สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงสุรธิดา  อุดมเกตุ
 
1. นางอัญชลี  นามโชติ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรชิตา  โพธิวัฒน์
 
1. นางอัญชลี  นามโชติ
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  แจ่มเกิด
2. เด็กหญิงรัตนวลี  ดีเกิด
 
1. นางนภาพร  ทีฆาวงค์
2. นายพัชรดนัย  แสนคำ