สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์ภักดี
 
1. นางณภัสรณ์  ม่วงศรีศักดิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กาวี
 
1. นางทิพย์วิมล  สุรสอน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ  นวลแก้ว
 
1. นางทิพย์วิมล  สุรสอน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายกิตตินันท์  ศรีกันยา
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  เมืองชา
3. เด็กหญิงมนัสวีร์  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาววันวิสาข์  จันสีทอง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  หมวกคำ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  นุชวงษ์
3. เด็กหญิงพัชรพร  ทวีพูน
 
1. นางทิพย์วิมล  สุรสอน