สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงุพุทธิดา  สมบูรณ์ชัย
 
1. นายธวัชชัย  บุตรแก้ว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  รามแก้ว
 
1. นายประดับ  สุวรรณศรี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เจ็งเจริญ
2. เด็กหญิงนฤมล  รัตนสูงเนิน
3. เด็กหญิงอรษา  ยอดทอง
 
1. นางนิภา  จันทร์ฟัก
2. นางสาวปาริฉัตร  สนมฉ่ำ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัลยา  ไสปัญญา
2. เด็กหญิงธัญธร  มหาดไทย
3. เด็กหญิงสาลิตา  เขียวทอง
 
1. นายธีระพงษ์  วงศ์แสน
2. นางสาวอธินา  ขัดผาบ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิชา  จิ๋วอยู่
2. เด็กหญิงปภาวดี  ทองทา
3. เด็กหญิงสุพัตตา  เอมณี
 
1. นายธีระพงษ์  วงศ์แสน
2. นางนิภา  จันทร์ฟัก