สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดทัพหมัน 13 8 10 31 36 8 0 1 44
2 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 13 3 3 19 22 2 1 0 25
3 บ้านโกรกลึก 11 7 2 20 23 8 1 0 32
4 บ้านห้วยเปล้า 6 9 4 19 22 5 1 2 28
5 วัดเขาพระยาสังฆาราม 6 1 2 9 9 2 0 0 11
6 อนุบาลลานสัก 5 6 4 15 15 1 0 0 16
7 บ้านท่าชะอม 5 5 3 13 15 7 2 2 24
8 บ้านหนองฝาง 5 2 7 14 13 7 1 0 21
9 วัดหนองบัว 5 2 0 7 7 1 1 0 9
10 บ้านหูช้าง 4 5 2 11 12 9 2 2 23
11 วัดทุ่งหลวง 4 3 0 7 6 1 0 0 7
12 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 4 2 3 9 9 4 3 1 16
13 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 4 1 1 6 11 3 2 0 16
14 วัดทัพหลวง 4 1 1 6 7 5 1 0 13
15 บ้านอีมาดอีทราย 3 0 2 5 6 8 0 3 14
16 อนุบาลบ้านไร่ 2 5 1 8 13 4 2 0 19
17 บ้านป่าอ้อ 2 3 1 6 10 3 3 0 16
18 บ้านโป่งสามสิบ 2 2 0 4 6 3 0 2 9
19 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 2 1 2 5 9 3 2 0 14
20 ทองประสาทเวทย์ 2 1 1 4 8 3 3 1 14
21 บ้านหนองจอก 2 1 1 4 4 4 0 1 8
22 อนุบาลห้วยคต 2 1 0 3 5 1 0 1 6
23 วัดสะนำ 2 1 0 3 4 1 2 0 7
24 บ้านสมอทอง 2 1 0 3 3 4 3 2 10
25 บ้านตลิ่งสูง 2 1 0 3 3 1 0 0 4
26 บ้านนาไร่เดียว 2 0 3 5 4 3 1 0 8
27 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 2 0 0 2 3 0 0 0 3
28 บ้านเขาวง 1 4 4 9 14 6 0 1 20
29 บ้านน้ำรอบ 1 3 1 5 9 4 2 0 15
30 บ้านประดาหัก 1 2 5 8 10 5 0 0 15
31 อนุบาลรัศมี 1 1 1 3 6 4 1 1 11
32 บ้านทุ่งสามแท่ง 1 1 1 3 4 4 1 2 9
33 บ้านทุ่งนาสวน 1 1 1 3 4 0 0 0 4
34 บ้านเขาลูกโล่ 1 1 1 3 1 6 5 0 12
35 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 0 2 6 5 4 1 15
36 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
37 บ้านใหม่หนองแก 1 1 0 2 2 1 0 0 3
38 วัดห้วยขานาง 1 1 0 2 1 2 0 1 3
39 บ้านหนองมะสัง 1 0 2 3 4 5 3 0 12
40 บ้านหนองไม้แก่น 1 0 1 2 2 0 0 0 2
41 บ้านเจ้าวัด 1 0 1 2 2 0 0 0 2
42 วัดหนองยาง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
43 รัตนโกสินทร์ ๒ 1 0 1 2 1 1 1 1 3
44 บ้านห้วยป่าปก 1 0 0 1 3 1 0 0 4
45 บ้านจัน 1 0 0 1 2 5 0 0 7
46 บ้านดงประดาพระ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
47 บ้านพุต่อ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
48 บ้านหนองผักกาด 1 0 0 1 1 2 2 0 5
49 วัดห้วยพระจันทร์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 วัดปทุมทอง 1 0 0 1 0 1 0 0 1
51 บ้านเขาน้ำโจน 0 3 0 3 3 2 0 0 5
52 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 0 2 2 4 11 6 0 2 17
53 บ้านน้ำพุ 0 2 0 2 4 8 1 2 13
54 วัดหนองมะกอก 0 2 0 2 2 3 0 2 5
55 บ้านกลาง 0 1 3 4 4 8 0 2 12
56 บ้านปางไม้ไผ่ 0 1 2 3 4 0 0 0 4
57 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 0 1 2 3 3 4 1 0 8
58 บ้านหินโหง่น 0 1 2 3 2 3 1 0 6
59 บ้านลานคา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
60 บ้านคลองชะนี 0 1 1 2 2 2 0 0 4
61 บ้านเขาน้อย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
62 บ้านคลองโป่ง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
63 บ้านหนองบ่มกล้วย 0 1 0 1 1 3 1 0 5
64 บ้านร่องตาที 0 1 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านหนองผักแพว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
66 วัดเทพนิมิต 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 วัดห้วยแห้ง 0 0 2 2 7 3 3 1 13
68 บ้านใหม่คลองเคียน 0 0 2 2 0 2 1 1 3
69 ชุมชนบ้านทุ่งนา 0 0 1 1 3 4 3 1 10
70 บ้านป่าเลา 0 0 1 1 2 3 0 0 5
71 บ้านดง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
72 บ้านคลองหวาย 0 0 1 1 1 2 1 0 4
73 บ้านหนองจิกยาว 0 0 1 1 1 0 0 1 1
74 บ้านบ่อทับใต้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
75 บ้านวังหิน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
76 บ้านเขากวางทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
77 บ้านล่อมเสือโฮก 0 0 1 1 0 2 0 0 2
78 บ้านห้วยโศก 0 0 0 0 4 0 0 0 4
79 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
80 วัดทองหลาง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
81 บ้านคลองแห้งวิทยา 0 0 0 0 1 2 2 0 5
82 บ้านเนินสาธารณ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
83 บ้านใหม่คลองอังวะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
84 บ้านทุ่งน้อย 0 0 0 0 1 0 2 0 3
85 บ้านวังพง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
86 บ้านบุ่ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
87 บ้านคลองตะขาบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านบุ่งฝาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 0 0 0 0 0 5 0 0 5
90 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 0 0 0 0 0 3 0 1 3
91 วัดเขาฆ้องชัย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
92 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
93 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
94 บ้านน้ำวิ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 บ้านเนินมะค่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านร่องมะดูก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99 วัดหนองเต่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
100 บ้านเนินพยอม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 139 110 99 348 448 235 74 41 757