล
4. นายสันต์ชัย   บุญเลี้ยง
5. นางวารี   โล่ห์ประเสริฐ
6. นายภคภัทร  พรมแก้วต่อ
7. นายศุภชัย   แกมนิล
8. นางสาววรรณวิสา   สิงห์คำ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เกตุอู๊ต
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ก้อนทับทิม
3. เด็กชายบุญสร้าง  โภคารัตน์
4. เด็กชายพงษ์พณิช  สุทธิกร
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ไพจิตรกุญชร
6. เด็กหญิงอาฑิตยา  มิลิวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์  เกตุทิม
2. นางสาวปวีณ์สุดา  ศรีสงคราม
3. นายสุริยัณฑ์  ใจหงิม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายเจษฎา  แสงนิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. นางสาวรสนันท์  มากพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายศิริชัย   สุขเย็น
 
1. นายการชัย   ประสิทธิ์ไทย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวนัส  ดาวดึงส์
 
1. นางสาวแสงเทียน  เหล็กสิงห์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายพงศธร  ไกรสถิตย์
 
1. นายสุเทพ  ทำนุพันธุ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายบารมี  ยิ้มกลิ่น
 
1. นางสาววิมล  กุลประสงค์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงสุพิฌา  ญาณปัญญา
 
1. นางณัฐกานต์  คงกะศรี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคยาราม 1. เด็กหญิงวริศรา  เกตุนิ่ม
 
1. นางนันทนา  โพธิ์พงษ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายขันติพงศ์  เคลือบศิลป์
 
1. นายการชัย   ประสิทธิ์ไทย
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีพร  มีประไพ
 
1. นายสมจิตร์  อยู่ยิ่ง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายขันติพงศ์   เคลือบศิลป์
 
1. นายการชัย   ประสิทธิ์ไทย
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายธีรไนย  รักษา
 
1. นายโสภณ  พงศ์วุฒิศักดิ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายปนัดดา  สุขเกษม
 
1. นางสาวสมพร  กะรัตน์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร   รักสนุก
 
1. นางสุคนธ์   แก่งศิริ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ดีอุดมพร
2. เด็กหญิงกัญญาณี  ดีอุดมพร
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แดงวรรณา
4. เด็กหญิงจิรัชญา  แซ่ลี
5. นางสาวฐิติมา  วรรณการ
6. เด็กชายณัฐธนพล  สุดดี
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นาคก้อน
8. เด็กชายดลเดช  พุ่มจีน
9. เด็กชายทนงศักดิ์  พลอยมี
10. นายทรงวุฒิ  ปานสังข์
11. เด็กหญิงธนพร  กุลมิตร
12. นายธีรพัฒน์  แก้วคำ
13. เด็กชายธีรภัทร์  สาดสี
14. เด็กหญิงนฤมล  คุ้มภัย
15. เด็กหญิงปรียานุช  มีนาค
16. เด็กชายปิยะนัฐ  เพ็งคง
17. เด็กหญิงพลอยชนก  จันทร์ยวง
18. เด็กชายภูรเนศ  ดวงตาอ่อน
19. เด็กหญิงมณีรัตน์  คงนิล
20. เด็กหญิงวรรณพร  พึ่งกลิ่น
21. เด็กชายวิทวัส  แก้วสุวรรณ
22. เด็กหญิงวิภาวดี  จันทร์ศิริโพธิ์
23. เด็กชายศักดิ์ชัย  จันทร์เจ็ก
24. นางสาวศิรประภา  กุ่ยอ่อง
25. เด็กชายศุภณัฐ  พันธ์มณี
26. เด็กชายสุกฤษฎิ์  พูลสวัสดิ์
27. เด็กหญิงสุนิสา  ชัยมงคล
28. เด็กหญิงสุพรรษา  ธิช่างทอง
29. เด็กหญิงอมรรัตน์  อมรรัตนกุล
30. เด็กชายเชิดเกียรติ  ปัญญาทา
31. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พุทธกิจ
32. เด็กชายโกเมนทร์  ฉายลี
 
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายปัญญารัตน์   แสงเงาเสือ
 
1. นายการชัย   ประสิทธิ์ไทย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 1. เด็กหญิงชนกพรรณ  เพ็งเลีย
 
1. นางสาวณัฐธิดา  คลาดแคล้ว
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกชกร  บุญทา
2. เด็กหญิงกชพร  เหล็กคำ
3. เด็กชายกฤตณัฐ  อัคราพิทักษ์
4. เด็กหญิงกวิตา  แดงวิจิตรวรกุล
5. เด็กหญิงกิตินภา  แย้งจันทร์
6. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ปินตากุล
7. เด็กชายก้องภพ  อ่อนวงษ์
8. เด็กหญิงจณิสตา  เถื่อนวงษ์
9. เด็กหญิงจาณิสตา  เอี่ยมสกุล
10. เด็กหญิงจิรดา  ชุมภูกา
11. เด็กหญิงชนม์นิภา  รุจนวิศาล
12. เด็กหญิงญาตาวี  ตั้งเจริญไพศาล
13. เด็กชายฐิติพันธุ์  ใจรังกา
14. เด็กชายณัฐชนน  ละลี
15. เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วทอง
16. เด็กชายธนภัทร  รัตนพันธ์
17. เด็กชายธนโชติ  วรรธนะมณีกุล
18. เด็กหญิงธีมาพร  ฉิมพาลี
19. เด็กชายธีร์พัฒน์  ก้อนอาทร
20. เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีวชิรานนท์
21. เด็กหญิงนิรุชา  อรุณเนตร
22. เด็กชายปุณยวัจน์  ศรีลา
23. เด็กชายพงษ์ศิริ  ศิริปาลกะ
24. เด็กชายพชร  ฉิมเลี้ยง
25. เด็กหญิงพรรัมภา  ประเสริฐกุล
26. เด็กหญิงพัทธญา  บุญนิล
27. เด็กหญิงภาวิณี  ขันปิงปุ๊ด
28. เด็กชายวศิน  น้องท่าช้าง
29. เด็กชายวีรพัศ  ไชยบุปผา
30. เด็กหญิงศศิกาญจน์  เอี่ยมสกุล
31. เด็กหญิงศศิภา  จันทร์ยวง
32. เด็กชายศิริภูมิ  มีศิริ
33. เด็กชายศุภกร  ท้าวทอง
34. เด็กหญิงสิรินารถ  เอื้อมงคล
35. เด็กหญิงอธิชา  บุญเกตุ
36. เด็กชายอภิรักษ์  ศิริรัตน์
37. เด็กหญิงอันนา  ธัญญะคุปต์
38. เด็กหญิงแทนขวัญ  หอมเพียร
39. เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์
40. เด็กชายไกรษรสีหะ  แองแสน
 
1. นางนิตยา  แฟงสวัสดิ์
2. นางภาวนา  สิงหพงษ์
3. นางสาวปุยฝ้าย  ขุนสุข
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายคชาชาติ  ศรีน่วม
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ไข่แก้ว
3. เด็กชายชานนท์  ม่วงรัก
4. เด็กหญิงธนพร  กุลมิตร
5. เด็กชายธนภู  พันแพง
6. เด็กหญิงศิรประภา  กุ่ยอ่อง
7. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขังพงษ์
8. เด็กหญิงศุภัคสรณ์  บุตรคอนบุรี
9. เด็กหญิงสุพรรษา  ธิช่างทอง
10. เด็กหญิงแพรวา  ตายศ
 
1. นางนงเยาว์  ใจกล้า
2. นางพรรณราย  รอดเกลี้ยง
3. นางยุพิน  กันยะมี
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงม้า 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ปัญญาสัย
2. เด็กหญิงชลนภา  ลิ้มวงศ์
3. เด็กชายดัสกร  มาท้ายน้ำ
4. เด็กชายนิธิกานต์  ทองทักษิณ
5. เด็กชายพุทธกร  แร่กาสินธ์
6. เด็กชายวัชรพงษ์  สีทอง
7. เด็กหญิงศศิวรรณ  พรมจุ้ย
8. เด็กหญิงสุภัคษา  แสงอิน
9. เด็กหญิงอาทิตยา  นุชวัน
10. เด็กชายเจษฎา  อ่อนพัว
 
1. นางสาวกัลยา  ลิ้มวงศ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  มีโส
3. นายอรัญญู  แก้วอุดรศรี
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  โพธิ์โต
2. เด็กหญิงธนธรรณ์  ทองศรีจันทร์
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โท้ทอง
4. เด็กหญิงรักชณิฎา  บุญเชื่อม
5. เด็กหญิงศิริภรณ์  สินรวม
6. เด็กหญิงอัฐณิญา  ไทยเก่ง
 
1. นางเตือนใจ  ชารีวัลย์
2. นางดิษพร  สมตระกูล
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กหญิงกรกนก  นันติเซีย
2. เด็กหญิงนรินทร์ธร  ชัยวงษ์
3. เด็กหญิงปัญญาพร  พุ่มพา
4. เด็กหญิงวรากร  ดีทา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำลือเมือง
6. เด็กหญิงเกวลิน  ทิอ่อน
 
1. นางลำแพน  ดีนิล
2. นายกฤษดา  เกตุทิม
3. นางโสภา  ใจหาญ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงฐานนันท์  สิงห์เปรม
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทาคำ
3. เด็กหญิงรวิสรา  เนตรใจ
4. เด็กหญิงศรุดา  มากแสน
5. เด็กหญิงสุราณี  มากบ้านบึง
 
1. นางสาวปรัชวนา  สุภาพิทักษ์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอยแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพร  จิตรแจ้ง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตรแจ้ง
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  ม่วงงาม
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ถาคำ
5. เด็กชายฐิติพงศ์  เปอะปิน
6. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วทา
7. เด็กชายณัฐพล  มาเยอะ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินคำ
9. เด็กชายนเรณธร  อินทร์บัวทอง
10. เด็กชายพงษกร  ยืนทน
11. เด็กหญิงพิมลดา  พิมพา
12. เด็กหญิงศุภิสรา  ไผ่ตาแก้ว
13. เด็กหญิงเกวลิน  คำทอง
14. เด็กชายเฉลิมวงศ์  ทองกล่อมสี
 
1. นางพีรนุช  เสน่หา
2. นางไพรินทร์  เที่ยงฟัก
3. นางสาวสุวิมล  สุโน
4. นายศุภวิชญ์  ทาต่อย
5. นายวชิรวิทย์  คัมภีรทัศน์
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองโค 1. เด็กหญิงกัญลยาณี  ตั้งมั่น
2. เด็กชายพงศธร  อุปรี
3. เด็กชายพงศพัทธ์  กรอบทอง
4. เด็กชายวันเฉลิม  กรอบทอง
5. เด็กชายวิทยา  อุธิรัมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  ยากองโค
2. นางนิรัตน์  เครือบคนโท
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงกาหลง  เกลี้ยงจันทร์
2. เด็กชายอเนก  สมศิลป์
 
1. นายสิทธา  เนยสูงเนิน
2. นายศุภชัย  สิงห์โต
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กชายจิรัฐชาติ  ศรีดาสอน
2. เด็กชายณัฐปคัลภ์  อินตาโย
3. เด็กชายทัศนัย  เปรมลาภ
4. เด็กชายธนากร  พอใจ
5. เด็กชายปารเมศ  อ่อนนิ่ม
6. เด็กชายวชิรวิทย์  สุริแสง
 
1. นายพิชาติ  โพทัพ
2. นางสาวเนตชรจน์  พรมลัภ
3. นายเฉลิมพล  พรมวังขวา
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอย 1. เด็กชายณัฐภูมิ   แก้วคง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นันนวล
3. เด็กชายนพรัตน์   พันธ์สะโม
4. เด็กชายวราวุธ   มีจีน
5. เด็กชายสราวุฒิ   เนียมจุ้ย
6. เด็กชายเกรียงไกร   บัวบุญ
 
1. นายสุรพล   ทำนุพันธุ์
2. นางสาวสุชีลา  ใจบุญ
3. นางสาวจันทรรัตน์   ธนพลทวีลาภ
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  นาคปน
2. เด็กชายฐิติวัสส์  แสงซิว
3. เด็กชายธีระศักดิ์  ทองเสมา
4. เด็กชายนพณัฐ  ชมพู
5. เด็กชายนีรณัฐ  มูลแสง
6. เด็กชายพลวัฒน์  สุกใส
7. เด็กชายอนุวัฒน์  ยาวงษ์
8. เด็กชายเชิดเกียรติ  ปัญญาทา
 
1. นายจำเรียง  มีเครือรอด
2. นายสำราญ  แทนเทือก
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีธาราม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สมัครการไทย
2. เด็กหญิงนิชาภา   โฉมแดง
3. เด็กชายอิทธิศักดิ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางพวงรัตน์   อยู่จำนงค์
2. นางสาวเรณู  อินตา
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำผิว
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ลาดเลา
3. เด็กหญิงสุชาดา  คำกิ่ง
 
1. นางณัฎฐณิชา  ลิ้มอุตสาหะ
2. นางสาวจรีพร  กอนไธสง
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายวริทธินันท์  เณรเนือง
2. เด็กชายสินธร  โพธิ์เสือ
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
78 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพร  เชื้อสาย
2. เด็กหญิงเอวิตา  หาญบัวคำ
 
1. นายชลวิทย์  อุเทศนันทน์
2. นางวรารัตน์  อุ่นใจ
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุขมั่น
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  สว่างโรจน์
3. เด็กหญิงสุวรรณี  สมศักดิ์
 
1. นางสาวเยาวน์ยศ  ถีปรี
2. นางสาวนาตยา  พุ่มคำ
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    คุ้มคง
2. เด็กหญิงภิญญาดา   พันละภะ
 
1. นางสาวนิฤมล  ดาสี
2. นางรัตนา  ทนุชน
 
81 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนโชติ  มัชชาปาโต
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พุ่มห่าน
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอม 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญเสือ
2. เด็กชายรัตนพล  มาสูตร
 
1. นายสัญชัย  บุญเสือ
2. นางสาวสุมนา  เนื้อนุ้ย
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายภูบดินทร์  จันทร์เพ็ง
2. เด็กชายวิชชากร  สุขเสริม
 
1. นางสาววิภารัตน์  เอียวงษ์
2. นายประภังกร  สินเดช
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  แดงกองโค
2. เด็กหญิงสุนิษา  แสงกลาง
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แดงกองโค
2. เด็กหญิงธีรนุช  โกสินทร์
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
86 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  ทิพย์พรหม
2. เด็กหญิงนิจวรีย์  แก้วกรี
 
1. นางภัทร์ชลิกา  น้อยศิริ
2. นางสาววิภารัตน์  เอียวงษ์
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนพล  ภูนวล
2. เด็กชายธรรมรัตน์  คำภินวม
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนภัทร  ชูถึง
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  เชื้อน่วม
 
1. นางสาวอภิชญา  เทียนไชย
2. นางกัลยรัตน์  คัมภีรทัศน์
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายชุณหกาญน์  จงบริบูรณ์
2. เด็กชายธีระพันธ์  เกียรติยศ
3. เด็กชายไตรภพ  เหล็กสิงห์
 
1. นายณรรฐพงษ์  แย้งจันทร์
2. นางสาวขวัญเรือน  พุ่มเทียน
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกานต์  เจริญยิ่ง
2. เด็กชายปวเรศ  ยอดคำ
3. เด็กชายสันติภาพ  ศิริวัฒน์
 
1. นายเอกพันธ์  อิ่มเอิบ
2. นายสมรัฐ  ศุภเจริญลาภ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำตก 1. เด็กชายกฤษดา   แตงช้าง
2. เด็กชายอนุรักษ์   อิ่มบ้านเบิก
3. เด็กชายเอกภพ   สวนม่วง
 
1. นายวิโรจน์   เทียนสีม่วง
2. นางสมจิตร  บุญกรับพวง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายนาคิน  บัวดี
2. นายวัฒนา  ศรเมฆ
3. นายโกวิทย์  ธรรมใจดี
 
1. นายปรีชา  สิงห์อรุณ
2. นายอเนก  รุ่งเรืองแสง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 1. เด็กหญิงชาลิสา   พงษ์โสพล
2. เด็กหญิงวรรณวิมล   สีแก้ว
3. เด็กชายเมธี   มีน้ำพูน
 
1. นางทัศนีย์   ดวงแก้ว
2. นายเกียรติศักดิ์  ทองประเสริฐ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 1. เด็กหญิงพรรณนารา  จินนะ
2. เด็กหญิงอรนิภา   จันต่อม
3. เด็กหญิงโชติกา  พึ่งธรรม
 
1. นางทัศนีย์   ดวงแก้ว
2. นายเกียรติศักดิ์  ทองประเสริฐ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มาศรี
2. เด็กหญิงนริศรา  เชื้อต่าย
3. เด็กหญิงปิญชาญ์  อ่อนศรี
4. เด็กหญิงวรรณนภา  วอนเจียม
5. เด็กหญิงศศิธร  นวลพักตร์
6. เด็กหญิงอิษยา  คำมินเศษ
 
1. นางวัลภา  พลอยบำรุง
2. นางสาวรจนา  เนตรช่วงโชติ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   บู่ตั้ง
2. เด็กหญิงกฤษณา   รอดภัย
3. เด็กหญิงกัญญา   สมสุด
4. เด็กหญิงนฤมล   ชัยบุรม
5. เด็กหญิงบุญญารัตน์   โม้ทอง
6. เด็กหญิงพรรณิกา   แก่นพฤกษา
 
1. นางสุคนธ์   แก่งศิริ
2. นางสาวเบญจรัตน์   แสงรัศมี
3. นายกิติพัฒน์   คำภู่
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1. เด็กชายธนิสร  ชื่นแขก
2. เด็กชายสมศักดิ์  เมืองวงศ์
3. เด็กชายสราชัย  เอี่ยมทอง
 
1. นางวารีย์  แกมนิล
2. นางสุวรรณ  หรรษา
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงนาฏนัฐฏา  อ้นน้อย
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ม่วงอ่วม
3. เด็กหญิงสุนันทา  ศูนย์กลาง
 
1. นายชัชวาลย์  ศรีจันทร์ตรา
2. นางบุญญารัตน์  พุ่มเชย
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. เด็กหญิงธิติยา  มาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นวลประดิษฐ์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สีชำนาญ
 
1. นางพัชรี  ชูช่วย
2. นายสาธิต  วาริสสอน
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   บางลือ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   เชื้อเถื่อน
3. เด็กชายบัณฑิต   อุปทะ
 
1. นางอมรรัตน์   วุฒิเดช
2. นายเกียรติศักดิ์  ทองประเสริฐ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานกกก 1. เด็กหญิงฐิยดา  ยาอาจ
2. เด็กหญิงรัตนาพร  มาสน
3. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ศรีคล้าย
 
1. นางกุลทรัพย์  ยาสา
2. นายสิทธิศักดิ์  จันทร์ดุ้ง
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพชรน่วม
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  โสไชยวงศ์
3. เด็กหญิงหทัยชนก  คงเทศ
 
1. นางมนัญชญา  สุขมูล
2. นางจริยา  มีกลิ่นหอม
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนกุลณา
2. เด็กหญิงปารีณา  คำคลัง
3. เด็กหญิงอมลมณี  วงษ์อินทะ
 
1. นางวาสนา  ปั้นจาค
2. นายธิรพันธ์   อินจันทร์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. นางสาวจิตรานุช  น่วมคำ
2. เด็กชายทศพล  ชนะชัย
3. เด็กหญิงนวพร  จันทะวงค์
 
1. นางพัชราภรณ์  มิลินทางกูร
2. นางน้ำค้าง  เกษศรี
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  มาพลับ
2. เด็กหญิงวริญญา  สีทาแก
3. เด็กหญิงอโนชา  จันทร์ใหม่
 
1. นางสุชิดา  สมุทรหล้า
2. นางอัญชลี  เมืองก้อน
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงชรินทิพย์   เจริญพร
2. เด็กหญิงวันทนา   จันทนู
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีนวนคำ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   ขอบคุณ
2. นางพรทิพย์   หาญวัฒนา
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วงค์ปัน
2. เด็กชายพงศธร  อยู่ยืน
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  เมืองด่าน
 
1. นางทองคำ  เนียมจันทร์
2. นายจตุพร  เที่ยงบูทวี
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงพาฝัน   สอนหว่าง
2. เด็กชายศตวรรษ   โรจนวิภาต
3. เด็กหญิงศิญาพร   ทองคำดี
 
1. นายสมชาย   สาขา
2. นายทนงศักดิ์   คำยา
 
109 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองละวาน 1. เด็กหญิงจีระดา  เกตุแก้ว
2. เด็กชายปฏิภาณ  ย้ายเหว่า
3. เด็กหญิงสุพรรษา  โสพรม
 
1. นางทวีนันท์   แย้มอ้นสุข
2. นางสาวรัชนีพร  ก้อนกลีบ
 
110 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  สุขเรือง
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  พูนผล
3. เด็กหญิงสุวนันท์  อ่อนแสง
 
1. นางจิณห์จุฑา  บุญสุวรรณ
2. นางสาวพรธิดา  เอี่ยมพิพิธภักดี
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงนฤมล  พูนนะปะถัมภ์
2. เด็กหญิงวาสนา  ฟักทอง
3. เด็กหญิงอังคณา  คำสามัญ
 
1. นางน้ำทิพย์  มะโหรา
2. นางน้ำค้าง  คลังกรณ์
 
112 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กหญิงวรารัตน์   น้อยรูปเรา
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์   แสงสุรินทร์
3. เด็กชายสมภูมิ   โพธิสุข
 
1. นางกนิษฐา   ท่ากระเบา
2. นางสาวกาญจนาภา   ชาวไชย
 
113 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงม้า 1. เด็กหญิงวรรณพร  ปามิ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  โสดา
 
1. นางสาวกัลยา  ลิ้มวงศ์
 
114 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 1. เด็กชายอนันทยศ  อัมรามร
2. เด็กหญิงแสงระวี  กบด้วง
 
1. นางจารุณี  ขำทอง
2. นางสาวศรัญญา  ตาพ่วง
 
115 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่เฉย 1. เด็กชายชวรัตน์  จันสอน
2. เด็กหญิงสุธิดา  ชิดชม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สาแก้ว
2. นางสาวกนกวรรณ  คงสุข
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายพงษ์สกรณ์  ศรีหะไชย
 
1. นางปราณี  ทำนุพันธุ์
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  มาดี
 
1. นางสาวปิยะธิดา  สารเจริญ
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กชายสุรัตน์  บุญเงิน
 
1. นางอุษณียาภรณ์  ภักดีไทย
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำโม 1. เด็กหญิงสุรภา  ทองศรีจันทร์
 
1. นางสาวชุลีกร  นาคเทศ
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงกรธัญญา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงชนากานต์  แดงจีน
3. เด็กหญิงอภิญญา  เพชรสลับแก้ว
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  นนธิบุตร
5. เด็กหญิงอิษฎาอร  สีมัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปภาดา  น้อยจันทร์
2. นางน้ำทิพย์  มะโหรา
3. นางน้ำค้าง  คลังกรณ์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายพิพัฒน์  เดชสำลี
 
1. นายศุภชัย  สิงห์โต
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กชายฆ้องชัย  บัวเถียร
 
1. นายณรงค์  ศรีวัฒนกุล
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายนำโชค  พุ่มไม้
 
1. นางสาวอรอุมา  สงพอ
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สีดาชะมา
 
1. นางเกษรเพชร  ผาปาน
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุ่มเทียน
 
1. นางนิตยา  อินอิว
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงศยามล  เม่นอยู่
 
1. นางสาววรินทร์ดา  ภูคองตา
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 1. เด็กหญิงธาลีรัตร์  เลี้ยงประเสริฐ
 
1. นางสาวปุณยนุช  สุขจิตต์
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1. เด็กชายชรัช  เฉวียงวาศ
 
1. นางมนัญชญา  สุขมูล
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงพิมมาดา  แขกพงษ์
 
1. นางสาวนิศารัตน์   เอกนาม
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. นางสาวพรพรรณ  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายศุภชัย  สิงห์โต
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่เฉย 1. เด็กหญิงนันทิชา  วงษ์แก้ว
 
1. นายจำเริญ  กาวิลัย
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟากบึง 1. เด็กชายธีรพงษ์   อิ่มเพ็ง
2. เด็กชายพัชรพล  เอี่ยมต่อ
3. เด็กหญิงวาสนา  แซ่ฮ่วน
 
1. นางบุษยา  สุขน้อย
2. นางชุรีพร  ร้านกันทา
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เพ็ชรรัตน์
2. เด็กหญิงนันทนา  ทาติด
3. เด็กชายปกรณ์  เชื้อน่วม
 
1. นางวัลภา  พลอยบำรุง
2. นางสาวรจนา  เนตรช่วงโชติ
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  คงสังคะ
2. เด็กหญิงนิลิตรสลา  คำเจริญ
3. เด็กชายสิทธิพร  สานเพ็ง
 
1. นางสุธีรา  ดวงเสา
2. นางสาววิภารัตน์  คำทิพย์
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กชายปฐมพร  ทองระหึ่ง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ปลื้มสุข
3. เด็กชายอโณทัย  มาสุ
 
1. นางสุธีรา  ดวงเสา
2. นางสาววิภารัตน์  คำทิพย์
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กชายณัฐกมล  อินเปีย
2. เด็กชายอุกฤษฏ์  ไชยสิงห์
3. เด็กชายเกื้อกูล  จีนอยู่มั่น
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  มากมี
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กชายชัยชนะ  มั่นอิ่ม
2. เด็กชายชินณวัติ  จุฬาลม
 
1. นายสมนึก  พลฤทธิ์
2. นางสาวเบญจมาศ  เจี้ยมกลิ่น
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กชายกตัญญู  บัวนิล
2. เด็กชายกิติกร  อินปา
 
1. นางวันดี  เสาร์แดน
2. นายเจษฎาธรณ์  พรมโสภา
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งวารี 1. เด็กหญิงณัฑริกรรณ์  เขียนงาม
2. เด็กชายอัคเดช  สิงห์หนู
 
1. นายนธี  มโนวงษ์
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายกรภัทร์  บุญเรือง
2. เด็กชายวทัญญู  อินทศรี
3. เด็กหญิงอนัญญา  มีพ่วง
 
1. นายเชิดศักดิ์  สุขสาด
2. นายชัชวาลย์  ศรีจันทร์ตรา
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำภู
2. เด็กชายพงศกร   หวังมี
3. เด็กหญิงสุพัทรา   บุญแจ่ม
 
1. นางระพีพร   ระโส
2. นายไพบูลย์   อินทร์ยา