สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดทัพหมัน 32 7 0 1 39
2 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 22 2 1 0 25
3 บ้านห้วยเปล้า 20 5 1 2 26
4 บ้านโกรกลึก 19 8 1 0 28
5 บ้านท่าชะอม 15 7 1 2 23
6 อนุบาลลานสัก 15 1 0 0 16
7 บ้านหนองฝาง 13 6 1 0 20
8 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 11 6 0 2 17
9 บ้านเขาวง 11 3 0 0 14
10 อนุบาลบ้านไร่ 10 4 2 0 16
11 บ้านป่าอ้อ 10 3 3 0 16
12 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 10 2 1 0 13
13 บ้านหูช้าง 9 6 2 2 17
14 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 9 3 2 0 14
15 วัดเขาพระยาสังฆาราม 9 2 0 0 11
16 บ้านประดาหัก 8 5 0 0 13
17 บ้านน้ำรอบ 8 4 2 0 14
18 ทองประสาทเวทย์ 8 3 3 1 14
19 วัดหนองบัว 7 1 1 0 9
20 บ้านอีมาดอีทราย 6 8 0 3 14
21 อนุบาลรัศมี 6 4 1 1 11
22 วัดทัพหลวง 6 4 1 0 11
23 วัดห้วยแห้ง 6 3 3 1 12
24 บ้านโป่งสามสิบ 6 3 0 2 9
25 วัดทุ่งหลวง 6 1 0 0 7
26 บ้านหนองกระทุ่ม 5 4 4 1 13
27 บ้านน้ำพุ 4 8 1 2 13
28 บ้านหนองมะสัง 4 4 3 0 11
29 บ้านทุ่งสามแท่ง 4 4 1 2 9
30 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 4 3 3 1 10
31 วัดสะนำ 4 1 2 0 7
32 อนุบาลห้วยคต 4 1 0 1 5
33 บ้านทุ่งนาสวน 4 0 0 0 4
34 บ้านปางไม้ไผ่ 4 0 0 0 4
35 ชุมชนบ้านทุ่งนา 3 4 3 1 10
36 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 3 4 1 0 8
37 บ้านกลาง 3 4 0 2 7
38 บ้านหนองจอก 3 3 0 1 6
39 บ้านเขาน้ำโจน 3 2 0 0 5
40 บ้านตลิ่งสูง 3 1 0 0 4
41 บ้านห้วยป่าปก 3 1 0 0 4
42 บ้านลานคา 3 1 0 0 4
43 บ้านเขาน้อย 3 0 0 0 3
44 บ้านห้วยโศก 3 0 0 0 3
45 บ้านจัน 2 5 0 0 7
46 บ้านหินโหง่น 2 3 1 0 6
47 บ้านป่าเลา 2 3 0 0 5
48 บ้านคลองชะนี 2 2 0 0 4
49 บ้านนาไร่เดียว 2 1 1 0 4
50 บ้านใหม่หนองแก 2 1 0 0 3
51 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 2 0 1 0 3
52 บ้านหนองไม้แก่น 2 0 0 0 2
53 วัดหนองยาง 2 0 0 0 2
54 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 2 0 0 0 2
55 บ้านดง 2 0 0 0 2
56 บ้านสมอทอง 1 3 3 2 7
57 วัดหนองมะกอก 1 3 0 2 4
58 วัดทองหลาง 1 3 0 0 4
59 บ้านหนองผักกาด 1 2 2 0 5
60 บ้านคลองแห้งวิทยา 1 2 2 0 5
61 บ้านคลองหวาย 1 2 1 0 4
62 บ้านหนองบ่มกล้วย 1 2 1 0 4
63 บ้านเนินสาธารณ์ 1 2 0 0 3
64 รัตนโกสินทร์ ๒ 1 1 1 1 3
65 บ้านดงประดาพระ 1 1 1 0 3
66 บ้านใหม่คลองอังวะ 1 1 0 0 2
67 บ้านทุ่งน้อย 1 0 2 0 3
68 บ้านวังพง 1 0 1 1 2
69 บ้านบุ่ง 1 0 1 0 2
70 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 1 0 0 0 1
71 วัดห้วยพระจันทร์ 1 0 0 0 1
72 บ้านคลองโป่ง 1 0 0 0 1
73 บ้านหนองผักแพว 1 0 0 0 1
74 วัดเทพนิมิต 1 0 0 0 1
75 บ้านบ่อทับใต้ 1 0 0 0 1
76 บ้านวังหิน 1 0 0 0 1
77 บ้านเขากวางทอง 1 0 0 0 1
78 บ้านเจ้าวัด 1 0 0 0 1
79 บ้านคลองตะขาบ 1 0 0 0 1
80 บ้านบุ่งฝาง 1 0 0 0 1
81 บ้านพุต่อ 1 0 0 0 1
82 บ้านเขาลูกโล่ 0 6 5 0 11
83 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 0 5 0 0 5
84 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 0 3 0 1 3
85 บ้านใหม่คลองเคียน 0 2 1 1 3
86 วัดห้วยขานาง 0 2 0 1 2
87 บ้านล่อมเสือโฮก 0 2 0 0 2
88 วัดเขาฆ้องชัย 0 2 0 0 2
89 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 0 1 1 1 2
90 บ้านห้วยบง 0 1 1 0 2
91 วัดปทุมทอง 0 1 0 0 1
92 บ้านน้ำวิ่ง 0 1 0 0 1
93 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 0 1 0 0 1
94 บ้านเนินมะค่า 0 1 0 0 1
95 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 0 1 0 0 1
96 บ้านร่องมะดูก 0 0 1 0 1
97 บ้านหนองจิกยาว 0 0 0 1 0
98 บ้านเนินพยอม 0 0 0 1 0
รวม 397 212 71 40 720