สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 47.2 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชัยรัตน์  ศรีสุข
2. เด็กชายฐิติพันธ์  เพชรรัตน์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่นาค
4. เด็กหญิงปุณยนุช  เอี่ยมประพันธ์
5. เด็กหญิงพัชรี  เย็นคต
6. เด็กชายสุทธิภัทร  หารสูงเนิน
 
1. นายประจญ  ภู่สวัสดิ์
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ม่วงรัก
 
1. นางสุภาภรณ์  ม่วงมี