สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายธนากร  กะสัน
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  อินแจ้
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงนัยเนตร  บุตรเพชร
 
1. นายทรัพย์สิน  รักษา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  รอดภัย
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  อินแจ้
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอภิญญา  สิงหนาท
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  อินแจ้
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  อองดา
 
1. นายทรัพย์สิน  รักษา
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60.4 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ชมชิด
2. เด็กชายอัตรโชติ  ใจจุ่ม
 
1. นางสาวชนากานต์  จาดเอี่ยม
2. นายเอกชัย  มงคล
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กชายชัยนุวัฒน์  คำเทียน
2. เด็กชายวันเฉลิม  อินนวน
 
1. นายเอกชัย  มงคล
2. นางสาวอทิตยา  พันธ์แสดง