สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านแม่คำมัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เมืองตุ้ม
 
1. นางกรกนก  มณีรัตน์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงธันย์ชนก   ศรีนันท์
2. เด็กหญิงภคนันท์   เดินดง
3. เด็กหญิงภคพร   เดินดง
 
1. นางจิดาภา   วงค์ยิ้มใย
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    โม้คำ
2. เด็กหญิงเสาวภา    เพ็ชรนิล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สังข์เงิน
2. นางสาวกรรณิการ์  ต่อมแก้ว