หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธีระยุทธ ทาปุก รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
2 นายสุระ อ่อนแพง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
3 นายนเรศ โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
4 นายนิรัติ โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
5 นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
6 นายวิเชียร ทรงศรี รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
7 นายอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
8 นายยงยุทธ พรมฝาย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
9 นายยศพัทธ์ ศิริสราญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
10 นายเฉลิม ปาลาศ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  
11 นายเจริญ ตันบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
12 นางสาวเสาวพิศ รัตนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
13 นายอุทัย พรมโสภา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
14 นางวนิดา อุปธารปรีชา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
15 นางสุนันทา รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
16 นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
17 นายสุนทร อองกุลนะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
18 นางปานทอง ปัญญาเดช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
19 นายปรีชา สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
20 นางณัฐพัชร์ โรจน์ธนปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
21 นางผกามาศ อิ่มประยูร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
22 นายจักรกฤช แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 ว่าที่พันตรีสมชาย อินทร์ขำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นางพุทธชาติ จินันทุยา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
25 นางวณกร มะโน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นางทับทิม ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นายคำรน จวนอาจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นางวณกร มะโน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
30 นายคำรณ จวนอาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
31 นายจักรกฤช แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
32 นางทับทิม ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
33 นางสาวจันทร์เพ็ญ คำเพ็ง ธุรการ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
34 นางสาวจิตตวดี สีตาล ธุรการ โรงเรียนบ้านแหลมทอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
35 นางสาวจิตรานันท์ ดาราบถ ธุรการ โรงเรียนบ้านท่าสัก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
36 นางสาวนันทา แก้วสุริบูรณ์ ธุรการ โรงเรียนวัดวังยาง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
37 นายชัยรัตน์ เชื้อเดช ธุรการ โรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
38 นายอนาวิล จันทร์แก้ว ธุรการ โรงเรียนวัดน้ำใส เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
39 นายอรรถพงศ์ ทิพย์เครือ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
40 นายสุรศักดิ์ แป้นสวน ธุรการ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
41 นายอดิศร มานัตถ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านขอม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
42 นางสาวสาวิตรี ขำฉา ธุรการ โรงเรียนบ้านข่อยสูง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
43 นางสาวปียภา กรุตไคร้ ธุรการ โรงเรียนด่านแม่คำมัน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
44 นางสาวเยาวพา เรียนแพง ธุรการ โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
45 นายยงยุทธ พรมฝาย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
46 นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
47 นายเจริญ ตันบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
48 นางสาวสมพิศ รัตนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
49 นายอุทัย พรมโสภา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
50 นางวนิดา อุปธารปรีชา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
51 นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
52 นายสุนทร อองกุลนะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
53 นางปานทอง ปัญญาเดช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
54 นายปรีชา สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
55 นางณัฐพัชร์ โรจน์ธนปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
56 นางผกามาศ อิ่มประยูร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
57 นายจักรกฤช แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
58 ว่าที่พันตรีสมชาย อินทร์ขำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
59 นางพุทธชาติ จินันทุยา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
60 นางวณกร มะโน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
61 นางทับทิม ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
62 นางสาวเสาวพิศ รัตนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
63 นายคำรน จวนอาจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
64 นางสาวกรรณิกา กาไหล่ทอง นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
65 นางนฤมล เรือนคำ ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
66 นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
67 นายอัครเดช แก้วบุญมา นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
68 นายสมยศ โพธิ์จันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
69 นายนิรัติ โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
70 นายเจริญ ตันบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
71 นายพันศักดิ์ จิตรสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
72 ว่าที่ร้อยตรีบัณฑูล เกตุทิม ครู โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
73 นายจักรกฤช แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
74 นายคำรน จวนอาจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
75 นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
76 นายสุรินทร์ เนียมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คำมัน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
77 นางเรณู บัวอ่อน แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
78 นายเอกรินทร์ จันทรานนท์ พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
79 นางแสงมณี วีระพงษ์ พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
80 นายวรรลพ ชุ่มทอง พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
81 นายชาญชัย แยงเจริญ พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
82 นายถวิล อินเมือง ช่างเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
83 นางวณกร มะโน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
84 นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
85 นางศุภานัน ศีตะรัตนะ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
86 นางศิรินทร์นภา แย้งจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
87 นางจันทร์ธิรา วงษ์วรรณา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
88 นางวิภาพร รักเกียรติเผ่า นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
89 นางภัควิภา วรรณสิม พนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
90 นางสาววิชญาภรณ์ มุขไกร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
91 นางสาวอัมพร กามะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
92 นางศรีอัมพร ทองอ่วม เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
93 นางเพ็ญศรี เขียวเกษม เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันฯ  
94 นายนเรศ โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประจำศูนย์ประสานงานกลาง  
95 นายวิเชียร ทรงศรี รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประจำศูนย์ประสานงานกลาง  
96 นายปรีชา สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประจำศูนย์ประสานงานกลาง  
97 นางสุนันทา รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน ประจำศูนย์ประสานงานกลาง  

ผู้ดูแลระบบ นางวณกร มะโน หมายเลขโทรศัพท์ 0931347518 E-mail : Wanakorn91@gmail.com และนายคำรณ จวนอาจ หมายเลขโทรศัพท์ 0882782087
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]