สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.07 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายทัศนัย  เหลือหลาย
2. เด็กชายธนวัตน์  วงศ์วัง
 
1. นายสมพงษ์  เชื้อบาง