สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนานกกก สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงพรพิมล  คำเต่ย
 
1. นางสาวจรุงพร  จันตาบุตร
2. นางสาวสุภัคกุล  พรมสุวรรณ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกฤติญา  พรมใต้
 
1. นายบรรยงค์  ภูมิอรัญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  แสนสิทธิ์
 
1. นายบรรยงค์  ภูมิอรัญ
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงนันทวัฒน์  โนจิตร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยาสา
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สาหร่าย
2. นายเฉลิมวุฒิ  ชุ่มเย็น