รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายจักรกฤษ  วีระสะ
2. เด็กชายชนินทร์  ปาละสูตร
 
1. นางอมราภรณ์  ทองอินทร์
2. นางอารีรัตน์  อยู่เย็น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กชายคมสัน   พลปั้นกาศ
2. เด็กชายธเนศ   บุญมาน
 
1. นายจิราวุฒิ   ภู่สำอางค์
2. นายชัยพวัฒ   นามวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขอสุข
2. เด็กชายอานนท์  หอเพ็ชร
 
1. นายจรัญ  เลิศฤทธิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะนำ 1. นายนเรนทร์  เลาพิลา
2. เด็กชายบัญญพนต์  บุญรอ
 
1. นายชัยสิทธิ์  ทองศรีสมบูรณ์
2. นางราตรี  ศิริสกุลกาญจน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายธนากร  ปู่เดช
2. เด็กชายอัตรา  ปู่เดช
 
1. นางสาวสมใจ  มุมาน
2. นายนาวิน  องค์ศิริมงคล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงณัศรา  พุกวงษ์
2. เด็กหญิงภัสรา  จงชาญสิทธิ์โธ
3. เด็กหญิงสุปรียา  สุพรรณ
4. เด็กหญิงสุภิภา  มีทนงค์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ธัญญเจริญ
 
1. นายพีรพงษ์  ประจันทร์นวล
2. นางสาวโสภา  มุ่งการนา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ยอดเสรณี
2. เด็กชายศุภกฤต   ตัณฑพาทย์
 
1. นางอรุณี   โพธิพิทักษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายธนกฤษ  สีสรรค์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พันทะศรี
 
1. นางวรนุช  ภัทรานุรักษ์โยธิน
2. นายเศกสรร  ภัทรานุรักษ์โยธิน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายณัชพล  พละวัฒน์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินสุ่ม
 
1. นางวรนุช  ภัทรานุรักษ์โยธิน
2. นางสาวนรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปินโก
 
1. นางพัชรี  แย้มพุ่ม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงธนัฏฐา  ดอกลำเจียก
 
1. นายไพโรจน์  บัวอุไร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ชังวัฒกี
 
1. นางพัชรี  แย้มพุ่ม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงพัชราภา  เชาว์สวัสดิ์
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงอัมริน  เขียวนิล
 
1. นางสาวสิริวิมล  ปนรัตน์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายสิทธิกร  ดาทุมมา
 
1. นางพัชรี  แย้มพุ่ม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คันศร
 
1. นางดลพร  ตันติพงษ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วิลัยลักษณ์
 
1. นางพัชรี  แย้มพุ่ม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงพัชนิดา  ศุภกิจวัฒนา
2. เด็กหญิงภัทราวลิน  อุปโภชน์
 
1. นางสมจิต  แสนพรม
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงชาริสา  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทลัย
 
1. นางพวงเพชร  แสนพรม
2. นางลำจวน  อินปนาม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงฐิตินันทา  สอนโคตร
2. เด็กหญิงสุชาดา  พุ่มทอง
 
1. นางณัฐญาดา  สุขุประการ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลึกวิลัย
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เวชสุวรรณ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงปัทมา  แสงเงิน
2. เด็กชายพนมรุ้ง  สุดาทิพย์
3. เด็กหญิงพรรณ์ธิวา  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นายสุนัย  ลิลา
2. นางสาวดาวเรือง  เกิดจอน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายธีรภัทร์  คำปก
2. เด็กชายนันทภัส  ทองกรัด
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  อ่อนพฤกภูมิ
 
1. นายวชิรกฤษณ์  วาสนา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายคิมหันต์  เจนเขตรการ
2. เด็กชายประเสริฐ  สืบสอาด
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  แตงสุทธิ์
 
1. นางนารีรัตน์  มั่นศักดิ์
2. นางสาววรรณิษา  อุปการ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายอัฐชานนท์  แสนชู
 
1. นายสรวิศ  จันทรานุสรณ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอดิศักดิ์  แก้วเกษการ
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายเดชา  สาโรจน์
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธวัชชัย  พุ่มกล่อม
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายสุดฟ้า  สังสุด
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายสุขุม  ป้อมคำ
 
1. นายพยุงศักดิ์  ทองทุ่งโป่ง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายรพีภัทร  เข็มทอง
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายภิวัฒนพันธุ์  กันยา
 
1. นายธัญนภัทร  มังกรหิรัญสิรี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงสาวิณี  พะนาน
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงนพการณ์  แกว่นกสิกรรม
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงเฌณิศา  โงนขำ
 
1. นายชนัทนันต์  จินดาเลิศ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มั่นปาน
 
1. นางคำนึง  อ่อนช้อย
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะนำ 1. เด็กหญิงนุชจรี  จันทศร
 
1. นายสุทธิพร  อ่อนช้อย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พางาม
 
1. นายธีรพัฒน์  เพชรศรีจันทร์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงธิติมา  วารี
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายธนพัฒน์  เบญจประเสริฐ
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพล  วิสุทธิศักดิ์
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงอังคณา  พรมรักษา
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกรนันท์  ทองคำดี
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  คงกันกง
2. เด็กหญิงนพการณ์  แกว่นกสิกรรม
3. เด็กหญิงฤดีรัตน์  ปาเต๊ะ
4. เด็กชายศรายุธ  พลศรี
5. เด็กหญิงสาวิณี  พะนาน
6. เด็กชายสุธิพงษ์  สุวรรณศรี
7. เด็กชายอธิชาติ  สุขจิตร์
8. เด็กชายเรวัตน์  มงคงยิ่ง
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
2. นายกำชัย  คำต้น
3. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  คงกันกง
2. เด็กชายธนวัตน์  อ่อนศรี
3. เด็กชายธีรภัทร  สวนสรา
4. เด็กหญิงนพการณ์  แกว่นกสิกรรม
5. เด็กชายปิ่นเพชร  เผ่าโหมด
6. เด็กชายพงศ์เทพ  คำพาพัก
7. เด็กชายภราดร  ทิพวรรณ์
8. เด็กหญิงฤดีรัตน์  ปาเต๊ะ
9. เด็กชายศรายุธ  พลศรี
10. เด็กหญิงสาวิณี  พะนาน
11. เด็กชายสุธิพงษ์  สุวรรณศรี
12. เด็กชายอธิชาติ  สุขจิตร์
13. เด็กชายอมรเทพ  อ่อนศรี
14. เด็กชายอาคเนย์  ชาญตะบะ
15. เด็กชายเรวัตน์  มงคงยิ่ง
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
2. นายสมศักดิ์  ศิริโยธา
3. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายกรีฑา  ลบลม
2. เด็กชายกิตติ์รวี  จิรารักษ์วัฒนกุล
3. เด็กหญิงณัฐพร  พางาม
4. เด็กชายณัฐพล  นาคสังข์
5. เด็กชายธนพัฒน์  ศรีษะ
6. เด็กหญิงนิสาลักษณ์  จีนเมือง
7. เด็กหญิงพรชิตา  ใจแสน
8. เด็กชายวัชระ  คงศิริ
9. เด็กชายวิทยา  เถื่อนบำรุง
10. เด็กชายวีรกร  คงศิริ
 
1. นายธีรพัฒน์  เพชรศรีจันทร์
2. นายจิตกร  สมาคม
3. นายโชค  หมั่นเขตรกิจ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกรนันท์  ทองคำดี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  โชคอำนวย
3. เด็กชายฐานันดร  บุญวรนุช
4. เด็กชายณัฐพล  วิสุทธิศักดิ์
5. เด็กชายณัฐพล  สว่างจิตร์
6. เด็กชายธงทอง  สุรมาตย์
7. เด็กชายนันทวัฒน์  วันทาดี
8. เด็กชายภีรพัฒน์  ลองทอง
9. เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทร์น้อย
10. เด็กชายอนุรักษ์  แข็งเขตรกรณ์
11. เด็กชายเกริกชัย  วงฉยา
12. เด็กชายเดชา  สาโรจน์
 
1. นายบุรินทร์  ดำสนิท
2. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
3. นางสาวทัศนีย์  วิรุณบุตร
4. นายดาวรุ่ง  ตะคร้อ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  จันที
2. เด็กชายคมกฤษณ์  ศรีอนุตร
3. เด็กชายคันธรส  เวฬุวาปี
4. เด็กชายจตุพล  เจียงกุล
5. เด็กชายจิรายุ  สีสา
6. เด็กชายชยธร  ภมรคล
7. เด็กชายณัฐพงศ์  นวลฉวี
8. เด็กชายธนภรณ์  โสภณศักดิ์
9. เด็กหญิงธมลวรรณ  รอดเพชร
10. เด็กหญิงนงนภัส  อำรุง
11. เด็กหญิงนิศรา  สิทธิเขตร
12. เด็กหญิงปนัดดา  กองโย
13. เด็กหญิงปวีณอร  สุวรรณชัยรบ
14. เด็กหญิงพิชชาอร  เศษไธสง
15. เด็กชายภานุวัฒน์  จำปา
16. เด็กหญิงศรัญรัชต์  ทิวา
17. เด็กชายสุทธิภัทร  สระทองหยอย
18. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  เพ็ชรแอน
19. เด็กหญิงเยาวเรศ  รอดปาน
20. เด็กหญิงแพรวา  สุขแจ่ม
 
1. นายธีรธร  เหลืองสุวรรณ
2. นางสาวสิรินทิพย์  สุวรรณวิทย์
3. นางรัชวงค์  เสมากูล
4. นางสาววรรณา  เดชอำพร
5. นางสาวญาณนี  ขยันการนาวี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายธนากร  กาฬภักดี
2. เด็กชายธีธัช  แสงอาทิตย์
3. เด็กชายวัชรกิติ  กีตา
4. เด็กหญิงศุภัชชา  จันทร
5. เด็กหญิงสุนิศา  ภูฆัง
6. เด็กชายเดโชชัย  ศรีวังแก้ว
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
2. นายวิชัย  ต่ายธานี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายนพดล  ชูอินทร์
 
1. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงวัลญา  จำปารัต
 
1. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายชโยดม  บุษดี
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงวรพรรณ  บวงสวง
 
1. นางสาวจินดาพร   ชิดศิษฐ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายกฤษฎา  สุขประชา
 
1. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายคณิศร  จำปา
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงศุภัชชา  จันทร
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงกัณฑณี  ตรงกลาง
 
1. นายทรงยศ  ยิ้มหนองเต่า
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กชายสมบูรณ์  กัณณาลักษ์
 
1. นายวรัญญู  ปภาตา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงวีระญา  สาระสุวรรณ์
 
1. นายพุฒศักย์  มุสิราช
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ขำขม
 
1. นางสาวเรวดี  วัดศรี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายคณรมย์  วิชนี
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกัณฑณี  ตรงกลาง
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงวัลญา  จำปารัต
 
1. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงกมลรส  ต่อพันธ์
2. เด็กหญิงจิราพร  สารี
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ขุนทอง
4. เด็กชายชนะภัย  มหาพานต์
5. เด็กหญิงชุติมา  แสนหาญ
6. เด็กหญิงชไมพร  โปทา
7. เด็กชายณัฐกรณ์  เหลือสิงห์กุล
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉายอรุณ
9. เด็กหญิงทิพย์สุดา  กลิ่นทับทิม
10. เด็กหญิงทิพวรรณ  ฟักแย้ม
11. เด็กชายนพชัย  ชวลิต
12. เด็กหญิงนิภาวรรณ  นามมนตรี
13. เด็กหญิงปรียา  สังข์ทอง
14. เด็กหญิงพฤกษา  ทับสุริยา
15. เด็กหญิงพัณณิตา  แก้วสุวรรณ์
16. เด็กหญิงพิยดา  พลชารี
17. เด็กหญิงภัทรธิดา  ยอดตะพงษ์
18. เด็กชายมงคล  สอนง่าย
19. เด็กหญิงมยุรี  แสงด้วง
20. เด็กชายยศกร  จั่นเที่ยง
21. เด็กหญิงรุ้งนภา  รักดี
22. เด็กชายวรวุฒิ  เม่นตะเพา
23. เด็กหญิงวันณิษา  แสงนิล
24. เด็กหญิงวาสนา  เก่งทันการ
25. เด็กหญิงวาสนา  ข้ามเขา
26. เด็กหญิงวาสนา  จิ๋วแหยม
27. เด็กหญิงวิไรรัตน์  ม่วงเกิด
28. เด็กชายวีรภัทร  มั่นเขตรกรณ์
29. เด็กชายศราวุธ  แจ่มผล
30. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ขาวใส
31. เด็กหญิงสุนิสา  เหลือสิงห์กุล
32. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บูระพาด
33. เด็กหญิงสุรัชนี  เพี้ยงพุต
34. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ์  ทองรัตน์
35. เด็กชายสุรเดช  ชัยหงษ์
36. เด็กหญิงสุวนันท์  กริมเขียว
37. เด็กหญิงอลิสา  ทับเปีย
38. เด็กชายอัมรินทร์  สารบรรณ
39. เด็กหญิงอาทิตญา  แสนพันทา
40. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ฤทธิรณ
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
2. นางภัทรา  อินต๊ะอุ่นวงศ์
3. นายเศกสรร  ภัทรานุรักษ์โยธิน
4. นางสาวนรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ
5. นางวัลลภา  วิเชียรรัตน์
6. นางวรนุช  ภัทรานุรักษ์โยธิน
7. นายกฤษฎา  สุขสุวานนท์
8. นางสาวสำอางค์  เผือกยอด
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายจิรภัทร  สังข์ทิพย์
 
1. นายกิตฑิ์ธเณศ  พัฑฒิพงศ์ชูกิจ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จาสุทัศน์
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  สุระมาตย์
2. เด็กชายคณิศร  จำปา
3. เด็กหญิงชนาภา  เรืองเขตรพิศ
4. เด็กหญิงญาดา  หงษ์สัมฤทธิ์
5. เด็กหญิงณัฐกมล  รักนาค
6. เด็กหญิงณิชาภัทร  เส็งจีน
7. เด็กหญิงณิรัฏฌา  สุขเกษม
8. เด็กหญิงดวงรัตน์  มุสิราช
9. เด็กหญิงธนิษฐา  ธรรมสถิตย์
10. เด็กหญิงธนิษฐา  ภู่จำรูญ
11. เด็กหญิงธิญาดา  ทิมทอง
12. เด็กชายธีรภัทร  พิมขาว
13. เด็กหญิงนรกมล  รักกสิกรณ์
14. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเชิด
15. เด็กหญิงพรทิพย์  พลปัญกาศ
16. เด็กหญิงพิมพ์ลักณ์  วิรัชวงษ์
17. เด็กชายภูวรินทร์  บุญมา
18. เด็กหญิงมัลลิกา  สุขานนท์
19. เด็กหญิงรินรดา  คันศร
20. เด็กหญิงวรพรรณ  บวงสวง
21. เด็กชายวรากร  แป้นน้อย
22. เด็กหญิงวิมายะ  จันทร์หอม
23. เด็กหญิงสุจิตรา  จารุทัศน์
24. เด็กหญิงสุพรรณษา  เกษการ
25. เด็กหญิงสุวิมล  แข็งกสิกิจ
26. เด็กหญิงอธิชา  คนสกุล
27. เด็กหญิงอนัญตญา  เจตเกษตรการ
28. เด็กชายอมรเทพ  สุขนุ่น
29. เด็กหญิงเมทินี  ทวีสกิจ
30. เด็กชายเศรษฐพงค์  แก่นไถ
31. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธรรมสถิตย์
32. เด็กชายเอกลักษณ์  วิชาวงค์
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
2. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กหญิงกัลยาณิน   ธรรมสมบูรณ์
2. เด็กชายคงกะพัน  สุหงสา
3. เด็กหญิงคณิศร   รอดเกษม
4. เด็กชายชินวัตร  ชมบุรี
5. เด็กชายนวคุณ  เทียนลำ
6. เด็กหญิงบุษราคัม  โสภาศรี
7. เด็กชายพงศธร   จบศรี
8. เด็กหญิงพรพรรณ  โอ้ระลึก
9. เด็กหญิงสุกัญญา   สาริกรรม
10. เด็กชายสุทธินันท์   นกศักดา
 
1. นางสาววิภาวรรณ   สมัครเขตการณ์
2. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์   อาจปักษา
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองคำดี
2. เด็กหญิงณัฐนพิน  รักบ้านเพิง
3. เด็กหญิงปิญาภรณ์  รัศมี
4. เด็กหญิงพีรยา  เจนเจตวิทย์
5. เด็กชายพีระพัฒน์  ประสาท
6. เด็กชายอัครินทร์  โรจน์พันธ์
7. เด็กหญิงอัญชลี  เชิดโฉม
8. เด็กชายเกษมศักดิ์  ตาสาโรจน์
9. เด็กชายเจษฎา  เทพบุตร
10. เด็กชายโพธิวงศ์  โพธิ์พรม
 
1. นายอำนาจ  พันธุ์เขียน
2. นางสาวบุญรักษา  ราสี
3. นางสาวพัชรี  สอนเมือง
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กหญิงจันทนา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงดวงใจ  พลมนตรี
3. เด็กหญิงนิณัฐชา  รินทองมา
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  โกสุมสวรรค์
5. เด็กหญิงวิรัตน์  แจ้งถิ่นป่า
6. เด็กหญิงอรุณศรี  ชาติเชื้อ
 
1. นางวรรณทนีย์  ลือเปี่ยม
2. นางสาวนิภารัตน์  สิทธิธัญญกิจ
3. นางสาวอำไพ  ส้มกลีบ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริวัฒนาณิชชกูล
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  ประสพ
3. เด็กหญิงทมนวรรณ  เพียรเกษกิจ
4. เด็กหญิงนวพร  ไชยรถ
5. เด็กหญิงพฤกษา  ประทีป
6. เด็กหญิงวฤณดา  ธัญญาภัทรากูล
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีอนันต์
8. เด็กหญิงสุชานันท์  วันดี
9. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์เทศ
10. เด็กหญิงอรพิมล  อินทรพิมพ์
11. เด็กหญิงอารียา  สร้อยสน
12. เด็กหญิงเจนจิรา  โพธิ์พรม
 
1. นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย
2. นางสาวพิชญ์ภัสสร  เอี่ยมอรุณ
3. นางสาวเสาวภา  ชูศรี
4. นางสาวจิราภร  คำอินทร์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กหญิงฐิติยา  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงธนัชพร  เคลือคำ
3. เด็กหญิงปนัญญา  จันทร์ที
4. เด็กหญิงสุพัตรา  สาริกา
5. เด็กหญิงอรนิช  สังข์ศิริ
6. เด็กหญิงอรพินธ์  ไทยขำ
 
1. นางสาวศิรดา  เสลา
2. นางสาวอมรรัตน์  ปัสสามาลา
3. นางจินตนา  ทองปาน
4. นางสาวรัตนา  อินพญา
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  จันทร์เอี่ยม
2. เด็กหญิงขนิตฐา  แข็งเขตร์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีบรรเทา
4. เด็กหญิงธฤษวรรณ  บรรเทิงจิตต์
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุขจันทร์
6. เด็กหญิงภาสินี  วิเชียรสาร
7. เด็กหญิงระพีพรรณ  เตชะประธาน
 
1. นางณัฐิภรณ์  อัศวรัตน์
2. นางสุวพีร์  ขีดวัน
3. นางพิมลจิตต์  ศรีสละ
4. นางสาวศุภวรรณ   ชังชั่ว
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกัญชพร  สืบสาย
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริวัฒนาณิชชกูล
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  ประสพ
4. เด็กหญิงนวพร  ไชยรถ
5. เด็กหญิงนิมมิตา  พงษ์กสิการณ์
6. เด็กหญิงปริณดา  สมประสงค์
7. เด็กหญิงพณิษา  นิคมทัศน์
8. เด็กหญิงพรไพลิน  บุญชื่น
9. เด็กหญิงพฤกษา  ประทีป
10. เด็กชายสิงหราช  อินทุสม
11. เด็กหญิงสุชานันท์  วันดี
12. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองเหม
13. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์เทศ
14. เด็กหญิงอรพิมล  อินทรพิมพ์
15. เด็กหญิงอารียา  สร้อยสน
16. เด็กหญิงเจนจิรา  โพธิ์พรม
 
1. นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย
2. นางสาวสกลพร  เกษกร
3. นางสาวโชษิตา  เสตานุตย์
4. นางสาวดาหวัน  ไพเราะ
5. นางสาวปาณิสรา  เปรมจิต
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายวงศกร  อุทัยแจ่มสำราญ
2. เด็กชายสหรัถ  สวัสดี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แต่งร่ม
4. เด็กชายสุรัตน์  สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงโยษิตา  กิตติศุภประภัสร์
 
1. นายจิตกร  สมาคม
2. นางภัคจิรา  สมาคม
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายตามฟ้า  นพมาก
2. เด็กชายอัครพนธ์  คณฑา
 
1. นายอำนาจ  จันทร
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กชายกัมปนาท  อุ่นตา
2. เด็กชายจตุพล  ศรีพนมวัลย์
3. เด็กชายธนาภรณ์  วัสแสง
4. เด็กชายอาชวิน  อินต้นวงค์
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดีเทียน
6. เด็กชายเฉลิมชัย  ดอกกุหลาบ
 
1. นางนวลทิพย์  สาโรจน์
2. นางราตรี  ยนต์อินทร์
3. นางสาวอัจฉรา  สาโรจน์
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ชูจิต
2. เด็กชายจิรายุทธ  ทิมทอง
3. เด็กชายณัฎฐพล  พระศูนย์
4. เด็กชายวัชรินทร์  เอมสมบูรณ์
5. เด็กชายสรยุทธ  นาคพลู
6. เด็กชายอัศวิน  เพียงเสมอ
 
1. นายโชติ  เสาร์ทอง
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  โพธิ์ทัศน์
2. เด็กชายชัชวัสส์  สมบุตร
3. เด็กชายณัฐพนธ์  ปานเกิด
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังสุด
5. เด็กชายธนานพ  บุญพิมพ์
6. เด็กชายนธี  ใจอิ่ม
7. เด็กชายพุฒิสรรค์  คำเขื่อน
8. เด็กชายวิฑูรย์  พงษ์ชัยสงค์
 
1. นายสายชล  เรืองอินทร์
2. นางสาวพิสุทธิณี  หาดเพ็ชร
3. นางสาวณัฐวรรณ  จันทร์สอน
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกีรติกา  เจียมเจือจันทร์
2. เด็กหญิงจิรภัทร  โพธิ์มี
3. เด็กหญิงพรรวินท์  สังข์ทอง
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
2. นางสาวศรีนวล  สัตยพงศ์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  นางัว
2. นางสาวปนัดดา  ยะพรม
3. เด็กหญิงปาจารีย์  นกเขียว
 
1. นางขนิษฐา  ทองพุ่ม
2. นางสาวอรอนงค์  ดีพูน
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายกิตตินันท์  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงจันทรกานต์  สุดพังยาง
 
1. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
2. นางสาวชมพูนุท  พลนอก
 
83 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เพชรเกิด
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แตงทองคำ
 
1. นายพงศ์พิทักษ์  ศรลัมพ์
2. นายอดิศักดิ์  ประทีป
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงจีรนันท์   เพ็ชรโรจน์
2. เด็กหญิงณัฐพร   อินทร์โพธิ์
3. เด็กหญิงสุวิชาดา   เดชครุธ
 
1. นายสมโภชน์    โสภณศักดิ์
2. นางสาวกฤษณา   ทองปลาย
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงทัศนีย์  คำดีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีวรรณา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โกคูณ
2. นางสาวชมพูนุท  พลนอก
 
86 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ   คำสงเคราะห์
2. เด็กชายสุทัตพงษ์    เอี่ยมมา
 
1. นายสมโภชน์   โสภณศักดิ์
2. นางสาวกาญจนา   นิ่มพยา
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงจันทร์ปรียา  ช่างกลึงเหมาะ
2. เด็กชายจิระเดช  ดอนไพรย้อน
 
1. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
2. นางสาวธนันภร  อิ่มอยู่
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายธนธรณ์  ลิบมี
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ใหมเกิด
 
1. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
2. นางสาวธนันภร  อิ่มอยู่
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงกัญญะมาศ  ทรัพย์ขำ
2. เด็กหญิงนิชชา  ฤทธิสิงห์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อ้นแดง
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงพิชานันท์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงสายสุวรรณ  งามละมัย
 
1. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
2. นางสาวเกศินี  แสงสาคร
 
91 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงณัฐรวี  ช่วงวัง
2. เด็กหญิงสุภากร  บุญจำเนียร
 
1. นางน้ำเพชร  พรมมาศ
2. นางสาวหัทยา  วงษ์วิทยา
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงณัชชา   บัวห่อ
2. เด็กหญิงพรพิมล    ธรรมคติ
 
1. นายสมโภชน์    โสภณศักดิ์
2. นางกาญจนา   โสภณศักดิ์
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงชาลิสา  น้ำทิพย์
2. เด็กหญิงพรสุพพัต  รัตนสุต
 
1. นางสาวชมพูนุท  พลนอก
2. นางสาวจารุวัลย์  ธรรมศิริ
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงณัฐิมา  หนองคาย
2. เด็กชายทรงชัย  แสวงสุข
3. เด็กชายพินิจ  สุ่มมาตย์
 
1. นางวรณัน  จงหม่อง
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายนันทกานต์  จันทร์จอม
2. เด็กชายภูริช  โตสงคราม
3. เด็กชายเฉลิมชัย  พันทะ
 
1. นางวรณัน  จงหม่อง
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
96 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายธนวัตน์  หวานใจ
2. เด็กชายภัทรกร  การภักดี
3. เด็กชายอานนท์  ขอเพชร
 
1. นางสาวอุทุมพร  พรายอินทร์
2. นายจรัญ  เลิศฤทธิ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 1. เด็กชายกฤษตฤณ  สังศิริ
2. เด็กชายมงคล  แจ้งถิ่นป่า
3. เด็กชายลัชติพงค์  เวียนเงิน
 
1. นายนรินทร์  มนัสตรง
2. นางน้ำเงิน  อุทัยเก่า
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายธนภัทร  แสงวิจิตร
2. เด็กชายบุญรอด  ศรีสุพรรณ
3. เด็กชายอนุชา  ปู่เดช
 
1. นายชูศักดิ์  ป้อมคำ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายครรชิตพล  กระลาม
2. เด็กชายชวนากร  คำมูล
3. เด็กชายสุทธิสาร  สวัสดี
 
1. นายอรรถพล  ทับบุรี
2. นางพวงเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงชลธิชา    เพิ่มสุข
2. เด็กชายภมร   งามขำ
3. เด็กหญิงไพริน   ปากดี
 
1. นางสาววรภัทรา   เจียมเจริญ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงชลิดา  ชัยหงษา
2. เด็กหญิงดวงฤดี   เอี่ยมสุนทรวงษ์
3. เด็กชายธวัชชัย   บุญศรี
4. เด็กหญิงนงนุช  เสือบัว
5. เด็กหญิงนัทชา  ทัดทอง
6. เด็กหญิงมัณฑิตา  โพธ์ศรีดี
 
1. นางเต็มดวง   เพชรสัมฤทธิ์
2. นางกษิรา    สุขสุวรรณ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงณัชชา  มาตรง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ปานศิลา
3. เด็กหญิงปรียานุช  สุวรรณโอสถ
4. เด็กหญิงยุภาวดี  นันทโกมล
5. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พุทธมี
6. เด็กชายสมพงษ์  นามนาค
 
1. นางกษิรา  สุขสุวรรณ์
2. นางเต็มดวง  เพชรสัมฤทธิ์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อรัญชราธร
2. เด็กหญิงกุลภัสสร์จุฑา  ติยะศรี
3. เด็กหญิงปรียาวรรณ  ปุญญะศิริ
 
1. นายสิงหา  กลิ่นชมภู
2. นายรัฐภัทร์  สอาด
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ชูกลิ่น
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   รักธัญการ
3. เด็กหญิงสุรภา   ชะวะนะศักดิ์
 
1. นางวรรธนาพร   ดอกจอก
2. นางจิตรา  มณีเสวตร์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงจารุณี  คงสำราญ
2. เด็กหญิงรัชนก  หนูทอง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เอี่ยมชัย
 
1. นางสาววาสนา  กิ่มเทิ้ง
2. นางสาวนลนย์  ชำนินา
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงนฤมล  ภูเหม็น
2. เด็กหญิงสุภนิดา  บูโกก
3. เด็กหญิงแก้วนภา  เยปอง
 
1. นางประนอม  วงศ์มิตรวาที
2. นายอัศวิน  สาสิงห์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สมสาย
2. เด็กหญิงศุทาทอง  ยอดมะบาง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์กลิ่น
 
1. นางปรางแก้ว  คำมี
2. นางอินทิรา  เกตุอินทร์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงณัณฐการณ์  วิชากร
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  บริสุทธิ์
 
1. นางรุ่งอรุณ  ทรงวารี
2. นางสาวัรัตนา  ศรีดี
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสาวร
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  รุททองจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  แดนพรม
 
1. นางพนิดา  รอดสัดถา
2. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงจันทกานต์  หมอกจันทร์
2. เด็กหญิงศิรินา  อีมาด
3. เด็กหญิงสุปราณี  เอ็งคะลี
 
1. นางสุภิญญา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวเจนจีรา  บุญเกตุ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  นาคบุญ
2. เด็กหญิงทินภัทร  ปิยะทัศน์
3. เด็กหญิงพิชชาภา  สะธรรม
 
1. นางสาววันทนา  ทิมเขียว
2. นางบังเอิญ  ปานแม้น
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงกรนันท์  หกประเสริฐ
2. เด็กหญิงทิพยา  มองเชิง
3. เด็กหญิงศิริพร  ติบจันทร์
 
1. นางสาวพรพรรณ  แปรงกระโทก
2. นางสาวเจนจีรา  บุญเกตุ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมทอง 1. เด็กชายกฤษณะ  พุทธแก้ว
2. เด็กหญิงวรัชญา  สหัสพันธ์
3. เด็กชายวุฒิชัย  ประเทศ
 
1. นายสุรพงศ์  ชุติพงษ์วิเวท
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  กรึงไกร
2. เด็กหญิงดรุณี  งามยิ่ง
3. เด็กหญิงนวนจันทร์  มดแดง
 
1. นางสาวกมลนัทธ์  ศรีจ้อย
2. นางสุภิญญา  ศรีสุวรรณ
 
115 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงจินต์ศุจี  พันธ์ช้าง
2. เด็กชายจีรภัทร  พันธ์แตง
3. เด็กหญิงอภิญญา  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  พันธากุล
2. นางสาวพิมพืทิพย์  ปัญญาบุญ
 
116 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงณัฏฐิกาภัค   ธนกัญจน์รัตน์
2. เด็กหญิงภัทราพร แข็งธัญกิจ  แข็งธัญกิจ
3. เด็กชายภีมเดชา วันจันทร์  วันจันทร์
 
1. นางเสาวรส   ศรีเฉลียว
 
117 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์   ยางสวย
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   สุขแพทย์
3. เด็กหญิงแสงรวี   กังวาฬ
 
1. นางวาลี  สุขสวรรณ
2. นายปัญญา  จันทร
 
118 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 1. เด็กชายภานุวิชญ์  มุขจั่น
2. เด็กชายมิ่งขวัญ  ศรีดาชาติ
3. เด็กชายวรรณมงคล  เกษเวช
 
1. นางวัฒนา  เหมะ
 
119 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 1. เด็กชายจิรเมธ  คำมัน
2. เด็กหญิงวิภาวี  รงค์ทอง
 
1. นางสาวรัตนา  สุพลจิตต์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  โทนใหญ่
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายฐิติพงศ์  แห้วเพ็ชร
 
1. นางดวงรัตน์  อินทรีย์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายระพีพันธุ์  บัวลอย
 
1. นางดวงรัตน์  อินทรีย์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายพัชร  คณฑา
 
1. นายจรัญ  เลิศฤทธิ์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงกรรทิมา  แตงพรม
 
1. นางสาวอรอนงค์  ดีพูน
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายชนินทร์  มั่นยา
2. เด็กหญิงพรรณพัตรษา  บุญใจ
3. เด็กชายรัชชานนท์  บัวทอง
4. เด็กหญิงวิรดา  วงศ์ภา
5. เด็กหญิงศศิทร  สอนศิริ
6. เด็กชายอดิศักดิ์  ดอกบานเย็น
7. เด็กหญิงอาจารี  คงปลา
 
1. นายจิตกร  สมาคม
2. นางภัคจิรา  สมาคม
3. นายโชค  หมั่นเขตรกิจ
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงสุทธิกา  ฝักใฝ่
 
1. นางพิศมัย  วงษา
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงนริศรา  ยามา
 
1. นางกชพร  เปียมาลย์
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายวิชญ์พล  ทับทิมพันธ์
 
1. นางกชพร  เปียมาลย์
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 1. เด็กชายอัธพล   คะลา
 
1. นายธงชัย   สุทธิประภา
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงอรุณวดี  แห้วเพ็ชร์
 
1. นายประดิษฐ์  พันธ์ผา
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายชาญณรงค์  บูชา
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นิลทัพ
2. เด็กชายอนุชา  ฝ่ายไธสงค์
3. เด็กชายอมรเดช  อาจณรงค์
 
1. นางกานดา  ไวกสิการณ์
2. นางสาวฉวีวรรณ  จำเรียง
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมอทอง 1. เด็กชายนรากร  มัคสิงห์
2. เด็กชายวีรากร  ชาวตระการ
3. เด็กชายสมภพ  ปัญโย
 
1. นางขนิษฐา  จันทร
2. นางสาวสมจิตต์  ทัพเสลา
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยขานาง 1. เด็กชายอภิเดช  ข้าวมั่น
2. เด็กชายเจษฎากร  หลอมทอง
3. เด็กชายเจษฎากร  โพธิ์ประดิษฐ์
 
1. นางวิพาวดี  สุวรรณเพชร
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กชายกิตนันท์  อินทร์จู
2. เด็กชายพิทักษ์พล  อินทร์อิ่ม
3. เด็กชายภาสกร  สมัยสมบัติ
 
1. นางจุฑามาศ  สุขุประการ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  เพชรดำ
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กชายกฤษณะพันธ์  จันทร์ศิริ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ภู่เรือน
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ขวัญสูงเนิน
 
1. นางกานดา  ไวกสิการณ์
2. นางสมบัติ  เกรียงไกรเพ็ชร์
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมอทอง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  กีตา
2. เด็กชายสิทธินนท์  มายา
 
1. นางขนิษฐา  จันทร
2. นางสาววศุนา  พันธ์ทรัพย์
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายพัฒน์พงศ์  นกเขียว
2. เด็กชายภานุวัฒน์  วัฒนะเขตกรณ์
 
1. นายภัทรพล  คำเฉลียว
2. นางพิศสมัย  วงษา
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  มั่นคง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานยิ้ม
3. เด็กหญิงอุษามณี  มั่นคง
 
1. นายธวัช  หนักแน่น
2. นางสาวปัทมาพร  นพรัตน์
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุต่อ 1. เด็กชายพีรดนย์  คำมี
2. เด็กหญิงศิวรักษ์  มะธิโต
3. เด็กชายศุภกิตติ์  สะทองปา
 
1. นายสมปอง  อุณหโชติ
2. นายเซอวิส  ป้อมคำ