สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  สามแสง
2. เด็กชายนวพล  ทองพันธ์
 
1. นางลัคณา  เรืองศิรรักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กชายธนพล  คำหอม
2. เด็กหญิงปิย์รดา  คำสี
 
1. นางฉวีวรรณ  สิงห์สถิตย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงชรินทร  ชาวโพธิ์หลวง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  เทพพา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายกังวาล  เพ็ชรเมือง
 
1. นายปัญญา  แสงวิจิตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลรดา  ชิดชม
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  เทพพา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กชายชลธาร  ชาวโพธิ์หลวง
 
1. นายปัญญา  แสงวิจิตร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงลลิตา  ตะสี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  อุ่นเรือน
 
1. นายปัญญา  แสงวิจิตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงดลยา  พ่วงบางโพ
 
1. นางประไพ  ยาวไทยสงค์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลธินันท์  คล้ายบุตร
2. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  คำหอม
3. เด็กชายอดิเทพ  บุญคุ้ม
 
1. นางนิรัญญา  เครือฟั่น
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60.4 ทองแดง 18 1. เด็กชายจักรรินทร์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงอังคณา  เถื่อนเอี่ยม
 
1. นางสาวสายฝน  เทียนทอง
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศักดิ์สวัสดิ์
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ธนะสัมปัญ
 
1. นางนิพัทธา  นาคมี
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐานิดา  ริมทอง
2. เด็กหญิงณีรนุช  อินทพงษ์
 
1. นางนิพัทธา  นาคมี
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายธนบูณณ์  เทพอุด
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุธีภิญโญ
 
1. นางนิพัทธา  นาคมี
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  นาคมูล
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ป๊อกหลง
 
1. นางนิพัทธา  นาคมี
 
15 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สินสุนทรไชย
2. เด็กชายสิงหา  จิตรวิโรจน์
 
1. นางกชกร  ใสแจ่ม
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  อ่อนสา
 
1. นางสาววิไลพร   พวงยะ
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ขุนโต
 
1. นางประไพ  ยาวไทยสงค์