สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดงสระแก้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายพรหมเบศร์  บุญครอง
 
1. นางสาวอัญชลี  อยู่สุขสวัสดิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่วมอ่ำ
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ปานคำ
3. เด็กชายศราวุฒิ  นวลเปี้ย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ชุ่มสุวรรณ
2. นางสาวจุฑารักษ์  ชุ่มสุวรรณ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงธิราวรรณ  ทอนกระโทก
 
1. นางกนิษฐา  บุญเพลิง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ชมโลก
2. เด็กชายวุฒิชัย  ชมโลก
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  แหยมกะโทก
 
1. นางจินตนา  บุญเกตุ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  นวลเปี้ย
2. เด็กหญิงจริญาพร  ทานา
3. เด็กหญิงพลอยไพริน  คำจันสี
4. เด็กชายมนัสนัย  นวนเปี้ย
5. เด็กหญิงมัลลิกา  ทานา
6. เด็กชายวรัญญา  อินเปีย
 
1. นางกนิษฐา  บุญเพลิง
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 10 1. เด็กชายจตุรภัทร  จันทร์กลับ
2. เด็กหญิงวิรากานต์  แป้นสวน
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  อยู่สุข
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โตอิ่ม