สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  แตงริด
2. เด็กชายภาษิต  ปั้นมูล
 
1. นายเอนก  กาญจนโกมล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัฒนา  อินทร์ศรีจันทร์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วมณี
 
1. นายเอนก  กาญจนโกมล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.77 ทอง 5 1. เด็กชายนที  เอี่ยมนิ่ม
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  ศรีแก้ว
 
1. นายณัฐพล  เกิดแป้น
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรพนธ์  กล่ำศิริ
2. เด็กชายสมภพ  อินทร์ศรีจันทร์
 
1. นายณัฐพล  เกิดแป้น
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐริกา  คงนิล
2. นายทวนทอง  คมแท้
 
1. นางเอมอร  อ่อนวัง
2. นางสาวภัทรกมล  ใสสีสูบ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวราเทพ  เจะหลง
2. เด็กชายหัสนัย  พรมน้อย
3. เด็กชายเอกพันธ์  มานะกูล
 
1. นายสมจิตร์  อยู่ยิ่ง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. นางสาวสุชาวดี  อุ่นไฝ
 
1. นายสมจิตร์  อยู่ยิ่ง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง 4 1. นายจักรพันธ์  ม่วงเลี่ยม
 
1. นายสมจิตร์  อยู่ยิ่ง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชนีพร  มีประไพ
 
1. นายสมจิตร์  อยู่ยิ่ง
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  อุ่นไฝ
2. เด็กหญิงชนกานต์  ผันมา
3. เด็กหญิงณัชชา  พุ่มชาวสวน
4. เด็กหญิงณัทนรี  กอสุระ
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สมศรี
 
1. นายสมจิตร์  อยู่ยิ่ง
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สุขหล้า
2. เด็กหญิงธัญรดี  สุขตน
3. เด็กหญิงสุชาวดี  เลี้ยงประเสริฐ
 
1. นายเจษฎาธรณ์  พรมโสภา
2. นายณัฐพล  โภคารัตน์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรัตน์  บุญเงิน
 
1. นางอุษณียาภรณ์  ภักดีไทย
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกตัญญู  บัวนิล
2. เด็กชายกิติกร  อินปา
 
1. นางวันดี  เสาร์แดน
2. นายเจษฎาธรณ์  พรมโสภา