หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-uti2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายพัลลภ มาแก้วโรงเรียนบ้านโกรกลึกประธานกรรมการ
2. นายเสวก พันธุ์อ้นโรงเรียนบ้านน้ำพุรองประธานกรรมการ
3. นายสมทรง เปรมจิตต์โรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
4. นายเสมอ เพชรสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ สิทธิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒กรรมการ
6. นางสาวนันตพร สุวาทโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
7. นางสาวสมใจ มุมานโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการ
8. นางสาวธนพร ศรีษะเกตุโรงเรียนสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวรเชรษฐ ชาเมืองกุลโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ ทองอินทร์โรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
3. นายกอบชัย จบศรีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นางอารีย์ พันธุ์อ้นโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
5. นางเบ็ญจา วงษ์แหวนโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายชยพล สอนซิวโรงเรียนบ้านห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ สืบสายโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
3. นายมนตรี รงค์ทองโรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการ
4. นางสาวสุกิจจา แกมแก้วโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการ
5. นางพจนารถ สิทธิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ มาแก้้วโรงเรียนบ้านน้ำรอบประธานกรรมการ
2. นายธานี ดิษประภัสโรงเรียนวัดปทุมทองกรรมการ
3. นายรัฐภัทร์ สอาดโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
4. นางจินตนา คำสอนจิกโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
5. นางพรทิพย์ หัสแดงโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชยพล สอนซิวโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
2. นายวิษณุ จันทหอมโรงเรียนบ้านใหม่หนองแกกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านป่าอ้อกรรมการ
4. นายวรเชรษฐ ชาเมืองกุลโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามกรรมการ
5. นางอารีย์ พันธุ์อ้นโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสาโรจน์ ตัณฑพาทย์โรงเรียนบ้านหินโหง่นประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
3. นายเสริมศักดิ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์โรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
4. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นายเสริมศักดิ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์โรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางศิวภา บัวสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางเกษแก้ว เหลาทองโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกกรรมการ
3. นางทิพวรรณ เกษศิลป์โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคีกรรมการ
4. นางวรนุช ภัทรานุรักษ์โยธินโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
5. นางอมร จิตต์ชาตรีโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศิวภา บัวสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางเกษแก้ว เหลาทองโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกกรรมการ
3. นางทิพวรรณ เกษศิลป์โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคีกรรมการ
4. นางวรนุช ภัทรานุรักษ์โยธินโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
5. นางอมร จิตต์ชาตรีโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพันธุ์รวี วินัยพานิชโรงเรียนวัดเขาผาแรตประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ยศหนักโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
3. นางปิยมาภรณ์ วงศ์วิเชียรโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
4. นางสายรุ่ง ถานุโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
5. นางระวีวรรณ วัฒนวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านพุต่อกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสังวาลย์ วงษ์ดรมาโรงเรียนบ้านป่าอ้อประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ดำสนิทโรงเรียนวัดหนองบัวรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี แย้มพุ่มโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามกรรมการ
4. นางสาววรรณา เดชอำพรโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
5. นายศราวุฒิ จำรัสภูมิโรงเรียนบ้านหนองอาสากรรมการ
6. นายบุญชู กุมภาพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58กรรมการ
7. นางพัชรินทร์ แกว่นการไถโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
8. นางสุพรรณี กสิกรณ์โรงเรียนวัดผาทั่งกรรมการ
9. นางสาวจำแรง นกเอี้ยงสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายบุรินทร์ ดำสนิทโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ จำรัสภูมิโรงเรียนบ้านหนองอาสากรรมการ
3. นายบุญชู กุมภาพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58กรรมการ
4. นางพัชรินทร์ แกว่นการไถโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นางสุพรรณี กสิกรณ์โรงเรียนวัดผาทั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายบุรินทร์ ดำสนิทโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒฺิ จำรัสภูมิโรงเรียนบ้านหนองอาสากรรมการ
3. นายบุญชู กุมภาพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58กรรมการ
4. นางพัชรินทร์ แกว่นการไถโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นางสุพรรณี กสิกรณ์โรงเรียนวัดผาทั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเอนก ไวเขตการโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง เกิดจอนโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นางธัญณัฐ เหล่าเที่ยงโรงเรียนบ้านท่าชะอมกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วิรุณบุตรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเอนก ไวเขตการโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง เกิดจอนโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นางธัญณัฐ เหล่าเที่ยงโรงเรียนบ้านท่าชะอมกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วิรุณบุตรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเอนก ไวเขตการโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง เกิดจอนโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นางธัญณัฐ เหล่าเที่ยงโรงเรียนบ้านท่าชะอมกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วิรุณบุตรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไกรพิชญ์ อานนท์วัฒน์โรงเรียนบ้านคลองชะนีประธานกรรมการ
2. นางเกศราภรณ์ เสาร์ทองโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางโสภา อนันตรักษ์โรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพิสุทธิ์ วงษแหวนโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ อินทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งนาสวนกรรมการ
3. นางลำจวน อินปนามโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางรัชวงค์ เสมากูลโรงเรียนบ้านเขาวงประธานกรรมการ
2. นางจินตนา โชติธนะโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
3. นายสุนัย ลิลาโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นายกองศักดิ์ ปัทมรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ สุสุขโรงเรียนวัดสะนำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางรัชวงค์ เสมากูลโรงเรียนบ้านเขาวงประธานกรรมการ
2. นางจินตนา โชติธนะโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
3. นายสุนัย ลิลาโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นายกองศักดิ์ ปัทมรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ สุสุขโรงเรียนวัดสะนำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางรัชวงค์ เสมากูลโรงเรียนบ้านเขาวงประธานกรรมการ
2. นางจินตนา โชติธนะโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
3. นายสุนัย ลิลาโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นายกองศักดิ์ ปัทมรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ สุสุขโรงเรียนวัดสะนำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ คูสุวรรณ์โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็นประธานกรรมการ
2. นายประมาณ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นางนุชจรีย์ ปรีเอี่ยมโรงเรียนวัดทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายซาโก้ วราหะโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นายเอนก อยู่จำนงค์โรงเรียนบ้านหนองผักแพวกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายเต็ม กุลฑลเสพย์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
5. นางดลพร ตันติพงษ์โรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายซาโก้ วราหะโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นายเอนก อยู่จำนงค์โรงเรียนบ้านหนองผักแพวกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายเต็ม กุลฑลเสพย์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
5. นางดลพร ตันติพงษ์โรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายซาโก้ วราหะโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นายเอนก อยู่จำนงค์โรงเรียนบ้านหนองผักแพวกรรมการ
3. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
4. นายเต็ม กุลฑลเสพย์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
5. นางดลพร ตันติพงษ์โรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอุดม ภู่เงินโรงเรียนบ้านเจ้าวัดประธานกรรมการ
2. นายยืนยง สีธูปโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
3. นายกีรติ ภู่มรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
4. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
5. นายวิเชียร จันทรศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายยืนยง สีธูปโรงเรียนบ้านหนองเมนประธานกรรมการ
2. นายกีรติ ภู่มรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
5. นายธีระธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายยืนยง สีธูปโรงเรียนบ้านหนองเมนประธานกรรมการ
2. นายกีรติ ภู่มรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
5. นายธีระธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายยืนยง สีธูปโรงเรียนบ้านหนองเมนประธานกรรมการ
2. นายกีรติ ภู่มรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
5. นายธีระธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายยืนยง สีธูปโรงเรียนบ้านหนองเมนประธานกรรมการ
2. นายกีรติ ภู่มรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
5. นายธีระธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายยืนยง สีธูปโรงเรียนบ้านหนองเมนประธานกรรมการ
2. นายกีรติ ภู่มรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
5. นายธีระธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายยืนยง สีธูปโรงเรียนบ้านหนองเมนประธานกรรมการ
2. นายกีรติ ภู่มรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
5. นายธีระธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายยืนยง สีธูปโรงเรียนบ้านหนองเมนประธานกรรมการ
2. นายกีรติ ภู่มรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
5. นายธีระธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ เหลี่ยมพิทักษ์โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายกวิช โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ เหลี่ยมพิทักษ์โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายกวิช โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ เหลี่ยมพิทักษ์โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายกวิช โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ เหลี่ยมพิทักษ์โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายกวิช โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายกวิช โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
4. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ เหลี่ยมพิทักษ์โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายกวิช โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
4. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ เหลี่ยมพิทักษ์โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันประธานกรรมการ
2. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
4. นายกวิช โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ ทุ่งทองโปร่งโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธัญนภัทร์ม มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันประธานกรรมการ
2. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
4. นายกวิช โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ ทุ่งทองโปร่งโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันประธานกรรมการ
2. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
3. นายกวิช โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
5. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันประธานกรรมการ
2. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
3. นายกวิช โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
5. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
3. นายนายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
4. นายสรวิศ จันทรานุสรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
5. นายโสฬส อินทฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
3. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
4. นายสรวิศ จันทรานุสรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
5. นายโสฬส อินทฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายกวิช โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ เหลี่ยมพิทักษ์โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายโสฬส อินทฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกวิช โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
3. นายพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
4. นายศิริลักษณ์ เหลี่ยมพิทักษ์โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายโสฬส อินทฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายยืนยง สีธูปโรงเรียนบ้านหนองเมนประธานกรรมการ
2. นายกีรติ ภู่มรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นายกวิช โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
5. นายขนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายยืนยง สีธูปโรงเรียนบ้านหนประธานกรรมการ
2. นายกีรติ ภู่มรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายกวิช โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายชนัทนันต์ จินดาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายสรวิศ จันทรานุสรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
3. นายโสฬส อินทฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กรรมการ
4. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ ทุ่งทองโปร่งโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายสรวิศ จันทรานุสรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
3. นายโสฬส อินทฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กรรมการ
4. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ ทุ่งทองโปร่งโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายจเร เตห่านโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมประธานกรรมการ
2. นายจตุฤทธิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านลานคากรรมการ
3. นายสุภัทรา อัมภารามโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
4. นางสาวปุริมปรัชญ์ ยะไข่โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา จันทรโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ประธานกรรมการ
2. ดร.ธีรยุทธ ภูเขาศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นางเฌนิศา บุญวัฒนาสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายจเร เตห่านโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมประธานกรรมการ
2. นายจตุฤทธิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านลานคากรรมการ
3. นางสุภัทรา อัมภารามโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
4. นางสาวปุริมปรัชญ์ ยะไข่โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายจเร เตห่านโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมประธานกรรมการ
2. นายจตุฤทธิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านลานคากรรมการ
3. นางสุภัทรา อัมภารามโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
4. นางสาวปุริมปรัชญ์ ยะไข่โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายจเร เตห่านโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมประธานกรรมการ
2. นายจตุฤทธิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านลานคากรรมการ
3. นางสุภัทรา อัมภารามโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
4. นางสาวปุริมปรัชญ์ ยะไข่โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายจเร เตห่านโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมประธานกรรมการ
2. นายจตุฤทธิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านลานคากรรมการ
3. นางสุภัทรา อัมภารามโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
4. นางสาวปุริมปรัชญ์ ยะไข่โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายจเร เตห่านโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมประธานกรรมการ
2. นายจตุฤทธิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านลานคากรรมการ
3. นางสุภัทรา อัมภารามโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
4. นางสาวปุริมปรัชญ์ ยะไข่โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปัญญา จันทรโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ประธานกรรมการ
2. ดร.ธีรยุทธ ภูเขาศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นางเฌนิศา บุญวัฒนาสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายจเร เตห่านโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมกรรมการ
2. นายจตุฤทธิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านลานคากรรมการ
3. นางสุภัทรา อัมภารามโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
4. นางสาวปุริมปรัชญ์ ยะไข่โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา จันทรโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ประธานกรรมการ
2. ดร.ธีรยุทธ ภูเขาศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นางเฌนิศา บุญวัฒนาสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจเร เตห่านโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมประธานกรรมการ
2. นายจตุฤทธิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านลานคากรรมการ
3. นางสุภัทรา อัมภารามโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
4. นางสาวปุริมปรัชญ์ ยะไข่โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจเร เตห่านโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมประธานกรรมการ
2. นายจตุฤทธิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านลานคากรรมการ
3. นางสุภัทรา อัมภารามโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
4. นางสาวปุริมปรัชญ์ ยะไข่โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายปัญญา จันทรโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ประธานกรรมการ
2. ดร.ธีรยุทธ ภูเขาศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นางเฌนิศา บุญวัฒนาสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปัญญา จันทรโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ประธานกรรมการ
2. ดร.ธีรยุทธ ภูเขาศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นางเฌนิศา บุญวัฒนาสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายปัญญา จันทรโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ประธานกรรมการ
2. ดร.ธีรยุทธ ภูเขาศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นางเฌนิศา บุญวัฒนาสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา จันทรโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ประธานกรรมการ
2. ดร.ธีรยุทธ ภูเขาศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นางเฌนิศา บุญวัฒนาสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายปัญญา จันทรโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ประธานกรรมการ
2. ดร.ธีรยุทธ ภูเขาศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นางเฌนิศา บุญวัฒนาสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา จันทรโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ประธานกรรมการ
2. ดร.ธีรยุทธ ภูเขาศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นางเฌนิศา บุญวัฒนาสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายปัญญา จันทรโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ประธานกรรมการ
2. ดร.ธีรยุทธ ภูเขาศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นางเฌนิศา บุญวัฒนาสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปัญญา จันทรโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ประธานกรรมการ
2. ดร.ธีรยุทธ ภูเขาศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นายเฌนิศา บุญวัฒนาสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกัญญาพัชร์ วรากุลเรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริขวัญ ปัสกูลโรงเรียนวัดหนองมะกอกกรรมการ
3. นางจิราภา เอื้อจิระกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ เวชสุวรรณโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
6. นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์สพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจิรภา เอื้อจิระกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ เวชสุวรรณโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจิระภา เอื้อจิระกาลโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯประธานกรรมการ
2. นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ เวชสุวรรณโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจิระภา เอื้อจิระกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ เวชสุวรรณโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจิระภา เอื้อจิระกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ เวชสุวรรณโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจิระภา เอื้อจิระกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ เวชสุวรรณโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจิระภา เอื้อจิระกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นางจุฑามณี บ้านมอญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจิระภา เอื้อจิระกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑามณี บ้านมอญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายชูชาติ เตชะนาโรงเรียนบ้านหนองลันฯประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ เวชสุวรรณโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
3. นางสาวลักขณา เขียนบัณฑิตโรงเรียนบ้านจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุชาติ เตชะนาโรงเรียนบ้านหนองลันฯประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ เวชสุวรรณโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
3. นางสาวลักขณา เขียนบัณฑิตโรงเรียนบ้านจันกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ หนองไผ่โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ รังษิมาศโรงเรียนบ้านจันรองประธานกรรมการ
3. นายดิเรก ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายรองประธานกรรมการ
4. นายณรงค์ คชสารโรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่กรรมการ
5. นายธัญนภัทร มังกรหิรัญสิริโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ คุณเดชโรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการ
7. นายณรงค์ จงเกษการณ์โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. จ.ส.อ.ฉิม ใจเจริญโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ ฉ่ำแสงโรงเรียนบ้านคลองตะขาบกรรมการ
3. นายสายชล เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
4. นายกฤษ ทาทองโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
5. นายธีรธรณ์ เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายดิเรก ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ รังษิมาศโรงเรียนบ้านจันรองประธานกรรมการ
3. จ.ส.อ.ฉิม ใจเจริญโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
4. นายประพันธ์ ฉ่ำแสงโรงเรียนบ้านคลองตะขาบกรรมการ
5. นายณรงค์ จงเกษการณ์โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
6. นายณรงค์ คชสารโรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่กรรมการ
7. นางสาวปรียาภรณ์ ชูศรีโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
8. นายสมบูรณ์ คุณเดชโรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการ
9. นายกฤษ ทาทองโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
10. นายธีรธรณ์ เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
11. นายสายชล เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
12. นางสาวศิรินันท์ สุขสุวานนท์โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวันชัย มีผิวโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ อยู่เย็นโรงเรียนบ้านท่าชะอมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน บำรุงชนม์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ ธีระการกุลโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
5. นางณัฐชญา ดิษเจริญศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมุกดา ยิ้มหนองเต่าโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขันชาติประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวัลย์ พูลสารีกิจโรงเรียนบ้านน้ำรอบกรรมการ
3. นางสาวภาวดี มั่นหมายโรงเรียนบ้านลานคากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ โสภณศักดิ์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทรา ทาบ้านฆ้องโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
3. นางภัทรา อินต๊ะอุ่นวงศ์โรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ สุประดิษฐ์อาภรณ์โรงเรียนบ้านลานคากรรมการ
3. นางสาวเมทิตา อินทร์เพ็งโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการ
4. นางสาวนภาพรรณ จงเกษกรณ์โรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการ
5. นางปราณี ขุนอาจโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ โสภณศักดิ์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางสาวศิรินทรา ทาบ้านฆ้องโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นางสาวเมทิตา อินทร์เพ็งโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา โฉมบุตรโรงเรียนบ้านจันกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณธัชพงศ์ ตรัยคนันธรณ์โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียนประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพรรณ จงเกษกรณ์โรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการ
3. นางสาวรัตนา อินพญาโรงเรียนบ้านป่าอ้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชนาธิป โตคำโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายศรสกล กัลยาโรงเรียนบ้านหนองไม้แก่นกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร พรมมาศโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชนาธิป โตคำโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายศรสกล กัลยาโรงเรียนบ้านหนองไม้แก่นกรรมการ
3. นางสาวชนันท์ภัสส์ แก้วมาลาโรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือกกรรมการ
4. นางสาวน้ำเพชร พรมมาศโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายไตรรงค์ ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมณภาภรณ์ คำดีโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
3. นางปานฤทัย โกสุมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวปทุมพร ปล้องจันทาโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
5. นางวรนันท์ จงหม่องโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไตรรงค์ ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมณภาภรณ์ คำดีโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
3. นางสาวปทุมพร ปล้องจันทาโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
4. นางปานฤทัย โกสุมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นางวรนันท์ จงหม่องโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพีระศักดื์ อาทิตย์ตั้งโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาประธานกรรมการ
2. นายณธัชพงศ์ ตรัยคนันธรณ์โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียนกรรมการ
3. นายพงศ์พิทักษ์ ศรลัมพ์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
4. นางสาวรัตนา อินพญาโรงเรียนบ้านป่าอ้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ โสภณศักดิ์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงประธานกรรมการ
2. นางวรนันท์ จงหม่องโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นางสาวศิรินทรา ทาบ้านฆ้องโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายปิยะมิตร สุริยกานต์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ โสภณศักดิ์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินทรา ทาบ้านฆ้องโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
4. นางภัทรา อินต๊ะอุ่นวงศ์โรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
5. นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ แจ่มแสงโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ นพกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่าโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นายบรรหาร เดชมาโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายวิเชียร จันทรศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ แจ่มแสงโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ นพกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่าโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นายบรรหาร เดชมาโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายวิเชียร จันทรศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิชัย ต่ายธานีโรงเรียนวัดทัพหมันประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี นารั้งโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ไกรสิทธิพาณิชย์โรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ทัศนบุตรโรงเรียนวัดทองหลางกรรมการ
5. นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรี นารั้งโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฟ้า ไกรสิทธิพาณิชย์โรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ทัศนบุตรโรงเรียนวัดทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายชูศักดิ์ ป้อมคำโรงเรียนบ้านหนองฝางประธานกรรมการ
2. นางสันทนา คณฑาโรงเรียนวัดผาทั่งกรรมการ
3. นางรุ่งนภา มันตะสูตรโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ป้อมคำโรงเรียนบ้านหนองฝางประธานกรรมการ
2. นางสันทนา คณฑาโรงเรียนวัดผาทั่งกรรมการ
3. นางรุ่งนภา มันตะสูตรโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวรัก อัมภาโรงเรียนบ้านร่องตาทีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ชัยพรโรงเรียนวัดผาทั่งกรรมการ
3. นางดวงสมร ฟักฟูมโรงเรียนวัดหนองมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวรัก อัมภาโรงเรียนบ้านร่องตาทีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ชัยพรโรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการ
3. นางดวงสมร ฟักฟูมโรงเรียนวัดหนองมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสุคนธ์ แป้นน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืนประธานกรรมการ
2. นายโชค สุจริตจันทร์โรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นางพัทยา สายเพ็ชรโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายชูกิต สัมมาพิทักษ์โรงเรียนบ้านพุต่อประธานกรรมการ
2. นายกิตติ ศิริชุมชัยโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายสริ สันแดงโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ แป้นน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืนประธานกรรมการ
2. นายโชค สุจริตจันทร์โรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นางพัทยา สายเพ็ชรโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชูกิต สัมมาพิทักษ์โรงเรียนบ้านพุต่อประธานกรรมการ
2. นายกิตติ ศิริชุมชัยโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายสริ สันแดงโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายอนุพงษ์ ปรากริมโรงเรียนบ้านศาลาคลองประธานกรรมการ
2. นางภัคณัฏฐ์ โรจนนิติโรงเรียนอนุบาลรัศมีกรรมการ
3. นางจรรยา รุททองจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายอนุพงษ์ ปรากริมโรงเรียนบ้านศาลาคลองประธานกรรมการ
2. นางภัคณัฏฐ์ โรจนนิติโรงเรียนอนุบาลรัศมีกรรมการ
3. นางจรรยา รุททองจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางศิรินันท์ ภุมมาโรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ประธานกรรมการ
2. นางวิภา ศิริชุมชัยโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางศุภษร องค์ศิริมงคลโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศิรินันท์ ภุมมาโรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ประธานกรรมการ
2. นางวิภา ศิริชุมชัยโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางศุภษร องค์ศิริมงคลโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางประสบพร จีนแฉ่งโรงเรียนบ้านหนองผักแพวประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ชื่นชมโรงเรียนวัดเขาฆ้องชัยกรรมการ
3. นางบุญเยือน วราหะโรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์กรรมการ
4. นางวิลัย ชาญตบะโรงเรียนวัดผาทั่งกรรมการ
5. นางเสนาะ วรดิเรกโรงเรียนบ้านศาลาคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางประสบพร จีนแฉ่งโรงเรียนบ้านหนองผักแพวประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ชื่นชมโรงเรียนวัดเขาฆ้องชัยกรรมการ
3. นางบุญเยือน วราหะโรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์กรรมการ
4. นางวิลัย ชาญตบะโรงเรียนวัดผาทั่งกรรมการ
5. นางเสนาะ วรดิเรกโรงเรียนบ้านศาลาคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ กริ่มทุ่งทองโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชาพร เจริญสุขโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางเสนอ ศักดิ์คำโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ กริ่มทุ่งทองโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชาพร เจริญสุขโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางเสนอ ศักดิ์คำโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวอรนุช นาคยาโรงเรียนบ้านดงประดาพระประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ทองลิ่มโรงเรียนบ้านหูช้างรองประธานกรรมการ
3. นางจิราพร ภักดีโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
4. นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนาศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการ
5. นางวันทนา มีศีลธรรมโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
6. นางปัทมนันท์ อิสริยภานันท์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุยกรรมการ
7. นางสาวจำแรง นกเอี้ยงศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุคนธ์ สุขารมณ์โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ แก้วเกษการณ์โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยากรรมการ
3. นางสาวอำไพ ส้มกลีบโรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเอนก ไวเขตการโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง เกิดจอนโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นางธัญณัฐ เหล่าเที่ยงโรงเรียนบ้านท่าชะอมกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วิรุณบุตรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจเร เตห่านโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมประธานกรรมการ
2. นายจตุฤทธิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านลานคากรรมการ
3. นางสุภัทรา อัมภารามโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
4. นางสาวปุริมปรัชญ์ ยะไข่โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเอนก ไวเขตการโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง เกิดจอนโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
4. นางธัญณัฐ เหล่าเที่ยงโรงเรียนบ้านท่าชะอมกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วิรุณบุตรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจเร เตห่านโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมประธานกรรมการ
2. นายจตุฤทธิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านลานคากรรมการ
3. นางสุภัทรา อัมภารามโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
4. นางสาวปุริมปรัชญ์ ยะไข่โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประสบพร จีนแฉ่งโรงเรียนบ้านหนองผักแพวประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ชื่นชมโรงเรียนวัดเขาฆ้องชัยกรรมการ
3. นางบุญเยือน วราหะโรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์กรรมการ
4. นางวิลัย ชาญตบะโรงเรียนวัดผาทั่งกรรมการ
5. นางเสนาะ วรดิเรกโรงเรียนบ้านศาลาคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวันชัย มีผิวโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยประธานกรรมการ
2. นางภัทรนันท์ นพรัตน์เมธีโรงเรียนวัดทุ่งหลวงรองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ เชยกีวงษ์โรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ แย้มหนองเต่าโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นางสาวจำแรง นกเอี้ยงศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ โพธิ์พงษ์โรงเรียนบ้านหนองฝางประธานกรรมการ
2. นายวินัย สาหร่ายโรงเรียนวัดเขาผาแรตกรรมการ
3. นายประกอบ เพ็งอุ่นโรงเรียนวัดทัพคล้ายกรรมการ
4. นายทองมี หนองคายโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
5. นางกฤษณา สุทธิพงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ โพธิ์พงษ์โรงเรียนบ้านหนองฝางประธานกรรมการ
2. นายวินัย สาหร่ายโรงเรียนวัดเขาผาแรตกรรมการ
3. นายประกอบ เพ็งอุ่นโรงเรียนวัดทัพคล้ายกรรมการ
4. นายทองมี หนองคายโรงเรียนทองประสาทเวทย์กรรมการ
5. นางกฤษณา สุทธิพงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวานี อยู่ยอดโรงเรียนบ้านเขากวางทองประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ภักดีโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางภัทรพร กุลโอฬารโชติโรงเรียนบ้านห้วยป่าปกกรรมการ
4. นายบำรุง อ่ำสุพรรณโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นางปรานอม วงมิตรวาทีโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวานี อยู่ยอดโรงเรียนบ้านเขากวางทองประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ภักดีโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางภัทรพร กุลโอฬารโชติโรงเรียนบ้านห้วยป่าปกกรรมการ
4. นายบำรุง อ่ำสุพรรณโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นางปรานอม วงมิตรวาทีโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายเอกวัชร จันทร โทร 0831620225
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]