สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 14 1. เด็กชายประกาศิต  น่วมนุ้ย
2. เด็กหญิงภัทรพร  มุลลุน
 
1. นางชุลีพร  ดีเหลือ
2. นางสาวจุฑารัตน์  มีผลกิจ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายธีรพนธ์  ตาลป๊อก
2. เด็กหญิงอาทิติยา  ยิ้มสวน
 
1. นางชุลีพร  ดีเหลือ
2. นายสมพงษ์  ธรรมชัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงพัชราภา  ยิ้มสบาย
 
1. นางชุลีพร  ดีเหลือ