สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าอวน สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนาถวัฒน์  คำนวนสิน
2. เด็กชายวีรภัทร  เกตุวังแดง
 
1. นางสาวสนธยา  อ่วมเปี่ยม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงธัญญานุช   แหน่งฮวบ
2. เด็กหญิงศิรมณี  อยู่ยงค์
3. เด็กหญิงศิรีธร  เกตุวังแดง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  รุ่งทอง
2. นางสาวน้ำผึ้ง  คงเพ็ชร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพพล  โชติสุข
 
1. นายธงชัย  แว่นแก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณยพร  แว่นแก้ว
 
1. นายธงชัย  แว่นแก้ว
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เกิดแก้ว
 
1. นายวัฒนา  เชื้อน่วม