หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-utt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายพยนต์ เงินเมืองโรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75ประธานกรรมการ
2. นายประสูตร คล้ายกันโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภากรรมการ
3. นายทัศนะ อ่อนนิ่มโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายสามารถ กลัดเพ็ชรโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายดิเรก สวัสดีโรงเรียนบ้านทับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายนพดล ปิ่นเวหาโรงเรียนศรีอุทิศกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ผลสวัสดิ์โรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
4. นายทัศนะ อ่อนนิ่มโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางบุรินทรา เกษรโรงเรียนบ้านป่ากะพี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายดิเรก สวัสดีโรงเรียนบ้านทับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ แสนจันต๊ะโรงเรียนบ้านนานกกกกรรมการ
3. นายสมคิด กอบกำโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
4. นายวรวรรต แดงกองโคโรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการ
5. นางลัคณา เรืองศิรรักษ์โรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ อินทร์ลาโรงเรียนบ้านหาดทับยาประธานกรรมการ
2. นายจักรเพ็ชร เส็งชาโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการ
3. นางรุจิรา เทพอาจโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
4. นางสาวนราวรรณ คำสอนโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แสนจันต๊ะโรงเรียนนานกกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ อินทร์ลาโรงเรียนบ้านหาดทับยาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ ผมทำโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
3. นายแสนศักดิ์ ด่านสวัสดิ์โรงเรียนวังถ้ำกรรมการ
4. นายเสกสรรค์ สนผาโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาภร โปธาตุโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมเด็จ กัดมั่นโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางดวงเนตร แขงามขำโรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ อยู่อ้นโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
4. นายธีรภัทร์ บุญพิมพ์โรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
5. นางภัคจิรา มงคลทัศพรโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอกนิษฐ์ ขำวีระโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุประธานกรรมการ
2. นางสุชิดา สมุทรหล้าโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
3. นางสุวิมล คงเสมอโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายปรีชา ชูอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
5. นางคมดาว โสดาโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์ชัย ตั้งเจริญไพศาลโรงเรียนบ้านชำสองประธานกรรมการ
2. นางนงนุช อมรธรรมโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
3. นางสาววันจันทร์ ชัยบำรุงโรงเรียนพิชัยดาบหัก1กรรมการ
4. นางศิวารัตน์ อินทร์ชูโรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้กรรมการ
5. นางเนตรดาว กรกนกโรงเรียนบ้านดอนโพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายอุดม รัตนสังข์โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นประธานกรรมการ
2. นางศิริภัคดิ์ พุ่มศรีอินทร์โรงเรียนวัดวังยางกรรมการ
3. นายใหม่ แก้วเปี้ยโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
4. นางนิ่มนวล อินสุวรรณโรงเรียนจรัสศิลป์กรรมการ
5. นางกิ่งเพชร ศิริบูลย์ภักดีโรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ จันจัดโรงเรียนบ้านท้ายน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ เขียนนาโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
3. นางพัชุดาญ์ จอมประเสริฐโรงเรียนเทศบาลวัดหนองผากรรมการ
4. นางแพรวรรณ โชคมณีวรรณโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางเกศรา เพ็งด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเกษม จิรอาภาพงศ์โรงเรียนบ้านวังแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวิมล ปามิตรโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นายปรีชา แก้วส่องศรีโรงเรียนบ้านคลองกล้วยกรรมการ
4. นางสาวนราวรรณ คำสอนโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายนันทณ์ธนาวินทร์ ขมินทกูลโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายกมล เมิดไธสงโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่กรรมการ
2. นายสรรค์นาท รุ่งจรูญโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
3. นายบำรุง ทารัตน์โรงเรียนบ้านวีังแดง(หมู่สอง)กรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ จงอยู่สุขโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
5. นางปวีณา กุลสิทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพ ที่ 214กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายขวัญธิชล บุญกาวินโรงเรียนบ้านปางวุ้นประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ บุญพุ่มโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นางวรรณิดา รุ่งทองโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
4. นางพัชรีย์ ทานะขันธ์โรงเรียนบ้านบึงท่ายวนกรรมการ
5. นายอาคเนย์ บานบู่โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สอง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิระ ทารัตน์โรงเรียนบ้านหัวหาดประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ จิตต์มั่นโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
3. นายเสน่ห์ แก้วหนูโรงเรียนบ้านชำทองกรรมการ
4. นางพรวิไล หอมสุนทรโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการ
5. นางนิตยา ชัยหังโรงเรียนวัดคุ้งวารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมพร วัลลิยะเมธีโรงเรียนบ้านหาดสองแควประธานกรรมการ
2. นายบุญวัฒน์ กาทองโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
3. นายธงชัย อินทรประดิษฐ์โรงเรียนวัดวังผักรุงกรรมการ
4. นายภานุสิทธิ์ มหานิลโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวปิยนุช เณรรอดโรงเรียนวัดพญาปันแดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ เสรีวัฒน์โรงเรียนแหลมนกแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร วงษ์นรินทร์โรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
3. นายคะนอง เหล็กแจ้งโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายเสน่ห์ แก้วหนูโรงเรียนบ้านชำทองกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี สังคพรโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ ปกรณ์ธาดาโรงเรียนบ้านวังถ้ำประธานกรรมการ
2. นายสมนึก พลฤทธิ์โรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการ
3. นางชุลีพร มูลละโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
4. นางอรุณศรี แก้วบุตรโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการ
5. นางสาวนัชช์ภรณ์ กล่ำสกุลโรงเรียนเทศบาลวัดหนองผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ช้ามะเริงโรงเรียนบ้านวังปรากฎประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สาขาโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
3. นายบุญวัฒน์ กาทองโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
4. นายสรรค์นาท รุ่งจรูญโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นายดนุวัศ นันตาโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุุฑณ ดวงตาน้อยโรงเรียนบ้านเด่นด่านประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ แดงกองโคโรงเรียนศรีอุทิศกรรมการ
3. นายประโยชน์ ยะเขตต์กรณ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ โหมดประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางเบญจมาศ ช้างศรีโรงเรียนบ้านปากคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. จ.ส.อ.เชวงศักดิ์ ไทยแท้โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย เถลิงศกโรงเรียนบ้านหัวค่ายกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ สุรสอนโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
4. นางบังอร สว่างภักดิ์โรงเรียนพิชัยดาบหัก1 กรรมการ
5. นายปิยะศักดิ์ ชูช่วยโรงเรียนวัดหลักร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ เส็งเมืองโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุธน โพธิ์โชติโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายธวัชชัย บุตรแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
4. นายนันทณ์ธนาวินทร์ ขมินทกูลโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
5. นายสมชาย ใจภักดีโรงเรียนจรัสศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเอกวิทย์ นาคหอมโรงเรียนวัดวังผักรุงประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ เกสรจันทร์โรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
3. นางบุญณิศา อยู่สุขโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
4. นายพลสวรรค์ ขาวนวลโรงเรียนบ้านหัวหาดกรรมการ
5. นายสายันต์ หลวงแสนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวรากรณ์ วังแก้วโรงเรียนวัดไผ่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ศรีเทียนโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นายพนธกฤต นนท์ขุนทดโรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการ
4. นางวรรณิดา รุ่งทองโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
5. นางอรุณศรี แก้วบุตรโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเสวก มูลเขียนโรงเรียนบ้านผักขวงประธานกรรมการ
2. นายคะนอง เหล็กแจ้งโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นายสมนึก พลฤทธิ์โรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการ
4. นางรุ่งนภา โอวภกรณ์โรงเรียนวัดดอยกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ ใจคำสืบโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายกมลพันธุ์ เพ็งปานโรงเรียนวัดห้องสูงประธานกรรมการ
2. นายวิทยายุทธ เอี่ยมนาคโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
3. นายเสน่ห์ อยู่สุขโรงเรียนบ้านวังปรากฎกรรมการ
4. นายเชาวลิต แก่งอินทร์โรงเรียนหมู่สี่พัฒนากรรมการ
5. นายสิทธิพงษ์ แอบแฝงโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายจักรศิลป์ วงษ์พิราโรงเรียนบ้านดินแดงประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ รื่นณรงค์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายวัชระ แตงเทศอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางเรณู สุวะโรงเรียนบ้านคลองละวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ รื่นณรงค์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายทรัพย์สิน รักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายจักรศิลป์ วงษ์พิราโรงเรียนบ้านดินแดงประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ รื่นณรงค์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายวัชระ แตงเทศอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางเรณู สุวะโรงเรียนบ้านคลองละวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ รื่นณรงค์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายทรัพย์สิน รักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายจักรศิลป์ วงษ์พิราโรงเรียนบ้านดินแดงประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ รื่นณรงค์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายวัชระ แตงเทศอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางเรณู สุวะโรงเรียนบ้านคลองละวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ รื่นณรงค์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายทรัพย์สิน รักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจักรศิลป์ วงษ์พิราโรงเรียนบ้านดินแดงประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ รื่นณรงค์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายวัชระ แตงเทศอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางเรณู สุวะอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ รื่นณรงค์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายทรัพย์สิน รักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางอรัญวดี แสงทองอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายบรรพต บางโพธิ์ทองเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุดประเสริฐ จันทร์ฟักโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. ดร.อำนาจ บุญอนนท์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางอรัญวดี แสงทองอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางอรัญวดี แสงทองอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายบรรพต บางโพธิ์ทองโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุดประเสริฐ จันทร์ฟักโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. ดร.อำนาจ บุญอนนท์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางอรัญวดี แสงทองอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางอรัญวดี แสงทองอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายบรรพต บางโพธิ์ทองโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุดประเสริฐ จันทร์ฟักโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. ดร.อำนาจ บุญอนนท์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางอรัญวดี แสงทองอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางอรัญวดี แสงทองอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายบรรพต บางโพธิ์ทองโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุดประเสริฐ จันทร์ฟักโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. ดร.อำนาจ บุญอนนท์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางอรัญวดี แสงทองอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ดร.อัครพล ชูเชิดอาจารย์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ศรชัยอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางปรานอม มหายศนันท์โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ดร.อัครพล ชูเชิดอาจารย์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ศรชัยอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายประดับ สุวรรณศรีโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. ดร.อัครพล ชูเชิดอาจารย์ ม.กำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ศรชัยอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางปรานอม มหายศนันท์โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ดร.อัครพล ชูเชิดอาจารย์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ศรชัยอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายประดับ สุวรรณศรีโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. ดร.อัครพล ชูเชิดอาจารย์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายวัชระ แตงเทศอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายประยงค์ รื่นณรงค์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายบัญชา ศรชัยอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. ดร.อัครพล ชูเชิดอาจารย์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายวัชระ แตงเทศอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายประยงค์ รื่นณรงค์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายบัญชา ศรชัยอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. ดร.อัครพล ชูเชิดอาจารย์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายวัชระ แตงเทศอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายประยงค์ รื่นณรงค์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายบัญชา ศรชัยอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. ดร.อัครพล ชูเชิดอาจารย์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายวัชระ แตงเทศอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายประยงค์ รื่นณรงค์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายบัญชา ศรชัยอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. ดร.อัครพล ชูเชิดอาจารย์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายวัชระ แตงเทศอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายประยงค์ รื่นณรงค์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายบัญชา ศรชัยอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. ดร.อัครพล ชูเชิดอาจารย์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายวัชระ แตงเทศอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายประยงค์ รื่นณรงค์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายบัญชา ศรชัยอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. ดร.อัครพล ชูเชิดอาจารย์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายวัชระ แตงเทศอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายประยงค์ รื่นณรงค์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายบัญชา ศรชัยอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอนนท์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. ดร.อัครพล ชูเชิดอาจารย์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายวัชระ แตงเทศอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายประยงค์ รื่นณรงค์อาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายบัญชา ศรชัยอาจารย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นางกรกนก เจริญศรีโรงเรียนนาน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายชวน ตันแก้วโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายวันชนะ ชนะชัยโรงเรียนบ้านป่าแต้วกรรมการ
5. นายสมจิตร์ อยู่ยิ่งโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายชิน วันมาโรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แซ่ไล้โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นายสมยศ เนาว์กระจ่างโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
4. นายปารมิตรา ศักดิ์ดาดวงข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี รักนิยมโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
3. นายอักฤทธิ์ ถนอมคุณโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายสมยศ เนาว์กระจ่างโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
5. นายสามารถ กลัดเพชรโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายชวลิต คำเพ็งข้าราชการบำนาญ (อดีตศึกษานิเทศก์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย กรุณาน้อยโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคีกรรมการ
3. นายธนกิจ ทิพย์ยศโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
5. นายกิตติ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ บุญมาโรงเรียนบ้านขอมประธานกรรมการ
2. นางฐารินี นวลแหยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ภูมิประเทศโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่กรรมการ
4. นางทัศนีย์ น้ำจัีนทร์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
5. นายวริศ ท้าวกัญญาโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ อินยิ้มโรงเรียนไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายวริศ ท้าวกัญญาโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายนพพร ศิวานนท์โรงเรียนบ้านน้ำไผ่กรรมการ
4. นายกฤษดา เกตุทิมโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
5. นายเทวินทร์ ปัญญาทิโรงเรียนวัดวังยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางฐารินี นวลแหยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคนรองประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่นโรงเรียนบ้านหัวค่ายกรรมการ
3. นางอัมพร สุบรรณจุ้ยโรงเรียนวัดคุ้งวารีกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ จาดแหโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
5. นางนิรัตน์ เคลือบคนโทโรงเรียนบ้านกองโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ เนียมแก้วโรงเรียนด่านแม่คำมันประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ ชนะชัยโรงเรียนบ้านป่าแต้วกรรมการ
3. นางศศิธร ทิมให้ผลโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
4. นางกุลทรัพย์ ยาสาโรงเรียนนานกกกกรรมการ
5. นายประเสริฐ อินทรัพย์โรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภราดร เชียงส่งโรงเรียนวัดแม่เฉยประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ไทยปิยะโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
3. Mr.Olaf Herrendorfโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายวรรณะ เพ็ชร์จักร์โรงเรียนชุมชนด่านวิทยากรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ สิงหเสมานนท์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชัชวาลย์ เพ็ชร์แบนโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล พรมวังขวาโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
3. นายสมคิด แก้วเปี้ยโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายอภิศร กันทะสาโรงเรียนเทศบาลวัดหนองผากรรมการ
5. นายนิยมพร นพศรีโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภราดร เชียงส่งโรงเรียนวัดแม่เฉยประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ไทยปิยะโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
3. Mr.Olaf Herrendorfโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายวรรณะ เพ็ชร์จักร์โรงเรียนชุมชนด่านวิทยากรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ สิงหเสมานนท์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศักดา แป้นไทยโรงเรียนวัดดงสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา เกตุทิมโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
3. นายเทวิน ปัญญาทิโรงเรียนวัดวังยางกรรมการ
4. นางเอมอร คำสอนโรงเรียนบ้านชำหนึ่งกรรมการ
5. นางรุ่งนภา โอวภกรณ์โรงเรียนวัดดอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศักดา แป้นไทยโรงเรียนวัดดงสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา เกตุทิมโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
3. นายเทวิน ปัญญาทิโรงเรียนวัดวังยางกรรมการ
4. นางเอมอร คำสอนโรงเรียนบ้านชำหนึ่งกรรมการ
5. นางรุ่งนภา โอวภกรณ์โรงเรียนวัดดอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญเรือง กันกรดโรงเรียนบ้านห้วยฉลองประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ สมศักดิ์โรงเรียนชุมชนด่านวิทยากรรมการ
3. Mrs.Donna Apolinarioโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสมใจ ยาป่าคายโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
5. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้วโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สุวิชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล พรมวังขวาโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
3. นายประเสริฐ อินทร์ทรัพย์โรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายสมคิด แก้วเปี้ยโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางปรานอม มหายศนันท์โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญวัฒน์ กันกรดโรงเรียนบ้านห้วยฉลองประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ สมศักดิ์โรงเรียนชุมชนด่านวิทยากรรมการ
3. Mrs.Donna Apolinarioโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสมใจ ยาป่าคายโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
5. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้วโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สุวิชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล พรมวังขวาโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
3. นายประเสริฐ อินทร์ทรัพย์โรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายสมคิด แก้วเปี้ยโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางปรานอม มหายศนันท์โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายประเจตน์ จันทร์ลภโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายรุ่งเรือง อ้อสถิตย์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายไพบูลย์ โล่ห์พานิชโรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
4. นายสายฝน มีทรัพย์โรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์โรงเรียนอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร์ อยู่ยิ่งโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายศุภากร เม่นวังแดงโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายทรงยศ อินวรรณาโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี นามโชติโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคีกรรมการ
3. นายธงชัย ถาดีโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายจำรัส ผาเจริญโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
5. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์โรงเรียนอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร์ อยู่ยิ่งโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายศุภากร เม่นวังแดงโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนราวัลย์ นาคะเกตุโรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางพิกุล เครือนวลโรงเรียนบ้านท่าเดื่อกรรมการ
3. นางวีระวรรณ แดงกองโคโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางปิยะมาศ รุ่งจรูญโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
5. นางสุรินทร์ จุลเสวกโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปิยนาถ น่วมทองโรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ ศักดิ์พงศ์สิงห์โรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการ
3. นางนันทพร วาริสสอนโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ แซ่เล้าโรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สอง)กรรมการ
5. นางกาญจนา พิมพ์ตะคุโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนราวัลย์ นาคะเกตุโรงเรียนบ้านร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางพิกุล เครือนวลโรงเรียนบ้านท่าเดื่อกรรมการ
3. นางวีระวรรณ แดงกองโคโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางปิยะมาศ รุ่งจรูญโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
5. นางสุรินทร์ จุลเสวกโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปิยนาถ น่วมทองโรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ ศักดิ์พงศ์สิงห์โรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการ
3. นางนันทพร วาริสสอนโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ แซ่เล้าโรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สอง)กรรมการ
5. นางกาญจนา พิมพ์ตะคุโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสิริพร นิยมสำรวจโรงเรียนวัดไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ทนุชนโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
3. นางณัฐวดี เปรมปรีดิ์โรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
4. นางสาวปรัชวนา สุภาพิทักษ์โรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
5. นางสิริกุล รักสัจจาโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวิไลภรณ์ อรุณเพ็งโรงเรียนบ้านปากคลองประธานกรรมการ
2. นางลำเนาว์ ทองใหญ่โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
3. นางละเอียด แผ้วเกษมโรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางเอมอร คำสอนโรงเรียนบ้านชำหนึ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสิริพร นิยมสำรวจโรงเรียนไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ทนุชนโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
3. นางณัฐวดี เปรมปรีดิ์โรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
4. นางสาวปรัชวนา สุภาพิทักษ์โรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
5. นางสิริกุล รักสัจจาโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวิไลภรณ์ อรุณเพ็งโรงเรียนบ้านปากคลองประธานกรรมการ
2. นางลำเนาว์ ทองใหญ่โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ มิลินทรางกูรโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
4. นางละเอียด แผ้วเกษมโรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเอมอร คำสอนโรงเรียนบ้านชำหนึ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายทวิช บุญเรืองโรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ประธานกรรมการ
2. นายทวีพงษ์ กาทองโรงเรียนพิชัยดาบหัก1กรรมการ
3. นางลำแพน ดีนิลโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายทวิช บุญเรืองโรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้กรรมการ
2. นายทวีพงษ์ กาทองโรงเรียนพิชัยดาบหัก1กรรมการ
3. นางลำแพน ดีนิลโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายนพดล ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางเกษร เทศคลังโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายภูธร ผุยน้อยโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่กรรมการ
4. นายมานพ กว้างยาวโรงเรียนวัดคลองนาพงกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ สายกระจ่างโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
6. นางวรรณภา ชุ่มกลิ่นโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
7. นายวิรัตน์ น้อยหัวหาดโรงเรียนบ้านคลองกล้วยกรรมการ
8. นายสถาพร ทำนุพันธุ์โรงเรียนบ้านวังปรากฎกรรมการ
9. นายเอนก เทศคลังข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นายสมศักดิ์ พันธุ์พิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
11. นายวัชรพัฒน์ โรจน์ธนปัญญากุลศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2กรรมการ
12. นางอัญชนิดา จันทร์เจ๊กโรงเรียนชายเขาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ทำนุพันธุ์โรงเรียนวัดดอยประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ กุลศิริโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายบัณฑิต ทำนุพันธุ์โรงเรียนบ้านดารากรรมการ
4. นายพิมล จาดศรีโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
5. นายอดุลย์ ขวัญอ่อนโรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการ
6. นายธวัชชัย วิชาธรโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
7. นายกนกรัตน์ กล้าพบเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
8. นายตนุภัทร สาหร่ายโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
9. นายปิยะ สิงหนาทโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
10. นายถกลเกียรติ ใหม่ตาจักร์โรงเรียนบ้านหนองป่าไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ศรีทองอ่อนโรงเรียนชายเขาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ ค้ำชูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
3. นายวินัส จรจันทร์โรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
4. นายธิต เรืองเดชโรงเรียนบ้านบึงท่ายวนกรรมการ
5. นายสรธัญ ทองก้อนโรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการ
6. นายอนุสรณ์ ใจคำสืบข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายบุญทัน ปานใยข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายพิเศษ กาญจนเตมีย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นายบุญเรือง ปาวะนาโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราพร กลิ่นขจรโรงเรียนวัดคุ้งวารีประธานกรรมการ
2. นางพูลสิริ ศรีทองอ่อนโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีกรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ มัชฌิมาโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
4. นายสวง บุญมาโรงเรียนบ้านขอมกรรมการ
5. นายไกรฤกษ์ ทองคำนุชโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี แขงามขำโรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางณัฎฐา อุ่นแก้วโรงเรียนวัดพญาปันแดนประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ท้าวอาศาโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
3. นางนิภา จันทร์ฟักโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ใจเยือกเย็นโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ บุตรแก้วโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
6. นางศรีเรือน ยิ้มศรีเจริญกิจโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพร ดังดีโรงเรียนบ้านวังเบนประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ คงแสงธรรมโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5กรรมการ
3. นางสาวตรีสุคนธ์ ต่ายอ้นโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายตระการ ปั้นคุ่ยโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
5. นางสาววัชรา ภุมราดีโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายมานะ แย้งจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย รุ่งรังษีโรงเรียนบ้านกองโคกรรมการ
3. นางปัทมา จักรน้ำอ่างโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
4. นายนพดล โอวาสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุกกรรมการ
5. นางสาวเฉลิมขวัญ พวนศิริโรงเรียนม่อนดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สนประเทศโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา สาหร่ายโรงเรียนนานกกกกรรมการ
3. นางสาวเฉลิมขวัญ พวนศิริโรงเรียนม่อนดินแดงกรรมการ
4. นายกิตติ นิลพันธ์โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ถมยาโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสงวนศักดิ์ รัตโนโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวกำไลทิพย์ จูเนียมโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายสาวิตร เกิดเจริญโรงเรียนวัดพญาปันแดนกรรมการ
4. นายเจษฎาธรณ์ พรมโสภาโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิฤมล ดาสีโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ เสาเกิดโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาประธานกรรมการ
2. นายพีรวัส ทองตีฆาโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สุวรรณเพ็ชรโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
4. นางสาวนิตยา อินชาญโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ต่ายทองโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุกประธานกรรมการ
2. นายเศกสรรค์ นพศิริโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
3. นางสาวนิตยา อินชาญโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
4. นางปรานอม โตงิ้วโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
5. นายเอกชัย มงคลโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
6. นางสาวพนิดา ศักดิ์ศรีโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ อู่ตุ้มโรงเรียนวัดบ้านเกาะประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย มงคลโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ จอยสีทองโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
4. นางปรานอม โตงิ้วโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
5. นางสาวพนิดา ศักดิ์ศรีโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายประพันธ์ ทำมาโรงเรียนบ้านคลองกล้วยประธานกรรมการ
2. นางวันทนา วงษ์เดชโรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
3. นายมณเฑียร สอนศรีโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย โตมิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ สังข์เงินโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
6. นางสาวชมชื่น ชมพู่โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวัชชิระ บำรุงเกตุโรงเรียนบ้านดงช้างดีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ชูช่วยโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
3. นายสมรัฐ ศุภเจริญลาภโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ สังข์เงินโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
5. นางสาวพัทฒิลาวัลย์ แก้วนิลโรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายชาญ สรรค์เชื้อไพบูลย์โรงเรียนบ้านบ่อพระประธานกรรมการ
2. นางโสมอุษา เพ็งคำโรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการ
3. นายสัญชัย บุญเสือโรงเรียนบ้านขอมกรรมการ
4. นายพงศธร สวัสดิวงษ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
5. นายฐิติพันธ์ บรรเทาโรงเรียนเซ็นต์แมรี่กรรมการ
6. นางสาวนิฤมล ดาสีโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนิรันต์ ผ่องใสโรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ วันยะนาพรสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
3. นายปัญญา เกิดยิ้มโรงเรียนบ้านพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
4. นายกิติพัฒน์ คำภู่โรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
5. นายธนศุภกิจ เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอารัญญู แก้วอุดรศรีโรงเรียนวัดโรงม้าประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาธรณ์ พรมโสภาโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายวรรณะ เพ็ชรจักรโรงเรียนชุมชนด่านวิทยากรรมการ
4. นายสมพร สุริยะวงศ์โรงเรียนบ้านนาคะนึงกรรมการ
5. นายตระการ ปั้นคุ่ยโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
6. นางสาวสุชาวดี ใจปวงโรงเรียนบ้านแพะกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายวัชรา เลี้ยงวงษ์โรงเรียนบ้านนาอิซางประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ จันทร์ยวงโรงเรียนมิตรภาพ ที่ 39กรรมการ
3. นางภัทร์ชลิกา น้อยศิริโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายมานะชัย ทีกว้างวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายวรรณะ เพ็ชรจักรโรงเรียนชุมชนด่านวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายกิตติกุล แย้งจันทร์โรงเรียนบ้านหลักร้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ พิมพ์อาจเอี่ยมวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ อินมาโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5กรรมการ
4. นางสาวชนิตา กลัดสุดโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
5. นางสาววัชรา อภัยชาโรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ คำลือมีโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฏร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางอารี ดาวแดนโรงเรียนบ้านน้ำลอกกรรมการ
3. นางสุมิตรา อิ่มเต็มโรงเรียนวัดน้ำใสกรรมการ
4. นายไพทูล ทองเปรมโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายจุฬา ตรีพุฒโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ศิริกุลโรงเรียนบ้านชำตกประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เสน่หาโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
3. นางสุมิตรา อิ่มเต็มโรงเรียนวัดน้ำใสกรรมการ
4. นางอารี ดาวแดนโรงเรียนบ้านน้ำลอกกรรมการ
5. นายสาธิต วาริสสอนโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสิงหา บุญเอี่ยมโรงเรียนวัดผาจักรประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ จู่คำสีโรงเรียนบ้านวังดินกรรมการ
3. นางณัฐวุฒิ จินดาทาโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ ศรีจันทร์ตราโรงเรียนบ้านบึงท่ายวนกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา ศิริยานนท์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสังวาลย์ เที่ยงฟักโรงเรียนวัดดอยแก้วประธานกรรมการ
2. นายไพทูล ทองเปรมโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายชัชวาลย์ ศรีจันทร์ตราโรงเรียนบ้านบึงท่ายวนกรรมการ
4. นายอำนาจ จู่คำสีโรงเรียนบ้านวังดินกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ จินดาทาโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายประหยัด มีมาโรงเรียนวัดพระฝางประธานกรรมการ
2. นางสุทธรัตน์ สงครามโรงเรียนบ้านคลองกล้วยกรรมการ
3. นางนงคราญ คะรีพัตรโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางชวนชื่น เพ็งคำโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
5. นางวัลภา พลอยบำรุงโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนาตยา เกตุวงศ์โรงเรียนบ้านชำหนึ่งประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ ดะรีพัฒร์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางชวนชื่น เพ็งคำโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
4. นางสุทธรัตน์ สงครามโรงเรียนบ้านคลองกล้วยกรรมการ
5. นางศิริเพ็ญ ปาวะนาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ อ่อนทองโรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.ประธานกรรมการ
2. นางจิตรา พงศ์วุฒิศักดิ์โรงเรียนพงสะตือ (รัฐ-ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสมปาน ศรีจันทร์ฉายโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นายสมเดช ร้านกันทาโรงเรียนบ้านฟากบึงกรรมการ
5. นางสาวจรัสศรี สุนทรานนท์โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสรวัชร์ เทพกฤชโรงเรียนวัดคลองนาพงประธานกรรมการ
2. นางธิดาพร อินใจโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายอภิวิชญ์ ศรีจันทร์ทับโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
4. นางสมจิตร บุญกรับพวงโรงเรียนบ้านชำตกกรรมการ
5. นางผกาแก้ว คีมสิงห์โรงเรียนบ้านคลองกะชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ แก้วเมธีกุลโรงเรียนวัดวังกะพี้ประธานกรรมการ
2. นางกัลนิกา ชูอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
3. นางธมลวัลย์ สุขก้อนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นางสาวจรัสศรี สุนทรานนท์โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างกรรมการ
5. นางสาวนารี ขวัญอ่อนโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายณัฐเชวง รักพงษ์โรงเรียนชุมชนด่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร แกล้วกสิกรรมโรงเรียนบ้านหัวดุมกรรมการ
3. นายวิโรจน์ เทียนสีม่วงโรงเรียนบ้านชำตกกรรมการ
4. นางผกาแก้ว คีมสิงห์โรงเรียนบ้านคลองกะชีกรรมการ
5. นายอภิวิชญ์ ศรีจันทร์ทับโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายนเรศ เภารอดโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งไกรสรพงษ์สงเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวจิราพร สอนแก้วโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
3. นางนวลปรางค์ บุญมีสุขโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล อินปาโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางรพีพร พรหมน้อยโรงเรียนบ้านคลองเรียงงามประธานกรรมการ
2. นางอานนชยา ปฐมพุทธางกูลโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการ
3. นางสาวดวงจันทร์ จีนทั่งโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
4. นางสาวอัมพร สีนวนคำโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
5. นางทองวัน นันทภาณุวัฒน์โรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนราวัลย์ นาคะเกตุโรงเรียนบ้านร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านวังปรากฎกรรมการ
3. นางศศิวรรณ จันทร์อำไพพงศ์โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ ถิ่นประชาโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
5. นางมยุรี ตรีพุฒโรงเรียนบ้านบึงพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางบุญยืน เจริญลาภโรงเรียนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชัยนา ใจยาโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ ถิ่นประชาโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
4. นางศศิวรรณ จันทร์อำไพพงศ์โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
5. นางสรียา มั่นจันทร์โรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางภาวิไล ผ่องใสโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างประธานกรรมการ
2. นางบุญสม ปิ่นสุขโรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการ
3. นางสมใจ ป้อมสนามโรงเรียนเมืองปากฝางกรรมการ
4. นางปราณี ทาศรีโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
5. นางจันทร์ทิพย์ พิมพ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรัชดา อ่อนแพงโรงเรียนบ้านท่าเดื่อประธานกรรมการ
2. นางชิดาพร อินใจโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสมใจ ป้อมสนามโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
4. นางบุญสม ปิ่นสุขโรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการ
5. นางสมพร ไชยเสนโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายกิตตินันท์ แก้วพันยูโรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท)ประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง บุญประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบึงท่ายวนกรรมการ
3. นางนิลวรรณ พลอาสาโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
4. นางสาวสมพร สีคำทาโรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท)กรรมการ
5. นางนารีรัตน์ ห่านประเสริฐโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร อ่อนวังโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดาวิน ปิ่นนาคโรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการ
3. นางบานเที่ยง ยอดตำโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5กรรมการ
4. นางสาวศศิวรรณ สนแย้มโรงเรียนจรัสศิลป์กรรมการ
5. นางชูศรี นุชโพธิ์โรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายวิเชียร เทศเอมโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่214ประธานกรรมการ
2. นางจิณห์จุฑา บุญสุวรรณโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางพิษณุ แสนบุญศรีโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์แรม ผาเจริญโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
5. นางกรวิการ์ ไชยทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยฉลองกรรมการ
6. นางสมพิศ พิริยชนานันท์โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการ
7. นายอุดมเดช หงิมรักษาโรงเรียนนานกกกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายวิษณุ แสงรัศมีโรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางเกษร สันตินรนนท์โรงเรียนบ้านชำหนึ่งกรรมการ
3. นางลิขิต นพเทศน์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาลินี มังคลาดโรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตารามกรรมการ
5. นางสาวพรลภัส จอมราชโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
6. นางโสภา ใจหาญโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
7. นางอัมพร ปิ่นรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอำนวยพร โปร่งใจโรงเรียนหนองนาเกลือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวลีพร ศรีทองโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
3. นางอนัญพร ภุมราดีโรงเรียนบ้านขอมกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ โตรัตน์โรงเรียนบ้านวังสำโมกรรมการ
5. นางเพ็ญวิภา ชุ่มจันทร์จิราโรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอำนวยพร โปร่งใจโรงเรียนหนองนาเกลือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวลีพร ศรีทองโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
3. นางอนัญพร ภุมราดีโรงเรียนบ้านขอมกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ โตรัตน์โรงเรียนบ้านวังสำโมกรรมการ
5. นางเพ็ญวิภา ชุ่มจันทร์จิราโรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเอก กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี อยู่ยืนโรงเรียนชุมชนด่านวิทยากรรมการ
3. นางปราณี ชูสว่างโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัฐมา จาดศรีโรงเรียนวัดโรงม้ากรรมการ
5. นางเกษรเพชร ผาปานโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเอก กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี อยู่ยืนโรงเรียนชุมชนด่านวิทยากรรมการ
3. นางปราณี ชูสว่างโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัฐมา จาดศรีโรงเรียนวัดโรงม้ากรรมการ
5. นางเกษรเพชร ผาปานโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเอก กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี อยู่ยืนโรงเรียนชุมชนด่านวิทยากรรมการ
3. นางปราณี ชูสว่างโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัฐมา จาดศรีโรงเรียนวัดโรงม้ากรรมการ
5. นางเกษรเพชร ผาปานโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษมโรงเรียนไผ่ล้อมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประเดิม นิลเป้าโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เบาใจโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ กันภัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสุธีรา ดวงเสาโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษมโรงเรียนไผ่ล้อมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประเดิม นินเป้าโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เบาใจโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ กันภัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสุธีรา ดวงเสาโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษมโรงเรียนไผ่ล้อมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประเดิม นินเป้าโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เบาใจโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ กันภัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสุธีรา ดวงเสาโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษมโรงเรียนไผ่ล้อมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประเดิม นิลเป้าโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เบาใจโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ กันภัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสุธีรา ดวงเสาโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษมโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประเดิม นิลเป้าโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เบาใจโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ กันภัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสุธีรา ดวงเสาโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สิงห์ใสโรงเรียนศรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ทิมให้ผลโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
3. นางจงกลนี ภูมิประเทศโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ (ประชาชนอุทิศ)กรรมการ
4. นางวิภา พลขุนทดโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
5. นางอัจฉรา ออไอศูรย์โรงเรียนวัดใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษมโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประเดิม นินเป้าโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เบาใจโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ กันภัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสุธีรา ดวงเสาโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษมโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประเดิม นิลเป้าโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เบาใจโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ กันภัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสุธีรา ดวงเสาโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษมโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประเดิม นิลเป้าโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เบาใจโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ กันภัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสุธีรา ดวงเสาโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษมโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประเดิม นินเป้าโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เบาใจโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ กันภัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสุธีรา ดวงเสาโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษมโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประเดิม นิลเป้าโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เบาใจโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ กันภัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสุธีรา ดวงเสาโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ ตลอดพงษ์โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ประธานกรรมการ
2. นางลำแพน ดีนิลโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
3. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการ
4. นางบังอร เมืองไสยโรงเรียนวัดผาจักรกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ พงษ์วุฒิศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชัชดล ตลอดพงษ์โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการ
3. นางบังอร เมืองไสยโรงเรียนวัดผาจักรกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ พงษ์วุฒิศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชัชดล ตลอดพงษ์โรงเรียนบ้านนำไคร้ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการ
3. นางบังอร เมืองไสยโรงเรียนวัดผาจักรกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ พงษ์วุฒิศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัชดล ตลอดพงษ์โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการ
3. นางบังอร เมืองไสยโรงเรียนวัดผาจักรกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ พงษ์วุฒิศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชัชดล ตลอดพงษ์โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการ
3. นางบังอร เมืองไสยโรงเรียนวัดผาจักรกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ พงษ์วุฒิศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ ตลอดพงษ์โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ประธานกรรมการ
2. นางลำแพน ดีนิลโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
3. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการ
4. นางบังอร เมืองไสยโรงเรียนวัดผาจักรกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ พงษ์วุฒิศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชัชดล ตลอดพงษ์โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการ
3. นางบังอร เมืองไสยโรงเรียนวัดผาจักรกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ พงษ์วุฒิศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชัชดล ตลอดพงษ์โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการ
3. นางบังอร เมืองไสยโรงเรียนวัดผาจักรกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ พงษ์วุฒิศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชัชดล ตลอดพงษ์โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการ
3. นางบังอร เมืองไสยโรงเรียนวัดผาจักรกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ พงษ์วุฒิศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ ตลอดพงษ์โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ประธานกรรมการ
2. นางลำแพน ดีนิลโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
3. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการ
4. นางบังอร เมืองไสยโรงเรียนวัดผาจักรกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ พงษ์วุฒิศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุษา มณีกลัดโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินประธานกรรมการ
2. นางลำพันธ์ ใจแน่นโรงเรียนฤษีพหลวิทยากรรมการ
3. นางสาวบัณฑิตา เรืองปิ่นโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
4. นางมนัญชญา สุขมูลโรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75กรรมการ
5. นางสาววิภาภรณ์ แก้วไพรโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอุษา มณีกลัดโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินประธานกรรมการ
2. นางลำพันธ์ ใจแน่นโรงเรียนฤษีพหลวิทยากรรมการ
3. นางสาวบัณฑิตา เรืองปิ่นโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
4. นางมนัญชญา สุขมูลโรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75กรรมการ
5. นางวิภาพร แก้วไพรโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศิริศักดิ์ คำด้วงโรงเรียนบ้านร้องลึกประธานกรรมการ
2. นางสีไพ ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนบ้นขุนฝางกรรมการ
3. นางอุษณียาภรณ์ ภักดีไทยโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพักตร์ อินแจ้โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพรพิมล คล้ายคงโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศิริศักดิ์ คำด้วงโรงเรียนบ้านร้องลึกประธานกรรมการ
2. นางสีไพ ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนบ้นขุนฝางกรรมการ
3. นางอุษณียาภรณ์ ภักดีไทยโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพักตร์ อินแจ้โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพรพิมล คล้ายคงโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เมืองก่อโรงเรียนวัดสว่างประธานกรรมการ
2. นางฉลาด ภู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
3. นางสาวกฤติญา สอนสนโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
4. นางสาวพนมสวรรค์ การกอเสริมโรงเรียนบ้านปากคลองกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ม่วงมีโรงเรียนบ้านป่าเซ่าฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เมืองก่อโรงเรียนวัดสว่างประธานกรรมการ
2. นางฉลาด ภู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวกฤติญา สอนสนโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
4. นางสาวพนมสวรรค์ การกอเสริมโรงเรียนบ้านปากคลองกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ม่วงมีโรงเรียนบ้านป่าเซ่าฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เมืองก่อโรงเรียนวัดสว่างประธานกรรมการ
2. นางฉลาด ภู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
3. นางกฤษณา กำปนาทโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
4. นางสาวพนมสวรรค์ กาดกอเสริมโรงเรียนบ้านปากคลองกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ม่วงมีโรงเรียนป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เมืองก่อโรงเรียนวัดสว่างประธานกรรมการ
2. นางฉลาด ภู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
3. นางกฤษณา กำปนาทโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
4. นางสาวพนมสวรรค์ กาดกอเสริมโรงเรียนบ้านปากคลองกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ม่วงมีโรงเรียนบ้านป่าเซ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเอก กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นางวันทนา วงษ์เดชโรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
3. นางศิวนาถ หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นางชูศรี นุชโพธิ์โรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
5. นางวันดี เสาร์แดนโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชูศรี นุชโพธิ์โรงเรียนบ้านงิ้วงามประธานกรรมการ
2. นายเอก กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นางวันทนา วงษ์เดชโรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
4. นางศิวนาถ หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นางวันดี เสาร์แดนโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเชาว์ ใจปวงโรงเรียนบ้านปางหมิ่นประธานกรรมการ
2. นายสมปอง มาศรีโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางสาวรินทร์ดา ภูกองตาโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวผกากาญจน์ ทาขุนโรงเรียนวัดน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเชาว์ ใจปวงโรงเรียนบ้านปางหมิ่นประธานกรรมการ
2. นายสมปอง มาศรีโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางสาวรินทร์ดา ภูกองตาโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวผกากาญจน์ ทาขุนโรงเรียนวัดน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเชาว์ ใจปวงโรงเรียนบ้านปางหมิ่นประธานกรรมการ
2. นายสมปอง มาศรีโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางสาวรินทร์ดา ภูคองตาโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวผกากาญจน์ มาขุนโรงเรียนวัดน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศุภนาถ บุญกอแก้วโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา อินอิวโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุธินี เกิดช่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์กรรมการ
4. นางวารี โล่ห์ประเสริฐโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ อินทร์ขำโรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธัญญรัตน์ จิรวัฒน์โรงเรียนบ้านชำทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ต่อมแก้วโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
3. นายสนิท แทนเทือกโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
4. นางสาวสายใจ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการและเลขานุการ

ผู้ดูแลระบบ นางวณกร มะโน หมายเลขโทรศัพท์ 0931347518 E-mail : Wanakorn91@gmail.com และนายคำรณ จวนอาจ หมายเลขโทรศัพท์ 0882782087
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]