สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดทัพหมัน 36 8 0 1 44
2 บ้านโกรกลึก 23 8 1 0 32
3 บ้านห้วยเปล้า 22 5 1 2 28
4 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 22 2 1 0 25
5 บ้านท่าชะอม 15 7 2 2 24
6 อนุบาลลานสัก 15 1 0 0 16
7 บ้านเขาวง 14 6 0 1 20
8 บ้านหนองฝาง 13 7 1 0 21
9 อนุบาลบ้านไร่ 13 4 2 0 19
10 บ้านหูช้าง 12 9 2 2 23
11 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 11 6 0 2 17
12 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 11 3 2 0 16
13 บ้านประดาหัก 10 5 0 0 15
14 บ้านป่าอ้อ 10 3 3 0 16
15 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 9 4 3 1 16
16 บ้านน้ำรอบ 9 4 2 0 15
17 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 9 3 2 0 14
18 วัดเขาพระยาสังฆาราม 9 2 0 0 11
19 ทองประสาทเวทย์ 8 3 3 1 14
20 วัดทัพหลวง 7 5 1 0 13
21 วัดห้วยแห้ง 7 3 3 1 13
22 วัดหนองบัว 7 1 1 0 9
23 บ้านอีมาดอีทราย 6 8 0 3 14
24 บ้านหนองกระทุ่ม 6 5 4 1 15
25 อนุบาลรัศมี 6 4 1 1 11
26 บ้านโป่งสามสิบ 6 3 0 2 9
27 วัดทุ่งหลวง 6 1 0 0 7
28 อนุบาลห้วยคต 5 1 0 1 6
29 บ้านน้ำพุ 4 8 1 2 13
30 บ้านกลาง 4 8 0 2 12
31 บ้านหนองมะสัง 4 5 3 0 12
32 บ้านทุ่งสามแท่ง 4 4 1 2 9
33 บ้านหนองจอก 4 4 0 1 8
34 บ้านนาไร่เดียว 4 3 1 0 8
35 วัดสะนำ 4 1 2 0 7
36 บ้านทุ่งนาสวน 4 0 0 0 4
37 บ้านปางไม้ไผ่ 4 0 0 0 4
38 บ้านห้วยโศก 4 0 0 0 4
39 บ้านสมอทอง 3 4 3 2 10
40 ชุมชนบ้านทุ่งนา 3 4 3 1 10
41 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 3 4 1 0 8
42 บ้านเขาน้ำโจน 3 2 0 0 5
43 บ้านตลิ่งสูง 3 1 0 0 4
44 บ้านห้วยป่าปก 3 1 0 0 4
45 บ้านลานคา 3 1 0 0 4
46 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 3 0 0 0 3
47 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 3 0 0 0 3
48 บ้านเขาน้อย 3 0 0 0 3
49 บ้านจัน 2 5 0 0 7
50 บ้านหินโหง่น 2 3 1 0 6
51 วัดหนองมะกอก 2 3 0 2 5
52 บ้านป่าเลา 2 3 0 0 5
53 บ้านคลองชะนี 2 2 0 0 4
54 บ้านดงประดาพระ 2 1 1 0 4
55 บ้านใหม่หนองแก 2 1 0 0 3
56 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 2 0 1 0 3
57 บ้านหนองไม้แก่น 2 0 0 0 2
58 บ้านเจ้าวัด 2 0 0 0 2
59 วัดหนองยาง 2 0 0 0 2
60 บ้านพุต่อ 2 0 0 0 2
61 บ้านคลองโป่ง 2 0 0 0 2
62 บ้านดง 2 0 0 0 2
63 บ้านเขาลูกโล่ 1 6 5 0 12
64 วัดทองหลาง 1 4 0 0 5
65 บ้านหนองบ่มกล้วย 1 3 1 0 5
66 บ้านหนองผักกาด 1 2 2 0 5
67 บ้านคลองแห้งวิทยา 1 2 2 0 5
68 บ้านคลองหวาย 1 2 1 0 4
69 วัดห้วยขานาง 1 2 0 1 3
70 บ้านเนินสาธารณ์ 1 2 0 0 3
71 รัตนโกสินทร์ ๒ 1 1 1 1 3
72 บ้านใหม่คลองอังวะ 1 1 0 0 2
73 บ้านทุ่งน้อย 1 0 2 0 3
74 บ้านวังพง 1 0 1 1 2
75 บ้านบุ่ง 1 0 1 0 2
76 บ้านหนองจิกยาว 1 0 0 1 1
77 วัดห้วยพระจันทร์ 1 0 0 0 1
78 บ้านร่องตาที 1 0 0 0 1
79 บ้านหนองผักแพว 1 0 0 0 1
80 วัดเทพนิมิต 1 0 0 0 1
81 บ้านบ่อทับใต้ 1 0 0 0 1
82 บ้านวังหิน 1 0 0 0 1
83 บ้านเขากวางทอง 1 0 0 0 1
84 บ้านคลองตะขาบ 1 0 0 0 1
85 บ้านบุ่งฝาง 1 0 0 0 1
86 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 0 5 0 0 5
87 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 0 3 0 1 3
88 บ้านใหม่คลองเคียน 0 2 1 1 3
89 บ้านล่อมเสือโฮก 0 2 0 0 2
90 วัดเขาฆ้องชัย 0 2 0 0 2
91 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 0 1 1 1 2
92 บ้านห้วยบง 0 1 1 0 2
93 วัดปทุมทอง 0 1 0 0 1
94 บ้านน้ำวิ่ง 0 1 0 0 1
95 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 0 1 0 0 1
96 บ้านเนินมะค่า 0 1 0 0 1
97 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 0 1 0 0 1
98 บ้านร่องมะดูก 0 0 1 0 1
99 วัดหนองเต่า 0 0 1 0 1
100 บ้านเนินพยอม 0 0 0 1 0
รวม 448 235 74 41 757