สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุนฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 52.69 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมงิ้วงาม
2. เด็กชายวสันต์  สีเขื่อนแก้ว
 
1. นายกิตติ  เขื่อนแก้ว
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีทา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยงอุ่น
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาพรหม
4. เด็กหญิงพิมชนก  พรมวงษ์
5. เด็กหญิงศศิธร  ร่าเริง
6. เด็กหญิงสุวรรณิสา  มาจันแสง
 
1. นางอำไพ  วังแก้ว
2. นางมะลิ  เข็มเพ็ชร
3. นางณัฏฐา  ทรัพย์สังข์